Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

img-9499

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet och för den som handlägger tillstånds- eller tillsynsärenden. Denna heldagsutbildning är praktiskt inriktad och ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen. 

Utbildningen, som är särskilt inriktad på miljökvalitetsnormer för ytvatten, går bland annat igenom följande moment:
– Hur miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas i praktiken
– Vilka regler som gäller för miljökvalitetsnormer för vatten
– Hur klassificering av vattenförekomster går till
– Hur miljökvalitetsnormer för vatten ska användas i enskilda prövningar av verksamheter eller detaljplaner och vilka undantagsmöjligheter som finns
– Hur miljökvalitetsnormer för vatten påverkar tillsynen av verksamheter

MÅLGRUPP:
Utbildning riktar sig till dig som bedriver verksamhet eller som arbetar med prövning eller tillsyn av verksamheter eller arbetar med samhällsplanering och vill veta hur du ska tillämpa miljökvalitetsnormer för vatten i ditt arbete. Du vill ha en gedigen kunskapsgrund att verka utifrån och samtidigt få möjlighet att fördjupa dig i frågorna.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna:
– God förståelse för hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i prövnings-, tillsyns- eller plansärenden
– En god kunskapsgrund om EU:s ramdirektiv för vatten och de svenska reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten
– Förståelse för skillnader mellan klassificering av vattenförekomster och prövning i enskilda ärenden
– Kunskap om ekologiska kvalitetsfaktorer, vad de innebär och hur en bedömd påverkan på dem bör gå till
– Kunskap i hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i en MKB
– Kunskap i hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i en plan.
– Kunskap i hur miljökvalitetsnormer för ytvatten kan behandlas i tillsynen

Program

9.00 Introduktion och välkomnande
Förmiddagen ger dig som deltagare en gedigen kunskapsbas som ska vara relevant för den praktiska tillämpningen:
– Vi sätter reglerna om miljökvalitetsnormer i sitt sammanhang, historiskt och nuläge.
– Aktuella rättsfall & vilken påverkan de får i den praktiska tillämpningen vid prövning och tillsyn.
– Statusklassning av vatten i Sverige
– Skillnaden mellan statusklassning och prövning – hur reglerna och klassificeringen ska tillämpas i praktiken vid prövning & tillsyn.

12.00-13.00 Lunch

13.00
Eftermiddagen fokuserar på det praktiska genomförandet vid prövning och tillsyn:
– Vilka krav ställer miljökvalitetsnormerna på olika verksamheter? Vi belyser skillnader mellan anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter respektive detaljplaner.
– Bedömningen av påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten i en miljökonsekvensbeskrivning – så ska den genomföras. Djupdykning i ett antal kvalitetsfaktorer utifrån deltagarnas behov.
– Hur miljökvalitetsnormer för vatten ska hanteras i tillsynen över verksamheter.

Egna case: Vi jobbar med några konkreta case. Du som deltagare får gärna ta med dig egna frågor och erfarenheter som kan vara en del av workshopen.

Dagen slutar ca 17.00.

 

Kursinformation

Datum: 9 februari 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Profilbild JEJohanna Ersborg
Johanna Ersborg är miljöjurist på Enetjärn Natur och jobbar med ett brett spektra av miljö- och samhällsutvecklingsfrågor och som ser värdet av att förstå sakfrågorna – inte bara juridiken. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och vet hur reglerna ska tillämpas, men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken. Johanna har 10 års erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor och samhällsplaneringsfrågor från bl.a. regeringskansliet, Helsingborgs kommun, mark- och miljödomstol och länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne.

AndersGBeskurenAnders Granér
Anders Granér är biolog och projektledare på Enetjärn Natur med över 25 års praktisk erfarenhet av tillståndsprövningar och utredningar som spänner över både land- och vattenmiljöer. Anders jobbar med komplexa verksamheter som stora infrastruktur-, gruv- och energiprojekt och arbetar i alla delar av verksamhetens genomförande, från prövning till uppföljning och kompensation. Anders har det praktiska kunnandet när det gäller t.ex. design, genomförande samt analys och utvärdering av biologiska kontrollprogram, ofta knutna till miljökvalitetsnormerna.

Kristina2015Kristina Johansson
Kristina Johansson är miljökonsult på Enetjärn Natur och har ett stort ekologiskt kunnande. Hon har en gedigen erfarenhet som projektledare och miljöspecialist och har arbetat med tillståndsfrågor, förorenade områden och fastigheter.