Detaljplaneringens nya regler – Så hanterar du miljöfrågor och strandskydd

A1-LDetaljplanen (Dp) anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. På kort tid har det kommit en rad nya lagändringar som innebär omfattande utmaningar för alla inblandad parter. Denna heldagsutbildningen ger dig koll på de nya reglerna och hur de samspelar med miljöbalken. Du får kunskaper i hur man hanterar miljöfrågor i detaljplanen, hur exploateringsavtal påverkar planeringen och hur strandskyddet ska hanteras. 

En ny ordning för detaljplanen gäller sedan början av 2015. Det finns också ett antal områden där det ska ske ett samspel mellan miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL).

Under den här heldagsutbildningen får du lära dig hur kraven hanteras på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och vad samrådsplikt i samband med exploateringsavtal innebär. Vi diskuterar även strandskydd och olika ansvarsfrågor utifrån praktiska exempel.

UNDER DAGEN GÅR VI BLAND ANNAT IGENOM:
– Lagar och regler som hanterar detaljplaner
– Hur man hanterar miljöfrågor i detaljplan
– Hur exploateringsavtal påverkar planeringen
– Hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Du behöver inte ha några förkunskaper inom området. Då många av reglerna är nya passar kursen även dig som är lite mer erfaren. Utbildningen är till exempel för:
– Alla som stöter på detaljplanering eller miljöjuridik i ditt arbete
– De som ansvarar för exploateringsfrågor
– De som arbetar som verksamhetsutvecklare
– Exploateringsansvariga
– De som arbetar med fastighetsutveckling
– De som arbetar med planering/exploatering eller miljöfrågor i kommuner.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:
– Kunskaper i lagar och regler som hanterar detaljplaner
– Verktyg för hur man hanterar miljöfrågor i detaljplan
– Förståelse för hur exploateringsavtal påverkar planeringen
– Verktyg för hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 De nya reglerna för detaljplaner och exempel på miljöfrågor
Genomgång av MKB-krav och miljöbedömning

12.00 Lunch

13.00 Genomgång och grupparbete om:
– exploateringsavtal
– ansvarsfrågor
– strandskydd

16.30 Avslut

Kursinformation

Datum: 19 september 2017
Tid: 09.00-16.30
Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Pia_PehrsonPia Pehrson
Pia Pehrson är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfall-
koncernen och är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar med miljötillstånd, miljöansvar liksom detaljplaner, bygglov, exploateringsavtal och olika myndighets-
godkännanden. Hon har stor erfarenhet av såväl energi-, industri- som infrastrukturprojekt och är just nu involverad i flera vindkraft- och gruvsatsningar.

Caterina_CarremanCaterina Carreman
Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt, med stort fokus på Plan-och bygglagen. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av flera olika branscher och är just nu involverad i flertalet vindkraftsprojekt.

Tips!


Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning är här. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Vid bebyggelse, drift och bruk av nya områden krävs att mark och vatten är fritt från föroreningar. Ett antal rättsfall pekar mot allt större ansvar för inblandade parter. Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i ansvarsfördelning, hur saneringskrav kan hanteras i detaljplan, hur miljöansvaret kan regleras i avtal.

Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar

Miljörätten utvecklas snabbt både i Sverige och inom EU. Det betyder att många fler än tidigare kommer i kontakt med miljörättsliga frågor. Vi erbjuder en omtyckt utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar.