lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Byggbranschens hållbarhetsomställning behöver utvidgas till att omfatta sociala aspekter”

År 2050 beräknas befolkningen uppgå till 9 miljarder människor. Det stora och ökande behovet av bostäder behöver mötas med hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter, skriver Oscar Ölund och Annabelle Lefébure-Henriksen, hållbarhetsexperter på konsultföretaget Ramboll.

Publicerad: 2 januari 2023, 17:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det stora och ökande behovet av bostäder behöver mötas med hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter, skriver Oscar Ölund och Annabelle Lefébure-Henriksen, hållbarhetsexperter på konsultföretaget Ramboll.


Världens befolkning på åtta miljarder människor fortsätter att växa. Det innebär större efterfrågan på nya bostäder och ökande krav på byggbranschen, som behöver ta ett bredare grepp om hållbarhetsfrågor. Sociala hållbarhetsaspekter behöver beaktas utöver de miljömässiga, för att inte riskera att motverka dessa.

Vi vill särskilt peka ut några områden som är viktiga för byggföretag att adressera så snart som möjligt, områden som också kan kopplas till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

1. Identifiera och minimera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i värdekedjan. Material som används inom byggsektorn tillverkas ofta i komplexa leveranskedjor med betydande hållbarhetsrisker i fråga om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, barnarbete och korruption. För att hantera detta bör organisationer agera för att minska riskerna i leveranskedjan, till exempel genom att utföra risk- och konsekvensbedömningar för både sociala, miljömässiga och ekonomiska risker.

2. Använd beställarinflytande för att minska ojämställdhet och diskriminering. Enligt svensk arbetsmiljölag och diskrimineringslag ska arbetsgivare vidta åtgärder mot sexuella trakasserier, utreda riskerna, agera samt följa upp och utvärdera. Trots det visade Diskrimineringsombudsmannens tillsyn 2018–2019 att endast 8 procent av granskade arbetsgivare inom byggbranschen faktiskt uppfyllde kraven. Här finns utrymme för stora förbättringar. Bygg- och fastighetsbolag har i egenskap av beställare även möjlighet att påverka jämställdheten genom själva byggprocesserna. De krav som ställs i upphandlingar kan vara ett effektivt sätt att åstadkomma förändringar i byggbranschen.

3. Identifiera och minimera risken att finansiera tvångsarbete. Det är viktigt att bedöma och hantera risken för orättvisa arbetsvillkor. KnowTheChain uppger att omkring 18 procent av byggnadsarbetarna i världen är offer för tvångsarbete. Genom att prioritera insatser för att motverka tvångsarbete kan man minska riskerna och framtidssäkra verksamheten, till exempel genom att leva upp till EU-taxonomins sociala minimikrav gällande mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och korruptionsbekämpning.

4. Låt barnens rätt till säkra, gröna och levande städer väga tyngre än snabbt byggande av nya fastigheter. Barnperspektivet behöver säkras vid planering av nya byggnader, genom att analysera både positiva och negativa konsekvenser för barn. Enligt FN:s barnkonvention (konventionen om barnets rättigheter) har varje barn rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för dess fysiska och sociala utveckling. Att grönområden och lekplatser minskar till följd av nybyggnation kan leda till minskade möjligheter till fysisk aktivitet, ökade trafikrisker och en sänkning av barnens allmänna livskvalitet.  

5. Planera för byggnader som har lång livslängd och flexibel användning över tid. Det är viktigt att utforma byggnader som kan användas av så många människor som möjligt, med olika behov, under så lång tid som möjligt. Man bör därför möjliggöra förändringar i byggnadens funktion över tid, och införliva både miljömässig och social cirkularitet i allt från planerings- till återställningsfasen av en byggnad.   

”Man bör därför möjliggöra förändringar i byggnadens funktion över tid”

För att minska sociala hållbarhetsrisker rekommenderar vi företag i byggbranschen att ta tag i följande: Utveckla och implementera policyer om att respektera mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter, samt inför utbildning och processledning för anställda i dessa frågor. Följ upp leverantörskedjan systematiskt. Utveckla risk- och konsekvensbedömning samt ett visselblåsarsystem för oegentligheter. Anpassa verksamheten till EU-taxonomis sociala minimikrav.

År 2050 beräknas befolkningen uppgå till 9 miljarder människor. Det stora och ökande behovet av bostäder behöver mötas med hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter.

Oscar Ölund
Annabelle Lefébure-Henriksen
Hållbarhetsexperter, Ramboll

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev