Våra kursledare

Våra kursledare

För att kunna erbjuda dig marknadens mest relevanta och bästa utbildningar inom miljö, hållbarhet och CSR samarbetar vi med de främsta experterna från näringsliv, universitet och offentlig förvaltning.

w3r7177saraSara Anderson

Så skapar du nya affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi

Sara Anderson, konsult på 2050, har mer än 15 års erfarenhet från att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till bland annat avfall, energi och resurser. Det senaste året har hon bland annat arbetat med en modell för att identifiera och värdera potentiella affärsmöjligheter genom att göra flödet av restmaterial hos olika verksamheter och i mindre kommuner mer cirkulärt. Modellen används för att kartlägga potentialen för ökat resursutnyttjande avseende material, energi och infrastruktur samt för att utvärdera affärsmöjligheter kopplat till cirkulär ekonomi. I uppdragen har ingått att applicera modellen på företag inom dagligvaruhandel, elektronikleverantörer, pappersindustri samt verksamheter inom skogs- och jordbrukssektorn. Sara är också en van och pedagogisk föreläsare som har hållit utbildningar för företag och organisationer kring drivmedel, klimat och cirkulär ekonomi.

 jimmyJimmy Antonsson

Nudging – gör det lätt att göra rätt

Jimmy Antonsson är företagsekonom med en masterexamen i affärsutveckling, med utlandsvisiter i Spanien och Costa Rica. Huvudfokus för Jimmy har varit innovation i alla dess former, både som entreprenör och rådgivare åt startups samt som konsult till stora organisationers innovationsarbete. Jimmy är en praktiker av nudging och behavioral economics. Idag arbetar Jimmy som mångfaldsstrateg på Mitt Liv (svb) och hjälper företag, till exempel Volvo, Länsförsäkringar och NCC, att implementera strategier för att dra nytta av mångfald och inkludering. Jimmy förenar stort kunnande och passion för mångfald, behavioral economics och innovation vilket gör honom till en mycket uppskattad processledare och föredragshållare.

sandra-atlerSandra Atler

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Sandra Atler leder the Human Rights & Business Practice Group på konsultföretaget Enact Sustainable Strategies. Hon är människorättsjurist med en jurkand-examen från Stockholms Universitet och en human rights LLM från Columbia University Law School. Sandra är idag en internationellt erkänd expert på företag och mänskliga rättigheter. Sandra har stöttat företag från olika branscher världen över med att förstå och hantera sina risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. År 2011-2013 arbetade hon i södra Afrika med att implementera UN Guiding Principles on Business and Human Rights i gruvsektorn. Sandra var delaktig med stöd till professor John Ruggie’s team i framtagandet av UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Hon var centralt involverad i framtagandet av ISO 26000 som medlem i den internationella författargruppen och ordförande i arbetsgruppen för mänskliga rättigheter under flera år. Sandra har också omfattande erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter i civilsamhället.

Susanne-Axelsson-Heldring

Susanne Axelsson

Mångfald – arbeta strategiskt med inkludering och mångfald

Susanne Axelsson, HR-chef, Botkyrkabyggen

 

 

 

Mia Barkland

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – så gör du!

Mia Barkland har över femton års erfarenhet av strategiskt och affärsdrivet miljö- och hållbarhetsarbete, med hållbarhetsredovisning och GRI som särskilt expertområde. Sedan 2010 är hon vd och senior konsult på Trossa AB. Mia har gedigen erfarenhet från alla olika roller och delar i hållbarhetsredovisningsprocessen, och har hjälpt många olika företag och organisationer på vägen från väsentlighetsanalys till färdig redovisning och värdeskapande kommunikation. Några exempel på uppdragsgivare är Lantmännen, Skellefteå Kraft och Coca-Cola Enterprises Sverige. Mia har också bred och djup erfarenhet av arbete med hållbar verksamhetsutveckling, från utredningar och nulägesanalyser, mål och handlingsplaner, till uppföljning av genomförda insatser. Mia är utbildad biolog och marknadskommunikatör i grunden, och också en uppskattad utbildare och workshopledare.

51459930-ucwzsCharlotte Bergkvist

REACH 2018 – så gör du registreringen i praktiken

Charlotte Bergkvist är senior konsult på Trossa AB där hon har hjälpt många företag med rådgivning inom kemikaliefrågor inklusive Reach, säkerhetsdatablad enligt CLP, miljö- och hälsoriskbedömningar samt säkerhetsrapporter. Hon har arbetat som hälsoriskbedömare på EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som vetenskapligt stöd till enheten för bekämpningsmedel. Charlotte är doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot risk- och exponeringsbedömningar och har även magisterexamen i toxikologi från Karolinska Institutet.

CajsaCajsa Björkén

Ekologisk kompensation – verktyg och metoder för att återskapa naturkapital

Cajsa Björkén har arbetat som naturvårdskonsult på Enetjärn Natur sedan 2009. Hon är biolog i botten med många års fältarbete bakom sig. Cajsa har ett stort intresse för frågor som rör metoder för att förhindra förlust av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturkapital. Hon har både arbetat praktiskt såväl som teoretiskt med ekologisk kompensation. Vidare har hon stor kunskap om lagstiftning och praxis kring ämnet och en god omvärldsbevakning. Cajsa är van vid att arrangera utbildningar, hålla föredrag på seminarier och delta i debatter.

JosefinJosefin Blanck

Ekologisk kompensation – verktyg och metoder för att återskapa naturkapital

Josefin Blanck arbetar som hållbarhetsstrateg på Enetjärn Natur och har bred erfarenhet av att arbeta med ekologisk kompensation, såväl på policy- och strateginivå som för enskilda exploateringar. Josefin har erfarenhet av att arbeta med kompensationsprojekt för stora gruvexploateringar, inom kommunala planprocessen samt inom olika FoU projekt. Hon har praktisk erfarenhet gällande att utveckla verktyg och modeller för att värdera biologisk mångfald vid kompensationsprojekt. Josefin har god erfarenhet av att hålla utbildningar och föredrag och har bland annat utbildat alla Mark- och miljödomstolar och Norska Statens Vegvesen inom ämnet. Josefin är examinerad biolog med inriktning mot systemekologi och har även studerat strategisk kommunikation

Anna004-1(1)Anna Bruun Månsson

Hållbarhetsredovisningens form och språk

Anna har i mer än 10 års tid arbetat som rådgivare inom CSR/hållbarhet, med särskild inriktning på strategi och extern kommunikation. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en MSc i miljöstrategi från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Sedan 2014 driver Anna konsultbolaget TomorrowToday. Genom sina uppdrag har Anna erfarenhet av att arbeta med FN’s Global Compact, ISO 26000 och hon är specialist på Global Reporting Initiative’s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har byggt upp en stor erfarenhet av intressentdialoger (med t ex investerare, kunder och intresseorganisationer) och analyser av verksamheters mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Exempel på företag som Anna jobbat med är Gina Tricot, Fingerprint Cards och Wihlborgs. Anna är en mycket uppskattad och flitigt anlitad workshopledare och utbildare.

Mikael

Mikael Brändström

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Mikael Brändström är konsult på Esam och en av få SIS-certifierade ledningssystemspecialister i Sverige. Han är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med lång erfarenhet av ett processbaserat arbetssätt. Har 15 års erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på ledningssystem, organisationer, processer och inom offentlig och privat verksamhet.

anna-farg-170Anna Carendi

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning
Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Anna Carendi är strategisk rådgivare och underkonsult åt Enact Sustainable Strategies. Hon är en av Sveriges främsta experter på hållbarhetsredovisning och en mycket uppskattad kursledare. De senaste åren har hon undervisat hundratals hållbarhetsproffs i att redovisa enligt GRI, Global Reporting Initiative. Annas specialistområden är strategiskt hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, hållbarhetsrapportering och implementering av hållbarhetsarbete. Hon har stöttat företag och organisationer i olika branscher och sektorer med deras hållbarhetsarbete. Anna arbetar även med styrelsefrågor, som ledamot i några styrelser, men även inom ramen för StyrelseAkademien. Anna är utbildad nationalekonom med inriktning på miljö- och utvecklingsekonomi. Hon har tidigare arbetat som konsult med affärs- och organisationsutveckling, som generalsekreterare på Coompanion och som kommunikationschef på ett kommunalägt energibolag. Idag driver hon företaget Diya Consulting och är initiativtagare till nätverket CSR Småland.

Caterina_CarremanCaterina Carreman

Detaljplaneringens nya regler – Så hanterar du miljöfrågor och strandskydd
Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Så genomför du en tillståndsprövning
Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt, med stort fokus på Plan-och bygglagen. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av flera olika branscher och är just nu involverad i flertalet vindkraftsprojekt.

AgnetaDahlgrenAgneta Dahlgren

Hållbar upphandling – att ställa och följa upp miljökrav och sociala krav

Agneta Dahlgren är miljö- och kvalitetssamordnare på bygg-  och miljöförvaltningen i Järfälla kommun. Hon arbetar med att leda förvaltningens miljöarbete och att ta fram miljökrav för alla förvaltningens entreprenader och att systematiskt följa upp dem. Under utbildningen talar om den metodik för kravställning och uppföljning som hon har utvecklat, hur de har valt vilka områden de ställer krav på  och hur de samarbetar med entreprenörerna.

 

63059955-liafnKarin Edvinsson

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning
REACH 2018 – så gör du registreringen i praktiken

Karin Edvinsson har gedigen erfarenhet från arbete med kemikalielagstiftning, bland annat med support till svenska och internationella tillverkare och importörer av kemikalier. Hon är senior konsult på Trossa AB där hon arbetar med rådgivning och support kring bland annat Reach registrering, riskbedömning av kemikalier, klassificering enligt CLP och GHS samt med säkerhetsdatablad. Karin har kemiexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot organisk kemi och har tidigare bakgrund från läkemedelsforskning.

 

Markus Ekelund/2050

Markus Ekelund

Hållbar Ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet
Så skapar du nya affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi

Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag de senaste åtta åren, sedan två och ett halvt år som vd på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför ett olönsamt företag inte heller är ett hållbart företag. Under de senaste åren har Markus tagit fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att integrera hållbarhet i sina affärsbeslut. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.

Profilbild JEJohanna Ersborg

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Johanna Ersborg är miljöjurist på Enetjärn Natur och jobbar med ett brett spektra av miljö- och samhällsutvecklingsfrågor och som ser värdet av att förstå sakfrågorna – inte bara juridiken. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och vet hur reglerna ska tillämpas, men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken. Johanna har 10 års erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor och samhällsplaneringsfrågor från bl.a. regeringskansliet, Helsingborgs kommun, mark- och miljödomstol och länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne.

Göran Erselius/2050Göran Erselius

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Göran Erselius, konsult på 2050, är en av Sveriges främsta experter på klimatberäkningar. Han har under nära 20 år arbetat med beräkning och redovisning av miljö i allmänhet och utsläpp av växthusgaser i synnerhet. I början av 2000-talet medverkade Göran i feedbackgrupperna vid utvecklingen av Greenhouse Gas Protocols första standard för utsläpp av växthusgaser från verksamheter. Under åren har Göran genomfört beräknings- och redovisningsuppdrag till en uppsjö av företag inom vitt skilda branscher och storlekar. För företagsnätverket Hagainitiativet har Göran varit ansvarig för utvecklingen av beräkningarna för nätverkets klimatbokslut. Göran är en van föreläsare och uppskattas av många för sitt sätt att sätta resultat i intressanta och pedagogiska perspektiv.

141017_johan_44a7279-1

Johan Florén

Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Johan Florén är chef för kommunikation och ägarstyrning på AP7 (Sjunde AP-fonden). Han är också ordförande för Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. Tidigare har han varit ordförande i Amnesty Business Group och undervisat i hållbarhetskommunikation på Berghs. Johan har arbetat mer än 20 år i näringslivet med kommunikation och har flera universitetsexamina i företagsekonomi, statsvetenskap och filosofi.

MatsForkman_20160527 170pc

Mats Forkman

Kemikalier i varor – så klarar du lagkraven

Mats Forkman är Senior chemical adviser på Intertek där han ger rådgivning och utbildar företag kring kemikalielagstiftning inom EU och globalt och hur man kan arbeta för att uppfylla de krav som ställs. Mats har 14 års erfarenhet från olje- och kemikalieindustrin och 12 års erfarenhet från Kemikalieinspektionen där han arbetat med riskbedömning, riskhantering och varit chef för tillsynsenheten för varor och bekämpningsmedel.

Malin Forsgren/2050

Malin Forsgren

Hållbar Ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Malin Forsgren har över 20 års erfarenhet från försäljning, marknadsföring, produktledning och affärsutveckling i telekomvärlden. Sedan ett år tillbaka är Malin senior konsult på 2050 med ansvar att driva Cleantech Östergötland, ett nätverk för att skapa nya affärsmöjligheter för miljöteknikföretag i regionen. Malin brinner för att koppla ihop hållbart företagande med ekonomisk rapportering, uppföljning och analys. Genom att använda etablerade och befintliga rapporteringsvägar ges en god grund för att visa hur hållbarhetsarbetet påverkar ett företags kort- och långsiktiga intäkter, kostnader och lönsamhet. Malin är en engagerad föreläsare som har god vana att leda utbildningsaktiviteter.

markus1-2Markus Forster

Certifierad utbildning i övergången till GRI:s nya riktlinjer – från G4 till Standards

Markus Forster jobbar som konsult på Enact. Han stöttar organisationer och företag från olika sektorer med hållbarhetsredovisning enligt GRI, intressentdialog samt insamling och analys av hållbarhetsdata. Markus är utbildad och certifierad inom världens ledande system för hantering och insamling av icke-finansiell data till hållbarhetsredovisning (Enablon).

AnnikaAnnika Fredholm

Riskbedömning av kemikalier

Annika Fredholm är senior chemical consultant på Explizit Environment AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 1994. Hon har även arbetat som analytisk kemist och med inköp av kemikalier. Annika ansvarar idag för riskbedömningsarbetet inom bland annat Volvo Cars och hon utbildar i kemikaliefrågor både ute hos företag och vid generella öppna utbildningar inom kemikalieområdet.

img-0770Magdalena Frembäck

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Magdalena Frembäck är konsult på Ethos International. Hon har stor erfarenhet av miljö-, CSR- och hållbarhetsfrågor från både ett nationellt och globalt perspektiv. Hon har erfarenhet av att göra hållbarhetsredovisningar, due diligence av leverantörer, riskbedömningar av leverantörskedjor, hon har även arbetat med jordbruksrättigheter i norra Bangladesh och gjort en fältstudie om privata naturreservat i Maasai Mara i Kenya.

AndersGBeskurenAnders Granér

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Anders Granér är biolog och projektledare på Enetjärn Natur med över 25 års praktisk erfarenhet av tillståndsprövningar och utredningar som spänner över både land- och vattenmiljöer. Anders jobbar med komplexa verksamheter som stora infrastruktur-, gruv- och energiprojekt och arbetar i alla delar av verksamhetens genomförande, från prövning till uppföljning och kompensation. Anders har det praktiska kunnandet när det gäller t.ex. design, genomförande samt analys och utvärdering av biologiska kontrollprogram, ofta knutna till miljökvalitetsnormerna.

1516844_christina-graver-nudgingChristina Gravert

Nudging – ”puffa” kunder och medborgare till att välja hållbart

Christina Gravert är postdoktor vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet och bedriver forskning inom beteendeekonomi. Vid sidan om forskningen har hon under flera år varit aktiv som föreläsare och kursledare inom beteendeekonomi och nudging och ledde exempelvis i maj 2015 Sveriges första så kallade Nudgeathon, där 21 studenter deltog i en tävling som syftade till att hitta sätt att uppmuntra konsumenter till lokal shopping. Christina har alltid haft ett stort fokus på att tillämpa de nationalekonomiska teorierna på verkliga problem och har därigenom kommit i regelbunden kontakt med praktiker från såväl privat som offentlig sektor.

LinaLina Olivia Gustavsson

Hållbarhetsredovisningens form och språk

Lina är en strategisk kreatör specialiserad på hållbarhetskommunikation, med utbildning från Berghs School of Communication och Lunds Universitet. Hon driver sedan 2006 designbyrån Sustainable Studio som arbetar med varumärkesstrategisk och imageskapande hållbarhetskommunikation. Lina har rollen som Creative Director och ansvarar för Sustainable Studios kreativa leveranser. Lina har arbetat med kunder som Tetra Pak, Findus, MQ, Gina Tricot, KRAV, Sveriges kommuner och landsting med flera. Hon föreläser regelbundet på designutbildningar och universitet och är en mycket uppskattad föredragshållare.

Desiré Haglund

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – så gör du!

Desireé Haglund är senior konsult på Trossa AB. Hon har hjälpt många företag och organisationer att utforma strategier för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, med utgångspunkt i standarder och ramverk såsom ISO 26000, ISO 20121 och GRI. Hon har åtta års erfarenhet som konsult inom strategiskt hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning, med fokus på bland annat väsentlighetsanalys, omvärldsanalys och intressentdialog. Desiré har arbetat med uppdrag inom många olika branscher, med privat såväl som offentlig sektor. Några exempel på uppdragsgivare är NCAB Group, Apoteket, Vätternrundan och Örebro läns landsting. Desiré har examen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot organisation och ledarskap. Hon är en uppskattad och pedagogisk utbildare och inspirationsföreläsare.

Leadership

Ulrika Hasselgren

Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Ulrika Hasselgren är managing director och chef för hållbara och ansvarsfulla  investeringar på ISS-Ethix. Ulrika Hasselgren grundade Ethix SRI Advisors, där hon var vd tills det förvärvades av ISS-Ethix 2015. Hon har varit rådgivare till institutionella investerare gällande hållbara och ansvarsfulla  investeringar sedan 1999. År 2000 samarbetade hon med Sjunde AP-fonden för att skapa en policy för ansvarsfulla investeringar, och utvecklade bland annat normbaserad screening, som nu kommit att bli en etablerad metod i hela Europa. Ulrika tillbringade 12 år hos McKinsey & Company och tre år hos Solving International. Hon har varit gästföreläsare vid Stockholms universitet sedan 2002 och är en ofta anlitad talare på globala institutionella investerarkonferenser och seminarier. Ulrika är styrelseledamot i Eurosif.

2884de0Josefin Holmström

ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

Josefin Holmström är konsult på Vega AB  och är specialist på att utveckla, implementera, kommunicera och förvalta ledningssystem inom stora och medelstora bolaget i olika branscher. Hon har du de senaste åren utbildat cirka 250 företag och byggt upp ledningssystem som har certifierats mot den nya standarden. Bland uppdragsgivarna finns Volkswagen Group Sverige, Steen & Ström, Stanley Security och Stockholmshem.

lisa-hugoh-1Lisa Hugoh

Skapa säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Lisa Hugoh jobbar som konsult på Intersolia med inriktning mot kemikaliefrågor. Trion Tensid AB och Komatsu Forest AB är några av de uppdragsgivare hon tidigare har jobbat med. Lisa har flera års erfarenhet av framtagande, översättning och kvalitetsgranskning av säkerhetsdatablad samt klassificering och märkning av kemiska produkter. Arbetet innefattar även riskbedömningar av kemikalier, diverse frågor som berör ämnet kemikalier och kemiska produkter samt olika typer av utbildningar.

Louise HaSLouise Hård af Segerstad

Ekosystemtjänster – att synliggöra, mäta och värdera

Louise är Co-director på forsknings- och kommunikationsorganisationen Albaeco. Där arbetar hon med strategi och kommunikation om ekosystemtjänster och resiliens. Louise fokus är processledning och lärande kring hur ekosystemtjänster kan integreras i verksamheten inom både företag och offentlig förvaltning. Hon satt med i den statliga utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68).

tobias-jansson_foto-annacarin-isaksson-209x300

Tobias Jansson

Cirkulär ekonomi: introduktion till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster

Tobias Jansson är skribent och sociolog som ägnat de senaste tio åren åt att kommunicera och paketera miljöfrågor på ett attraktivt och inspirerande sätt. Tobias var med och grundade det gröna livsstilsmagasinet Camino 2006, och var tidigt ute med att engagera sig för och tala om cirkulär ekonomi i Sverige. Sedan 2012 har han hållit uppskattade inspirationsföreläsningar om cirkulär ekonomi och lett workshops om cirkulära affärsmodeller, cirkulär design och regional utveckling genom cirkulär innovation. Han har genomfört över 100 föreläsningar med uppdragsgivare som Vinnova, Chalmers tekniska högskola, Regeringskansliet, ICA, Swedish Fashion Council, Svensk Handel, Tillväxtverket, Almi, Nyréns arkitekter och flertalet kommuner, regioner och länsstyrelser. Tobias Jansson är också medförfattare till rapporten “Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Region Jämtland Härjedalen” som samlar internationella exempel på hur cirkulär ekonomi använts för att skapa innovativa miljöer på lokal och regional nivå.

Kristina2015Kristina Johansson

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Kristina Johansson är miljökonsult på Enetjärn Natur och har ett stort ekologiskt kunnande. Hon har en gedigen erfarenhet som projektledare och miljöspecialist och har arbetat med tillståndsfrågor, förorenade områden och fastigheter.

hanna-karlsson-liten-1Hanna Karlsson

Skapa säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Hanna Karlsson jobbar som konsult på Intersolia sedan 2008, med inriktning mot kemikaliefrågor. Bland uppdragsgivarna finns bland annat Preem och GA Lindberg. Hanna har flera års erfarenhet av bland annat framtagning av säkerhetsdatablad, riskbedömning av kemikalier och lagstiftning kring kemikaliehantering. Hon är även van utbildningsledare inom dessa områden.

TorbjörnTorbjörn Lahti

 Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Torbjörn Lahti, medgrundare av konsultföretaget Esam med mer än 30 års erfarenhet av ekokommunarbete. Han är utbildad samhällsplanerare och ekonom och har under årens lopp fokuserat på förändringsprocesser. Var projektledare i Sveriges första ekokommun på 1980-talet och har alltsedan dess arbetat med att sprida och utveckla konceptet, till att börja med i Sverige och Norden, numera i ett flertal länder runt om i världen.

1788517606Joel Lindefors

Masterklass hållbarhetskommunikation

Joel Lindefors är kommunikationsstrateg som har arbetat med kommunikation och hållbar utveckling i över tio år. Han har tidigare lett nätverket Rena Kläder och varit PR-ansvarig för Nudie Jeans. Han är utbildad på Berghs School of Communications och Institutionen för Reklam och PR vid Stockholms Universitet. Joel är en av grundarna till Futerras Stockholmskontor och har arbetat med kunder som Åhléns, Marine Stewardship Council, Filippa K, Sustainable Fashion Academy, Beckers, Lantmännen och Business Social Compliance Initiative.

malin-lindfors-speaceMalin Lindfors Speace

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption

Malin Lindfors Speace, som är en av grundarna till Ethos International, har hjälpt företag med deras hållbarhetsarbete i över 15 år. Dessutom är hon en av ett fåtal experter i Sverige på GRI (Global Reporting Initiative) – ett ramverk för företag att rapportera sitt hållbarhetsarbete. Malin är också AA1000 certified lead assurance practitioner samt har mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare, bland annat på uppdrag åt Miljörapporten. Malin har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att implementera integritetssystem för att förebygga och hantera korruption.

anna-lindstedtAnna Lindstedt

Leverantörsgranskning på plats
Hållbar leverantörskedja – så skapar du en process som minimerar hållbarhetsriskerna

Anna Lindstedt, som har arbetat som VD och senior advisor på Ethos International sedan 2008, har lång erfarenhet från att hjälpa globala företag med deras strategiska hållbarhetsarbete i allmänhet och supply chain management i synnerhet. Anna är SA8000 certified basic auditor. Dessutom har hon mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare. Anna är i grunden utbildad civilekonom från Uppsala universitet och har mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor från det privata näringslivet, bland annat som Kommunikationschef och IR-chef. Anna har tidigare arbetat som konsult med inriktning på ledningssystem och strategiska frågor inom miljöområdet.

2292666814Kristoffer Lundholm

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling (Det Naturliga Steget Nivå 1
Cirkulär produktutveckling – så arbetar du med design, konstruktion och material

Kristoffer Lundholm är senior rådgivare för Det Naturliga Steget och har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att integrera strategisk hållbarhet i planerings-, innovations- och produktutvecklings-
processer.  Han är en mycket van och uppskattad föreläsare och är bra på att engagera grupper genom kreativa övningar. Kristoffer har hållit i Det Naturliga Stegets kurser sedan 2010. Som rådgivare har Kristoffer varit engagerad i svenska och internationella uppdrag för bland andra Nokia, Philips, Filippa K, Polarbröd, Rockwool, Beckers, ICI Paints AkzoNobel, Innovationsbron, Omya and VinylPlus. Han har tidigare arbetat hos brittiska Forum for the Future, är utbildad designer och har en Masters från Blekinge Tekniska Högskola i Strategic Leadership towards.

fredrik_moberg_hiresFredrik Moberg

Ekosystemtjänster – att synliggöra, mäta och värdera

Fredrik har jobbat med ekosystemtjänster och andra miljö- och hållbarhetsfrågor i nästan 20 år, både som forskare och kommunikatör. Idag är han chef för Albaeco och forskare/kommunikationsrådgivare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Han har doktorerat i systemekologi och har mer än femton års erfarenhet som miljökommunikatör, med en lång rad föreläsningar, rapporter, bokkapitel, nyhetsbrev, webbsidor, tidningsartiklar och radioinslag på meritlistan.

Pia_PehrsonPia Pehrson

Detaljplaneringens nya regler – Så hanterar du miljöfrågor och strandskydd
Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Så genomför du en tillståndsprövning
Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Pia Pehrson är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfall-
koncernen och är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar med miljötillstånd, miljöansvar liksom detaljplaner, bygglov, exploateringsavtal och olika myndighets-
godkännanden. Hon har stor erfarenhet av såväl energi-, industri- som infrastrukturprojekt och är just nu involverad i flera vindkraft- och gruvsatsningar.

catharina.piper.malmoCatharina Piper 

Hållbar upphandling – att ställa och följa upp miljökrav och sociala krav

Catharina Piper är advokat på Advokatfirman Lindahls och har särskild erfarenhet inom områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal artiklar rörande offentlig upphandling, är medförfattare till Lagkommentaren och föreläser i ämnet, särskilt om miljö och social hänsyn, på Stockholms och Lunds universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har tidigare arbetat på Nämnden för Offentlig upphandling (NOU), varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010 och blivit rankad av Who’s Who Legal och Legal 500 som en av de främsta inom upphandlingsområdet. Catharina har också stor erfarenhet inom sjukvård och omsorgssektorn efter att varit chefsjurist på Nordens största privata vårdkoncern.

johanna1Johanna Raynal

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning
Certifierad utbildning i övergången till GRI:s nya riktlinjer – från G4 till Standards
Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Johanna Raynal jobbar som senior konsult på Enact. Johanna har bred erfarenhet från hållbarhetsredovisning enligt GRI och integrerad redovisning, intressentdialog, väsentlighetsanalys, implementering av hållbarhetsarbete samt granskning av hållbarhetsinformation. Tidigare arbetade Johanna på PwC Finland som Senior Manager Climate Change and Sustainability Services. Johanna är en mycket van föreläsare med stor erfarenhet av arbete inom flera hållbarhetsaspekter från många olika branscher.

_MG_0077 copyAnn-Katrine Roth

Mångfald – arbeta strategiskt med inkludering och mångfald

Ann-Katrine Roth är jurist, konsult och författare och en av Sveriges främsta experter på mångfalds- och jämställdhetsarbete i näringsliv och offentlig förvaltning. Genom sina företag E(uro)QUALITY – Jämställdhetskonsult AB och Corporate Responsibility i Sverige AB arbetar hon nationellt och internationellt med utbildning, organisationsutveckling och stöd i förändringsarbete. Hon har genomfört uppdrag för företag, kommuner, landsting, myndigheter och fackliga organisationer, till exempel JämO, Försvarsmakten, juridiska institutionen vid Stockholms universitet, Statens Medieråd, Coca-Cola, Finspångs kommun, Botkyrkabyggen, Skellefteå Kraft AB och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Ann-Katrine har även skrivit böckerna Mångfaldsboken (Norstedts juridik, 2008), Det lönsamma mångfaldsarbetet (Thomson Fakta, 2007), Jämställdhetsboken (Norstedts  juridik, 2011) och Allt att vinna (Unionen, 2015), samt tagit fram det populära  kortspelet Mångfaldsspelet.

sandra-rumeliusSandra Rumélius

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Sandra Rumélius har en master i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har även studerat miljö och CSR på universitetsnivå.  Sandra har arbetat på Ethos International sedan 2012.
Sandra har erfarenhet från att hjälpa företag med sitt hållbarhetsarbete, främst med fokus på rapportering. Sandra har medverkat i framtagandet av flertal GRI och CDP rapporter samt granskat företags hållbarhetsrapporter i enlighet med den internationella standarden AA1000AS. Sandra har även erfarenhet inom företags arbete med supply chain management och är OHSAS 18001 Certified auditor.

unnamed-1Andreas Sahlman 

Vattenprovtagning: Bli behörig för provtagning av avloppsvatten och flödesmätning

Andreas Sahlman är civilingenjör i miljöteknik arbetar idag som miljökonsult för Envima AB. Andreas har erfarenhet av att genomföra periodiska besiktningar, tillståndsprövningar enligt miljöbalken samt egenkontroll. Andreas har även bred erfarenhet av att genomföra provtagning av industri- och grundvatten samt förorenad mark. Andreas har i mer än 15 år hållit kurser för provtagning för deltagare från olika branscher och har därmed en god kunskap i området miljökontroll av avloppsvatten.

företagsfotografering företag business porträtt personal foto KvinnaHelena Sjöholm

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption

Helena Sjöholm är konsult inom bolagsstyrning på Direndi AB. Hennes fokus är affärsutveckling ur ett styrelseperspektiv. Sedan 2013 är Helena engagerad med att ta fram en standard mot mutor. Arbetet drivs av ISO och Helena är ordförande för den svenska arbetsgruppen.

emma

Emma Sjöström

Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Emma Sjöström är en av landets främsta experter och föreläsare inom området hållbara investeringar. Hon har doktorerat på ämnet vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon numera är verksam som lärare på MBA- och grundutbildning. Emma sitter med som expert i den pågående Fondutredningen, och är ledamot i Swesif:s styrelse. Hon är också författare till boken Hållbara Investeringar (Sanoma Utbildning 2014) och medförfattare till boken CSR – En guide till företagets ansvar (Sanoma Utbildning, 2012). Emma Sjöström är grundare till kunskapsbyrån Nuwa AB, och till omvärldsbevakningstjänsten Hållbart Kapital. Genom Nuwa AB har hon genomfört uppdrag för bland annat Danske Capital, Öhman, Sjunde AP-fonden, Finansdepartementet, Fondbolagens Förening, och Sveriges Finansanalytikers Förening.

matthew_smith_storebrand_1895

Matthew Smith

Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Matthew Smith är ¨chef för hållbara investeringar på Storebrand/SPP sedan 2014 men han har en lång bakgrund som ESG-analytiker inom koncernen. Han har tidigare i sin karriär arbetat som miljörådgivare och lärare. Matthew har en stark övertygelse att det är de hållbara bolagen som är framtidens vinnare och att det är den hållbara vägen framåt som gäller.

MarianneMarianne Strindin

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Marianne Strindin är konsult på Esam och beteendevetare med lång erfarenhet av att utveckla verksamheter. Hon har ett starkt engagemang för att bidra till en organisations förmåga att nå goda resultat. Exempelvis genom att skapa nödvändiga förutsättningar såsom att etablera en gemensam kultur och värdegrund, arbeta med organisationens formella strukturer, eller konkreta beteendeförändringar.

henrik-högupplöstHenrik Sundberg

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Henrik Sundberg, konsult på 2050, och arbetar dagligen med beräkningar av verksamheters och produkters klimatpåverkan. Han arbetar också med digitaliseringen och automatiseringen av klimat- och hållbarhetsarbetet hos 2050s kunder. Henrik kommer närmast från Accenture och har en bakgrund inom inköp och implementering av affärssystem. Henrik har en civilingenjörsutbildning från Lunds tekniska högskola med inriktning mot miljösystemanalys.

IMM_Helena-Sunden-nov15-Helena Sundén

Antikorruption – Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption

Helena Sundén är jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor. Helena var tidigare VD på en konsult-
verksamhet specialiserad på affärsetik och anti-korruption och har mångårig erfarenhet av arbetet med att förebygga, upptäcka och utreda ekonomiska oegentligheter, inom privata och offentliga verksamheter.

2745823446Olof Svensson

Utfasning och substitution av farliga kemikalier – så gör man!

Olof Svensson är kemikaliekonsult på  Explizit Environment där han även är utbildningsansvarig. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Klassificering och märkning enligt det nya regelverket CLP och REACH-lagstiftning är andra kompetensområden.

3630448869Camilla Välimaa

Strategiskt hållbarhets arbete – från vision till handling (Det Naturliga Steget nivå 1)

Camilla Välimaa har arbetat som senior rådgivare för Det Naturliga Steget sedan 2008 och med organisationens metodik sedan 1999. Hennes specialistområden innefattar utveckling och implementering av strategier för hållbar utveckling; hållbar utveckling som del i affärsverksamheten; intern styrning, kapacitet och förändringsarbete. Camilla har stor kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hållbar livsmedelsproduktion. Bland hennes senaste uppdrag finns Stockholms Hamnar, Polarbröd, finländska MTT, Auralight, Swedbank, och det tvärsektoriella samarbetsprojektet Framtidens nötkött. Tidigare har Camilla arbetat som egen hållbarhetskonsult och hon var innan dess hållbarhetsansvarig hos Lantmännen. Hon är utbildad agronom med en magister i markvetenskap från Sveriges Lantbruksuniversitet.

54073159-derx6Johanna Wachtmeister

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Johanna har en PhD i organisk kemi från Stockholms universitet i grunden och har över 10 års erfarenhet från läkemedelsbranschen med forskning och utveckling av storskaliga kemiska processer. Hon har mycket god kunskap om kemikaliehantering och kemikalielagstiftning och arbetar som senior konsult på Trossa AB. Exempel på uppdrag är support, rådgivning och problemlösning kring kemiska frågeställningar av olika slag, kemisk dokumentation, klassificering, säkerhetsdatablad, kemikaliehantering, riskbedömningar och kemikalielagstiftning (REACH, CLP) med mera.

erik-1663-2Erik Wallentin

Ekosystemtjänster – att synliggöra, mäta och värdera

Erik Wallentin är analytiker på Anthesis Enveco där han har arbetat i flera projekt där värdering av ekosystemtjänster har varit en central del, exempelvis inom områden som matsvinn, textilavfall, biogasanvändning och jordbruksstöd. Under 2016 slutför han sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Erik har publicerat flera artiklar i internationella tidskrifter om exempelvis värdering av sportfiske och vilka egenskaper hos viner som svenskarna uppskattar.

marcus svMarcus Wendin

Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Marcus Wendin är VD för konsultföretaget Miljögiraff och en av Sveriges främsta experter på livscykelanalyser. Marcus har en MSc i Miljömanagement baserad på kemiIngenjör. Sedan han började sin karriär 1998 som intern LCA-expert på Volvo har Life Cycle Asseyssment, LCA, varit i fokus alla hans uppdrag. Bland uppdragsgivarna som han har hjälpt med livscykelanalyser finns bland andra Alfa Laval, Scania, IKEA, H&M, Nudie Jeans, Sollentuna Kommun och Region Jämtland Härjedalen.

nils

Nils Westling

Så skapar du nya affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi

Nils Westling är konsult på 2050 och utbildad miljö- och nationalekonom. Han har bland annat arbetat med att värdera samhällsnyttan med ökad biogasanvändning samt kartlagt hur de större företagen på börsen redovisar sitt klimat- och hållbarhetsarbete. Nils har en mastersexamen i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med specialisering på att värdera ekosystemtjänster och hitta gröna välfärdsmått.

susanne-mindreSusanne Winge

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling (Det Naturliga Steget nivå 1)

Susanne Winge jobbar som strategisk hållbarhetsrådgivare för Det Naturliga Steget och arbetar med att kombinera affärsnytta med strategi och hållbarhet. Susanne har en bakgrund inom social och miljömässig entreprenörskap, har jobbat som affärskonsult samt med idéutveckling och processledning av workshops. Hon är en van och uppskattad föreläsare och är bra på att engagera grupper genom kreativa övningar. Hon är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Alla aktuella utbildningar


Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

Nya ISO 14001:2015 innebär omfattande förändringar för alla certifierade organisationer. Denna praktiskt inriktade heldagsutbildningen handlar om hur du konkret inför dessa förändringar. Vi går bland annat igenom hur man kartlägger och involverar intressenter, tillämpar livscykelperspektivet, engagerar ledningen och mäter miljöprestanda.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Masterclass hållbarhetskommunikation

Heldag som ger dig verktyg för att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt, kunskap om hur greenwash undviks och hur olika målgrupper triggas att göra hållbara val.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla som arbetar med och berörs av klimatanpassningsfrågor. Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man tar fram konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning. Du får kunskaper i hur man analyserar behovet av klimatanpassning, prioriterar åtgärder och samordnar mellan olika verksamheter och myndigheter.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdig miljöarbete. Oavsett om det handlar om hållbarhetsrapportering, miljöledningssystem, klimatberäkningar och miljömärkningar eller produkt- och tjänsteutveckling enligt cirkulär ekonomi ligger ofta korrekt genomförda livscykelanalyser till grund för beslutsfattande och strategier. Under denna heldag får du lära dig att göra, läsa och förstå livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14044 Life Cycle Assessment.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Utfasning och substitution av farliga kemikalier – så gör du!

Lagstiftning och myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga kemikalier. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med utfasning och substitution i din organisation.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Vid bebyggelse, drift och bruk av nya områden krävs att mark och vatten är fritt från föroreningar. Ett antal rättsfall pekar mot allt större ansvar för inblandade parter och att ha koll på ansvaret för undersökning och sanering av förorenad mark och förorenat vatten kan vara vara affärskritisk. Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i ansvarsfördelning, hur saneringskrav kan hanteras i detaljplan, hur miljöansvaret kan regleras i avtal och hur miljöbalkens krav på undersökning och sanering samspelar med annan lagstiftning.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Med ekologisk kompensation menas att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas. Frågan vinner nu snabbt mark: en statlig utredning föreslog i våras att ekologisk kompensation skulle införas i plan- och bygglagen och tillämpas mer effektivt enligt miljöbalken. Förra året kom också Naturvårdsverket ut med en ny vägledning i ämnet. Detta förväntas leda till att krav på ekologisk kompensation kommer att ställas i högre utsträckning i samband med exploatering. Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Så genomför du en tillståndsprövning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Denna heldagsutbildning  går igenom kraven på MKB, utifrån frågor om områdesskydd – Natura 2000, artskydd och riksintressen. Du får kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess och hur du själv genomför en tillståndsprövning.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen, som riktar sig till både tjänstemän och politiker, ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Certifierad utbildning i integrerad rapportering enligt IR Framework

Integrerad rapportering (IR) innebär att finansiella och icke finansiella aspekter av ett företags verksamhet sammanlänkas och att man därmed får en helhetsbild av värdeskapande, affärsmodell och strategi. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att redovisa och hur du kan kombinera integrerad rapportering med en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Utbildningen, som hålls på engelska, är certifierad av IIRC, organisationen bakom <IR> och efter avslutad utbildning får du ett certifikat utfärdat av organisationen.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Kemikalier i verksamheten – så följer du lagar och exponeringsscenarier

Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder i praktiken

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, jämställdhet och inkludering och hur det kan generera hälsomässig och affärsmässig nytta för din verksamhet. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för att kunna skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och stärka dig i din roll att driva frågorna internt.

Hållbara livsmedel och måltider – inköp utifrån klimat, miljö och socialt ansvar

Att skapa hållbara måltider innebär en rad svåra prioriteringar när frågor som klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som arbetar med eller ansvarar för livsmedel och måltider i offentlig och privat verksamhet kunskaper och metoder för att skapa hållbara måltider som går i linje med den nationella livsmedelsstrategin, de globala målen och din organisations hållbarhetsarbete.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Sociala krav i offentlig upphandling – så gör du

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att ställa sociala krav och att ta social hänsyn i upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utbildningen går igenom relevanta bestämmelser i LOU och EU-rätten samt ger konkreta exempel på vad som är möjligt och hur krav kan utformas inom till exempel mänskliga rättigheter, kollektivavtalsvillkor, fairtrade, efterlevnad av ILO-konventioner, tillgänglighet, djurskydd, mångfald- och jämställdhet och social märkning.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. Du får en orientering i olika lagar och förordningar, vad de innebär och hur de påverkar olika typer av verksamheter.

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet eller ska ta fram en plan och för den som handlägger tillstånds-, tillsyns- eller planärenden. Denna heldagsutbildning är praktiskt inriktad och ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Så skapar du giftfria offentliga miljöer

Behovet av att skapa giftfria offentliga miljöer, såsom förskolor, sjukhus, kontorsmiljöer och köpcentrum uppmärksammas alltmer och kraven ökar. Under denna heldagsutbildning, som riktar sig till såväl offentliga som privata aktörer, får du lära dig hur du konkret kan gå tillväga för att skapa giftfria miljöer. Kursen ger dig kunskaper i gällande regelverk, metoder, verktyg och exempel på hur du kan arbeta för att på bästa sätt säkerställa en giftfri miljö.

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling

Denna kurs riktar sig till dig som på djupet och från grunden vill förstå hållbarhetsutmaningarna och hur man kan arbeta strategiskt och framgångsrikt med hållbarhet från grunden. Du får lära dig att kartlägga en organisations utmaningar och möjligheter utifrån fyra hållbarhetsprinciper och en forskningsbaserad metodik. Vi identifierar drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Delningsekonomi i din verksamhet – så lyckas du

Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, crowd economy, peer economy är alla närliggande begrepp på stark frammarsch. Gemensamt för dem är också att de är affärmodeller där det är centralt att resurser används effektivare. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur delningsekonomin och dess principer och modeller kan implementeras i just din verksamhet och förena affärsnytta och samhällsnytta. Vi blandar teoretisk kunskap med inspirerande exempel och workshops.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.