Mäta och värdera social hållbarhet

mäta och värdera social hållbarhet2 590

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Social nytta kan ta sig uttryck på många sätt, exempelvis genom en förbättrad hälsa hos medarbetare eller patienter, ökad tillfredsställelse, glädje eller social tillfredsställelse hos kunder, eller ökad livskvalitet hos medborgare. De allra flesta organisationer, oavsett sektor, har en affärsmodell eller verksamhet som bygger på att just social nytta ska skapas, men få har verktygen för att mäta och förstå om det arbetet är resurseffektivt, det vill säga om den totala nyttan faktiskt överstiger kostnaden.

Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med verktyget Värdeskapandekedjan, som ger din organisation möjligheten att förstå den här typen av resurseffektivt på ett djupare plan.  Du får inblick i de olika komponenterna i Värdeskapandekedjan, hur de kan användas och vilken roll de kan spela i din organisations styrmodell. Syftet är att ge dig kunskap om hur du kan mäta social nytta, som du kan börja tillämpa direkt när du kommer tillbaka till din organisation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Vad värdeskapande och social nytta är
– Vilka grundläggande principer som behöver ligga till grund för mätning av social nytta
– Vilka komponenter som tillsammans utgör verktyget Värdeskapandekedjan, och vilka mätverktyg var och en av dessa innefattar
– Hur socialt nytta kan värderas med hjälp av pengar
– Hur mätverktyg som fokuserar social nytta kan integreras i den totala styrmodellen, och mer specifikt vilken roll de ska ha i den totala styrmixen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Den här utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare inom den privata, offentliga och sociala sektorn som behöver mycket information om den eventuella sociala nytta som verksamheten bidrar till internt och extern. Utbildningen är särskilt relevant för bland annat:
– affärs- och produktansvariga
– hållbarhets- och CSR-chefer
– miljö- och hållbarhetssamordnare
– hållbarhetsstrateger
– ekonomer
– affärsutvecklare
– verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet är att deltagarna efter utbildningen ska:
– ha kunskap om relevanta verktyg för att mäta och värdera social nytta
– förstå vikten av att integrera mätverktyg för social nytta i den totala styrmixen
– ha en grund för hur det egna mätsystemet kan utvecklas för att tydligare mäta och värdera social nytta

 

Program

09.00 Välkomna och introduktion
– Presentation av kursen och kursdeltagare
– Introduktion till ämnet och de grundläggande principer för att mäta social nytta
– Introduktion av de sex komponenterna i värdeskapandekedjan – resurser, aktiviteter, prestationer, effekter, påverkan och värdeskapande

09.30 Idéer för livet-modellen – verktyg för att mäta och värdera social och ekonomisk hållbarhet
– Beskrivning av Skandias arbete med verktyg för att mäta och värdera social och ekonomisk hållbarhet, bland annat för att få ett ökat fokus på förebyggande och hållbara insatser

10.15 PAUS

10.30 Resurser och aktiviteter
– Beskrivning av innebörden av de två inledande komponenterna i värdeskapandekedjan samt vilken roll de spelar i kedjan som helhet
– Introduktion till övningarna under dagen

10.45 Prestationer och effekter
– Tydliggörande av den viktiga skillnaden mellan prestationer och effekter
– Presentation av viktiga aspekter i mätning av effekter
– Övning om mätning av effekter

12.00 LUNCH

13.00 Prestationer och effekter (forts.)  

14.15 PAUS

14.30 Påverkan – den del av effekterna som inte beror på aktiviteterna
– Presentation av de tre underliggande fenomen som påverkan utgörs av
– Övning om mätning av påverkan 

15.30 Värdeskapande
– Beskrivning av verktyg för att mäta värdet av social nytta med hjälp av pengar, samt relaterad övning
– Illustrationer av hur det totala värdeskapande och resurseffektiviteten kan presenteras
– Introduktion till värdeskapandekartan som är ett verktyg för att kommunicera hur resurser omvandlas till effekter och värdeskapande

16.10 Styrmixen som kärnan i organisationens styrmodell
– Presentation av innebörden av styrmix och hur mätning av social nytta behöver integreras i den

16.40 Avslutande reflektioner
– Avslutande reflektioner om vilka roller värdeskapandekedjan kan ha i en organisation
– Deltagarna reflekterar om utbildningsinnehållet i förhållande till sin egen verksamhet

17.00 Avslut

Kursinformation

Datum: 12 september 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

erik

Erik Jannesson
Erik Jannesson är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning och partner på konsultföretaget SERUS. Under snart tio år har Erik varit utbildare, processledare, expertstöd och utvärderare gentemot organisationer inom den privata, offentliga och sociala sektor som vill öka sin förståelse av vilken total nytta de bidrar till – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Erik har bland annat varit med och etablerat det internationellt välkända konceptet Social return on investment i Sverige. Hans passionerade intresse för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv märks även i att han varit med och skrivit ett flertal böcker på temat, bland annat ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande” och ”Organisering och styrning av sociala investeringar”. Andra böcker som Erik varit involverad i som författare eller redaktör är ”Boken om ekonomistyrning”, ”Perspektiv på ekonomistyrning” och ”Strategy, control and competitive advantage – case study evidence”.

lena-hok-skandia-3.2Lena Hök
Lena Hök är hållbarhetschef på Skandia samt styrelseledamot i SIDA och ordförande för svenska ICC:s kommitté för Corporate Responsibility och anti-korruption. Lena är även verksamhetschef för Skandias stiftelse Idéer för livet som arbetar med förebyggande insatser för hälsa och tryggare samhälle. Stiftelsens forskning och verktyg har använts av mer än 130 kommuner i Sverige och Danmark. Hon har tidigare erfarenhet av att implementera och utvärdera hållbarhetsinsatser i stora organisationer, främst i egenskap av managementkonsult vid Environmental Resources Management(ERM) samt rådgivare vid JKL Group. Lena är tillsammans med Erik Jannesson och Gordon Hahn författare till boken ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande”.

Tips!


Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.