Vattenprovtagning: Bli behörig för provtagning av avloppsvatten och flödesmätning

Tvådagarsutbildning för dig som utför vattenprovtagning och flödesmätning vid kommunala eller industriella anläggningar. Utbildningen ger dig behörighet som provtagare enligt Naturvårdsverkets föreskrift. Du får även grundläggande kunskaper i miljövetenskap med fokus på miljöbalken och verksamhetsutövarens egenkontroll.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

Nya ISO 14001:2015 innebär omfattande förändringar för alla certifierade organisationer. Denna praktiskt inriktade heldagsutbildningen handlar om hur du konkret inför dessa förändringar. Vi går bland annat igenom hur man kartlägger och involverar intressenter, tillämpar livscykelperspektivet, engagerar ledningen och mäter miljöprestanda.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Utbildningen syftar till att kravet på kompetens, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11, säkerställs för personal som utför provtagning och flödesmätning. Innehållet i kursen är baserat på SNFS 1990:11 angående behörighetskrav för provtagare.

VI GÅR IGENOM:
– Grundläggande miljövetenskap med fokus på miljöbalken och verksamhetsutövarens egenkontroll
– Hur vattenprovtagning ska genomföras utifrån olika förutsättningar
– Hantering av uttagna prover
– Flödesmätning och analyser

Kursens föreläsningar varvas med övningsuppgifter och diskussioner för att få kunskap om praktisk tillämpning och erfarenhet från andras verksamheter.

Efter slutförd utbildning genomför deltagarna ett behörighetsprov med tillgång till kurskompendium. Godkänt prov berättigar till kursintyg, vilket visar på att personen har nödvändig kunskap för att genomföra provtagning och flödesmätning.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Personal vid kommunala eller industriella anläggningar som utför eller ansvarar för utsläppskontroll av avloppsvatten.
Utbildningen riktar sig även till dig som vill få en djupare förståelse för hur provtagning fungerar och tillämpas i praktiken.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få de kunskaper som krävs för ett kvalitetssäkra dessa moment:
– Provtagning
– Provhantering
– Flödesmätning

Program

Dag 1

09.00    Välkomna och introduktion

09.10    Kvalitetssäkrad utsläppskontroll
Bakgrund. Motiv och innebörd av kvalitetssäkrad utsläppskontroll. Kvalitetssäkring av provtagning, provhantering, flödesmätning och analys. Brister i dagens system.

09.40    PAUS

10.00    Miljölagstiftning – Miljöbalken
Historik. Miljöbalkens struktur och uppbyggnad. Miljöprövningsförordning. Tillståndsansökan. Sveriges miljöorganisation.

11.00    Företagets egenkontroll
Egenkontrollens syfte, innehåll och uppbyggnad. Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll. Ansvar. Tillsyn

12.00    LUNCH

13.00    Provtagning
Val av provtagningspunkt. Metoder för provtagning. Felkällor. Val av utrustning. Drift- och skötselinstruktioner.

14.40    PAUS

15.00    Provhantering
Uppsamlingsbehållare, provflaskor, konservering, transporter. Drift- och skötselinstruktioner. Journalföring.

17.00    Avslut dag 1

Dag 2

09.00    Flödesmätning
Metoder för flödesmätning. Mätnoggrannhet. Felkällor. Val av utrustning. Drift- och skötselinstruktioner.

10.00    PAUS

10.20    Flödesmätning
Metoder för flödesmätning. Mätnoggrannhet. Felkällor. Val av utrustning. Drift- och skötselinstruktioner.
11.00    Analyser
Kvalitetssäkring på laboratoriet, provhantering, analysmetoder, arkivering av referensprov, identifikationsuppgifter.

12.00    LUNCH

13.00    Övning – Provtagning och flödesmätning

14.15    Avslutande diskussion

14.30    PAUS

14.50    Behörighetsprov
Kursen avslutas med ett prov som löses med hjälp av kurskompendium.

16.30    Avslut dag 2

 

Utbildningsledare

Andreas Sahlman 
Andreas Sahlman är civilingenjör i miljöteknik arbetar idag som miljökonsult för Envima AB. Andreas har erfarenhet av att genomföra periodiska besiktningar, tillståndsprövningar enligt miljöbalken samt egenkontroll. Andreas har även bred erfarenhet av att genomföra provtagning av industri- och grundvatten samt förorenad mark. Andreas har i mer än 15 år hållit kurser för provtagning för deltagare från olika branscher och har därmed en god kunskap i området miljökontroll av avloppsvatten.

Tips!


Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet eller ska ta fram en plan och för den som handlägger tillstånds-, tillsyns- eller planärenden. Denna heldagsutbildning är praktiskt inriktad och ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet eller ska ta fram en plan och för den som handlägger tillstånds-, tillsyns- eller planärenden. Denna heldagsutbildning är praktiskt inriktad och ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Så genomför du en tillståndsprövning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Denna heldagsutbildning  går igenom kraven på MKB, utifrån frågor om områdesskydd – Natura 2000, artskydd och riksintressen. Du får kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess och hur du själv genomför en tillståndsprövning.

Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Vid bebyggelse, drift och bruk av nya områden krävs att mark och vatten är fritt från föroreningar. Ett antal rättsfall pekar mot allt större ansvar för inblandade parter och att ha koll på ansvaret för undersökning och sanering av förorenad mark och förorenat vatten kan vara vara affärskritisk. Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i ansvarsfördelning, hur saneringskrav kan hanteras i detaljplan, hur miljöansvaret kan regleras i avtal och hur miljöbalkens krav på undersökning och sanering samspelar med annan lagstiftning.

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Med ekologisk kompensation menas att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas. Frågan vinner nu snabbt mark: en statlig utredning föreslog i våras att ekologisk kompensation skulle införas i plan- och bygglagen och tillämpas mer effektivt enligt miljöbalken. Förra året kom också Naturvårdsverket ut med en ny vägledning i ämnet. Detta förväntas leda till att krav på ekologisk kompensation kommer att ställas i högre utsträckning i samband med exploatering. Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.