fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Tillväxten och omställningen hotad – så kan Stockholmsregionen åtgärda elbristen

Elbristen i Stockholmsregionen kommer få stora konsekvenser för tillväxten och klimatomställningen om ingenting görs. Region Stockholm är i många andra sammanhang en arena för samverkan mellan aktörer och bör vara det även på energiområdet. Det skriver fem företrädare för Centerpartiet och föreslår fem inledande åtgärder.

Publicerad: 28 februari 2022, 12:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gustav Hemming, regionråd i Stockholm samt Emma Wiesner, EU-parlamentariker samt tre andra centerpartister vill göra Stockholm självförsörjande på el för att klara tillväxten och omställningen. Foto: Centerpartiet / Mathieu


Det går bra för Stockholmsregionen. Våra företag växer och utvecklas och vi har blivit utsedda till Europas mest attraktiva, innovativa och konkurrenskraftiga region. Frågan är bara hur länge till? Gör vi ingenting för att öka länets självförsörjning av el kommer det få långtgående konsekvenser för hela regionens tillväxt och utveckling, vilket i sin tur är ett allvarligt hot mot den gröna omställningen. Det är hög tid att vi i Stockholmsregionen tar ett större ansvar för vår egen elförsörjning. 

”Det är hög tid att vi i Stockholmsregionen tar ett större ansvar för vår egen elförsörjning.”

Regeringen har aviserat att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och har kraftigt ökat stöden till företag som gör gröna investeringar. Och just nu riktar några av världens tyngsta investerare blickarna mot den gröna industrivåg som sker i norra Sverige. 

Även i Stockholmsregionen står såväl entreprenörer som storföretag i startgroparna för att övergå till fossilfri produktion och eldrivna transporter. Men många näringslivsföreträdare är nu allvarligt oroade över att politiken inte hänger med i den snabba utvecklingen och vittnar om att investeringsviljan hämmas allvarligt av att elförsörjningsfrågan är långt ifrån löst. 

”många näringslivsföreträdare är nu allvarligt oroade över att politiken inte hänger med”

Stockholmsregionen producerar endast omkring 10 procent av den el som förbrukas i regionen, och prognoserna pekar mot att vi kommer att fördubbla vår elanvändning till 2045. Denna ekvation är ett akut hot mot Stockholmsregionen. Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare som publicerades 2020 kommer elbristen i Stockholmsregionen få stora konsekvenser för tillväxten och klimatomställningen om ingenting görs. 400 000 årsarbeten hotas fram till 2031, samtidigt som omkring 50 000 bostäder i regionen inte kommer kunna byggas. Den ekonomiska förlusten beräknas till 500 miljarder kronor i förlorad produktivitet. För Stockholmsregionen är effektbristen dessutom ett allvarligt hot mot utbyggnaden av tunnelbanan samt elektrifieringen av transportsektorn. 

Både elnäten in till Stockholmsregionen och från norra Sverige, där det mesta av den svenska elen produceras, är underdimensionerade och förstärkningar går för långsamt för att matcha det ökande elbehovet. Dessutom kommer den norrländska gröna industrivågen förbruka mycket av den el som Stockholmsregionen är beroende av i dag.  Det gör Stockholmsregionen sårbar för höga fossilbaserade elpriser på kontinenten. Ska vi lyckas nå nettonollutsläpp 2045 måste vi ta ett mycket större ansvar för att själva producera den el som ska driva omställningen. 

Med rätta är regionens företagare oroliga för politikens förmåga att lösa situationen, med en ensidig debatt som kommit att fastna alltför mycket kring kärnkraftens vara eller icke vara. För att klara klimatmålen behöver vi alla fossilfria energislag. Vi är övertygade om den enorma potential som finns i den havsbaserade vindkraften, och för oss är det uppenbart det snabbaste sättet att bli mer självförsörjande på el. Exempelvis skulle Njordr Offshore Winds planerade vindkraftpark till havs, drygt fem mil utanför Sandhamn kunna generera 20 TWh om året. Det kan jämföras med kärnkraftverket Ringhals vars två reaktorer förra året genererade 17 TWh. 

”Njordr Offshore Winds planerade vindkraftpark skulle kunna generera 20 TWh om året. Det kan jämföras med kärnkraftverket Ringhals vars två reaktorer förra året genererade 17 TWh.

Vi anser att det är dags att vi i Stockholmsregionen tar ett betydligt större ansvar för vår egen elförsörjning. Centerpartiet vill att Stockholmsregionens egen energiproduktion ska öka kraftigt, med en långsiktig ambition att regionen ska vara självförsörjande på el. Region Stockholm är i många andra sammanhang en arena för samverkan mellan aktörer, och bör vara det även på energiområdet för att säkerställa de ansvarsområden vi redan har som region, nämligen ansvaret för tillväxt och regionplanering såväl som ansvaret för att vi följer den regionala klimatfärdplanen mot en klimatneutral region år 2045. 

Vi föreslår fem inledande åtgärder:

1. En regional energiöverenskommelse upprättas mellan Region Stockholm, kommunerna, näringslivet, länsstyrelsen, elbolagen och berörda myndigheter, som bygger på en gemensam målbild och tidig dialog. 

2. Region Stockholm får ansvar för koordineringen av den långsiktiga analysen och planeringen kring länets elbehov i samverkan med kommunerna. Vi måste kunna garantera våra invånare och företag som vill etablera sig i vår region en stabil tillgång till el. För att få till en sådan förutsägbarhet krävs större rådighet över produktionen och en långsiktig, öppen dialog mellan alla parter. 

3. Som Europas innovationshuvudstad bör vi ta sikte på att leda forskningen och teknikutvecklingen av fossilfri energiproduktion och lagring, för att kunna lagra den energi från vind och sol som inte förbrukas när den produceras. Vi behöver också fortsätta utveckla metoder för energieffektivisering samt säkerställa konkurrenskraften för fjärr- och kraftvärmen, så att den även långsiktigt kan bidra med lokal och planerbar el och värme.

4. Vi bör också verka för en utökad flexibilitetsmarknad på el för att öka kapaciteten i vårt elnät. Handel med effektflexibilitet kan omfördela och minska effekttoppar och jämna ut elanvändningen när behovet är som störst. På flexibilitetsmarknaden kan nya aktörer delta som leverantörer på elmarknaden, såväl elanvändare och elproducenter som företag och hushåll. CoordiNet och SthlmFlex är exempel på befintliga lyckade projekt.

5. Arbeta för att skapa acceptans för en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i länet. För det behöver kommunerna ges ordentliga incitament för att vilja bygga, exempelvis genom att få ta del av fastighetsskatten för vindkraftverk och andra energianläggningar. Vi behöver också säkerställa att utbyggnaden kommer lokalsamhällena till godo, genom exempelvis arbetstillfällen.

En trygg elförsörjning är en av grundförutsättningarna för Stockholmsregionens klimatomställning, tillväxt och utveckling. Om vi inte kan bygga bostäder för att råda bot på den akuta bostadsbristen, bygga ut laddinfrastruktur, eller garantera nya och växande företag en stabil elförsörjning blir konsekvenserna stora för hela Stockholmsregionens tillväxt-, konkurrens- och innovationskraft.

Gustav Hemming (C),
tillväxt-, samhällsplanerings och skärgårdsregionråd i Region Stockholm samt ledamot i Centerpartiet i Region Stockholms miljöarbetsgrupp

Hanna Stenegren (C),
riksdagskandidat för Centerpartiet i Stockholms län, vice ordförande i Centerpartiet i Region Stockholms miljöarbetsgrupp

Svante Linusson (C),
ledamot för distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Stockholms stad och ordförande i Centerpartiet i Region Stockholms miljöarbetsgrupp

Fredrik Adolfsson (C),
f d regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen och fullmäktigekandidat i Region Stockholm

Emma Wiesner (C),
europaparlamentariker och ledamot i Centerpartiet i Region Stockholms miljöarbetsgrupp

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev