Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

AH nyheter

Här är frågorna i Aktuell Hållbarhets kommunenkät 2021

Publicerad: 4 februari 2021, 16:42


Stadsplanering, cirkulär ekonomi, industriell symbios. Vissa frågor är nya, andra har varit med förut. Här hittar du alla frågor som ställs i kommunenkäten 2021.


För 13:e året i rad genomförs Aktuell Hållbarhets kommunrankning ”Miljöbästa kommun” med syfte är att ta tempen på hur kommunerna integrerar klimat- och hållbarhet i den kommunala agendan.

Rankningen består av tre delar, en enkätdel, en genomgång av extern data samt en del kopplad till klimatdata. Här hittar du de frågor som ställs i enkätdelen 2021.

Sista svarsdatum är 5 mars kl 17:00. Svarstiden har förlängts då flera kommuner fått enkäten i skräpmejlen. 

Aktuell hållbarhets enkät består av 24 frågor och två följdfrågor. (12 frågor och en följdfråga är ny)

 

1) NY Covid19: Har kommunen fördelat om personal eller budget så att resurserna inom miljö- och hållbarhetsområdet minskat sedan utbrottet av covid19 i mars 2020? 

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Kommentar: 

 

2) NY Covid19: Har kommunen fått kristödspengar som har gått till insatser inom miljö- och hållbarhetsområdet sedan utbrottet av covid19 i mars 2020? 

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Kommentar: 

 

3) Agenda 2030: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Strategin ska ha politisk förankring, innehålla en handlingsplan och vara kopplad till den kommunala verksamheten. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

4) NY Agenda 2030: Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i Agenda 2030?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera all personal i den kommunala verksamheten, även kommunala bolag. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

 

5) Transporter: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter m.m.) minskar genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får ej enbart innefatta den kommunala verksamhetens tjänsteresor, ska innehålla mätning av koldioxidutsläpp, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

6) NY Transporter: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska tomgångskörningen från fordon som används i kommunal verksamhet?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innebära att alla tjänstemän som använder kommunala fordon informeras samt att uppföljning som dokumenteras görs där det kan visas att arbetet efterföljs. Detta ska även innefattas av företag som gör arbeten för kommunen. Ska vara aktuellt och pågående. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar

 

7) Byggnader: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får ej innefattas av enbart upprättande av rivningslov, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

8) Byggnader: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Krav: Dokumentation ska finnas av livscykelanalyserna som allmänheten ska kunna ta del av.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

9) NY Livsmedel: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta mätning av klimatpåverkan där en minskning kan påvisas. Även upphandlade matserveringar ska inkluderas. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

10) NY Cirkulär ekonomi: Har kommunen ett systematiskt arbete för att möbler, kläder, datorer, mobiler och liknande ska få en lång livslängd?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen. Det ska finnas mätningar som visar att konsumtionen minskar. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

 

11) Cirkulär ekonomi: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara kopplat till ett flertal lokala näringsverksamheter men minst två olika projekt, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

12) Energi: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el, värme, bränsle och kyla)?

Krav: Även spetsvärmen ska vara 100 procent förnybar. All energi förutom fordon ska inkluderas. Ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även kommunala bolag. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

13) NY Energieffektivisering: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Energieffektiviseringen ska vara minst 1,5 procent per golvyta i byggnader/ per år (sammanlagt 7,5 procent under den senast tillgängliga 5-årsperioden). Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

14) Kapitalförvaltning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta befintligt placerat kapital samt framtida placeringar, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Om ja, kryssa i vilket som inte får finnas i kommunens kapitalförvaltning. Kommentarer om detta kan göras i kommentarsfältet. Fler val kan göras. 

Kommentar: 

 Klusterbomber, personminor  

 Kemiska och biologiska vapen  

 Kärnvapen   

 Vapen och/eller krigsmateriel 

 Alkohol   

 Tobak     

 Kommersiell spelverksamhet

 Pornografi   

 Fossila bränslen (olja, gas, kol)  

 Kol [Detta alternativ avser fonder som exkluderar kol, men inte övriga fossila bränslen.]  

 Uran    

 Genetiskt modifierade organismer (GMO) 

 Övrigt [Specificera eventuella ytterligare exkluderade produkter eller tjänster.]  

Kommentar:

 

15) Naturvård: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Ska uppfyllas i alla projekt. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.  

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

16) Kemikalier: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får ej enbart innefattas av plastbantning, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

17) NY Industriell symbios: Har kommunen ett systematiskt arbete där man stöttar det lokala näringslivet i att utveckla industriell symbios?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara kopplat till ett flertal lokala näringsverksamheter, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

18) NY Mikroplaster: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner, lekplatser och liknande?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

19 NY Slamhantering: Har kommunen vidtagit åtgärder för att eliminera eller minska spridning av miljöfarligt avloppsslam till mark?

Krav: Kommunen har vidtagit åtgärder för att eliminera eller minska spridning av miljöfarligt avloppsslam till mark. Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera kartläggning samt åtgärder, exempelvis en Revaq-certifiering för att minska/eliminera klimat- och miljöeffekterna från avloppsslam med avseende på klimatpåverkande utsläpp och läckage av skadliga tungmetaller, smittämnen och läkemedelsrester. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.  

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

OBS Efter önskemål har vi gjort en smärre korrigering i frågan ovan slamhantering. Om du redan har svarat, titta gärna på den igen så att svaret blir korrekt. 

 

20) Upphandling: Har kommunen ett systematiskt arbete som inkluderar systematisk uppföljning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: vid 0-25 % av upphandlingarna/ vid 26-50 % av upphandlingarna/ 51-75 % av upphandlingarna/ vid 76-100 % av upphandlingarna. 

 

21) NY Stadsplanering/utsläppsminskning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla stadsplaneringen för att minska klimatpåverkan?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga en ”klimatsmart stad” som underlättar för befolkningen att kunna leva fossilfritt. Arbetet ska bidra till energieffektivisering och hållbar mobilitet genom att minska transportbehov, underlätta transporter som är fossilfria, främja gång och cykel samt kollektivtrafik liksom bygga på ett sätt som främjar minskad klimatpåverkan. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

22) NY Stadsplanering/ klimatanpassning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla stadsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga en ”klimatrobust stad”. Arbetet ska bidra till att utveckla stadsbyggandet och stadens förmåga att anpassas till framtiden, tex. genom tekniska skydd och åtgärder i byggnader, minskad andel hårdgjord yta, mångfunktionella gröna och blå strukturer (träd, grönområden, vattendrag och dammar) mm. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

23) Klimat / Innovationsprojekt: Bedriver kommunen innovationsprojekt tillsammans med akademi, näringsliv eller civilsamhälle för att stärka deras, och/eller invånares, möjlighet att bidra till att nå minst utsläppsmålen i Sveriges klimatramverk?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet kan vara olika typer av pilotprojekt eller liknande men får ej innefattas av enbart examensjobbare. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

24) Klimat / Koldioxidbudget: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att uppnå Parisavtalets mål av en maximal uppvärmning med 2 grader?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera kartläggande av ackumulerande utsläpp av koldioxid för att fastställa vad som krävs för att nå Parisavtalets mål.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

Följdfråga om kommunen svarat ja på fråga 24

Har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål av en maximal uppvärmning med 2 grader? 

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt.

 Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

NY) Följdfråga om kommunen svarat ja på fråga 24

NY) Har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål av en maximal uppvärmning med 2 grader? 

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt. Åtgärderna ska visa på minskade koldioxidutsläpp.

Svarsalternativ:

 Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: 

 

 

Catrin Offerman

Projektledare och programproducent

catrin.offerman@bbm.bonnier.se

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.