Exponeringsscenarier i utökade säkerhetsdatablad

Användare av kemikalier måste hantera exponeringsscenarier i det nya utökade säkerhetsdatabladet (e-SDS). Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad du behöver göra när du får ett SDS av din leverantör, hur du läser, förstår och använder informationen i exponeringsscenarierna

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Utfasning och substitution av farliga kemikalier – så gör du!

Lagstiftning och myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga kemikalier. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med utfasning och substitution i din organisation.

Kemikalier i verksamheten – så följer du lagar och exponeringsscenarier

Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

Exponeringsscenarier ger information om hur du ska använda kemikalier i din verksamhet för att undvika påverkan på hälsa och miljö. Alla som hanterar kemikalier och får ett utökat säkerhetsdatablad med exponeringsscenarier (e-SDS) måste läsa och förstå anvisningarna och eventuellt vidta åtgärder för att uppfylla dem. Och tillverkare och importörer av farliga kemiska ämnen som är registrerade enligt Reach i mängder om minst tio ton per år ska utforma exponeringsscenarier och lämna e-SDS vidare i distributionskedjan.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Vad du behöver göra när du får ett e-SDS av din leverantör
– Hur du ska läsa, förstå och tillämpa informationen som ges i exponeringsscenarierna  och vad det kan innebära för din verksamhet
– Bakgrunden till exponeringsscenarierna
– Lagkraven bakom utformningen av exponeringsscenarier i ett utökat säkerhetsdatablad
– Verksamheters roller och ansvar
– Hur du kontrollerar att era och era kunders användningar omfattas av ett e-SDS

Under dagen varvar vi teori med exempel och praktiska övningar.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Den som har ansvar för kemikaliehantering och riskbedömning i olika verksamheter som hanterar kemikalier, till exempel arbetsmiljöansvarig, utvecklingsansvarig och produktionsansvarig.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Du ska få tillräckliga kunskaper och verktyg för att veta hur du ska hantera exponeringsscenarier i utökade säkerhetsdatablad och applicera informationen till din verksamhet.

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.15    Vad är utökade säkerhetsdatablad (e-SDS)
Vi går igenom kraven kring utökade säkerhetsdatablad.

  • Bakgrund – vad och vilka omfattas
  • Roller och skyldigheter
  • Format och uppbyggnad av e-SDS

10.00    PAUS

10.15    Beskrivning av vad exponeringsscenarierna betyder
Vi tittar på exponeringsscenarierna och vilken information som de innehåller.

  • Vad betyder terminologin?
  • Varifrån kommer informationen?
  • Kemikaliesäkerhetsrapporten
  • Exponeringsscenarier för ämnen och blandningar

11.30    LUNCH

12.30    Genomgång av åtgärder för dem som är mottagare av e-SDS
Vi går igenom vad du som mottagare av e-SDS behöver göra och tittar på exempel.

  • Vad säger lagen?
  • Hur kontrollerar du användningen?
  • Vad gör du om din användning inte täcks av e-SDS?

14.00    PAUS

14.15    Praktisk genomgång av exempel på exponeringsscenarier

Här går vi igenom de olika avsnitten i den utökade delen av ett e-SDS, vad informationen betyder och hur den kan överföras till din verksamhet. Du får tillfälle att arbeta med exempel på exponeringsscenarier, eller med något som du har tagit med dig själv. 

16.00 – 16.30 Summering och avslut

Utbildningsledare

63059955-liafn

Karin Edvinsson
Karin Edvinsson har gedigen erfarenhet från arbete med kemikalielagstiftning, bland annat med support till svenska och internationella tillverkare och importörer av kemikalier. Hon är senior konsult på Trossa AB där hon arbetar med rådgivning och support kring bland annat Reach registrering, exponeringsscenarier, riskbedömning av kemikalier, klassificering enligt CLP och GHS samt med säkerhetsdatablad. Karin har kemiexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot organisk kemi och har tidigare bakgrund från läkemedelsforskning.

51459930-ucwzsCharlotte Bergkvist
Charlotte Bergkvist är senior konsult på Trossa AB där hon har hjälpt många företag med rådgivning inom kemikaliefrågor inklusive Reach, säkerhetsdatablad enligt CLP, miljö- och hälsoriskbedömningar samt säkerhetsrapporter. Hon har arbetat som hälsoriskbedömare på EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som vetenskapligt stöd till enheten för bekämpningsmedel. Charlotte är doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot risk- och exponeringsbedömningar och har även magisterexamen i toxikologi från Karolinska Institutet.

Tips!


Så skapar du giftfria offentliga miljöer

Behovet av att skapa giftfria offentliga miljöer, såsom förskolor, sjukhus, kontorsmiljöer och köpcentrum uppmärksammas alltmer och kraven ökar. Under denna heldagsutbildning, som riktar sig till såväl offentliga som privata aktörer, får du lära dig hur du konkret kan gå tillväga för att skapa giftfria miljöer. Kursen ger dig kunskaper i gällande regelverk, metoder, verktyg och exempel på hur du kan arbeta för att på bästa sätt säkerställa en giftfri miljö.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. Du får en orientering i olika lagar och förordningar, vad de innebär och hur de påverkar olika typer av verksamheter.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Kemikalier i verksamheten – så följer du lagar och exponeringsscenarier

Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

Utfasning och substitution av farliga kemikalier – så gör du!

Lagstiftning och myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga kemikalier. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med utfasning och substitution i din organisation.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.