Vattenprovtagning: Bli behörig för provtagning av avloppsvatten och flödesmätning

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

Vattenprovtagning

Tvådagarsutbildning för dig som utför vattenprovtagning och flödesmätning vid kommunala eller industriella anläggningar. Utbildningen ger dig behörighet som provtagare enligt Naturvårdsverkets föreskrift. Du får även grundläggande kunskaper i miljövetenskap med fokus på miljöbalken och verksamhetsutövarens egenkontroll.

Utbildningen syftar till att kravet på kompetens, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11, säkerställs för personal som utför provtagning och flödesmätning. Innehållet i kursen är baserat på SNFS 1990:11 angående behörighetskrav för provtagare.

VI GÅR IGENOM:
– Grundläggande miljövetenskap med fokus på miljöbalken och verksamhetsutövarens egenkontroll
– Hur vattenprovtagning ska genomföras utifrån olika förutsättningar
– Hantering av uttagna prover
– Flödesmätning och analyser

Kursens föreläsningar varvas med övningsuppgifter och diskussioner för att få kunskap om praktisk tillämpning och erfarenhet från andras verksamheter.

Efter slutförd utbildning genomför deltagarna ett behörighetsprov med tillgång till kurskompendium. Godkänt prov berättigar till kursintyg, vilket visar på att personen har nödvändig kunskap för att genomföra provtagning och flödesmätning.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Personal vid kommunala eller industriella anläggningar som utför eller ansvarar för utsläppskontroll av avloppsvatten.
Utbildningen riktar sig även till dig som vill få en djupare förståelse för hur provtagning fungerar och tillämpas i praktiken.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få de kunskaper som krävs för ett kvalitetssäkra dessa moment:
– Provtagning
– Provhantering
– Flödesmätning

Program

Dag 1

09.00    Välkomna och introduktion

09.10    Kvalitetssäkrad utsläppskontroll
Bakgrund. Motiv och innebörd av kvalitetssäkrad utsläppskontroll. Kvalitetssäkring av provtagning, provhantering, flödesmätning och analys. Brister i dagens system.

09.40    PAUS

10.00    Miljölagstiftning – Miljöbalken
Historik. Miljöbalkens struktur och uppbyggnad. Miljöprövningsförordning. Tillståndsansökan. Sveriges miljöorganisation.

11.00    Företagets egenkontroll
Egenkontrollens syfte, innehåll och uppbyggnad. Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll. Ansvar. Tillsyn

12.00    LUNCH

13.00    Provtagning
Val av provtagningspunkt. Metoder för provtagning. Felkällor. Val av utrustning. Drift- och skötselinstruktioner.

14.40    PAUS

15.00    Provhantering
Uppsamlingsbehållare, provflaskor, konservering, transporter. Drift- och skötselinstruktioner. Journalföring.

17.00    Avslut dag 1

Dag 2

09.00    Flödesmätning
Metoder för flödesmätning. Mätnoggrannhet. Felkällor. Val av utrustning. Drift- och skötselinstruktioner.

10.00    PAUS

10.20    Flödesmätning
Metoder för flödesmätning. Mätnoggrannhet. Felkällor. Val av utrustning. Drift- och skötselinstruktioner.
11.00    Analyser
Kvalitetssäkring på laboratoriet, provhantering, analysmetoder, arkivering av referensprov, identifikationsuppgifter.

12.00    LUNCH

13.00    Övning – Provtagning och flödesmätning

14.15    Avslutande diskussion

14.30    PAUS

14.50    Behörighetsprov
Kursen avslutas med ett prov som löses med hjälp av kurskompendium.

16.30    Avslut dag 2

 

Kursinformation

Datum: 26-27 april 2017
Tid: 09.00-16.00 (båda dagarna)
Plats:  IVA KonferenscenterGrev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 11 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Andreas Sahlman 
Andreas Sahlman är civilingenjör i miljöteknik arbetar idag som miljökonsult för Envima AB. Andreas har erfarenhet av att genomföra periodiska besiktningar, tillståndsprövningar enligt miljöbalken samt egenkontroll. Andreas har även bred erfarenhet av att genomföra provtagning av industri- och grundvatten samt förorenad mark. Andreas har i mer än 15 år hållit kurser för provtagning för deltagare från olika branscher och har därmed en god kunskap i området miljökontroll av avloppsvatten.

Tips!


Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning är här. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Vid bebyggelse, drift och bruk av nya områden krävs att mark och vatten är fritt från föroreningar. Ett antal rättsfall pekar mot allt större ansvar för inblandade parter. Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i ansvarsfördelning, hur saneringskrav kan hanteras i detaljplan, hur miljöansvaret kan regleras i avtal.

Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar

Miljörätten utvecklas snabbt både i Sverige och inom EU. Det betyder att många fler än tidigare kommer i kontakt med miljörättsliga frågor. Vi erbjuder en omtyckt utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Frågan om ekologisk kompensation vinner nu snabbt mark: en statlig utredning föreslog i våras att ekologisk kompensation skulle införas i plan- och bygglagen och tillämpas mer effektivt enligt miljöbalken. Förra året kom också Naturvårdsverket ut med en ny vägledning i ämnet. Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.