Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

img-9499

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet och för den som handlägger tillstånds- eller tillsynsärenden. Denna heldagsutbildning är praktiskt inriktad och ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen. 

Utbildningen, som är särskilt inriktad på miljökvalitetsnormer för ytvatten, går bland annat igenom följande moment:
– Hur miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas i praktiken
– Vilka regler som gäller för miljökvalitetsnormer för vatten
– Hur klassificering av vattenförekomster går till
– Hur miljökvalitetsnormer för vatten ska användas i enskilda prövningar av verksamheter eller detaljplaner och vilka undantagsmöjligheter som finns
– Hur miljökvalitetsnormer för vatten påverkar tillsynen av verksamheter

MÅLGRUPP:
Utbildning riktar sig till dig som bedriver verksamhet eller som arbetar med prövning eller tillsyn av verksamheter eller arbetar med samhällsplanering och vill veta hur du ska tillämpa miljökvalitetsnormer för vatten i ditt arbete. Du vill ha en gedigen kunskapsgrund att verka utifrån och samtidigt få möjlighet att fördjupa dig i frågorna.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna:
– God förståelse för hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i prövnings-, tillsyns- eller plansärenden
– En god kunskapsgrund om EU:s ramdirektiv för vatten och de svenska reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten
– Förståelse för skillnader mellan klassificering av vattenförekomster och prövning i enskilda ärenden
– Kunskap om ekologiska kvalitetsfaktorer, vad de innebär och hur en bedömd påverkan på dem bör gå till
– Kunskap i hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i en MKB
– Kunskap i hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i en plan.
– Kunskap i hur miljökvalitetsnormer för ytvatten kan behandlas i tillsynen

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.30    Grundläggande om lagstiftningen för miljökvalitetsnormer
Utbildningens första block ger en grundläggande information om de regler som styr miljökvalitetsnormer och vad normerna innebär. Vi lär oss om grundprinciperna som vi kommer använda för att bygga vidare på under dagen. I detta block tar vi också upp hur miljökvalitetsnormer kan användas i tillsynen.

10.15    PAUS

10.30    Skillnad mellan klassificering samt prövning och aktuella rättsfall
Innan vi går vidare med dagen belyser vi kort skillnader mellan vattenförvaltning och prövning i enskilda fall. Vi tar oss också an några aktuella rättsfall som påverkat rättstillämpningen.

11.00    Praktiskt om statusklassningen och åtgärdsprogram
I detta block får vi lära oss hur det går till i praktiken att ta fram och klassificera en miljökvalitetsnorm. Vi lär oss också om förvaltningscykler och åtgärdsprogram.

12.00    LUNCH

13.00    Att hitta information om miljökvalitetsnormer
Vi går igenom webbverktyget VISS och visar var information kan hittas och hur den ska läsas.

13.45    Hur verksamheter påverkar miljökvalitetsnormer och hur det behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Vi riktar in oss på praktiken och djupdyker i kvalitetsfaktorer och hur verksamheter kan påverka dem. Vi går igenom och diskuterar hur miljökvalitetsnormer bör behandlas i en MKB och hur man identifierar vad som är viktigt att ta med.

14.30    Miljökvalitetsnormer i kontroll och uppföljning

Vi går igenom konkreta exempel på hur ett kontrollprogram för en verksamhet kan se ut och hur provtagningar genomförs. Vi behandlar också hur redovisade undersökningar kan tolkas och läsas.

15.00    PAUS

15.15    Fortsättning miljökvalitetsnormer i kontroll och uppföljning

16.00    Frågestund
Möjlighet att på djupet diskutera frågeställningar kring miljökvalitetsnormer. Du som deltagare får gärna ta med dig egna frågor och erfarenheter.

16.45 – 17.00 Avrundning och avslut

 

Kursinformation

FULLBOKAT!

Datum: 9 februari 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Ytterligare kurstillfälle:

4 maj 2017 >>

 

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Profilbild JEJohanna Ersborg
Johanna Ersborg är miljöjurist på Enetjärn Natur och jobbar med ett brett spektra av miljö- och samhällsutvecklingsfrågor och som ser värdet av att förstå sakfrågorna – inte bara juridiken. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och vet hur reglerna ska tillämpas, men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken. Johanna har 10 års erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor och samhällsplaneringsfrågor från bl.a. regeringskansliet, Helsingborgs kommun, mark- och miljödomstol och länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne.

AndersGBeskurenAnders Granér
Anders Granér är biolog och projektledare på Enetjärn Natur med över 25 års praktisk erfarenhet av tillståndsprövningar och utredningar som spänner över både land- och vattenmiljöer. Anders jobbar med komplexa verksamheter som stora infrastruktur-, gruv- och energiprojekt och arbetar i alla delar av verksamhetens genomförande, från prövning till uppföljning och kompensation. Anders har det praktiska kunnandet när det gäller t.ex. design, genomförande samt analys och utvärdering av biologiska kontrollprogram, ofta knutna till miljökvalitetsnormerna.

Marie RönnqvistMarie Rönnqvist
Marie Rönnqvist är ekolog på Enetjärn Natur och arbetar främst med vattenutredningar. Hon är särskilt insatt i utredningar av kemisk status i olika vattenförekomster. Utöver vattenutredningar arbetar Marie även med ekologisk restaurering.