måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fordonselektrifieringen kräver ett högre fokus på återvinning”

Det är ett stort problem att det saknas ett cirkulärt perspektiv på elektrifieringen. Nu behöver alla aktörer stärka sitt samarbete och driva på utvecklingen, skriver Marcus Martinsson, Stena Recycling Group och Kristofer Sundsgård, Stena Metall.

Publicerad: 18 april 2023, 09:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är dags att förbereda för den stora ökningen av batterier enligt Kristofer Sundsgård, ordförande och vd, Stena Metall och Marcus Martinsson, chef för produktområde batterier, Stena Recycling Group.

Foto: Pressbilder


Ämnen i artikeln:

ÅtervinningElbilar

Det pågår en omfattande elbilsboom i Europa. Både näringslivet och samhället i stort ställer om och elektrifieras. Utvecklingen är helt nödvändig för att vi tillsammans ska klara klimatutmaningen. Men det finns ett stort problem; den påtagliga avsaknaden av ett cirkulärt perspektiv på elektrifieringen. Alla aktörer – från batteriproducenter och fordonstillverkare till återvinningsaktörer – behöver stärka sitt samarbete och driva på utvecklingen för en cirkulär batterikedja.

Under första halvan av 2021 fördubblades försäljningen av laddbara bilar jämfört med samma period 2020, och den snabba utvecklingen fortsätter. Fordonstillverkarna lanserar löpande nya bilmodeller i rask takt. Utvecklingen accelereras ytterligare genom att EU nyligen meddelat att nyförsäljning av fossildrivna bilar kommer att förbjudas från år 2035. För att svara upp mot elektrifieringsvågen kommer det därför att krävas en gigantisk produktionsökning av elbilsbatterier. Samtidigt kommer mängden uttjänta elbilar inom några år bli allt fler. I dagsläget planeras ett 50-tal battericellsfabriker, så kallade gigafactories, att etableras i Europa under den kommande 10-årsperioden. Därför behöver vi redan nu planera för framtiden och tillsammans hitta nya effektiva sätt för att ta hand om fordonsbatterierna den dagen de blir uttjänta. Det krävs också att de mycket värdefulla resurser som blir över vid battericellstillverkningen värnas om och tas tillvara på.

För att svara upp mot elektrifieringsvågen kommer det därför att krävas en gigantisk produktionsökning av elbilsbatterier. Samtidigt kommer mängden uttjänta elbilar inom några år bli allt fler.

Inom några år träder en ny striktare batterilagstiftning i kraft inom EU. Den så kallade batteriförordningen innebär bland annat ökade krav på återvinning och minskad klimatpåverkan vid batteriproduktion. Den ska även säkerställa att de batterier som sätts på marknaden är säkra. Lagstiftningen är ny i sitt slag genom att den reglerar hela livscykeln från hållbar utvinning av råvaror till avfallshantering. Specifika krav anger också att en viss mängd återvunnen råvara ska ingå i nyproduktion. Stena Recycling välkomnar den nya batteriförordningen och kraven som ställs på återvinningsbranschen.

Samtidigt ser vi, som en av Nordens största återvinnare och som nu etablerar en av Europas mest avancerade batteriåtervinningsanläggningar i Halmstad, med viss oro på utvecklingen. Vi behöver som industri överge den traditionellt linjära modellen och i stället från start tänka rätt vid design, märkning och tillverkning av batterier för att skapa en helt cirkulär batterikedja. Där är vi inte i dag.

Första generationens elbilar är inom några år uttjänta och det kommer innebära en avsevärd ökning av förbrukade batterier som behöver återvinnas på ett säkert, hållbart och effektivt sätt. Från år 2030 kommer volymerna av uttjänta fordonsbatterier att växa kraftigt och på sikt årligen uppgå till 7–10 miljoner ton. Till detta kommer över en miljon ton produktionsspill från battericellstillverkning i Europa, vilket kräver minst 50 anläggningar i drift, liknande den Stena Recycling nu etablerar i Halmstad.

Det kräver minst 50 anläggningar i drift, liknande den Stena Recycling nu etablerar i Halmstad.

Den gemensamma målsättningen i EU är att batterimaterialen ska behållas i Europa och att brytningen av sällsynta mineraler under oacceptabla förhållanden ska minimeras. Därför måste även återvinning och återbruk bli en mycket tydligare del i värdekedjan för batterier. För detta har vi som branschaktörer ett ansvar, vilket också drivs på av kraven i den nya batteriförordningen. Minst lika viktigt är att tillsynsmyndigheterna tar sitt ansvar och säkerställer att regelverket följs och att förutsättningarna för en snabb, säker och lönsam etablering av produktions- och återvinningskapacitet underlättas.

Elektrifieringen innebär stora vinster för samhället, men kommer också att kräva kraftiga investeringar av alla inblandade parter. Det är därför helt avgörande att samtliga aktörer och myndigheter arbetar för ökad cirkularitet i batterivärdekedjan, liksom att vi säkerställer att råvarorna för batteritillverkningen stannar inom EU. Detta är en viktig förutsättning för en hållbar elektrifiering av Sverige och resten av Europa.

Detta är en viktig förutsättning för en hållbar elektrifiering av Sverige och resten av Europa.

För att lyckas med målet att skapa en cirkulär batterikedja i alla led, och för att EU-länderna ska klara av att uppnå den nya batterilagstiftningen, kommer det vara nödvändigt att:

1. Säkerställa en effektiv tillsyn och regelefterlevnad. Det offentliga måste se till att det finns resurser och kapacitet hos tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att aktörer och samhället lever upp till de högre ambitionerna och kraven i den nya europeiska batterilagstiftningen.

2. Akademin och företagen fortsatt satsar på forskning och utveckling. Behovet av nya lösningar för batteriåtervinning och cirkulär produktutveckling har aldrig varit större än i dag.

3. Alla aktörer tillämpar öppenhet, transparens och samarbete för att skapa full batteri-cirkularitet. Det måste till exempel bli enklare att få tag på information om de batterier som finns på marknaden för att underlätta återbruk samt återvinning.

Marcus Martinsson
Chef för produktområde batterier, Stena Recycling Group

Kristofer Sundsgård
Ordförande och vd, Stena Metall

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ÅtervinningElbilar

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev