REACH 2018 – Så gör du registreringen i praktiken

REACH

Deadline för nästa fas i REACH, då alla kemiska ämnen över ett ton ska registreras senast den 31 maj 2018, närmar sig.  Det är nu hög tid för berörda företag att sätta igång med registreringsarbetet. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du tar reda på vilka kemikalier du behöver registrera och hur du ska göra det. Utbildningen ger dig både teoretisk kunskap och praktiska verktyg.

Alla som tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller produkter som innehåller kemikalier kan vara tvungna att registrera dem enligt REACH. Nu är det dags att börja arbetet med registreringen inför REACH 2018 för att hinna i tid innan den sista tidsgränsen den 31 maj 2018.

Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad kraven innebär för er verksamhet och vad ni behöver göra för att uppfylla dem.

VI GÅR IGENOM:
– Vad som gäller för olika verksamheter
– Hur man tar fram nödvändig information och data
– Har man går tillväga för att uppfylla kriteriet om gemensamt inlämnande till ECHA tillsammans med andra företag.
– Krav och skyldigheter enligt Reach
– Forum för informationsutbyte – SIEF
– Vilken information du behöver ta fram – registreringsunderlaget
– Registreringsprocessen
– Kopplingen med CLP och SDB (SDS)
– Informationskällor
– Praktisk genomgång av verktygen REACH-IT och IUCLID 6

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Den som arbetar med REACH i olika verksamheter, t ex har ansvar för kemikaliehantering och lagefterlevnad (compliance), till exempel:
– Miljöchefer
– Miljösamordnare
– Inköpare
– Produktionsansvarig

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om du har grundläggande förkunskaper om kemikalielagstiftning, men det är inget krav.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter utbildningen ska du ha fått tillräckliga kunskaper och verktyg för att förstå kraven i Reach och kunna sätta igång planeringen och registreringsarbetet i den egna verksamheten inför deadline 31 maj 2018.

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.15    Vad är Reach
Vi går igenom viktiga delar av Reach-lagstiftningen och vad den innebär för er.
– Bakgrund – vad omfattas
– Roller – skyldigheter
– Datum – deadlines

10.00    PAUS

10.15    Reach registrering
Vi tittar på krav och tillvägagångssätt kring registrering enligt Reach-förordningen.
– Vad behöver registreras och när
– Förhandsregistrering
– Forum för informationsutbyte – SIEF

11.30    LUNCH

12.30    Registreringsprocessen
Vi går igenom hur själva registreringsarbetet går till och vad man ska tänka på
– Hur går en Reach-registrering till
– Registreringsunderlaget – information som behövs för en registrering
– Avgifter och kostnader
– Vad händer efter registreringen
– Tillsyn

14.00    PAUS

14.15    Verktyg
För att kunna göra en Reach registrering behöver man söka information och använda verktygen REACH-IT och IUCLID 6. Här har vi en praktisk genomgång.
– Informationskällor
– ECHAs vägledningar och webinarer
– REACH-IT – översikt och demonstration
– IUCLID 6 – översikt och demonstration

16.00 – 16.30 Summering och avslut

Kursinformation

Datum: 22 mars 2017
Tid: 09.00–16.30
Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

 

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

63059955-liafnKarin Edvinsson
Karin Edvinsson har gedigen erfarenhet från arbete med kemikalielagstiftning, bland annat med support till svenska och internationella tillverkare och importörer av kemikalier. Hon är senior konsult på Trossa AB där hon arbetar med rådgivning och support kring bland annat Reach registrering, riskbedömning av kemikalier, klassificering enligt CLP och GHS samt med säkerhetsdatablad. Karin har kemiexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot organisk kemi och har tidigare bakgrund från läkemedelsforskning.

51459930-ucwzsCharlotte Bergkvist
Charlotte Bergkvist är senior konsult på Trossa AB där hon har hjälpt många företag med rådgivning inom kemikaliefrågor inklusive Reach, säkerhetsdatablad enligt CLP, miljö- och hälsoriskbedömningar samt säkerhetsrapporter. Hon har arbetat som hälsoriskbedömare på EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som vetenskapligt stöd till enheten för bekämpningsmedel. Charlotte är doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot risk- och exponeringsbedömningar och har även magisterexamen i toxikologi från Karolinska Institutet.

Tips!


Riskbedömning av kemikalier

Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder för både arbetsmiljörisker och miljörisker. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Utbildning i härdplaster (allergiframkallande ämnen) enligt AFS 2011:19

Användare av kemikalier måste hantera exponeringsscenarier i det nya utökade säkerhetsdatabladet (e-SDS). Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad du behöver göra när du får ett SDS av din leverantör, hur du läser, förstår och använder informationen i exponeringsscenarierna.

Riskbedömning av kemikalier

Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder för både arbetsmiljörisker och miljörisker. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.