Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

klimatanpassning

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla som arbetar med och berörs av klimatanpassningsfrågor. Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man tar fram konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning. Du får kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och samordnar mellan olika verksamheter och myndigheter.

Medvetenheten kring vad ett förändrat klimat innebär växer och många kommuner, landsting, regioner och myndigheter står nu inför att på allvar ta tag i frågor kring klimatanpassning. Men steget från medvetenhet till åtgärder kan vara långt. Utmaningen är att många olika intressen och perspektiv ska samsas.

Denna utbildning syftar till att ge dig kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och arbetar med samordning mellan olika verksamheten och myndigheter.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
1. Innebörden av klimatförändringarna

Vad klimatförändringarna innebär för kommuner och regioner och hur man ska förhålla sig till de osäkerheter som finns i klimatprognoserna.

2. Planeringsunderlag
Vilka planeringsunderlag som behövs. Vad som finns tillgängligt från myndigheterna och hur man använda underlaget.

3. Kommuner och regioners ansvarsfördelning
Olika kommuners och regioners utmaningar och arbetssätt. Vi går igenom organisationens roll, ansvarsfördelning och hur man når ett nödvändigt helhetstänk i en så komplex fråga. Vi går igenom det planeringsunderlag som länsstyrelserna tillsammans har tagit fram inom fysisk planering och klimatanpassning samt erfarenheter från olika kommuners sätt att klimatanpassa.

4. Konsekvensanalys av hur ett förändrat klimat påverkar olika samhällsfunktioner
a) Tekniska försörjningssystem och infrastruktur
b) Bebyggelse och byggnader
c) Naturmiljö, areella näringar och ekosystemtjänster som till exempel vattenförsörjning
d) Turism och friluftsliv
e) Människors hälsa
f) Investeringsplaner för dagvattenåtgärder

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör klimatanpassning i kommuner, regioner och näringsliv, till exempel:

 • Klimatanpassningsstrateger
 • Handläggare
 • Konsulter
 • Samordnare
 • Strateger
 • Klimatstrateger
 • Miljöstrateger
 • Risk och säkerhetsstrateger
 • Kommunpolitiker
 • Samhällsplanerare på stadsbyggnadskontor eller annan förvaltning
 • Byggherrar, fastighetsägare och förvaltare
 • Kommunala vattenbolag

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med kursen är att ge dig verktygen för att kunna ta fram handlingsplaner och strategier för klimatanpassning.

 

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.30    Vad klimatförändringarna innebär för kommunerna
Vi går igenom de senaste rönen om klimatförändringarna i Sverige.

10.00    Kommunen och regionens roll
Vad säger lagstiftningen? Hur ser ansvar ut i olika delar av samhället?

10.30    Planeringsunderlag
Planeringsunderlag är A och O för att klimatanpassa. Vilka planeringsunderlag behövs? Vad finns tillgängligt från myndigheterna och hur ska man använda underlagen? Hur ska kommuner och regioner förhålla sig till de osäkerheter som finns i klimatprognoserna? När behövs fler och fördjupade analyser? Vi tittar på exempel från olika underlag med olika noggrannhet och diskuterar hur det påverkar utformning av klimatanpassningsarbetet.

12.00    LUNCH

13.00    Länsstyrelsernas planeringsverktyg
Vi går igenom processverktyg som länsstyrelserna har tagit fram inom fysisk planering och klimatanpassning. Vi delar erfarenheter och ger praktiska exempel på hur planeringsverktyget använts i olika kommuner.

14.00    Att gå från klimatanpassningsplan till konkreta åtgärder
Klimatanpassningsplanen ska mynna ut i ett antal åtgärder. Vi går igenom hur man formulerar åtgärder kring tekniska försörjningssystem och infrastruktur, bebyggelse och byggnader, naturmiljö, areella näringar, turism och friluftsliv samt människors hälsa. Vi lyfter exempel på åtgärder och diskuterar svårigheter med genomförande så som ansvarsfördelning, investeringsprocess och målkonflikter.

15.00    PAUS

15.20    Med perspektiv från olika kommuners arbetssätt – vägen framåt!
Hur når vi det helhetstänk som behövs i en så komplex fråga?  Vi presenterar förslag på arbetsmodell för att ta fram en klimatanpassningsplan och ger handfasta råd.

16.10    Att bedöma kostnader för beskrivna åtgärder och vad kostar det att inte klimatanpassa?
En övergripande kostnadsbedömning för åtgärder bör också finnas med i en klimatanpassningsplan. Förutom kostnader för åtgärderna bör det också finnas med vad kostnaden blir för att inte vidta åtgärder. Vi går igenom hur en översiktlig kostnadsanalys för klimatanpassning kan göras.

16.40    Sammanfattning

17.00    Avslut

Kursinformation

Datum: 9 maj 2017
Tid: 09.00-17.00
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

img_0680Karin Carlsson
Karin Carlsson är konsult på WSP och har lång erfarenhet av att analysera och leda processer för klimatanpassning. Karin har i många sammanhang studerat effekter av olika styrmedel för minskad klimatpåverkan.  Här har även ingått rådgivning till organisationer om hur styrmedel och åtgärder kan utformas för att styra utvecklingen i hållbar riktning. Karin har erfarenhet av olika projekt inom klimatanpassning med uppdragsgivare som Norrköpings kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad, Oxelösunds kommun, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholm. Genom de utredningar Karin gjort, har hon byggt upp djup förståelse över åtgärder som behöver ses över kopplade till infrastruktur och därigenom säkra värden för samhälle och näringsliv.

WSP Sverige. Photo by Maira Martins Photography.Anna Risberg
Anna Risberg är konsult på WSP och har mångårig erfarenhet av arbete med risker kopplade till klimatförändringar. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med översvämningsproblematik av olika slag, såsom skyfall/extrema regn, förhöjda havsvattenstånd, höga flöden i vattendrag och sjöar. Bland uppdragsgivarna finns Norrköpings kommun, Huddinge kommun, Västerås stad och Stockholms stad. De tekniska utredningarna, som många gånger innefattar framtagande av översvämningskartor, har ofta tjänat som underlag i olika planeringsskeden, till exempel översiktsplaner, detaljplaner och samordnad beredskapsplanering samt bedömning av risker och underlag för behov av skyddsåtgärder för bebyggelse och samhällsviktig verksamhet.

Tips!


Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla som arbetar med och berörs av klimatanpassningsfrågor. Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man tar fram konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning. Du får kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och samordnar mellan olika verksamheter och myndigheter.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Denna praktiskt inriktade tvådagarsutbildning handlar om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering. Vi går vi igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.