fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skogsindustrins skeva teser är en fara för Sverige

Skogsindustrins representant Peter Holmgrens analyser är behäftade med en rad faktafel och vetenskapliga brister som står i strid med både EU:s klimatpolitik och IPCC:s färdväg mot Parisavtalets mål. Inte desto mindre har just hans analys blivit till skogsindustrins huvudsakliga argumentering för sin påstådda klimatnytta. Svenska politiker borde nu kunna genomskåda dessa felaktigheter och därmed ändra kurs i sin klimatpolitik. Det skriver Kjell Prytz, Ida Sellstedt och David van der Spoel, medlemmar i Skydda Skogen, i en replik.

Publicerad: 29 juli 2022, 10:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ida Sellstedt, Kjell Prytz och David van der Spoel, medlemmar i Skydda skogen, tycker att politiker borde kunna se igenom Skogsindustrins icke vetenskapligt publicerade argumentation.


Ämnen i artikeln:

EU:s gröna givKolsänkorFinlandLULUCFIpccEuSkogsbrukKlimatpolitik

Vi anser att Holmgren blandar ihop flera saker i sin replik.

Genomgående förbises skillnaden mellan utsläpp och upptag. Holmgren tror att genom att halvera avverkningen undviks utsläpp, medan syftet med en sådan åtgärd är att öka upptaget av koldioxid Som vi skriver i första artikeln kräver FN:s klimatpanel IPCC:s färdväg mot Parisavtalet både minskning av utsläpp och upptag av koldioxid. Det är det senare som är syftet med att återställa skog.

Holmgren påstår att svensk skog har tagit upp 1,2 miljarder ton koldioxid under de senaste åren. I detta sammanhang blandar Holmgren ihop skogsbruk och skog. Upptaget har skett företrädesvis på mark som är undantagen från skogsbruk. På den brukade marken sker ingen nettoinlagring av koldioxid varför dess klimatnytta är lika med noll.

”På den brukade marken sker ingen nettoinlagring av koldioxid varför dess klimatnytta är lika med noll.”

Genom att halvera skogsbruket skulle Sverige uppvisa ett upptag på uppskattningsvis 2,4 miljarder ton koldioxid till år 2100, utöver det som den orörda skogen redan tar upp. Holmgren uppmanas att läsa Skogsdata publicerad av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Där klargörs att det är undantag av skog från skogsbruk som skapar kolsänkan, tvärtemot vad Holmgren påstår. 

Holmgrens analyser sjunker också i trovärdighet av det faktum att han samarbetar med skogsindustrin samt tar avstånd från både EU och IPCC, se Holmgrens rapport i referenserna nedan.

Ett ytterligare graverande faktum som avslöjats av senaste skogsdata är att kolsänkan från svenska marksektorn har försvunnit (i likhet med den i Finland). Tillväxten har avtagit samtidigt som avverkningen har ökat. Skogsindustrin har misskött sitt uppdrag genom att avverka för mycket samtidigt som man misslyckats med återväxten. Det svenska kalhyggesbruket har fått sig en rejäl törn. Samtidigt kräver EU att Sverige ska uppvisa en kolsänka på 47 miljoner ton redan till år 2030. Bara det kräver i det närmaste en halverad avverkning jämfört med dagens katastrofala siffror. Enda utvägen för skogsindustrin är förstås att ta avstånd från EU:s klimatarbete. 

”Kolsänkan från svenska marksektorn har försvunnit.”

Holmgrens andra argument, det vill säga att skogsbruket gör klimatnytta genom att fossila produkter ersätts av skogsprodukter, faller förstås på sin egen orimlighet. Om skogsbruket inte gör klimatnytta så kan naturligtvis inte deras produkter göra det. Hur Holmgren resonerar här är en gåta.

Men hur mycket trovärdighet finns egentligen kvar av skogsindustrins argumentation när man dels så tydligt tar avstånd från IPCC genom att inte acceptera att klimatkrisens lindring kräver ett ökat upptag av koldioxid och dels tar avstånd från EU:s klimatlag genom att motsätta sig direktivet om ökad kolsänka, såsom i SCA:s ordförandes artikel i DN Debatt?

Att förlita sig på en konsult vars analys inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift blir då den enda utvägen. Skogsindustrin sår därmed tvivel hos beslutsfattarna med syfte att senarelägga de beslut som krävs för att stävja klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald.

”Att förlita sig på en konsult vars analys inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift blir då den enda utvägen.”

Inte heller den rapport som Holmgren refererar till angående inlagring i aktivt brukad skog kontra naturskog (IBFRA) är publicerad i vetenskaplig tidskrift. Det finns en rad felaktigheter i den rapporten, antagligen för att flera av författarna har ekonomiskt egenintresse i skogsbruk. 

Till exempel använder man Sveriges hela skog för att räkna på kollagret, medan det som nämnts ovan lagras en ansenlig del i obrukad skog. Man betraktar endast levande biomassa ovan jord, medan en naturskog lagrar en större del av sin biomassa under jord samt har ett större kollager i form av död ved. Vidare likställer man kalhyggen med skogsbränder, medan vetenskapliga rapporter visar att en skogsbrand förgör cirka 10 procent av biomassan ovan jord medan siffran för kalhuggning är 90 procent. Med sådana felaktigheter går det förstås inte att få acceptans hos vetenskapssamhället. Men det bekymrar inte skogsindustrin.

Svensk skogsindustri måste därför gå tillbaka till ritbordet och börja planera för en omställning i enlighet med IPCC:s färdväg och EU:s klimatlag. Allt annat är oansvarigt gentemot Sverige. Den oberoende vetenskapen utan ekonomisk koppling till skogsindustrin bör ta större plats i beslutsfattares faktaunderlag.

”Den oberoende vetenskapen utan ekonomisk koppling till skogsindustrin bör ta större plats i beslutsfattares faktaunderlag.”

Vi har pekat ut en rad felaktigheter och brister i Holmgrens och skogsindustrins argumentering. Svenska politiker borde nu kunna genomskåda dessa felaktigheter och därmed ändra kurs i sin klimatpolitik.

Kjell Prytz

Ida Sellstedt

David van der Spoel

Medlemmar i Skydda Skogen

 

Referenser:

Skogsdata 2022, fig. 1.13

Holmgrens rapport på uppdrag av skogsindustrin

SCA:s ordförande tar avstånd från EUs klimatarbete

Holmgrens refererade rapport från IBFRA

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev