Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

Hållbara investeringarDenna utbildning, som riktar sig till både kapitalägare och förvaltare, ger dig kunskaper och praktiska verktyg i hur man arbetar strukturerat med hållbara investeringar. Utbildningen går bland annat igenom internationella riktlinjer, hur man gör hållbarhetsanalyser av miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor, olika screeningmetoder och hur man investerar hållbart i olika sektorer.

Den här utbildningen syftar till att ge dig kunskaper i hur din organisation undviker negativ påverkan på klimat, miljö och mänskliga rättigheter och istället väljer det som både är bra hållbarhetsalternativ och ger god avkastning.

Metoderna för att investera hållbart är många, och investerare ställs inför flera vägval för att uppnå de kombinerade finans- och hållbarhetsmålen. Den här utbildningen lägger stor vikt vid hur du själv kan strukturera ditt arbete med hållbara investeringar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Finansiella risker och möjligheter som klimat, miljö och mänskliga rättigheter kan medföra
– Hur kapitalplaceringar kan bidra till en hållbar utveckling utan att avkastningen minskas
– Internationella riktlinjer och trender för hållbara investeringar
–De vanligaste strategierna för hållbara investeringar
– Metoder för hur kapitalägare och förvaltare kan göra hela sitt innehav mer klimatvänligt
– Hur man gör en hållbarhetsanalys av miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor på sektornivå
– Hur man gör en hållbarhetsanalys av ett börsnoterat bolag
– Hur man kan använda ”engagement” som ett effektivt verktyg för att påverka portföljbolag i en mer hållbar riktning
– Hur man kan rapportera resultat från hållbara investeringar

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:
– verktyg och kunskap för att kunna bedöma bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv
– en god förståelse för när olika metoder för hållbara investeringar är lämpliga att använda
– kunskap om vad hållbara investeringar innebär för de vanligaste tillgångsslagen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL
Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver verktyg och metoder för hållbara investeringar antingen direkt i ditt arbete med kapitalplaceringar eller för att kunna leverera tjänster till dem som jobbar direkt med hållbara investeringar, samt till dig som av andra skäl behöver en allmän förståelse för hållbara investeringar i ditt arbete, till exempel:
– Ägarstyrningsansvariga
– Chef för kapitalförvaltning
– Portfölj- och fondförvaltare
– Finansiell rådgivare
– Finansanalytiker
– Konsulter
– Tjänsteleverantör till finans- eller hållbarhetssektorn
– Hållbarhetsansvariga
– IR-ansvariga

 

Program

09:00 Välkomna och presentation av kurs

09:30 Vad innebär ”ansvarsfulla och hållbara investeringar”?
Vi går igenom the business case för ansvarsfulla och hållbara investeringar; en kort genomgång av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI); vad hållbara investeringar kan innebära för olika tillgångsslag och investeringsinriktningar (inklusive noterade och onoterade aktier, gröna obligationer, impact investment); samt vad de globala hållbarhetsmålen (SDG:erna) innebär för investerare. Vi kommer därefter att titta närmare
på de vanligaste strategierna för hållbara investeringar som används av kapitalägare och kapitalförvaltare idag, inklusive metoder för att göra ett innehav mer klimatvänligt.

11.00 Praktiskt exempel: Att göra en hållbarhetsanalys på bolagsnivå
Vi fördjupar kunskapen från det första passet genom en praktisk övning. Medverkande från SPP:s kapitalförvaltningsteam lotsar deltagarna genom ett enskilt fall, så att vi kan få kunskap om hur man kan göra en hållbarhetsanalys på bolagsnivå.

12:30 Lunch

13.30 Så kan du jobba med normbaserad screening och effektiv engagement i praktiken
Normbaserad screening är den snabbast växande strategin för hållbara investeringar i Europa. Den innebär att investerare gör en genomlysning av bolag som agerar i strid med internationella konventioner och andra normer. Men hur avgör man egentligen om ett bolag verkligen agerat i strid med en konvention, och vad är nästa steg om ett normbrott har fastställts? Några vanliga strategier för att försöka påverka bolag i rätt riktning är att medverka på bolagsstämmor, ses i personliga möten eller delta i internationella koalitioner. I det här passet får vi en förståelse för hur man kan använda engagement som ett effektivt verktyg för hållbara investeringar, och tittar närmare på ett antal verkliga fall.

15.30 Investera hållbart i onoterade bolag: Private Equity
Små och medelstora bolag har generellt sett en lägre mognad ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur kan investerare i detta segment verka för att göra ansvarsfulla investeringar samt driva hållbar utveckling framåt? Vilket ansvar har man som ägare? Investerare i onoterade små och medelstora bolag ställs inför en bredd av utmaningar, men har också utökade möjligheter till positiv påverkan. I det här passet diskuterar vi metoder och verktyg för hållbara investeringar i den onoterade miljön, från integrering i investeringsstrategi, inkludering i due diligence, hållbarhet som en del i bolagsstyrning, strategier för att utveckla hållbarhetsagendan samt frågeställningar inför exit.

16:45 Sammanfattande diskussion

17:00 Avslut

Kursinformation

Datum: 5 april 2017
Tid: 09.00–17.00

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

emmaEmma Sjöström
Emma Sjöström är en av landets främsta experter och föreläsare inom området hållbara investeringar. Hon har doktorerat på ämnet vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon numera är verksam som lärare på MBA- och grundutbildning. Emma sitter med som expert i den pågående Fondutredningen, och är ledamot i Swesif:s styrelse. Hon är också författare till boken Hållbara Investeringar (Sanoma Utbildning 2014) och medförfattare till boken CSR – En guide till företagets ansvar (Sanoma Utbildning, 2012). Emma Sjöström är grundare till kunskapsbyrån Nuwa AB, och till omvärldsbevakningstjänsten Hållbart Kapital. Genom Nuwa AB har hon genomfört uppdrag för bland annat Danske Capital, Öhman, Sjunde AP-fonden, Finansdepartementet, Fondbolagens Förening, och Sveriges Finansanalytikers Förening. 

Jenny

Jenny Askfelt Ruud
Jenny Askfelt Ruud är industriell rådgivare med fokus på strategiska hållbarhetsfrågor på Ratos, ett noterat investeringsbolag med private equity-strategi som idag äger 22 onoterade medelstora nordiska företag. Jenny agerar rådgivare för investeringsorganisationen samt portföljbolagens ledningsgrupper, styrelser och hållbarhetsansvariga för att driva på arbetet med väsentliga hållbarhetsfrågor. I sin tidigare roll som  hållbarhetschef på Ratos utvecklade hon Ratos strategi och processer för att integrera ESG och hållbarhet i arbetet med att utvärdera och genomföra nya investeringar samt utveckla befintliga portföljbolag. Jenny har en civilekonomexamen från Handelshögskolan och har tidigare arbetat på McKinsey & Co, Morgan Stanley och riskkapitalbolaget Arts Alliance i London.

LeadershipUlrika Hasselgren
Ulrika Hasselgren är managing director och chef för hållbara och ansvarsfulla  investeringar på ISS-Ethix. Ulrika Hasselgren grundade Ethix SRI Advisors, där hon var vd tills det förvärvades av ISS-Ethix 2015. Hon har varit rådgivare till institutionella investerare gällande hållbara och ansvarsfulla  investeringar sedan 1999. År 2000 samarbetade hon med Sjunde AP-fonden för att skapa en policy för ansvarsfulla investeringar, och utvecklade bland annat normbaserad screening, som nu kommit att bli en etablerad metod i hela Europa. Ulrika tillbringade 12 år hos McKinsey & Company och tre år hos Solving International. Hon har varit gästföreläsare vid Stockholms universitet sedan 2002 och är en ofta anlitad talare på globala institutionella investerarkonferenser och seminarier. Ulrika är styrelseledamot i Eurosif.

Philip RipmanPhilip Ripman
Philip Ripman förvaltar fonden SPP Global Topp 100, en likaviktad global aktiefond som består av de 100 mest hållbara bolagen i världen, enligt SPPs analysmodell och hållbarhetsrating. Philip har arbetat som hållbarhetsanalytiker på Storebrand sedan 2006 och varit drivande i att utveckla koncernens hållbarhetsarbete.

Tips!


Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet integreras i varumärket samt hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 2016. De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Under denna heldagsutbildning får du får lära dig innebörden av de nya reglerna, och hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna på ett sätt som stödjer hälsan, affären och lönsamheten.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Denna praktiskt inriktade tvådagarsutbildning handlar om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering. Vi går vi igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.