Hållbar upphandling – att ställa och följa upp miljökrav och sociala krav

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

Hallbar upphandling

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna heldagsutbildning får du lära dig att ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Denna utbildning lär dig hur du utifrån lagstiftningen kan ställa och följa upp hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Krav som gör skillnad för miljö och människor och som driver på hållbarhetsarbetet. Kursen ger dig goda exempel på lyckade hållbara upphandlingar och du får lära dig hur du på ett innovativt, strategiskt och effektivt sätt kan ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter i dina upphandlingar, från början till slut.

VI GÅR IGENOM:
1. Grunden för miljökrav och sociala hänsyn inom offentlig upphandling

– Vilka juridiska förutsättningar finns att ställa miljökrav och ta social hänsyn i offentliga upphandlingar
– Kort om upphandlingslagstiftningen
– På vilka sätt kan hänsyn tas i upphandlingens olika faser?
– Vilka typiska krav ställs och vilka krav får ställas?
– Inom vilka typer av upphandlingar kan du/bör du ställa miljökrav och ta sociala hänsyn?

2. Vad innebär den kommande lagstiftningen för den hållbara upphandlingen?
– Miljökrav och social hänsyn enligt EU-lagstiftningen
– Vilka är de största förändringarna i den nya upphandlingslagstiftningen kopplade till miljökrav och social hänsyn? Hur kommer du att påverkas?

4. Aktuell rättspraxis
– Genomgång av aktuella och intressanta rättsfall rörande miljökrav och sociala hänsyn
– Hur kan du dra lärdomar av prövningar för att förstå rådande och framtida praxis gällande hållbara upphandlingar?

5. Att arbeta strategiskt för att genomföra hållbara upphandlingar
– Hur kan du styra upphandlingen mot att bli hållbar i behovs- och marknadsanalysen?
– Vilken styrning och kompetens krävs för att kunna arbeta strategiskt med miljö- och social hänsyn?
– Vilka verktyg kan du använda för att mer strategiskt och effektivt genomföra hållbara upphandlingar? Vilka stödsystem kan du använda?

6. Vad kan du ställa för krav?
– Hur och var ska villkoren utformas för att vara tillåtna? Obligatoriska krav, uppförandekod, särskilda kontraktsvillkor, bonus eller vite?
– Hur kan en uppförandekod utformas?
– Hur kan särskilt kontraktsvillkor utformas?
– Hur kan du säkerställa att leverantörer kan leverera det som upphandlas när du ställer miljö- och sociala krav?

7. Att följa upp ställda krav
– Hur skiljer sig uppföljningen mellan miljö- och sociala krav? Vad ska och kan följas upp? Vilka krav på bevis kan man ställa?
– Hur genomför du en effektiv avtalsuppföljning när du har ställt miljö- och sociala krav i upphandlingen?– – Vem ska ansvara för avtalsuppföljningen? Hur tydliggöra ansvarsfördelningen? När ska avtalen följas upp?Hur kan man agera mot en leverantör som misskött sig avseende hållbarhetskrav upphandling?

8. Hur fungerar det i praktiken – inspirerande exempel
– Vilken upphandling är det som den upphandlande myndigheten ska genomföra?
– Vad vill vi den upphandlande myndigheten nu, vad är rimligt?
– Benchmarking (frågeställningar av vikt: Hur ser omvärlden ut? Vad finns att tillgå? Hur mycket kostar det? Är det värt pengarna?)
– Formulera miljökraven i AF så det inte kan missförstås – hur gör man?
– Koppla viten till miljökraven – uppföljning – hur gör man?
– Vid avtalsstart presentera vad kraven betyder och hur den upphandlande myndigheten kommer att jobba med uppföljning.
– Uppföljningens olika delar och metoder

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till upphandlare och inköpare, och andra som är intresserade av att lära sig mer om hållbar upphandling, till exempel:
– Upphandlare och inköpare
– Miljö- och hållbarhetschefer
– Miljösamordnare.
– Leverantörer
– Jurister

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att ge deltagaren kunskaper i:
– Lagstiftning och rättspraxis rörande hållbar upphandling
– Hur du ställer miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling
– Hur du följer upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.15    Grunden för miljökrav och sociala kravsamt den nya upphandlingslagstiftningen (ny hållbarhetslag).

10.30    PAUS

10.45    Olika typer av krav och aktuell rättspraxis.

12.00    LUNCH

13.00    Hur du kan ställa krav och hur du arbetar strategisk med att ställa krav.

14.15    PAUS

14.30    Att följa upp ställda krav och hur det fungerar i praktiken.

15.15    Workshop och diskussioner.

16.00    Sammanfattning

16.30    Avslutning

 

citatbanner-hallbar-upphandling

Kursinformation

Datum: 19 april 2017
Tid: 09.00–16.30
Plats:  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Anmälningsavgift: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

catharina.piper.malmoCatharina Piper 
Catharina Piper är advokat på Advokatfirman Lindahls och har särskild erfarenhet inom områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal artiklar rörande offentlig upphandling, är medförfattare till Lagkommentaren och föreläser i ämnet, särskilt om miljö och social hänsyn, på Stockholms och Lunds universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har tidigare arbetat på Nämnden för Offentlig upphandling (NOU), varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010 och blivit rankad av Who’s Who Legal och Legal 500 som en av de främsta inom upphandlingsområdet. Catharina har också stor erfarenhet inom sjukvård och omsorgssektorn efter att varit chefsjurist på Nordens största privata vårdkoncern.

AgnetaDahlgrenAgneta Dahlgren
Agneta Dahlgren är miljö- och kvalitetssamordnare på bygg-  och miljöförvaltningen i Järfälla kommun. Hon arbetar med att leda förvaltningens miljöarbete och att ta fram miljökrav för alla förvaltningens entreprenader och att systematiskt följa upp dem. Under utbildningen talar om den metodik för kravställning och uppföljning som hon har utvecklat, hur de har valt vilka områden de ställer krav på  och hur de samarbetar med entreprenörerna.

Tips!


Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning är här. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Vid bebyggelse, drift och bruk av nya områden krävs att mark och vatten är fritt från föroreningar. Ett antal rättsfall pekar mot allt större ansvar för inblandade parter. Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i ansvarsfördelning, hur saneringskrav kan hanteras i detaljplan, hur miljöansvaret kan regleras i avtal.

Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar

Miljörätten utvecklas snabbt både i Sverige och inom EU. Det betyder att många fler än tidigare kommer i kontakt med miljörättsliga frågor. Vi erbjuder en omtyckt utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar.