Skapa säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Alla som tillverkar, distribuerar eller säljer ett kemiskt ämne är skyldiga att ta fram ett säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet skall förse mottagaren med information om kemikaliens farliga egenskaper, risker samt skyddsåtgärder. Den här kursen lär dig hur du tar fram ett säkerhetsdatablad korrekt och effektivt.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Utfasning och substitution av farliga kemikalier – så gör du!

Lagstiftning och myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga kemikalier. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med utfasning och substitution i din organisation.

Kemikalier i verksamheten – så följer du lagar och exponeringsscenarier

Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

sakerhetsdatablad-590

Alla som tillverkar, distribuerar eller säljer ett kemiskt ämne är skyldiga att ta fram ett säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet skall förse mottagaren med information om kemikaliens farliga egenskaper, risker samt skyddsåtgärder. Den här kursen lär dig hur du tar fram ett säkerhetsdatablad korrekt och effektivt.

Ett säkerhetsdatablad består av 16 fasta avsnitt med tillhörande underrubriker. I viken ordning dessa avsnitt ska presenteras och vilken information som ska finnas med styrs av Bilaga II i REACH-förordningen.

Klassificeringen och märkningen av kemikalien styrs av CLP -förordningen (EG) nr 1272/2008.  En del ämnen har en harmoniserad klassning vilket betyder att klassificeringen av detta ämne är fastställd på EU- nivå. En blandnings klassificering får man räkna fram med hjälp av CLP – förordningen. Det framtaga säkerhetsdatabladet ska skickas med till samtliga yrkesmässiga aktörer som köper kemikalien. Som tillverkare är du även skyldig att skicka ut uppdateringar av säkerhetsdatabladet till all yrkesmässig verksamhet som köpt kemikalien under det senaste året. Man är även skyldig att översätta bladet till det officiella språket i landet dit produkten säljs.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
Utbildningen, som guidar dig genom Bilaga II och CLP-förordningen samt databaser som kan förse dig med nyttig information som är till hjälp vid skapande av säkerhetsdatablad, innehåller följande moment:

  • Kemikalier, REACH, CLP och säkerhetsdatablad – VAD REACH säger om säkerhetsdatablad, när det är krav på att ta fram ett och vilka regler som gäller.
  • REAHC Bilaga II – Vi går igenom de 16 avsnitten som ska finnas med i ett säkerhetsdatablad och vad som är viktigt att ha koll på gällande dessa.
  • CLP -förordningen – hur denna förordning är uppbyggd och hur du räknar fram en klassificering
  • Räkneövning – praktiska övningar där du själv får testa att jobba och räkna fram klassificeringar med hjälp av CLP förordningen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som behöver kunskaper i hur man tar fram säkerhetsdatablad och personer som är ansvariga för framtagande av säkerhetsdatablad

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs skall deltagarna:

  • Känna till när det finns krav på att ta fram ett säkerhetsdatablad
  • Känna till vad som gäller kring uppdatering och översättning
  • Ha övergripande kunskaper kring hur REACH Bilaga II är uppbyggd och vilken information man är skyldig att ta fram och redovisa i ett säkerhetsdatablad
  • Ha övergripande kunskaper kring CLP-förordningen och hur man räknar fram en klassificering
  • Känna till viktiga databaser där man kan få fram viktig information om kemiska ämnen

 

 

 

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.15    Allmänt om kemikalier, REACH och CLP

Kursen inleds med allmänt om kemikalier och vad som lett fram till att REACH och CLP-lagstiftningen. Vad säger de övergripande regalerna i REACH och CLP gällande säkerhetsdatablad.

10.00    PAUS

10.10    REACH Bilaga II

Vi går igenom Bilaga II och vad som är viktigt att tänka på gällande samtliga 16 avsnitt som ska finnas med i ett säkerhetsdatablad

11.30    LUNCH

12.30    Databaser
Vilka databaser kan förse mig med nödvändig information gällande framtagningar säkerhetsdatablad. Vi tittar lite närmare på ECHA- Databasen för klassificerings- och märkningsregistret, ECHA-Registrerade ämnen samt Prevent- Kemiska ämnen 

13.00    CLP – Förordningen
Hur är CLP förordningen uppbyggd. Hur räknar man ut en klassificering på en blandning

14.30    PAUS

14.50    Gruppövning
Vi delar ut påhittade recept på en kemisk blandning där deltagarna får öva på att räkna fram en klassificering

16.00 – 16.30 Summering och avslut
Vi avslutare med att summera dagen och här finns också möjlighet till ytterligare frågor

Utbildningsledare

hanna-karlsson-litenHanna Karlsson
Hanna Karlsson jobbar som konsult på Intersolia sedan 2008, med inriktning mot kemikaliefrågor. Bland uppdragsgivarna finns bland annat Preem och GA Lindberg. Hanna har flera års erfarenhet av bland annat framtagning av säkerhetsdatablad, riskbedömning av kemikalier och lagstiftning kring kemikaliehantering. Hon är även van utbildningsledare inom dessa områden.