Arenan för miljö- och hållbarhetsfrågor i Almedalen 

 

Arena3 juli4 juli5 juli6 juliSamarbeten

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Följ #aktuellhallbarhet på Twitter.

Ska du inte till Almedalen? Lugn, vi direktsänder alla seminarier!

Måndag 3 juli

09.00-09.45 Vad är hemligheten bakom Sveriges miljöbästa kommuner?
Ett seminarium om kommunernas konkreta miljöarbete som tar utgångspunkt i Aktuell Hållbarhet kommunrankning 2017. Presentation och analys av årets resultat och trender. Här möter du också representanter från Sveriges miljöbästa kommuner. Vi belyser frågeställningar som: Vad är hemligheten bakom Sveriges bästa kommuner – prioriteringar, resurs och beslut? Hur kan och borde kommuner arbeta med Agendan 2030 (de nya globala hållbarhetsmålen?) Vilka nya frågor behöver kommunerna hantera de kommande åren?

Moderator: Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Aktuell Hållbarhet

10.00-10.45 Vi skapar bostäder för fler – Örebro först i Sverige med ny modell för social hållbarhet
Örebro kommun är först ut i landet med en juridiskt hållbar modell för markanvisning där en viss andel mark endast säljs till fastighetsägare som bygger bostäder med en lägre hyra. Målet är att öka den sociala hållbarheten, att skapa överkomliga hyror för fler och tillsammans med fastighetsägarna skapa bostadsområden med blandad bebyggelse för ökad social inkludering.  Örebro kommun och Botrygg berättar tillsammans om den unika lösningen och diskuterar behovet av fler insatser på området.

Arrangör: Örebro kommun, Stadsbyggnad  

11.00-11.45 Restaurering av sjöar- en lönsam affär för kommunerna  
Växjö kommun satsar 100 mkr på restaurering av stadsnära övergödda sjöar och räknar med mångdubbelt tillbaka. Tillsammans med Växjö kommun berättar ALcontrol AB om sjörestaureringen i Växjösjöarna och om kommunens engagemang. Varför finns så få liknande exempel i Sverige? Övergödningsproblemen är stora och tydliga på många håll i Sverige. Inget utpekat ansvar för genomförande eller finansiering finns för dessa åtgärder, men EU kräver att Sverige uppfyller målen.
Övergödningsproblemen kring Växjö stad är fortfarande de mest uppenbara vattenmiljöproblemen i Växjö kommun. Samtidigt är problembilden gynnsam: Det handlar i princip uteslutande om att hantera de problem som staden alstrar och har alstrat. Det blir diskussion om hur finansiering ska ske av åtgärder i Sverige och genomgång av tekniska lösningar från Växjö men också vilka mjuka värden såsom välbefinnande, hälsa och en frisk natur för dess egen skull projektet ger.

Arrangörer: ALcontrol AB och Växjö kommun

12.00-12.45 Äldreboende 2030 – Hur utformar vi framtidens goda äldreboende?
Livsstilsförändringar, digitalisering, ökat antal äldre och längre livslängd. Det är några av de faktorer som ställer högre krav på hur våra äldreboenden ska se ut i framtiden. Hur ska vi bygga hållbara äldreboenden avseende sociala och miljömässiga faktorer? Vad är det för typ av äldreboenden som vi vill ha och vilka behov har en framtida operatör som vill erbjuda omsorg med hög kvalitet? Hemsö har tillsammans med bland annat Gävle kommun och Ambea hittat ett bra koncept för nybyggnationer av äldreboenden. Bland annat är forskningen om hur äldres boendemiljöer bör utformas en viktig utgångspunkt liksom utemiljöers hälsosamma inverkan. Även olika typer av äldreboenden är en fråga som blir mer och mer aktuell och som Hemsö aktivt diskuterar.

Arrangör: Hemsö Fastighets AB

13.00-13.45 Uppdateras inom kort 
Arrangör: Svensk Däckåtervinning

14.00-14.45 Ställa och följa upp sociala krav i upphandlingar – hur kan vi kontrollera att mänskliga rättigheter respekteras i leverantörskedjan?
I vår globaliserade värld är det svårt att kontrollera att mänskliga rättigheter respekteras i komplexa leverantörskedjor. Ett exempel är IT-produkter: leverantörskedjorna är komplexa och brottmot mänskliga rättigheter är vanligt förekommande, inte minst genom att så kallade konfliktmineraler används i produktionen. Upphandlingsmyndighetens genomgång av 24 offentliga upphandlingar inom IT visar att cirka 60 procent ställer sociala krav för IT-produkter, men att få myndigheter sedan följer upp dem.

Deltagare: Elisabeth Åberg hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten; Sebastian Svartz, ansvarig för hållbarhetsfrågor Statens inköpscentral, Kammarkollegiet; Théo Jaekel, Senior Specialist, Human rights and supply chain, Advokatfirman Vinge; Andreas Rydell, hållbarhetschef, Atea; Linda Scott Jacobsson, Upphandlingsspecialist, Swedwatch.

Arrangör: Upphandlingsmyndigheten

15.00-15.45 ”Klimatsäkra” kommunens förvaltade kapital – är det relevant, möjligt och lönsamt?
Många kommuner, regioner och landsting äger och förvaltar ett stort kapital. Den riktigt goda nyheten är att hur detta kapital placeras, kan bli en kommuns viktigaste bidrag till en bättre och mer hållbar framtid och samtidigt den klokaste vägen till stabil finansiell avkastning. Fonder och andra tillgångar har ofta stor exponering mot fossilbolag och andra koldioxidintensiva företag, som tillsammans har betydligt större negativ klimatpåverkan än en kommuns samlade övriga klimatutsläpp. Men går det verkligen att få en god avkastning till rimlig kostnad och samtidigt verka för att kapitalet är i linje med ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål?

Arrangör: SPP Fonder/Storebrand

16.00-16.45 Går vägen mot framtiden i cirklar?
Ska vi minska miljöpåverkan måste det finnas ett återvinningstänk redan på konstruktionsbordet. Vi måste också hitta affärsmodeller som ger produkterna ett längre liv. Med 3D skrivare kan vi minska transportbehoven i en rad branscher, men hur får vi det att hända?

Lisa Kirsebom leder ett samtal med bland annat Daniel Antonsson, chef för HP Sveriges partnerorganisation och Inregos marknadschef, Fredrik Nilsson.

Välkommen till ett samtal om it och cirkulär ekonomi.

Arrangör: HP

17.00-17.45 I en förvandlad stad
Den som tror att bilar går på fossila bränslen har snart helt fel. De går på el. Snart är bilar lika mycket en del av ett smart elnät som de är ett transportmedel. Vilka möjligheter skapar detta för framtidens städer? Vad kan kommuner, stat och företag göra för att förvandla staden till våra drömmars stad, redan idag?
Vi står inför ett paradigmskifte på de svenska vägarna som kan jämföras med skiftet från häst och vagn till motorfordon. Paradigmen att bilar går på fossila bränslen är snart ett minne blott: fler och fler bilar drivs redan av el. Men rent mentalt har vi inte hängt med. Vårt paradigm, vårt sätt att tänka, stämmer inte med dagens bilar som redan drivs av el. Det behövs ett paradigmskifte hos beslutsfattare för att göra verklighet av målet med en fossilfri fordonsflotta 2030. Hur tänker vi oss framtidens städer? Vilket liv vill vi leva där? Vad kan vi göra redan idag för att skapa dessa städer?
Om kommuner investerar i laddinfrastruktur och möjliggör för sina invånare att köra 100 % på el vad öppnar det då för möjligheter i framtiden? Delandeekonomi? Fler bilpooler? Smarta elnät? Tystnad? Fler bostäder?
Om alla bilar gick på el skulle bullernivån i trafiken sänkas drastiskt och det skulle bli en tystare miljö För Nissan och Renault är elfordonen redan en självklarhet. De ingår i en gemensam allians för att skapa framtidens smarta städer där det både är tyst och rent – våra drömmars stad!
Under seminariet kommer kommuner, partier och industrin drömma om framtidens städer och ger konkreta steg att ta redan idag.
Elbilsalliansen Nissan Renault håller seminarium den 3 juli kl 17:00-17:45 under Kommun och Landstringsdagen på Miljöaktuellts Hållbar Arena – Gotlands museum, Strandgatan 14.

Talare:
Allan Larsson, Fd Finansminister, Ordförande i ElectricCity samt Hammarby Sjöstad 2.0
Daniel Helldén, Trafikborgarråd Stockholm stad
Thomas Holm, Sverigechef Renault Nordic
Sanna Kaipia, Sverigechef Nissan Nordic
Moderator:
Mattias Goldmann, VD FORES och 2030 Sekretariatet
Arrangörer: Nissan & Renault

18.00-20.00 Kommunledarmingel
Ett exklusivt mingel främst för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Vi trendspanar, delar ut diplom till Sveriges miljöbästa kommuner och byter erfarenheter.

Detta är endast en intresseanmälan. Din plats på listan bekräftas efter granskning (för kommunledare och begränsat antal platser) och informeras om via e-post. Begränsat antal platser!

OBS! Det här är en vuxentillställning. Du måste vara 18 år och kunna visa legitimation i dörren.
Gör din intresseanmälan här!

Tisdag 4 juli

09.00-09.45 Samhällsengagemang – kostnad eller intäkt?
Till skillnad från privata företag har kommunägda energibolaget Skellefteå Kraft uppdraget att skapa både affärsnytta och samhällsnytta. Affärsnyttan är lätt att mäta och styra men hur skapar och styr vi samhällsnyttan?

Uppdraget från våra ägare, Skellefteå kommun, ställer krav på oss att förstå och styra värdeskapande ur både ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Ekonomistyrning är lätt liksom mätning och uppföljning av miljöprestanda inom energiproduktionen. När det däremot handlar om att skapa samhällsnytta är det svårare. De flesta av oss är nog ense om att sponsring, infrastruktursatsningar och samarbeten med skola och akademin skapar samhällsnytta. Men hur säkerställer vi det så och hur kan vi mäta och styra den?

Arrangör: Skellefteå Kraft

11.00-11.45 Etik – viktigt på riktigt?
Alla företag säger att etik är viktigt. Men de senaste åren har exemplen varit många på hur företag agerat utan etisk kompass. Det behöver inte handla om att man bryter mot lagen, snarare att man bryter mot det allmänheten, investerarna eller politiken uppfattar som ett etiskt agerande. I vissa fall har ett bristande etiskt agerande stått företagen dyrt i minskat förtroende. Trots stolta deklarationer i årsredovisningar så brister det inte sällan i realiteten. Hur viktig är etiken egentligen för företagen? Är det något man mest bara talar om, men bryter mot då det verkligen gäller? Och hur skapar man en företagskultur där ett etiskt agerande tränger ut i hela organisationen? Möt företrädare för Stora Enso och Telia Company, forskare och kyrkan i ett samtal om etik.

Panel:
Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Stora Enso
Michaela Ahlberg, fd Chief Ethics and Compliance Officer, Telia Company
Johan Tyrberg, Biskop, Lunds stift
Moderator: Helena Stålnert
Arrangör: Stora Enso 

12.00-12.45 Uppdateras inom kort 
Arrangör: CSR POD

Onsdag 5 juli

09.00-09.45 Agenda 2030 – hur långt har Sverige kommit? Vi bjuder på inspiration och handfasta tips från näringsliv och kommuner
Hur långt har Sveriges kommuner och näringsliv kommit i arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030? Är klimatmålen implementerade på strategisk nivå, på vilket sätt och vad kan vi lära av varandra? Sweco avslöjar hur långt kommuner och näringsliv har kommit i sitt Agenda 2030-arbete och bjuder på konkreta exempel och handfasta tips på framgångsrika arbetssätt för att nå klimatmålen. Kom igång med ditt Agenda 2030-arbete. Kom och inspireras av de som kommit längst.

Moderator:
Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och trafikplanering på Sweco
Medverkande:
Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljöverksamhet
Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen, vd Tankesmedjan Global Utmaning
Margareta Rönngren, Kommunalråd Umeå
Tina Karlberg, City Account Manager, Siemens
Arrangör: Sweco 

10.00-10.45 Vem definierar hållbarhet – bör staten ta större ansvar för hållbara upphandlingar i byggsektorn?
Miljömålsberedningen har föreslagit ett klimatpolitiskt ramverk med inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige år 2045. Byggsektorn står för en ansenlig del av de globala utsläppen av växthusgaser och har således mycket att bidra med för att detta mål skall nås. Sverige står nu inför omfattande renoveringar och nybyggnationer och alla är överens om att dessa bör ske på ett hållbart sätt. Trots att många både offentliga och privata aktörer vill upphandla byggmaterial hållbart saknas dock tydlig vägledning i form av statliga regler och rekommendationer för detta. Vem definierar då hållbarhet? Ges kommuner och landsting rätt förutsättningar att upphandla byggprodukter hållbart? Kan en bredare diskussion om hållbarhet och ökad politisk styrning leda till förverkligandet av en cirkulär ekonomi?

Arrangör: Tarkett

11.00-11.45 Ett fossilfritt Sverige – hur då?
Om 13 år ska alla transporter i Sverige vara fossilfria. För att nå det målet krävs stora insatser av samhällets alla aktörer. Ett stort ansvar vilar på näringslivet. Skogsindustrin är den bransch som är mest beroende av transporter. Samtidigt har skogen en nyckelroll i arbetet med omställningen från fossila bränslen. Även fordonsindustrin har en betydande roll för att omställningen ska lyckas. Samtidigt får inte företagens lönsamhet påverkas negativt. Hur det här ska gå till och vad samhället kan göra för att stötta omställningen diskuteras under detta seminarium med medverkande från Scania, Stora Enso och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Panelister:
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
Åsa Petersson, PA- och hållbarhetschef, Scania
Malin Strand, projektledare på regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige
Moderator: Helena Stålnert
Arrangör: Stora Enso 

13.00-13.45 Uppdateras inom kort 
Arrangör: CSR POD

14.00-15.45 Ny strategi för fossilfritt transportsystem – hur ser framtidens spelregler ut?
En omställning till fossilfri transportsektor är möjlig men dagens kortsiktiga spelregler har varit en anledning till varför omställningen går för långsamt. Ger den nya strategin för fossilfritt transportsystem de riktlinjer som behövs för att våga satsa klimatsmart med bibehållen långsiktig lönsamhet? Vi som är medlemmar i KNEG menar att framtidens transportlösningar finns inom räckhåll och med en tydlig politisk vision kan vi ta oss dit! Kom och lyssna till oss när vi och ledande politiker diskuterar vad som nu krävs för att realisera och implementera strategin för fossilfritt transportsystem med fokus på tunga transporter!

Arrangör: KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg

16.00-16.45 Uppdateras inom kort 
Arrangör: The Paper Province

Torsdag 6 juli

11.00-11.45 David med Goliat – Samarbeten som skapar lönsamhet i en cirkulär ekonomi
I övergången till en cirkulär ekonomi är det avgörande att implementera nya affärsmodeller som är mer ekonomisk lönsamma med mer positiva effekter på människa och miljö än dagens modeller. Detta har företaget GIAB lyckats väl med och är idag ett av landets främsta exempel på hur den cirkulära ekonomins teori kan omsättas till en lönsam verklighet. På fem år har bolaget vuxit från 0,5 MSEK till 100 MSEK i omsättning. Nya hållbara affärsmodeller menar GIAB uppstår genom partnerskap mellan små innovativa bolag och stora samhällsaktörer. Partnerskap som bevisligen inneburit stora ekonomiska besparingar och ett konkret, mätbart hållbarhetsarbete med positiva effekter. GIAB bjuder in till en timmes diskussion kring hållbara affärer och storbolagens outnyttjade potential i den cirkulära ekonomin.

Arrangör: GIAB Godsinlösen Nordic AB

12.00-12.45 Kan bygg- och fastighetssektorn ta större ansvar och verka mot ett giftfritt byggande och förvaltande!
Hur ligger branschen till avseende miljömålet ”giftfri miljö”. Varför är materialflödena viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. Maria Wetterstrand inleder och ger sitt perspektiv, därefter modererar och guider hon oss igenom seminariet.

Göteborgs stad, Ulf Kamne, Kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden och Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingsledare Miljö & Energi berättar om hur Göteborg arbetar för att minimera risken att bygga in giftiga ämnen.

Hur kan materialleverantörer och bygg- och fastighetssektorn samverka för att bygga hållbart. Anders Mårtensson VVS fabrikanternas råd och Hans Karlsson VVS info berättar ur deras perspektiv.

Byggvarubedömningen, Jonny Hellman VD på Byggvarubedömningen redovisar hur föreningen kan hjälpa både stor och liten aktör att bygga giftfritt.

Moderator: Maria Wetterstrand
Arrangör: Byggvarubedömningen

13.00-13.45 När REACH inte hänger med är det medvetna och kompetenta företag som kan lära politiker hur vi bäst tar oss an framtiden
Skadliga kemiska ämnen tillkommer dagligen i explosionsartad takt – men kan vi lita på att myndigheterna skyddar oss?

Dagligen tillkommer det 15 000 kemiska ämnen i världen, tusentals av dessa ämnen återfinns på de arbetsplatser vi arbetar och i de varor vi konsumenter köper.
Vem kontrollerar egentligen att det inte förekommer cancerogena eller hormonstörande ämnen i de kemiska produkter vi behöver för att producera varor såsom de leksaker vi köper till våra barn, eller i den elektronik som vi alla använder dagligen? Reach fyller 10 år i år – men finns den skärpa som krävs eller har Reach blivit en pappersdrake utan udd? Är det företagen och inte politiken vi konsumenter ska förlita oss till?
Frågorna är många och komplexa men väldigt viktiga för den lilla människan. Om våra barn ska kunna växa upp i en giftfri miljö utan oro för exponering av tusentals skadliga ämnen krävs det krafttag från både myndigheter och företag. Intersolia ger tillsammans med Chemsec en intressant inblick i var vi står vi idag och hur vi kommer vidare in i framtiden.

Arrangör: Intersolia 

15.00-15.45 Regeringens målsättning – halvera elbehovet för belysning
Den 3 maj 2016 presenterade energiminister Ibrahim Baylan regeringens satsning på klimatvänlig belysning – belysningsutmaningen. Ett uppdrag överlämnades till Energimyndigheten om att hålla ihop satsningen. Målsättningen är att halvera elbehovet för belysning i Sverige till år 2020. Regeringen strävar efter att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i utveckling och användning av nya energitekniker. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering av förnybar energi och smart energianvändning skapas nya jobb och tillväxt. Hur gör vi för att ligga i framkant när det gäller att upphandla klimatvänlig belysning?

Medverkande:
Penilla Gunther, Riksdagsledamot, Sveriges riksdag (KD)
Lennart Bondesson, Kommunalråd, Örebro kommun (KD)
Karl Henriksson, Kommunalråd, Huddinge kommun (KD) 
Arrangör: Sustainable Light Sweden

16.00-16.45 Uppdateras inom kort 
Arrangör: CSR POD

Stora hållbarhetskvällen
19.30-23.00 Trendspaning – vart är hållbarhetsagendan på väg?
Aktuell Hållbarhet arrangerar torsdagen den 6 juli traditionsenligt Stora Hållbarhetskvällen som samlar Sveriges miljö- och hållbarhetsproffs, opinionsbildare och politiker under avslappnade former. På scenen grillas politiker och profiler trendspanar, med mera. Det bjuds på mat och dryck.

Det är obligatoriskt att anmäla sig för att komma in. Anmälan garanterar dock inte att du kommer in eftersom antalet personer på plats är begränsat. Vi tillämpar först till kvarn-principen. När det är fullt är det ”en ut, en in”-regeln som gäller. Om du vill vara säker på att komma in rekommenderar vi dig därför att vara ute i god tid på plats. Av erfarenhet vet vi att det brukar bli lång kö vid öppningen.

OBS! Det här är en vuxentillställning. Du måste vara 18 år och kunna visa legitimation i dörren.
Anmäl dig här!

 

 

 

 

Samarbeten


Hitta hit


Information

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby
Datum: 3-6 juli 2016
Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Alla evenemang under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla.

Stora Hållbarhetskvällen
Tid:
6 juli, kl. 19.30-23.00
Kvällen är kostnadsfri men anmälan är obligatorisk för samtliga gäster.
OBS! Det här är en vuxentillställning. Du måste vara 18 år och kunna visa legitimation i dörren.
Anmäl dig här!

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Utställning/partnerskap
Amanda Fröjd Lindsjö
0735-58 66 27