Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankning

Frågor i 2019 års kommunenkät från Aktuell Hållbarhet

Publicerad: 4 februari 2019, 08:30

Frågor: 1) Kontaktuppgifter 2) Ny! Hur stor del av kommunens budget i procent läggs på miljö- och klimatarbete?         Svar: procent. 3) Ny! Klimat: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt…


Frågor:

1) Kontaktuppgifter

2) Ny! Hur stor del av kommunens budget i procent läggs på miljö- och klimatarbete?

Svar: procent.

3) Ny! Klimat: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen som inte ingår i Sveriges klimatramverk?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Beskriv kortfattat vilka mål kommunen har, hur kommunen arbetar och vad kommunen har åstadkommit:

4) Ny! Klimat: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) för att minska utsläppen från de transporter utanför Sveriges gränser, som blir en följd av kommuninvånarnas resande och konsumtionsmönster?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Beskriv kortfattat hur kommunen arbetar och vad kommunen har åstadkommit:

5) Klimat: Har kommunen genomfört ett arbete med koldioxidbudgetar (kartlagt klimatpåverkande utsläpp) för att undersöka vilket arbete som krävs för att nå Parisavtalets mål?

Svarsalternativ: Ja, arbetet är genomfört/ Nej, men arbetet är påbörjat/ Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Beskriv kortfattat hur kommunen arbetar och vad kommunen har åstadkommit:

6) Ny! Klimat: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för att stärka deras möjlighet att bidra till att nå Parisavtalets mål?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Om ja, beskriv samarbete

7) Klimat: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar Miljömålsberedningens och regeringens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Vilka klimatmål har kommunen? Beskriv kortfattat:

8) Agenda 2030: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar:

Om ja, hur arbetar kommunen och vad har kommunen åstadkommit: Välj de alternativ som passar: (fler alternativ är möjliga) Dessa svar ger ej poäng.

a Har kommunen satt upp en handlingsplan?

b har ni vidtagit åtgärder utifrån Agenda 2030

c har ni något samarbete med näringslivet?

d har ni någon dialog om Agenda 2030 med kommunens intressenter?

e övrigt, ange vad?

9) Transporter: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

10) Ny! Transporter: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska kommuninvånarnas utsläpp från transporter?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar:

11) Ny! Transporter: Ställer kommunen klimatrelaterade krav vid inköp och leasing av nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

Om ja, Hur arbetar kommunen: Välj de alternativ som passar: (fler alternativ är möjliga) Dessa svar ger ej poäng.

- a) Krav enligt Kommentus, Upphandlingsmyndigheten eller liknande (ange vad i rutan för övrigt)
- b) 2013 års miljöbilsdefinition (95 g/km, viktbaserat)
- c) Tidigare miljöbilsdefinition (120 g/km)
- d) Transporterna ska drivas med förnybara drivmedel
- e) Bonusbil enligt bonus-malus
- f) Övrigt ange vad:

12) Ny! Transporter: Stimulerar kommunen hållbart resande bland sina medarbetare?

Svarsalternativ: Ja/Nej

Kommentar:

Om ja, Hur arbetar kommunen: Välj de alternativ som passar: (fler alternativ är möjliga) Dessa svar ger ej poäng.

a) genom ökad lön, kortare arbetstid, längre semester eller andra individuella förmåner.

b) genom underlättande infrastruktur; cykelställ, ombytesrum etc.

c) genom informationsinsatser och kampanjer.

d) övrigt, ange vad.

13) Byggnader: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Svarsalternativ: Ja / Delvis/ Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Om ja eller delvis, beskriv hur arbetet ser ut?

14) Livsmedel: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)?

Strategin ska innehålla köttfria dagar, minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar och beskrivning av arbetet:

15) Återvinning: Erbjuder kommunen avfallssortering av minst fem fraktioner för fastighetsnära insamling hos minst 60 procent av de fastigheter som finns i kommunen (hushåll)?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

16)  Återvinning: Har kommunen avfallssortering med minst fem fraktioner i 80 procent av de verksamheter som kommunen ansvarar för?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Kommentar:

17) Cirkulär ekonomi: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om cirkulär ekonomi, t.ex. info om möjlighet att hyra, låna, återbruk, avfall osv?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar: Om ja, beskriv arbetet:

18) Cirkulär ekonomi: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar:

19) Ny! Energi: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att öka andelen förnybar energianvändning i invånarnas fastigheter i kommunen, exempelvis vind-, vatten-, bio-, sol-energi.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Om ja, beskriv hur arbetet ser ut?

20) Ny! Energi: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för att bidra till ökad andel förnybar energianvändning, exempelvis vind-, vatten-, bio-, sol-energi i dess verksamheter?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Om ja, beskriv hur samarbetet ser ut?

21) Naturvård: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar

22) Naturvård: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2017 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur (Naturvårdsverkets benämning)?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

Följdfråga. Om ja, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

23) Kemikalier: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

24) Plast: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) samt återvinning av plast i kommunal verksamhet?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: Om ja, beskriv hur arbetet ser ut?

25) Plast: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för att för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) samt främja återvinning av plast?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Om ja, beskriv hur samarbetet ser ut:

Extra frågor om Upphandling. Endast ett par av dessa frågor kommer att ingå i poängsättningen av enkäten.

26) Ny! Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) där all upphandling ska vara knuten till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling?

Svarsalternativ: vid 0-25 % av upphandlingarna/ vid 26-50 % av upphandlingarna/ 51-75 % av upphandlingarna/ vid 76-100 % av upphandlingarna.

Kommentar:

27)  Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som inkluderar systematisk uppföljning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Svarsalternativ: vid 0-25 % av upphandlingarna/ vid 26-50 % av upphandlingarna/ 51-75 % av upphandlingarna/ vid 76-100 % av upphandlingarna.

Kommentar:

28) Ny! Använder kommunen livscykelanalyser på byggmaterial vid upphandlingar?

Svarsalternativ: vid 0-25 % av upphandlingarna/ vid 26-50 % av upphandlingarna/ 51-75 % av upphandlingarna/ vid 76-100 % av upphandlingarna.

Kommentar:

29) Ny! Ställer kommunen krav på cirkulära materialflöden vid upphandlingar av plastprodukter (biobaserade, återvunnen, förbud mot svart plast)?

Svarsalternativ: vid 0-25 % av upphandlingarna/ vid 26-50 % av upphandlingarna/ 51-75 % av upphandlingarna/ vid 76-100 % av upphandlingarna.

Kommentar:

30)  Ny! Ställer kommunen systematiskt miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar?

Svarsalternativ: vid 0-25 % av upphandlingarna/ vid 26-50 % av upphandlingarna/ 51-75 % av upphandlingarna/ vid 76-100 % av upphandlingarna.

Kommentar:

31) Ny! Har kommunen samarbeten med andra kommuner för att ställa miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar?

Svarsalternativ: vid 0-25 % av upphandlingarna/vid 26-50 % av upphandlingarna/ Vid 51-75 % av upphandlingarna/ vid 76-100 % av upphandlingarna.

Kommentar:

32) Ny! Tar kommunen hjälp med ramavtal från till exempel SKL Kommentus inköpscentral eller upphandlingsmyndighetens kriterier eller liknande för att ställa miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar?

Svarsalternativ: vid 0-25 % av upphandlingarna/ vid 26-50 % av upphandlingarna/ 51-75 % av upphandlingarna/ vid 76-100 % av upphandlingarna.

Kommentar:

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev