Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Hållbarhetsredovisning i praktiken beskuren 590
Denna praktiskt inriktade tvådagarsutbildning handlar om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering. Vi går vi igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

Allt fler företag väljer att hållbarhetsredovisa och den nya redovisningslagen, som innebär att alla större bolag måste hållbarhetsrapportera, förväntas medföra att betydligt fler företag kommer att redovisa sitt hållbarhetsarbete i sina årsredovisningar.

Grunden för att ta fram en trovärdig och korrekt hållbarhetsredovisning är självklart att välja vilka områden där organisationen har sin största hållbarhetspåverkan och att utifrån det ta fram korrekt data. Men för att redovisningen ska läsas och engagera är det lika viktigt att fakta och andra underlag lyfts fram på ett sätt som når fram till mottagaren.

Denna utbildning syftar till att lära dig hur gör allt detta.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
–  Hållbarhetsredovisning som koncept: Vi tittar på exempel på olika typer av hållbarhetsredovisningar, redovisningsformer, ramverk och riktlinjer.
–  Fokus på det väsentliga – hur arbetar vi med att lägga strukturen får vår redovisning, med hjälp av väsentlighetsanalyser, intressentdialoger osv.
– Transparens och autenticitet: Att använda fakta för att bygga trovärdighet. Att beskriva riktning, koppla kommunikationen till strategi, mål och faktiska dataunderlag
– Hur du kan målgruppsanpassa er hållbarhetsredovisning och också nyttja den i andra delar av er externa och interna kommunikation.
– Redovisningens visuella uttryck och bildspråk: Så skapar du en hållbarhetsredovisning som är varumärkesbyggande och engagerande, och som undviker schablonbilder och stereotyp kommunikation.
– Infografik och visualisering av data.
– Storytelling: Hur man kan skriva för att väcka intresse och engagera

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och de som berörs hållbarhetslagen och hur standarder och fakta ska omvandlas till attraktiv kommunikation, till exempel:
– Kommunikatörer
– Marknadsförare
– AD/grafiska formgivare
– Copywriters och skribenter
– HR
– Miljö-, hållbarhets- och CSR-chefer
– Miljösamordnare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska få:

  • Gedigen kunskap om hur en bra process för arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning kan se ut, och tips och fallgropar i de olika delmomenten
  • Kunskap om de olika alternativ som finns för ramverk och riktlinjer som kan användas för hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning.
  • Kunskap om hur hållbarhetsrapportering kan länkas till övrig rapportering, såsom vid styrning, riskanalyser, insamling av data osv.
  • Kunskap och inspiration för att själv kunna ta fram visuella uttryck, bildspråk och infografik som skapar trovärdiga och attraktiva hållbarhetsredovisningar.
  • Kunskap och inspiration och för att kunna arbeta med storytelling och trovärdiga och engagerande texter till hållbarhetsredovisningar
  • Förståelse för hållbarhetsredovisningen och dess roll i verksamhetens hållbarhetskommunikation

Program

DAG 1

09.00    Välkomna och introduktion
Om syftet med den här utbildningen och deltagarnas förväntningar

09.15    Hållbarhetsredovisning som koncept
Vi berättar om, och diskuterar kring, hur hållbarhetsredovisningen förhåller sig till övrig kommunikation och marknadsföring. Vi tittar på exempel på olika typer av hållbarhetsredovisningar och särskilt på exempel där verksamheter har tydliga budskap som genomsyrar all kommunikation.

10.00   PAUS

10.20   Redovisningsformer, ramverk och riktlinjer
Vi ger ordentlig inblick i de ramverk och riktlinjer som används för hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisning. Vi berör frivilliga såväl som lagstiftade, såsom EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact, ISO 26000, NASDAQs riktlinjer och FN:s Agenda 2030.

12.00    LUNCH

13.00    Att bestämma innehåll – om väsentlighet och intressentdialog
Om hur vi definierar hållbarhet för oss och skapar en lämplig struktur för redovisningen. Att involvera intressenter och fokusera på det mest väsentliga.

Övning: Planering av en väsentlighetsanalys och intressentdialog

14.45    PAUS

15.00    Målgruppsprioritering och kanalval – till vem når vi ut, och hur?
Extern spridning och intern förankringSelektering och anpassning till prioriterade målgrupper. Att arbeta med strategiskt kanalval.

16.00 Inspirationsinslag – lyssna på en erfaren redovisare
Vi bjuder in ett företag som gästföreläser om deras erfarenheter av hållbarhetsredovisning.

16.45   Vi summerar dagen

17.00   Slut dag 1

DAG 2

09.00    Kort återblick och framåtblick
Vi tar en kort diskussion kring gårdagens viktigaste lärdomar och berättar om syftet med dag 2.

09.15    Projektplanering och intern involvering
Om hur man organiserar arbetet. Projektgrupper, styrgrupper osv. Exempel på tidplaner och hur man arbetar med korrekturvändor etc. Att hitta interna och externa resurser till projektet. Om vikten av att dokumentera ner processen.

10.00   PAUS

09.15    Redovisningens visuella uttryck och bildspråk
Varumärkesbyggande, engagerande, unikt… Varför ser redovisningarna så ofta tvärt om ut? Vi går igenom olika exempel på hur man kan göra redovisningen lättillgänglig och intresseväckande och resonerar kring innehåll och utformning. Hur hittar man ett unikt visuellt uttryck för hållbarhetsfrågorna som ankrar i det egna varumärket? Och hur undviks schablonbilder och stereotyp kommunikation?

11.00    Infografik och visualisering av data
Att arbeta med infografik är ett sätt att lyfta fram och skapa intresse kring viktiga nyckeltal och data. Det handlar också om att vara transparent och bygga trovärdighet genom sättet att redovisa informationen. Vi tittar på inspirerande exempel, går igenom vad som är viktigt att tänka på för att hitta en balans mellan att väcka nyfikenhet och att vara informativ och tydlig. Vi tittar också på exempel på hur infografiken kan brytas ut och spridas i olika kanaler för att skapa mervärde.

Övning: Vi gör en kreativ och hands-on övning utifrån den egna verksamheten, alt ett fiktivt företag, där vi skissar på nya sätt att visualisera data.

12.00    LUNCH

13.00 Infografik och visualisering av data (forts)

14.45    PAUS

15.00    Transparens och autenticitet
Greenwashing vs greenmuting. Att använda fakta för att bygga trovärdighet. Att beskriva riktning, koppla kommunikationen till strategi, mål och faktiska dataunderlag – ”walk the talk”. Vi reflekterar kring vikten av att våga lyfta de svåra och kanske olösta hållbarhetsfrågorna och problematisera kring redovisningens innehåll. Metoder för att låta olika röster komma till tals i redovisningen diskuteras.

15.45    Att skriva 
Content marketing / storytelling. Hållbarhetsrapporterna har ofta ett torrt och redovisande språk. Hur kan vi paketera frågorna på ett säljande sätt? Hur hittar vi nerven i berättelsen? Hur ska man skriva för att väcka intresse, engagera och kanske till och med beröra? Vi tittar på exempel och resonerar kring olika grepp och

16.30    Summering
• Sammanfattning
• Reflektioner

17.00    Avslut

Kursinformation

Datum: 19-20 september 2017
Tid: 09.00–17.00 (båda dagarna)
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 14 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Anna004-1(1)Anna Bruun Månsson
Anna har i mer än 10 års tid arbetat som rådgivare inom CSR/hållbarhet, med särskild inriktning på strategi och extern kommunikation. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en MSc i miljöstrategi från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Sedan 2014 driver Anna konsultbolaget TomorrowToday. Genom sina uppdrag har Anna erfarenhet av att arbeta med FN’s Global Compact, ISO 26000 och hon är specialist på Global Reporting Initiative’s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har byggt upp en stor erfarenhet av intressentdialoger (med t ex investerare, kunder och intresseorganisationer) och analyser av verksamheters mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Exempel på företag som Anna jobbat med är Gina Tricot, Fingerprint Cards och Wihlborgs. Anna är en mycket uppskattad och flitigt anlitad workshopledare och utbildare.

LinaLina Olivia Gustavsson
Lina är en strategisk kreatör specialiserad på hållbarhets-
kommunikation, med utbildning från Berghs School of Communication och Lunds Universitet. Hon driver sedan 2006 designbyrån Sustainable Studio som arbetar med varumärkesstrategisk och imageskapande hållbarhetskommunikation. Lina har rollen som Creative Director och ansvarar för Sustainable Studios kreativa leveranser. Lina har arbetat med kunder som Tetra Pak, Findus, MQ, Gina Tricot, KRAV, Sveriges kommuner och landsting med flera. Hon föreläser regelbundet på designutbildningar och universitet och är en mycket uppskattad föredragshållare.

Tips!

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Denna praktiskt inriktade tvådagarsutbildning handlar om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering. Vi går vi igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Certifierad utbildning i integrerad rapportering enligt IR Framework

Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att redovisa enligt och hur du kan kombinera integrerad rapportering med en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Utbildningen, som hålls på engelska, är certifierad av IIRC, organisationen bakom och efter avslutad utbildning får du ett certifikat utfärdat av organisationen.

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning är här. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.