tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankning

Debatt ”Kommunala renhållningsbolag ger större miljönytta”

Publicerad: 28 augusti 2013, 11:39

Idag är det långt mellan återvinningsstationerna och behållarna är överfulla. Branschen har inte lyckats minska mängden avfall. Låt därför insamlingen av förpackningar och tidningar bli kommunens ansvar, skriver moderaterna Peter Danielsson, ordförande Avfall Sverige och Lana Tihic, ordförande Nordvästra Skånes Renhållningsbolag AB


"Svensk avfallshantering har utvecklats till en internationell förebild. Människor från hela världen kommer till Sverige för att se hur nya material, energi och näring skapas på ett miljöriktigt sätt av det som många andra ser som ett problem. Kommunernas ansvar för insamlingen utgör grunden för den svenska avfallshanteringsmodellen. Att rasera detta system vore kontraproduktivt och riskerar leda till sämre möjligheter att fortsätta göra insatser enligt avfallshierarkin.

På senare tid har kommunernas möjligheter att axla huvudmannaskapet för avfallshanteringen ifrågasatts. Insamlingen av tidningar och förpackningar är några sådana exempel där ansvaret ligger på en annan aktör, så kallat producentansvar. Det är uppenbart att systemet med att producenterna har ansvar för att samla in och återvinna förpackningar och tidningar inte fallit väl ut. Tyvärr är glest utplacerade och överfulla återvinningsstationer en realitet som gör att många lämnas utan möjlighet att återvinna. Huvudsyftet med producentansvaret för förpackningar var att minska mängden avfall som uppkommer. Så har det inte blivit.

I kommuninvånarnas ögon är det kommunen som har ansvaret för att samla in avfall. Vi föreslår därför att ansvaret för avfallsinsamlingen samlas under en huvudman: kommunerna. Fördelarna med en huvudman är många. Det är viktigt att se till att det är enkelt för kommunmedborgarna och företagen att sortera sina sopor. Kommunen ger sammanhållande information om avfallshanteringen så att brukarna kan göra rätt från början. En huvudman kan också långsiktigt arbeta med attityd- och beteendeförändring för att minska mängden avfall som uppkommer.

Att kommunerna får huvudansvaret för avfallshanteringen betyder inte att de blir de enda utförarna, men det medger samordning och effektivisering av insamlingen. Många kommuner upphandlar hämtning och bearbetning av avfallet, vilket är positivt. Ett samlat huvudmannaskap skulle dock medföra att en lastbil kan hämta allt avfall vilket leder till effektivare hantering.

Invånarna förväntar sig att kommunerna tillsammans med NSR tar ansvar för all avfallshantering. Helhetssynen kräver att insamlingen av förpackningar och tidningar blir en del av kommunens uppdrag. På så sätt kan insamlingssystemet utvecklas och återvinningen öka. Helheten förutsätter också att allt hushållsavfall samordnas genom kommunerna. Förslaget om frival, det vill säga att verksamheternas hushållsavfall inte längre ska ingå i kommunernas ansvar, skapar vare sig miljö- eller samhällsnytta.

Den svenska modellen för avfallshantering är ett högintressant område för export av miljöteknik. NSR ligger i framkant gällande hållbarhet och att dra nytta av och använda avfallet som en resurs. För att NSR ska kunna fortsätta utvecklas och skapa bättre miljönytta måste de kommunala bolagen ges förutsättningar att ta ett samlat grepp om allt avfall och hitta modeller för att kunna återvinna mer, även förpackningar och tidningar. Huvudansvaret och kompetensen för avfallshanteringen är något som ytterst bör ligga på kommunerna"

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och ordförande Avfall Sverige
Lana Tihic (M), ordförande Nordvästra Skånes Renhållningsbolag AB

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev