lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nu måste biogasen få långsiktiga villkor

Nu när biogasutredningens remisstid löper ut den sista april, måste politikerna handla snabbt och genomföra de föreslagna stödpaketen omgående för att ge biogasen de långsiktiga villkor som den förtjänar genom sin stora klimat- och miljönytta, skriver Linda Burenius, ordförande för 100% förnybart.

Publicerad: 23 april 2020, 09:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Linda Burenius, ordförande 100% förnybart vill se en långsiktigt hållbar biogasstrategi. Foto: Peter Jönsson


Svensk biogas är avgörande för att Sverige ska nå våra högt ställda miljö- och klimatmål, men biogasen har hittills saknat långsiktiga villkor eftersom fossila alternativ är billigare, vilket gör att potentialen inte alls har tillvaratagits. I december 2019 lämnade biogasmarknadsutredningen sitt betänkande ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige.” Förslaget är ute på remiss till den sista april.

Vårt samhälle genererar organiskt avfall från exempelvis produktion och konsumtion av livsmedel, stallgödsel, etc, och det absolut bästa sättet att sluta kretsloppet är att röta det. Då produceras både förnybar biogas som kan ersätta fossil gas och andra fossila energislag samt en näringsrik rötrest som kan användas till biogödsel till det ekologiska lantbruket. Därtill skapar svensk biogas försörjningstrygghet och nya gröna jobb.

Nu finns möjligheten att äntligen tillvarata biogasens potential. För det första måste biogasmarknadsutredningens förslag om stödpaket I, där syftet är att bevara befintlig biogas samt öka biogasproduktionen från rötat organiskt avfall och gödsel, införas den 1 januari 2021. Det innebär i korthet:

En gödselgaspremie på 40 öre/kWh biogas producerad från gödsel. Den kompenserar för de extra kostnader och de samhällsnyttor som uppkommer vid biogasproduktion från gödsel. En uppgraderingspremie till de aktörer som producerar biogas genom rötning om 20–30 öre/kWh. Och en förvätskningspremie om 10–15 öre/kWh. Detta behöver göras i kombination med att biogasens befrielse från energi- och koldioxidskatt bibehålls.

För det andra bör riksdagen besluta om utredningens förslag om att Sverige år 2030 ska producera 10 TWh biogas varav 7 TWh av dessa ska produceras genom rötning. Genom ett produktionsmål får kontrollstationerna en tydlig målbild att utvärdera stödet mot. Målen kompletterar stödpaketen genom att öka långsiktigheten, och därmed minska den ekonomiska risken för såväl producenter som distributörer och användare. Ambitiösa mål med ett politiskt åtagande kan bidra till ökad innovation i teknik och affärsmodeller. Dessutom syftar målen till att uppnå minskade utsläpp av växthusgaser samtidigt som de tydliggör värdet av de övriga nyttor som är förknippade med svensk biogasproduktion och dess bidrag till att andra samhälleliga mål kan uppnås.

För det tredje bör Regeringen omgående ta initiativ till att konkretisera förslagen i stödpaket II angående utformning av lån och garantier till befintliga såväl som nya producenter av biogas från rötning samt andra förnybara gaser, en premie för produktion och förädling av förnybara gaser med andra tekniker än rötning införs samt en premie för användning av biogas inom industrin.

Låt oss använda det gedigna arbete och väl avvägda förslag som biogasmarknadsutredningen arbetat fram för att säkra att vi från och med 2021 får fart på biogasens avgörande del i hur Sverige ska nå miljö- och klimatmålen. Vi har inte tid att vänta.

Linda Burenius,
ordförande 100% förnybart

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev