Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankning

Här är frågorna i Aktuell Hållbarhets kommunenkät 2020

Publicerad: 17 januari 2020, 14:35

Agenda 2030, Innovation och klimat. Vissa är nya, andra har varit med förut. Här hittar du alla de frågor som ställs i kommunenkäten 2020:


 

1) Agenda 2030: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Strategin ska ha politisk förankring, innehålla en handlingsplan och vara kopplad till den kommunala verksamheten. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja/ Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar:

 

2) NY Agenda 2030: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för att stödja dem i att utveckla sitt arbete med Agenda 2030?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.. Arbetet ska vara kopplat till ett flertal lokala näringsverksamheter, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja/ Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar:

 

3) Transporter: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter m.m.) minskar genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.. Arbetet får ej enbart innefatta den kommunala verksamhetens tjänsteresor, ska innehålla mätning av koldioxidutsläpp, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar: 

 

4) Byggnader: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får ej innefattas av enbart upprättande av rivningslov, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar:

 

5) NY Byggnader: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Krav: Dokumentation ska finnas av livscykelanalyserna som allmänheten ska kunna ta del av

Svarsalternativ

Ja / Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar

 

6) Livsmedel: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Strategin kan exempelvis innehålla köttfria dagar, minskat matsvinn, att gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan. Får ej innefattas av enbart information om matsvinn. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar och beskrivning av arbetet:

 

7) NY Jordbruk: Arbetar/samarbetar kommunen med lokala jordbrukare för att stödja dem i deras arbete med att minska användning av bekämpningsmedel?   

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara kopplat till ett flertal lokala jordbrukare, får ej enbart innebära information vid tillsynsträffar, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja/ Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar:

 

8) Cirkulär ekonomi: Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja cirkulär ekonomi i den kommunala verksamheten?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Kommentar: Om ja, beskriv arbetet:

 

9) Cirkulär ekonomi: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara kopplat till ett flertal lokala näringsverksamheter, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar:

 

10) NY Nedskräpning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att förhindra nedskräpning i, nära och runt vatten (kan innefatta hamnar, sjöar, hav, åar, vattentäkter och liknande)?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får ej enbart innefattas av uppsättning och tömning av papperskorgar, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: Ja/ Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar:

 

11) NY Energi: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el, värme, bränsle och kyla)?

Krav: Även spetsvärmen ska vara 100 procent förnybar. Ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även kommunala bolag. 

Svarsalternativ: Ja/ Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar:

 

12) NY Energi: Har kommunen egen produktion av förnybar el i form av vind, vatten eller sol? 

Krav: Produktionen ska vara i linje med miljömärkta kriterier. 

Svarsalternativ: Ja/ Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar: om ja, hur mycket:

Vilken form:

 

13) NY Kapitalförvaltning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta befintligt placerat kapital samt framtida placeringar, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar: Om ja, kryssa i vilket som inte får finnas i kommunens kapitalförvaltning. Kommentarer om dessa kan lämnas i kommentarsfältet. (Fler val kan göras).

Klusterbomber, personminor 

 Kemiska och biologiska vapen 

Kärnvapen  

Vapen och/eller krigsmateriel

Alkohol  

Tobak

Kommersiell spelverksamhet

Pornografi  

Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Kol (Detta alternativ avser fonder som exkluderar kol, men inte övriga fossila bränslen.)  

Uran   

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Övrigt (Specificera eventuella ytterligare exkluderade produkter eller tjänster.) 

Kommentar:

Ange länk till dokument: 

 

14) Naturvård: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.  

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokument:

Kommentar:

 

15) Naturvård: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2018 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur?

Krav: Det vi menar med skyddsvärd natur är områden som har lagstadgat skydd, exempelvis Nationalparker, naturreservat och övriga skyddade områden. Det kan också röra sig om områden som anses vara värda att skydda, exempelvis naturområden som ligger angränsande till skyddad natur.

Svarsalternativ: Ja / Nej -1/0,5 poäng

Kommentar:

Följdfråga om kommunen svarat ja på föregående fråga:

Har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Delvis ska enbart anges om kommunen har markkompenserat för en viss del av den exploaterade marken, men inte för all mark.

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej 1/0,5/0 poäng

Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

 

16) Kemikalier: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får ej enbart innefattas av plastbantning, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

 

17) Plast: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) samt återvinning av plast i kommunal verksamhet?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Får ej enbart innefattas av plastbantning.

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Ange länk till dokumentet:

Kommentar: Om ja, beskriv hur arbetet ser ut?

 

18) Upphandling: Har kommunen ett systematiskt arbete som inkluderar systematisk uppföljning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: vid 0-25 % av upphandlingarna/ vid 26-50 % av upphandlingarna/ 51-75 % av upphandlingarna/ vid 76-100 % av upphandlingarna. 0,25/0,5/0,75/1 poäng

Kommentar:

 

19) NY Klimat / Innovationsprojekt & samverkan: Bedriver kommunen innovations- eller samverkansprojekt tillsammans med akademi, näringsliv eller civilsamhälle för att stärka deras, och/eller invånares, möjlighet att bidra till att nå minst utsläppsmålen i Sveriges klimatramverk?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet kan vara olika typer av pilot- eller samverkansprojekt eller liknande men får ej innefattas av enbart examensjobbare. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Kommentar: Om ja, beskriv hur arbetet ser ut?

Ange länk till dokument:

 

20) Klimat / Koldioxidbudget: Har kommunen upprättat en koldioxidbudget (identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten i enlighet med Parisavtalet)?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Upprättandet ska inkludera kartläggande av ackumulerande utsläpp av koldioxid för att fastställa vad som krävs för att nå Parisavtalets mål.

Svarsalternativ: Ja, arbetet är genomfört / Nej, men arbetet är påbörjat / Nej 1/0,5/0 poäng

Kommentar:

Ange länk till dokument:

 

Följdfråga om kommunen svarat ja på föregående fråga:

Har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med vad koldioxidbudgeten visar för att nå Parisavtalet?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt.

Svarsalternativ: Ja/ Nej    

Kommentar: Om ja, beskriv vad sammanställningen visade:  

Ange länk till dokumentet:

 

21) Ny Klimat: Inkluderas klimatpåverkan som underlag i kommunens budgetprocess?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Svarsalternativ: Ja / Nej 1/0 poäng

Kommentar: 

Ange länk till dokument:

 

22) NY Klimat: Har kommunen beslutade mål och åtgärder som linjerar med 1.5 °C-målet?

(globalt måste utsläppen minska med minst 50 procent till 2030 ifrån 2018 års utsläppsnivåer för att hålla temperaturhöjningen vid 1,5 grader). Denna fråga ställs i samarbete med Världsnaturfonden, WWF. Ger ej poäng. 

Svarsalternativ ( endast ett kan väljas) 

Ja vi har mål som minst motsvarar detta

Ja vi har såväl mål och åtgärder som minst motsvarar detta

Vi kommer inom det närmsta målet troligtvis ta fram sådana mål och åtgärder

Nej vi har varken mål eller åtgärder som motsvarar detta.

 

 

 

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.