Utfasning och substitution av farliga kemikalier – så gör man!

goldfish jumping out of the water

Lagstiftning och myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga kemikalier. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med utfasning och substitution i din organisation.

Utfasning och substitution av kemikalier är något som både tillverkare och användare av kemiska produkter måste arbeta med. Enligt miljöbalken är företag skyldiga att byta ut skadliga kemikalier mot mindre farliga alternativ. EUs kemikaliemyndighet arbetar kontinuerligt med att förbjuda särskilt farliga ämnen som ingår i produkter och material. Dessutom står det klart att ännu strängare begränsningar för vissa ämnen eller ämnesgrupper är att vänta.

För företag och organisationer ger det stora fördelar att anpassa sig till utvecklingen. Utfasning av farliga kemikalier gör att medarbetarna får en säkrare och tryggare arbetsmiljö, miljöbelastningen blir lägre, avfallshanteringen förenklas och rapportering till myndigheter underlättas. Dessutom blir produkterna attraktivare på en allt mer hållbarhetsdriven marknad.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Lagstiftning och regelverk som begränsar och reglerar användningen av kemiska produkter.
– Hur man identifierar ämnen som bör fasas ut
– Exempel på ämnen eller ämnesgrupper som bör fasas ut.
– Principer för att hitta alternativa produkter
– Databaser och andra verktyg som kan användas vid substitution
– Arbetsgång för substitutionsarbetet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Personer i organisationen med ansvar för produktutveckling
– Personer med ansvar för inköp av kemiska produkter
– Personer med arbetsmiljöansvar
– Miljöchefer och miljöansvariga
– Kvalitetsansvariga
– Dig som arbetar med frågor som rör yttre miljö.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs ska deltagarna
– kunna ange de farliga egenskaper som utfasningsämnen förknippas med
kunna motivera arbetet med att fasa ut farliga kemiska produkter
kunna sätta upp kriterier och välja lämpliga databaser/listor för utfasningsarbetet
ha en överblick om utfasningsämnen inom olika ämnesgrupper
– förstå och tillämpa de viktigaste principerna för hur man hittar mindre farliga alternativ
– veta hur man kan strukturera substitutionsarbetet, hitta alternativa ämnen/produkter/metoder och sammanställa information för jämförelse.

Program

9.00    Välkomna

9.15    Introduktion
Vad är ett utfasningsämne? Kemikalieinspektionens kriterier.

10.00    Varför ska man fasa ut farliga ämnen?
Lagstiftning, miljöpolicy och kundkrav.

10.45    PAUS

11.00    Var hittar du relevant ämnesinformation?
Säkerhetsdatablad och klassificering. Databaser/listor.

 12.00    LUNCH 

13.00    Deltagaraktivitet
Identifiera utfasningsämnen och utfasningsprodukter med hjälp av säkerhetsdatablad. Gemensam diskussion

14.00    Var finns utfasningsämnen?
Exempel på utfasningsämnen inom olika ämnesgrupper.

14.45    PAUS 

15.00    Substitution:
Alternativ och principer baserade på ämnesegenskaper

15.45    Substitution:
Arbetsgång och checklistor. Tillämpning av produktvalsprincipen.

16.30    Avslutande diskussion och reflektioner

17.00    Avslut

Kursinformation

Datum: 24 oktober 2017
Tid: 09.00–17.00
Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

2745823446
Olof Svensson

Olof Svensson är kemikaliekonsult på  Explizit Environment där han även är utbildningsansvarig. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Klassificering och märkning enligt det nya regelverket CLP och REACH-lagstiftning är andra kompetensområden.

Tips!