Våra kursledare

Våra kursledare

För att kunna erbjuda dig marknadens mest relevanta och bästa utbildningar inom miljö, hållbarhet och CSR samarbetar vi med de främsta experterna från näringsliv, universitet och offentlig förvaltning.

w3r7177saraSara Anderson

Så skapar du nya affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi

Sara Anderson, konsult på 2050, har mer än 15 års erfarenhet från att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till bland annat avfall, energi och resurser. Det senaste året har hon bland annat arbetat med en modell för att identifiera och värdera potentiella affärsmöjligheter genom att göra flödet av restmaterial hos olika verksamheter och i mindre kommuner mer cirkulärt. Modellen används för att kartlägga potentialen för ökat resursutnyttjande avseende material, energi och infrastruktur samt för att utvärdera affärsmöjligheter kopplat till cirkulär ekonomi. I uppdragen har ingått att applicera modellen på företag inom dagligvaruhandel, elektronikleverantörer, pappersindustri samt verksamheter inom skogs- och jordbrukssektorn. Sara är också en van och pedagogisk föreläsare som har hållit utbildningar för företag och organisationer kring drivmedel, klimat och cirkulär ekonomi.

 jimmyJimmy Antonsson

Nudging – gör det lätt att göra rätt

Jimmy Antonsson är företagsekonom med en masterexamen i affärsutveckling, med utlandsvisiter i Spanien och Costa Rica. Huvudfokus för Jimmy har varit innovation i alla dess former, både som entreprenör och rådgivare åt startups samt som konsult till stora organisationers innovationsarbete. Jimmy är en praktiker av nudging och behavioral economics. Idag arbetar Jimmy som mångfaldsstrateg på Mitt Liv (svb) och hjälper företag, till exempel Volvo, Länsförsäkringar och NCC, att implementera strategier för att dra nytta av mångfald och inkludering. Jimmy förenar stort kunnande och passion för mångfald, behavioral economics och innovation vilket gör honom till en mycket uppskattad processledare och föredragshållare.

sandra-atlerSandra Atler

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Sandra Atler leder the Human Rights & Business Practice Group på konsultföretaget Enact Sustainable Strategies. Hon är människorättsjurist med en jurkand-examen från Stockholms Universitet och en human rights LLM från Columbia University Law School. Sandra är idag en internationellt erkänd expert på företag och mänskliga rättigheter. Sandra har stöttat företag från olika branscher världen över med att förstå och hantera sina risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. År 2011-2013 arbetade hon i södra Afrika med att implementera UN Guiding Principles on Business and Human Rights i gruvsektorn. Sandra var delaktig med stöd till professor John Ruggie’s team i framtagandet av UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Hon var centralt involverad i framtagandet av ISO 26000 som medlem i den internationella författargruppen och ordförande i arbetsgruppen för mänskliga rättigheter under flera år. Sandra har också omfattande erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter i civilsamhället.

Susanne-Axelsson-Heldring

Susanne Axelsson

Mångfald – arbeta strategiskt med inkludering och mångfald

Susanne Axelsson, HR-chef, Botkyrkabyggen

 

 

 

Mia Barkland

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – så gör du!

Mia Barkland har över femton års erfarenhet av strategiskt och affärsdrivet miljö- och hållbarhetsarbete, med hållbarhetsredovisning och GRI som särskilt expertområde. Sedan 2010 är hon vd och senior konsult på Trossa AB. Mia har gedigen erfarenhet från alla olika roller och delar i hållbarhetsredovisningsprocessen, och har hjälpt många olika företag och organisationer på vägen från väsentlighetsanalys till färdig redovisning och värdeskapande kommunikation. Några exempel på uppdragsgivare är Lantmännen, Skellefteå Kraft och Coca-Cola Enterprises Sverige. Mia har också bred och djup erfarenhet av arbete med hållbar verksamhetsutveckling, från utredningar och nulägesanalyser, mål och handlingsplaner, till uppföljning av genomförda insatser. Mia är utbildad biolog och marknadskommunikatör i grunden, och också en uppskattad utbildare och workshopledare.

51459930-ucwzsCharlotte Bergkvist

REACH 2018 – så gör du registreringen i praktiken

Charlotte Bergkvist är senior konsult på Trossa AB där hon har hjälpt många företag med rådgivning inom kemikaliefrågor inklusive Reach, säkerhetsdatablad enligt CLP, miljö- och hälsoriskbedömningar samt säkerhetsrapporter. Hon har arbetat som hälsoriskbedömare på EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som vetenskapligt stöd till enheten för bekämpningsmedel. Charlotte är doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot risk- och exponeringsbedömningar och har även magisterexamen i toxikologi från Karolinska Institutet.

CajsaCajsa Björkén

Ekologisk kompensation – verktyg och metoder för att återskapa naturkapital

Cajsa Björkén har arbetat som naturvårdskonsult på Enetjärn Natur sedan 2009. Hon är biolog i botten med många års fältarbete bakom sig. Cajsa har ett stort intresse för frågor som rör metoder för att förhindra förlust av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturkapital. Hon har både arbetat praktiskt såväl som teoretiskt med ekologisk kompensation. Vidare har hon stor kunskap om lagstiftning och praxis kring ämnet och en god omvärldsbevakning. Cajsa är van vid att arrangera utbildningar, hålla föredrag på seminarier och delta i debatter.

JosefinJosefin Blanck

Ekologisk kompensation – verktyg och metoder för att återskapa naturkapital

Josefin Blanck arbetar som hållbarhetsstrateg på Enetjärn Natur och har bred erfarenhet av att arbeta med ekologisk kompensation, såväl på policy- och strateginivå som för enskilda exploateringar. Josefin har erfarenhet av att arbeta med kompensationsprojekt för stora gruvexploateringar, inom kommunala planprocessen samt inom olika FoU projekt. Hon har praktisk erfarenhet gällande att utveckla verktyg och modeller för att värdera biologisk mångfald vid kompensationsprojekt. Josefin har god erfarenhet av att hålla utbildningar och föredrag och har bland annat utbildat alla Mark- och miljödomstolar och Norska Statens Vegvesen inom ämnet. Josefin är examinerad biolog med inriktning mot systemekologi och har även studerat strategisk kommunikation

Anna004-1(1)Anna Bruun Månsson

Hållbarhetsredovisningens form och språk

Anna har i mer än 10 års tid arbetat som rådgivare inom CSR/hållbarhet, med särskild inriktning på strategi och extern kommunikation. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en MSc i miljöstrategi från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Sedan 2014 driver Anna konsultbolaget TomorrowToday. Genom sina uppdrag har Anna erfarenhet av att arbeta med FN’s Global Compact, ISO 26000 och hon är specialist på Global Reporting Initiative’s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har byggt upp en stor erfarenhet av intressentdialoger (med t ex investerare, kunder och intresseorganisationer) och analyser av verksamheters mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Exempel på företag som Anna jobbat med är Gina Tricot, Fingerprint Cards och Wihlborgs. Anna är en mycket uppskattad och flitigt anlitad workshopledare och utbildare.

Mikael

Mikael Brändström

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Mikael Brändström är konsult på Esam och en av få SIS-certifierade ledningssystemspecialister i Sverige. Han är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med lång erfarenhet av ett processbaserat arbetssätt. Har 15 års erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på ledningssystem, organisationer, processer och inom offentlig och privat verksamhet.

anna-farg-170Anna Carendi

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning
Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Anna Carendi är strategisk rådgivare och underkonsult åt Enact Sustainable Strategies. Hon är en av Sveriges främsta experter på hållbarhetsredovisning och en mycket uppskattad kursledare. De senaste åren har hon undervisat hundratals hållbarhetsproffs i att redovisa enligt GRI, Global Reporting Initiative. Annas specialistområden är strategiskt hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, hållbarhetsrapportering och implementering av hållbarhetsarbete. Hon har stöttat företag och organisationer i olika branscher och sektorer med deras hållbarhetsarbete. Anna arbetar även med styrelsefrågor, som ledamot i några styrelser, men även inom ramen för StyrelseAkademien. Anna är utbildad nationalekonom med inriktning på miljö- och utvecklingsekonomi. Hon har tidigare arbetat som konsult med affärs- och organisationsutveckling, som generalsekreterare på Coompanion och som kommunikationschef på ett kommunalägt energibolag. Idag driver hon företaget Diya Consulting och är initiativtagare till nätverket CSR Småland.

Caterina_CarremanCaterina Carreman

Detaljplaneringens nya regler – Så hanterar du miljöfrågor och strandskydd
Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Så genomför du en tillståndsprövning
Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt, med stort fokus på Plan-och bygglagen. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av flera olika branscher och är just nu involverad i flertalet vindkraftsprojekt.

AgnetaDahlgrenAgneta Dahlgren

Hållbar upphandling – att ställa och följa upp miljökrav och sociala krav

Agneta Dahlgren är miljö- och kvalitetssamordnare på bygg-  och miljöförvaltningen i Järfälla kommun. Hon arbetar med att leda förvaltningens miljöarbete och att ta fram miljökrav för alla förvaltningens entreprenader och att systematiskt följa upp dem. Under utbildningen talar om den metodik för kravställning och uppföljning som hon har utvecklat, hur de har valt vilka områden de ställer krav på  och hur de samarbetar med entreprenörerna.

 

63059955-liafnKarin Edvinsson

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning
REACH 2018 – så gör du registreringen i praktiken

Karin Edvinsson har gedigen erfarenhet från arbete med kemikalielagstiftning, bland annat med support till svenska och internationella tillverkare och importörer av kemikalier. Hon är senior konsult på Trossa AB där hon arbetar med rådgivning och support kring bland annat Reach registrering, riskbedömning av kemikalier, klassificering enligt CLP och GHS samt med säkerhetsdatablad. Karin har kemiexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot organisk kemi och har tidigare bakgrund från läkemedelsforskning.

 

Markus Ekelund/2050

Markus Ekelund

Hållbar Ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet
Så skapar du nya affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi

Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag de senaste åtta åren, sedan två och ett halvt år som vd på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför ett olönsamt företag inte heller är ett hållbart företag. Under de senaste åren har Markus tagit fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att integrera hållbarhet i sina affärsbeslut. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.

Profilbild JEJohanna Ersborg

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Johanna Ersborg är miljöjurist på Enetjärn Natur och jobbar med ett brett spektra av miljö- och samhällsutvecklingsfrågor och som ser värdet av att förstå sakfrågorna – inte bara juridiken. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och vet hur reglerna ska tillämpas, men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken. Johanna har 10 års erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor och samhällsplaneringsfrågor från bl.a. regeringskansliet, Helsingborgs kommun, mark- och miljödomstol och länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne.

Göran Erselius/2050Göran Erselius

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Göran Erselius, konsult på 2050, är en av Sveriges främsta experter på klimatberäkningar. Han har under nära 20 år arbetat med beräkning och redovisning av miljö i allmänhet och utsläpp av växthusgaser i synnerhet. I början av 2000-talet medverkade Göran i feedbackgrupperna vid utvecklingen av Greenhouse Gas Protocols första standard för utsläpp av växthusgaser från verksamheter. Under åren har Göran genomfört beräknings- och redovisningsuppdrag till en uppsjö av företag inom vitt skilda branscher och storlekar. För företagsnätverket Hagainitiativet har Göran varit ansvarig för utvecklingen av beräkningarna för nätverkets klimatbokslut. Göran är en van föreläsare och uppskattas av många för sitt sätt att sätta resultat i intressanta och pedagogiska perspektiv.

141017_johan_44a7279-1

Johan Florén

Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Johan Florén är chef för kommunikation och ägarstyrning på AP7 (Sjunde AP-fonden). Han är också ordförande för Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. Tidigare har han varit ordförande i Amnesty Business Group och undervisat i hållbarhetskommunikation på Berghs. Johan har arbetat mer än 20 år i näringslivet med kommunikation och har flera universitetsexamina i företagsekonomi, statsvetenskap och filosofi.

MatsForkman_20160527 170pc

Mats Forkman

Kemikalier i varor – så klarar du lagkraven

Mats Forkman är Senior chemical adviser på Intertek där han ger rådgivning och utbildar företag kring kemikalielagstiftning inom EU och globalt och hur man kan arbeta för att uppfylla de krav som ställs. Mats har 14 års erfarenhet från olje- och kemikalieindustrin och 12 års erfarenhet från Kemikalieinspektionen där han arbetat med riskbedömning, riskhantering och varit chef för tillsynsenheten för varor och bekämpningsmedel.

Malin Forsgren/2050

Malin Forsgren

Hållbar Ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Malin Forsgren har över 20 års erfarenhet från försäljning, marknadsföring, produktledning och affärsutveckling i telekomvärlden. Sedan ett år tillbaka är Malin senior konsult på 2050 med ansvar att driva Cleantech Östergötland, ett nätverk för att skapa nya affärsmöjligheter för miljöteknikföretag i regionen. Malin brinner för att koppla ihop hållbart företagande med ekonomisk rapportering, uppföljning och analys. Genom att använda etablerade och befintliga rapporteringsvägar ges en god grund för att visa hur hållbarhetsarbetet påverkar ett företags kort- och långsiktiga intäkter, kostnader och lönsamhet. Malin är en engagerad föreläsare som har god vana att leda utbildningsaktiviteter.

markus1-2Markus Forster

Certifierad utbildning i övergången till GRI:s nya riktlinjer – från G4 till Standards

Markus Forster jobbar som konsult på Enact. Han stöttar organisationer och företag från olika sektorer med hållbarhetsredovisning enligt GRI, intressentdialog samt insamling och analys av hållbarhetsdata. Markus är utbildad och certifierad inom världens ledande system för hantering och insamling av icke-finansiell data till hållbarhetsredovisning (Enablon).

AnnikaAnnika Fredholm

Riskbedömning av kemikalier

Annika Fredholm är senior chemical consultant på Explizit Environment AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 1994. Hon har även arbetat som analytisk kemist och med inköp av kemikalier. Annika ansvarar idag för riskbedömningsarbetet inom bland annat Volvo Cars och hon utbildar i kemikaliefrågor både ute hos företag och vid generella öppna utbildningar inom kemikalieområdet.

img-0770Magdalena Frembäck

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Magdalena Frembäck är konsult på Ethos International. Hon har stor erfarenhet av miljö-, CSR- och hållbarhetsfrågor från både ett nationellt och globalt perspektiv. Hon har erfarenhet av att göra hållbarhetsredovisningar, due diligence av leverantörer, riskbedömningar av leverantörskedjor, hon har även arbetat med jordbruksrättigheter i norra Bangladesh och gjort en fältstudie om privata naturreservat i Maasai Mara i Kenya.

AndersGBeskurenAnders Granér

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Anders Granér är biolog och projektledare på Enetjärn Natur med över 25 års praktisk erfarenhet av tillståndsprövningar och utredningar som spänner över både land- och vattenmiljöer. Anders jobbar med komplexa verksamheter som stora infrastruktur-, gruv- och energiprojekt och arbetar i alla delar av verksamhetens genomförande, från prövning till uppföljning och kompensation. Anders har det praktiska kunnandet när det gäller t.ex. design, genomförande samt analys och utvärdering av biologiska kontrollprogram, ofta knutna till miljökvalitetsnormerna.

1516844_christina-graver-nudgingChristina Gravert

Nudging – ”puffa” kunder och medborgare till att välja hållbart

Christina Gravert är postdoktor vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet och bedriver forskning inom beteendeekonomi. Vid sidan om forskningen har hon under flera år varit aktiv som föreläsare och kursledare inom beteendeekonomi och nudging och ledde exempelvis i maj 2015 Sveriges första så kallade Nudgeathon, där 21 studenter deltog i en tävling som syftade till att hitta sätt att uppmuntra konsumenter till lokal shopping. Christina har alltid haft ett stort fokus på att tillämpa de nationalekonomiska teorierna på verkliga problem och har därigenom kommit i regelbunden kontakt med praktiker från såväl privat som offentlig sektor.

LinaLina Olivia Gustavsson

Hållbarhetsredovisningens form och språk

Lina är en strategisk kreatör specialiserad på hållbarhetskommunikation, med utbildning från Berghs School of Communication och Lunds Universitet. Hon driver sedan 2006 designbyrån Sustainable Studio som arbetar med varumärkesstrategisk och imageskapande hållbarhetskommunikation. Lina har rollen som Creative Director och ansvarar för Sustainable Studios kreativa leveranser. Lina har arbetat med kunder som Tetra Pak, Findus, MQ, Gina Tricot, KRAV, Sveriges kommuner och landsting med flera. Hon föreläser regelbundet på designutbildningar och universitet och är en mycket uppskattad föredragshållare.

Desiré Haglund

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – så gör du!

Desireé Haglund är senior konsult på Trossa AB. Hon har hjälpt många företag och organisationer att utforma strategier för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, med utgångspunkt i standarder och ramverk såsom ISO 26000, ISO 20121 och GRI. Hon har åtta års erfarenhet som konsult inom strategiskt hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning, med fokus på bland annat väsentlighetsanalys, omvärldsanalys och intressentdialog. Desiré har arbetat med uppdrag inom många olika branscher, med privat såväl som offentlig sektor. Några exempel på uppdragsgivare är NCAB Group, Apoteket, Vätternrundan och Örebro läns landsting. Desiré har examen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot organisation och ledarskap. Hon är en uppskattad och pedagogisk utbildare och inspirationsföreläsare.

Leadership

Ulrika Hasselgren

Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Ulrika Hasselgren är managing director och chef för hållbara och ansvarsfulla  investeringar på ISS-Ethix. Ulrika Hasselgren grundade Ethix SRI Advisors, där hon var vd tills det förvärvades av ISS-Ethix 2015. Hon har varit rådgivare till institutionella investerare gällande hållbara och ansvarsfulla  investeringar sedan 1999. År 2000 samarbetade hon med Sjunde AP-fonden för att skapa en policy för ansvarsfulla investeringar, och utvecklade bland annat normbaserad screening, som nu kommit att bli en etablerad metod i hela Europa. Ulrika tillbringade 12 år hos McKinsey & Company och tre år hos Solving International. Hon har varit gästföreläsare vid Stockholms universitet sedan 2002 och är en ofta anlitad talare på globala institutionella investerarkonferenser och seminarier. Ulrika är styrelseledamot i Eurosif.

2884de0Josefin Holmström

ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

Josefin Holmström är konsult på Vega AB  och är specialist på att utveckla, implementera, kommunicera och förvalta ledningssystem inom stora och medelstora bolaget i olika branscher. Hon har du de senaste åren utbildat cirka 250 företag och byggt upp ledningssystem som har certifierats mot den nya standarden. Bland uppdragsgivarna finns Volkswagen Group Sverige, Steen & Ström, Stanley Security och Stockholmshem.

lisa-hugoh-1Lisa Hugoh

Skapa säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Lisa Hugoh jobbar som konsult på Intersolia med inriktning mot kemikaliefrågor. Trion Tensid AB och Komatsu Forest AB är några av de uppdragsgivare hon tidigare har jobbat med. Lisa har flera års erfarenhet av framtagande, översättning och kvalitetsgranskning av säkerhetsdatablad samt klassificering och märkning av kemiska produkter. Arbetet innefattar även riskbedömningar av kemikalier, diverse frågor som berör ämnet kemikalier och kemiska produkter samt olika typer av utbildningar.

Louise HaSLouise Hård af Segerstad

Ekosystemtjänster – att synliggöra, mäta och värdera

Louise är Co-director på forsknings- och kommunikationsorganisationen Albaeco. Där arbetar hon med strategi och kommunikation om ekosystemtjänster och resiliens. Louise fokus är processledning och lärande kring hur ekosystemtjänster kan integreras i verksamheten inom både företag och offentlig förvaltning. Hon satt med i den statliga utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68).

tobias-jansson_foto-annacarin-isaksson-209x300

Tobias Jansson

Cirkulär ekonomi: introduktion till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster

Tobias Jansson är skribent och sociolog som ägnat de senaste tio åren åt att kommunicera och paketera miljöfrågor på ett attraktivt och inspirerande sätt. Tobias var med och grundade det gröna livsstilsmagasinet Camino 2006, och var tidigt ute med att engagera sig för och tala om cirkulär ekonomi i Sverige. Sedan 2012 har han hållit uppskattade inspirationsföreläsningar om cirkulär ekonomi och lett workshops om cirkulära affärsmodeller, cirkulär design och regional utveckling genom cirkulär innovation. Han har genomfört över 100 föreläsningar med uppdragsgivare som Vinnova, Chalmers tekniska högskola, Regeringskansliet, ICA, Swedish Fashion Council, Svensk Handel, Tillväxtverket, Almi, Nyréns arkitekter och flertalet kommuner, regioner och länsstyrelser. Tobias Jansson är också medförfattare till rapporten “Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Region Jämtland Härjedalen” som samlar internationella exempel på hur cirkulär ekonomi använts för att skapa innovativa miljöer på lokal och regional nivå.

Kristina2015Kristina Johansson

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Kristina Johansson är miljökonsult på Enetjärn Natur och har ett stort ekologiskt kunnande. Hon har en gedigen erfarenhet som projektledare och miljöspecialist och har arbetat med tillståndsfrågor, förorenade områden och fastigheter.

hanna-karlsson-liten-1Hanna Karlsson

Skapa säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Hanna Karlsson jobbar som konsult på Intersolia sedan 2008, med inriktning mot kemikaliefrågor. Bland uppdragsgivarna finns bland annat Preem och GA Lindberg. Hanna har flera års erfarenhet av bland annat framtagning av säkerhetsdatablad, riskbedömning av kemikalier och lagstiftning kring kemikaliehantering. Hon är även van utbildningsledare inom dessa områden.

TorbjörnTorbjörn Lahti

 Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Torbjörn Lahti, medgrundare av konsultföretaget Esam med mer än 30 års erfarenhet av ekokommunarbete. Han är utbildad samhällsplanerare och ekonom och har under årens lopp fokuserat på förändringsprocesser. Var projektledare i Sveriges första ekokommun på 1980-talet och har alltsedan dess arbetat med att sprida och utveckla konceptet, till att börja med i Sverige och Norden, numera i ett flertal länder runt om i världen.

1788517606Joel Lindefors

Masterklass hållbarhetskommunikation

Joel Lindefors är kommunikationsstrateg som har arbetat med kommunikation och hållbar utveckling i över tio år. Han har tidigare lett nätverket Rena Kläder och varit PR-ansvarig för Nudie Jeans. Han är utbildad på Berghs School of Communications och Institutionen för Reklam och PR vid Stockholms Universitet. Joel är en av grundarna till Futerras Stockholmskontor och har arbetat med kunder som Åhléns, Marine Stewardship Council, Filippa K, Sustainable Fashion Academy, Beckers, Lantmännen och Business Social Compliance Initiative.

malin-lindfors-speaceMalin Lindfors Speace

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption

Malin Lindfors Speace, som är en av grundarna till Ethos International, har hjälpt företag med deras hållbarhetsarbete i över 15 år. Dessutom är hon en av ett fåtal experter i Sverige på GRI (Global Reporting Initiative) – ett ramverk för företag att rapportera sitt hållbarhetsarbete. Malin är också AA1000 certified lead assurance practitioner samt har mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare, bland annat på uppdrag åt Miljörapporten. Malin har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att implementera integritetssystem för att förebygga och hantera korruption.

anna-lindstedtAnna Lindstedt

Leverantörsgranskning på plats
Hållbar leverantörskedja – så skapar du en process som minimerar hållbarhetsriskerna

Anna Lindstedt, som har arbetat som VD och senior advisor på Ethos International sedan 2008, har lång erfarenhet från att hjälpa globala företag med deras strategiska hållbarhetsarbete i allmänhet och supply chain management i synnerhet. Anna är SA8000 certified basic auditor. Dessutom har hon mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare. Anna är i grunden utbildad civilekonom från Uppsala universitet och har mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor från det privata näringslivet, bland annat som Kommunikationschef och IR-chef. Anna har tidigare arbetat som konsult med inriktning på ledningssystem och strategiska frågor inom miljöområdet.

2292666814Kristoffer Lundholm

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling (Det Naturliga Steget Nivå 1
Cirkulär produktutveckling – så arbetar du med design, konstruktion och material

Kristoffer Lundholm är senior rådgivare för Det Naturliga Steget och har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att integrera strategisk hållbarhet i planerings-, innovations- och produktutvecklings-
processer.  Han är en mycket van och uppskattad föreläsare och är bra på att engagera grupper genom kreativa övningar. Kristoffer har hållit i Det Naturliga Stegets kurser sedan 2010. Som rådgivare har Kristoffer varit engagerad i svenska och internationella uppdrag för bland andra Nokia, Philips, Filippa K, Polarbröd, Rockwool, Beckers, ICI Paints AkzoNobel, Innovationsbron, Omya and VinylPlus. Han har tidigare arbetat hos brittiska Forum for the Future, är utbildad designer och har en Masters från Blekinge Tekniska Högskola i Strategic Leadership towards.

fredrik_moberg_hiresFredrik Moberg

Ekosystemtjänster – att synliggöra, mäta och värdera

Fredrik har jobbat med ekosystemtjänster och andra miljö- och hållbarhetsfrågor i nästan 20 år, både som forskare och kommunikatör. Idag är han chef för Albaeco och forskare/kommunikationsrådgivare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Han har doktorerat i systemekologi och har mer än femton års erfarenhet som miljökommunikatör, med en lång rad föreläsningar, rapporter, bokkapitel, nyhetsbrev, webbsidor, tidningsartiklar och radioinslag på meritlistan.

Pia_PehrsonPia Pehrson

Detaljplaneringens nya regler – Så hanterar du miljöfrågor och strandskydd
Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Så genomför du en tillståndsprövning
Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Pia Pehrson är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfall-
koncernen och är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar med miljötillstånd, miljöansvar liksom detaljplaner, bygglov, exploateringsavtal och olika myndighets-
godkännanden. Hon har stor erfarenhet av såväl energi-, industri- som infrastrukturprojekt och är just nu involverad i flera vindkraft- och gruvsatsningar.

catharina.piper.malmoCatharina Piper 

Hållbar upphandling – att ställa och följa upp miljökrav och sociala krav

Catharina Piper är advokat på Advokatfirman Lindahls och har särskild erfarenhet inom områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal artiklar rörande offentlig upphandling, är medförfattare till Lagkommentaren och föreläser i ämnet, särskilt om miljö och social hänsyn, på Stockholms och Lunds universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har tidigare arbetat på Nämnden för Offentlig upphandling (NOU), varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010 och blivit rankad av Who’s Who Legal och Legal 500 som en av de främsta inom upphandlingsområdet. Catharina har också stor erfarenhet inom sjukvård och omsorgssektorn efter att varit chefsjurist på Nordens största privata vårdkoncern.

johanna1Johanna Raynal

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning
Certifierad utbildning i övergången till GRI:s nya riktlinjer – från G4 till Standards
Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Johanna Raynal jobbar som senior konsult på Enact. Johanna har bred erfarenhet från hållbarhetsredovisning enligt GRI och integrerad redovisning, intressentdialog, väsentlighetsanalys, implementering av hållbarhetsarbete samt granskning av hållbarhetsinformation. Tidigare arbetade Johanna på PwC Finland som Senior Manager Climate Change and Sustainability Services. Johanna är en mycket van föreläsare med stor erfarenhet av arbete inom flera hållbarhetsaspekter från många olika branscher.

_MG_0077 copyAnn-Katrine Roth

Mångfald – arbeta strategiskt med inkludering och mångfald

Ann-Katrine Roth är jurist, konsult och författare och en av Sveriges främsta experter på mångfalds- och jämställdhetsarbete i näringsliv och offentlig förvaltning. Genom sina företag E(uro)QUALITY – Jämställdhetskonsult AB och Corporate Responsibility i Sverige AB arbetar hon nationellt och internationellt med utbildning, organisationsutveckling och stöd i förändringsarbete. Hon har genomfört uppdrag för företag, kommuner, landsting, myndigheter och fackliga organisationer, till exempel JämO, Försvarsmakten, juridiska institutionen vid Stockholms universitet, Statens Medieråd, Coca-Cola, Finspångs kommun, Botkyrkabyggen, Skellefteå Kraft AB och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Ann-Katrine har även skrivit böckerna Mångfaldsboken (Norstedts juridik, 2008), Det lönsamma mångfaldsarbetet (Thomson Fakta, 2007), Jämställdhetsboken (Norstedts  juridik, 2011) och Allt att vinna (Unionen, 2015), samt tagit fram det populära  kortspelet Mångfaldsspelet.

sandra-rumeliusSandra Rumélius

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Sandra Rumélius har en master i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har även studerat miljö och CSR på universitetsnivå.  Sandra har arbetat på Ethos International sedan 2012.
Sandra har erfarenhet från att hjälpa företag med sitt hållbarhetsarbete, främst med fokus på rapportering. Sandra har medverkat i framtagandet av flertal GRI och CDP rapporter samt granskat företags hållbarhetsrapporter i enlighet med den internationella standarden AA1000AS. Sandra har även erfarenhet inom företags arbete med supply chain management och är OHSAS 18001 Certified auditor.

unnamed-1Andreas Sahlman 

Vattenprovtagning: Bli behörig för provtagning av avloppsvatten och flödesmätning

Andreas Sahlman är civilingenjör i miljöteknik arbetar idag som miljökonsult för Envima AB. Andreas har erfarenhet av att genomföra periodiska besiktningar, tillståndsprövningar enligt miljöbalken samt egenkontroll. Andreas har även bred erfarenhet av att genomföra provtagning av industri- och grundvatten samt förorenad mark. Andreas har i mer än 15 år hållit kurser för provtagning för deltagare från olika branscher och har därmed en god kunskap i området miljökontroll av avloppsvatten.

företagsfotografering företag business porträtt personal foto KvinnaHelena Sjöholm

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption

Helena Sjöholm är konsult inom bolagsstyrning på Direndi AB. Hennes fokus är affärsutveckling ur ett styrelseperspektiv. Sedan 2013 är Helena engagerad med att ta fram en standard mot mutor. Arbetet drivs av ISO och Helena är ordförande för den svenska arbetsgruppen.

emma

Emma Sjöström

Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Emma Sjöström är en av landets främsta experter och föreläsare inom området hållbara investeringar. Hon har doktorerat på ämnet vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon numera är verksam som lärare på MBA- och grundutbildning. Emma sitter med som expert i den pågående Fondutredningen, och är ledamot i Swesif:s styrelse. Hon är också författare till boken Hållbara Investeringar (Sanoma Utbildning 2014) och medförfattare till boken CSR – En guide till företagets ansvar (Sanoma Utbildning, 2012). Emma Sjöström är grundare till kunskapsbyrån Nuwa AB, och till omvärldsbevakningstjänsten Hållbart Kapital. Genom Nuwa AB har hon genomfört uppdrag för bland annat Danske Capital, Öhman, Sjunde AP-fonden, Finansdepartementet, Fondbolagens Förening, och Sveriges Finansanalytikers Förening.

matthew_smith_storebrand_1895

Matthew Smith

Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Matthew Smith är ¨chef för hållbara investeringar på Storebrand/SPP sedan 2014 men han har en lång bakgrund som ESG-analytiker inom koncernen. Han har tidigare i sin karriär arbetat som miljörådgivare och lärare. Matthew har en stark övertygelse att det är de hållbara bolagen som är framtidens vinnare och att det är den hållbara vägen framåt som gäller.

MarianneMarianne Strindin

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Marianne Strindin är konsult på Esam och beteendevetare med lång erfarenhet av att utveckla verksamheter. Hon har ett starkt engagemang för att bidra till en organisations förmåga att nå goda resultat. Exempelvis genom att skapa nödvändiga förutsättningar såsom att etablera en gemensam kultur och värdegrund, arbeta med organisationens formella strukturer, eller konkreta beteendeförändringar.

henrik-högupplöstHenrik Sundberg

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Henrik Sundberg, konsult på 2050, och arbetar dagligen med beräkningar av verksamheters och produkters klimatpåverkan. Han arbetar också med digitaliseringen och automatiseringen av klimat- och hållbarhetsarbetet hos 2050s kunder. Henrik kommer närmast från Accenture och har en bakgrund inom inköp och implementering av affärssystem. Henrik har en civilingenjörsutbildning från Lunds tekniska högskola med inriktning mot miljösystemanalys.

IMM_Helena-Sunden-nov15-Helena Sundén

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption

Helena Sundén är jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor. Helena var tidigare VD på en konsult-
verksamhet specialiserad på affärsetik och anti-korruption och har mångårig erfarenhet av arbetet med att förebygga, upptäcka och utreda ekonomiska oegentligheter, inom privata och offentliga verksamheter.

2745823446Olof Svensson

Utfasning och substitution av farliga kemikalier – så gör man!

Olof Svensson är kemikaliekonsult på  Explizit Environment där han även är utbildningsansvarig. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Klassificering och märkning enligt det nya regelverket CLP och REACH-lagstiftning är andra kompetensområden.

3630448869Camilla Välimaa

Strategiskt hållbarhets arbete – från vision till handling (Det Naturliga Steget nivå 1)

Camilla Välimaa har arbetat som senior rådgivare för Det Naturliga Steget sedan 2008 och med organisationens metodik sedan 1999. Hennes specialistområden innefattar utveckling och implementering av strategier för hållbar utveckling; hållbar utveckling som del i affärsverksamheten; intern styrning, kapacitet och förändringsarbete. Camilla har stor kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hållbar livsmedelsproduktion. Bland hennes senaste uppdrag finns Stockholms Hamnar, Polarbröd, finländska MTT, Auralight, Swedbank, och det tvärsektoriella samarbetsprojektet Framtidens nötkött. Tidigare har Camilla arbetat som egen hållbarhetskonsult och hon var innan dess hållbarhetsansvarig hos Lantmännen. Hon är utbildad agronom med en magister i markvetenskap från Sveriges Lantbruksuniversitet.

54073159-derx6Johanna Wachtmeister

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Johanna har en PhD i organisk kemi från Stockholms universitet i grunden och har över 10 års erfarenhet från läkemedelsbranschen med forskning och utveckling av storskaliga kemiska processer. Hon har mycket god kunskap om kemikaliehantering och kemikalielagstiftning och arbetar som senior konsult på Trossa AB. Exempel på uppdrag är support, rådgivning och problemlösning kring kemiska frågeställningar av olika slag, kemisk dokumentation, klassificering, säkerhetsdatablad, kemikaliehantering, riskbedömningar och kemikalielagstiftning (REACH, CLP) med mera.

erik-1663-2Erik Wallentin

Ekosystemtjänster – att synliggöra, mäta och värdera

Erik Wallentin är analytiker på Anthesis Enveco där han har arbetat i flera projekt där värdering av ekosystemtjänster har varit en central del, exempelvis inom områden som matsvinn, textilavfall, biogasanvändning och jordbruksstöd. Under 2016 slutför han sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Erik har publicerat flera artiklar i internationella tidskrifter om exempelvis värdering av sportfiske och vilka egenskaper hos viner som svenskarna uppskattar.

marcus svMarcus Wendin

Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Marcus Wendin är VD för konsultföretaget Miljögiraff och en av Sveriges främsta experter på livscykelanalyser. Marcus har en MSc i Miljömanagement baserad på kemiIngenjör. Sedan han började sin karriär 1998 som intern LCA-expert på Volvo har Life Cycle Asseyssment, LCA, varit i fokus alla hans uppdrag. Bland uppdragsgivarna som han har hjälpt med livscykelanalyser finns bland andra Alfa Laval, Scania, IKEA, H&M, Nudie Jeans, Sollentuna Kommun och Region Jämtland Härjedalen.

nils

Nils Westling

Så skapar du nya affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi

Nils Westling är konsult på 2050 och utbildad miljö- och nationalekonom. Han har bland annat arbetat med att värdera samhällsnyttan med ökad biogasanvändning samt kartlagt hur de större företagen på börsen redovisar sitt klimat- och hållbarhetsarbete. Nils har en mastersexamen i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med specialisering på att värdera ekosystemtjänster och hitta gröna välfärdsmått.

susanne-mindreSusanne Winge

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling (Det Naturliga Steget nivå 1)

Susanne Winge jobbar som strategisk hållbarhetsrådgivare för Det Naturliga Steget och arbetar med att kombinera affärsnytta med strategi och hållbarhet. Susanne har en bakgrund inom social och miljömässig entreprenörskap, har jobbat som affärskonsult samt med idéutveckling och processledning av workshops. Hon är en van och uppskattad föreläsare och är bra på att engagera grupper genom kreativa övningar. Hon är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Alla aktuella utbildningar


Hållbarhetsredovisningens form, innehåll och språk

Denna utbildning fokuserar på hur du utifrån standarder, lagkrav och fakta kan ta fram en trovärdig, attraktiv och varumärkesbyggande hållbarhetsredovisning. Vi går bland annat igenom hur du arbetar med storytelling, skapar engagerande texter, infografik och visuella uttryck som får redovisningen att lyfta och nå ut till målgrupperna.

Riskbedömning av kemikalier

Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder för både arbetsmiljörisker och miljörisker. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning är här. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Cirkulär ekonomi: introduktion till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materialla resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och tjänstefiera. Den här utbildningen ger dig en inspirerande introduktion till området cirkulär ekonomi. Förutom teoretiska kunskaper går vi igenom mängder av exempel från såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption enligt ISO 37001

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i vad korruption är för något, den kommande standarden mot mutor (ISO 37001) och kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption. Utbildningen kommer att ge dig en orientering i antikorruption och praktiska tips på hur korruption identifieras och förebyggas på bästa sätt.

Vattenprovtagning: Bli behörig för provtagning av avloppsvatten och flödesmätning

Tvådagarsutbildning för dig som utför vattenprovtagning och flödesmätning vid kommunala eller industriella anläggningar. Utbildningen ger dig behörighet som provtagare enligt Naturvårdsverkets föreskrift. Du får även grundläggande kunskaper i miljövetenskap med fokus på miljöbalken och verksamhetsutövarens egenkontroll.

Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Vid bebyggelse, drift och bruk av nya områden krävs att mark och vatten är fritt från föroreningar. Ett antal rättsfall pekar mot allt större ansvar för inblandade parter. Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i ansvarsfördelning, hur saneringskrav kan hanteras i detaljplan, hur miljöansvaret kan regleras i avtal.

Utbildning i härdplaster (allergiframkallande ämnen) enligt AFS 2011:19

Användare av kemikalier måste hantera exponeringsscenarier i det nya utökade säkerhetsdatabladet (e-SDS). Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad du behöver göra när du får ett SDS av din leverantör, hur du läser, förstår och använder informationen i exponeringsscenarierna.

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa. Denna heldagsutbildning ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla som arbetar med och berörs av klimatanpassningsfrågor. Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man tar fram konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning. Du får kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och samordnar mellan olika verksamheter och myndigheter.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid konkreta metoder och verktyg för arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning är här. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Så skapar du ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

Den här tvådagarsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper i hur du skapar och arbetar med ett miljöledningssystem enligt den nya ISO 14001-standarden. Förutom att vi går igenom ledningssystemets uppbyggnad och innehåll så går vi igenom praktiska metoder och verktyg och användbara mallar och case.

Så får ert hållbarhetsarbete uppmärksamhet i media

Varför hamnar vissa hållbarhetsnyheter i media och andra inte? På den här heldagsutbildningen får du lära dig att skapa egna nyheter som är intressanta för nyhetsredaktionerna, så att ni når ut till fler med ert hållbarhetsarbete.

Masterclass hållbarhetskommunikation

Heldag som ger dig verktyg för att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt, kunskap om hur greenwash undviks och hur olika målgrupper triggas att göra hållbara val.

Certifierad utbildning i integrerad rapportering enligt IR Framework

Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att redovisa enligt och hur du kan kombinera integrerad rapportering med en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Utbildningen, som hålls på engelska, är certifierad av IIRC, organisationen bakom och efter avslutad utbildning får du ett certifikat utfärdat av organisationen.

Riskbedömning av kemikalier

Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder för både arbetsmiljörisker och miljörisker. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.