Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Hållbara investeringarDenna utbildning, som riktar sig till både kapitalägare och förvaltare, ger dig kunskaper och praktiska verktyg i hur man arbetar strukturerat med hållbara investeringar. Utbildningen går bland annat igenom internationella riktlinjer, hur man gör hållbarhetsanalyser av miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor, olika screeningmetoder och hur man investerar hållbart i olika sektorer.

Den här utbildningen syftar till att ge dig kunskaper i hur din organisation undviker negativ påverkan på klimat, miljö och mänskliga rättigheter och istället väljer det som både är bra hållbarhetsalternativ och ger god avkastning.

Metoderna för att investera hållbart är många, och investerare ställs inför flera vägval för att uppnå de kombinerade finans- och hållbarhetsmålen. Den här utbildningen lägger stor vikt vid hur du själv kan strukturera ditt arbete med hållbara investeringar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Finansiella risker och möjligheter som klimat, miljö och mänskliga rättigheter kan medföra
– Hur kapitalplaceringar kan bidra till en hållbar utveckling utan att avkastningen minskas
– Internationella riktlinjer och trender för hållbara investeringar
–De vanligaste strategierna för hållbara investeringar
– Metoder för hur kapitalägare och förvaltare kan göra hela sitt innehav mer klimatvänligt
– Hur man gör en hållbarhetsanalys av miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor på sektornivå
– Hur man gör en hållbarhetsanalys av ett börsnoterat bolag
– Hur man kan använda ”engagement” som ett effektivt verktyg för att påverka portföljbolag i en mer hållbar riktning
– Hur man kan rapportera resultat från hållbara investeringar

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:
– verktyg och kunskap för att kunna bedöma bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv
– en god förståelse för när olika metoder för hållbara investeringar är lämpliga att använda
– kunskap om vad hållbara investeringar innebär för de vanligaste tillgångsslagen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL
Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver verktyg och metoder för hållbara investeringar antingen direkt i ditt arbete med kapitalplaceringar eller för att kunna leverera tjänster till dem som jobbar direkt med hållbara investeringar, samt till dig som av andra skäl behöver en allmän förståelse för hållbara investeringar i ditt arbete, till exempel:
– Ägarstyrningsansvariga
– Chef för kapitalförvaltning
– Portfölj- och fondförvaltare
– Finansiell rådgivare
– Finansanalytiker
– Konsulter
– Tjänsteleverantör till finans- eller hållbarhetssektorn
– Hållbarhetsansvariga
– IR-ansvariga

 

Program

09.00    Välkomna och presentation av kurs

09.30    Introduktion: Vad innebär ”ansvarsfulla och hållbara investeringar”?
Vi undersöker the business case för ansvarsfulla och hållbara investeringar; går igenom vad hållbara investeringar kan innebära för olika tillgångsslag (aktier, företagsobligationer, gröna obligationer, riskkapital, med mera), samt en kort genomgång av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

10.30    Vanliga metoder för hållbara investeringar, inklusive metoder för att göra ett innehav mer klimatvänligt. Teori varvas med praktik.

11.15    Praktiskt exempel: Att göra en hållbarhetsanalys på sektors- och bolagsnivå
Medverkande från SPP:s kapitalförvaltningsteam förklarar hur man kan göra en hållbarhetsanalys på sektors- och bolagsnivå, och berättar även om sina erfarenheter av att utveckla organisationens interna strukturer för hållbarhetsanalys. Praktiska exempel och övning ingår.

12.30    LUNCH

13.30    Så kan du jobba med normbaserad screening i praktiken
Normbaserad screening innebär att investerare gör en genomlysning av bolag om bryter mot internationella konventioner och andra normer. Men hur avgör man egentligen om ett bolag verkligen har brutit mot en konvention, och vad är nästa steg om ett normbrott har fastställts? En aktör med lång erfarenhet på området medverkar, och förklarar hur de arbetar idag, vilka dilemman man kan ställas inför och hur man kan lösa dem. Praktikfall ingår.

14.30    Effektiv engagement
Det finns flera sätt att försöka påverka bolag, såsom att medverka på bolagsstämmor, ses i personliga möten eller delta i internationella koalitioner. Det finns också olika skäl till att använda ”enagagement” som strategi; allt från att få bättre information till att sätta press på bolag att agera i en särskild fråga. I det här passet får vi en förståelse för hur man kan använda engagement som ett effektivt verktyg för hållbara investeringar, och tittar närmare på ett antal verkliga fall.

15.30    Impact investment: Påverkansinvesteringar
Att investera hållbart kan vara ett sätt att minska oförutsedd risk. Men investerare kan också se det som ett verktyg för att uppnå en positiv inverkan på det omgivande samhället, exempelvis genom nya produkter som Social Impact Bonds eller andra former av påverkansinvesteringar. Vi går igenom några av de mest framträdande metoderna för impact investment och vilka resultat man kan förvänta sig.

16.15    Att kommunicera resultat från hållbara investeringar till omvärlden
I takt med att allt fler av både investerarnas och bolagens intressenter får upp ögonen för hållbara investeringar så ökar också intressent för att ta del av resultaten från hållbar kapitalförvaltning. Vi får ta del av inspirerande exempel och lär oss undvika fallgropar.

16.45    Sammanfattande diskussion

17.00    Avslut

Kursinformation

Datum: 5 april 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

emmaEmma Sjöström
Emma Sjöström är en av landets främsta experter och föreläsare inom området hållbara investeringar. Hon har doktorerat på ämnet vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon numera är verksam som lärare på MBA- och grundutbildning. Emma sitter med som expert i den pågående Fondutredningen, och är ledamot i Swesif:s styrelse. Hon är också författare till boken Hållbara Investeringar (Sanoma Utbildning 2014) och medförfattare till boken CSR – En guide till företagets ansvar (Sanoma Utbildning, 2012). Emma Sjöström är grundare till kunskapsbyrån Nuwa AB, och till omvärldsbevakningstjänsten Hållbart Kapital. Genom Nuwa AB har hon genomfört uppdrag för bland annat Danske Capital, Öhman, Sjunde AP-fonden, Finansdepartementet, Fondbolagens Förening, och Sveriges Finansanalytikers Förening. 

Jenny

Jenny Askfelt Ruud
Jenny Askfelt Ruud är hållbarhetschef på Ratos, ett noterat investeringsbolag med private equity-strategi som idag äger 22 onoterade medelstora nordiska företag. Hon agerar i egenskap som rådgivare för kollegor och ledningsgrupper, styrelser samt hållbarhetsansvariga i portföljbolagen för att driva på arbetet med väsentliga hållbarhetsfrågor. Hon har också utvecklat Ratos strategi för att integrera ESG och hållbarhet i arbetet med att utvärdera och genomföra nya investeringar. Jenny har en civilekonomexamen från Handelshögskolan och har tidigare arbetat på McKinsey & Co, Morgan Stanley och riskkapitalbolaget Arts Alliance i London.

LeadershipUlrika Hasselgren
Ulrika Hasselgren är managing director och chef för hållbara och ansvarsfulla  investeringar på ISS-Ethix. Ulrika Hasselgren grundade Ethix SRI Advisors, där hon var vd tills det förvärvades av ISS-Ethix 2015. Hon har varit rådgivare till institutionella investerare gällande hållbara och ansvarsfulla  investeringar sedan 1999. År 2000 samarbetade hon med Sjunde AP-fonden för att skapa en policy för ansvarsfulla investeringar, och utvecklade bland annat normbaserad screening, som nu kommit att bli en etablerad metod i hela Europa. Ulrika tillbringade 12 år hos McKinsey & Company och tre år hos Solving International. Hon har varit gästföreläsare vid Stockholms universitet sedan 2002 och är en ofta anlitad talare på globala institutionella investerarkonferenser och seminarier. Ulrika är styrelseledamot i Eurosif.

matthew_smith_storebrand_1895Matthew Smith
Matthew Smith är ¨chef för hållbara investeringar på Storebrand/SPP sedan 2014 men han har en lång bakgrund som ESG-analytiker inom koncernen. Han har tidigare i sin karriär arbetat som miljörådgivare och lärare. Matthew har en stark övertygelse att det är de hållbara bolagen som är framtidens vinnare och att det är den hållbara vägen framåt som gäller.

 

Tips!


Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Cirkulär ekonomi: introduktion till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materialla resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och tjänstefiera. Den här utbildningen ger dig en inspirerande introduktion till området cirkulär ekonomi. Förutom teoretiska kunskaper går vi igenom mängder av exempel från såväl näringsliv som offentlig verksamhet.