Naturvårdsverket: Sverige missar 14 av 16 miljömål

En ny granskning från Naturvårdsverket visar att Sverige kommer att misslyckas med 14 av 16 miljömål - i varje fall med dagens förutsättningar.

I sin nya granskning slår Naturvårdsverket fast att miljöarbetet i Sverige går alldeles för långsamt. Av 16 miljömål satta till 2020 kommer bara ett att nås. Ett kommer att vara nära att nås.

Det mål som enligt Naturvårdsverket kommer att nås är "Skyddande ozonskikt" och det som kommer att vara nära att nås är målet "Säker strålmiljö".

De övriga svenska miljömålen – Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv – kommer vi alltså enligt Naturvårdsverket inte att nå.

Naturvårdsverkets granskning bygger på de kontinuerliga uppföljningar verket gör där man bedömer om dagens styrmedel och åtgärder är tillräckliga för att nå målen. Trots att vi inte har en chans att nå målen, är Naturvårdsverket någorlunda positiva till miljöutvecklingen i Sverige.
– Miljösituationen går att påverka. Framgångsrika satsningar i miljöarbetet och beslut om nya miljöinsatser kommer att kunna återspeglas i mer positiva bedömningar, säger generaldirektör Maria Ågren.

En anledning till det negativa resultatet i årets granskning är att Naturvårdsverket själva blivit tuffare i sin bedömning av de förutsättningar som faktiskt finns för att nå målen. Detta gör att årets bedömningar är betydligt mer negativa än föregående år.