Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar

lagklubba600 BESKRUREN
Miljörätten utvecklas snabbt både i Sverige och inom EU. Det betyder att många fler än tidigare kommer i kontakt med miljörättsliga frågor. Aktuell Hållbarhet erbjuder en omtyckt utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar.

Den här utbildningen ger dig baskunskaper kring miljörättsliga frågor och riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper inom miljö- och hållbarhet och som stöter på frågor som rör miljöjuridik i ditt arbete. Utbildningen tar bland annat upp miljöbalkens hänsynsregler, vilka krav som ställs vid en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), när tillstånd krävs och vem som svarar för förorenad mark.

Målgrupp för utbildningen
Du behöver inte ha några förkunskaper inom området. Det här är utbildningen för dig som nyligen börjat stöta på miljöjuridik i ditt arbete, som ansvarar för miljöfrågor, kvalitet, inköp, arbetar som verksamhetsutvecklare, eller bara vill ha grunderna inom miljörättsliga frågor.

Program

09.00-16.30

Genomgång miljöbalkens allmänna hänsynsregler – de gäller alla och envar!

  • Vad innebär exempelvis försiktighetsprincipen, kunskapskravet och produktvalsprincipen. Genomgång av några praktiska exempel

Hur är systematiken för tillståndskrav och anmälningskrav uppbyggd?

  • När måste tillstånd sökas? Till vilken myndighet eller domstol söks tillstånd? Hur görs anmälan?


Hur handläggs tillståndsansökningar och anmälningar? Vad kräver en miljökonsekvensbeskrivning – MKB?

  • Vad måste en MKB omfatta? Krav på alternativredovisning – vad betyder detta? Prövningens omfattning är en utmaning, vi går igenom exempel.

Tidsaspekter i tillståndsprövningen; hur lång tid tar de olika momenten i en tillståndsprocess?

Ansvar för förorenad mark- och förorenat vatten enligt miljöbalken

  • Vem ansvarar? Hur långt bakåt i tiden gäller ansvaret? Kan man avtala om ansvarsfördelning?
  • Preskriberas ansvaret? Genomgång av några praktiska exempel

Straff – vem blir åtalad och vilken är straffskalan för miljöbrott?

  • Kan Du delegera ansvaret till någon annan i organisationen
  • Vi reder ut de straffrättsliga begreppen  – och diskuterar några exempel.

Sammanfattning och frågestund

Kursen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe.

Kursinformation

Datum: 13 september 2017
Tid: 09.00–16.30
Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
Anmälningsavgift: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Pia_PehrsonPia Pehrson
Pia Pehrson är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfall-
koncernen och är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar med miljötillstånd, miljöansvar liksom detaljplaner, bygglov, exploateringsavtal och olika myndighets-
godkännanden. Hon har stor erfarenhet av såväl energi-, industri- som infrastrukturprojekt och är just nu involverad i flera vindkraft- och gruvsatsningar.

caterina-carreman

Caterina Carreman
Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt, med stort fokus på Plan-och bygglagen. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av flera olika branscher och är just nu involverad i flertalet vindkraftsprojekt.

Tips för dig!


Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning är här. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Vid bebyggelse, drift och bruk av nya områden krävs att mark och vatten är fritt från föroreningar. Ett antal rättsfall pekar mot allt större ansvar för inblandade parter. Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i ansvarsfördelning, hur saneringskrav kan hanteras i detaljplan, hur miljöansvaret kan regleras i avtal.

Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar

Miljörätten utvecklas snabbt både i Sverige och inom EU. Det betyder att många fler än tidigare kommer i kontakt med miljörättsliga frågor. Vi erbjuder en omtyckt utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Frågan om ekologisk kompensation vinner nu snabbt mark: en statlig utredning föreslog i våras att ekologisk kompensation skulle införas i plan- och bygglagen och tillämpas mer effektivt enligt miljöbalken. Förra året kom också Naturvårdsverket ut med en ny vägledning i ämnet. Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.