måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Här är frågorna i Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2022

Publicerad: 17 januari 2022, 17:04

Agenda 2030, cirkulär ekonomi och fossilbränslefria transporter. Vissa frågor är nya, andra har varit med förut. Här hittar du alla frågor som ställs i kommunenkäten 2022.


KT

Karin Tideström

karin.tidestrom@aktuellhallbarhet.se


För 14:e året i rad genomförs Aktuell Hållbarhets kommunrankning ”Miljöbästa kommun” med syfte är att ta tempen på hur kommunerna integrerar klimat- och hållbarhet i den kommunala agendan.

Rankningen består av tre delar, en enkätdel, en genomgång av extern data samt en del kopplad till klimatdata. Här hittar du de frågor som ställs i enkätdelen 2022.

Sista svarsdatum är 25 februari klockan 17:00. 

Undrar du hur rankningen görs eller hur frågorna tas fram? Läs vanliga frågor och svar här.  

Aktuell hållbarhets enkät består av 21 frågor och 3 följdfrågor (11 frågor är nya).

(NY) Agenda 2030: Har kommunen implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska ha politisk förankring och innehålla en handlingsplan som beskriver hur implementeringen ser ut och genomförs. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning

Svarsalternativ: Ja / Nej

(NY) Agenda 2030: Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i hur de ska arbete för att implementera arbetet med Agenda 2030 i sin specifika yrkesroll?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera all personal i den kommunala verksamheten, även kommunala bolag. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

(NY) Transporter: Hur stor del av kommunens samhällsbetalda transporter som skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter med mera, sker med fossilbränslefria alternativ?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. 

Svarsalternativ: 0 procent/ 1-20 procent/ 21-40 procent/ 41- 60 procent/ 61- 80 procent/ 81- 100 procent

(NY) Transporter: Har kommen en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. 

Svarsalternativ: Ja/ nej

(NY) Transport: Har kommunen ett systematiskt arbete för att effektivisera/minska transportbehovet i den kommunala verksamheten? Till exempel samdistribution, samåkning eller effektivare logistik.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja/ nej

Byggnader: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får ej innefatta enbart upprättande av rivningslov, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

(NY) Byggnader: Ställer kommunen specifika miljö- och klimatkrav vid markanvisningar, överlåtelse/upplåtelse av mark för bostadsbyggande?

Krav: Kravställningen ska vara dokumenterad och allmänheten ska kunna ta del av den. Kravställningen kan till exempel innebära att priset blir lägre om anbudet innefattar miljölösningar som gynnar ett hållbart och cirkulärt byggande, klimatsmarta energilösningar eller certifieringar. (Begränsningar finns enligt PBL för att ställa egna krav på byggnadsverks tekniska egenskaper, så kallade särkrav.)
Denna fråga poängsätts inte i år eftersom förutsättningarna kan se olika ut i olika kommuner, men vi vill gärna veta om det förekommer.

Svarsalternativ: Ja / Nej/ inga markanvisningar har utförts under året

(NY) Byggnader: Från och med 1 januari 2022 ställs krav på byggherren att upprätta en klimatdeklaration vid uppförande av byggnad. Ställer kommunen i sin roll som byggherre krav på gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser från byggnader som uppförs?

Krav: Dokumentation på kravställningen ska finnas som allmänheten kan ta del av.

Svarsalternativ: Ja / Nej/ kommunen har ej agerat byggherre under året

Livsmedel: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta mätning av klimatpåverkan där en minskning ska kunna påvisas. Även upphandlade matserveringar ska inkluderas. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

(NY) Lokalt lantbruk: Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja ett hållbart jordbruk eller skogsbruk (beroende på kommunens areal) som hjälper och stöttar lokala lantbrukare i deras arbete? 

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet måste vara övergripande och får ej enbart innefatta enstaka åtgärder. Får ej enbart innebära information vid tillsynsträffar, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Exempel på hållbarhetsfaktorer inom jordbruket är minskad användning av kemiska växtskyddsmedel, förbud mot slamspridning på jordbruksmark, åtgärder för minskad övergödning, främja naturbetesmarker och våtmarker. Exempel för hållbart skogsbruk är åtgärder som gynnar biodiversitet, särskilda åtgärder i samband med avverkning eller hyggesfritt skogsbruk.

Svarsalternativ: Ja / Nej

(NY) Cirkulär ekonomi: Har kommunen ett systematiskt arbete för IT-upphandling som innefattar krav på längre livslängd och möjligheter att återanvända IT-produkter inom kommunens verksamheter?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen. Det ska finnas mätningar som visar att konsumtionen minskar. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Energi: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el och värme)?

Krav: Även spetsvärmen ska vara 100 procent förnybar. Ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även kommunala bolag.  

Svarsalternativ: Ja / Nej

Energieffektivisering: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Energieffektiviseringen ska vara minst 1,5 procent per golvyta i byggnader/ per år (sammanlagt 7,5 procent under den senast tillgängliga 5-årsperioden). Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kapitalförvaltning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta befintligt placerat kapital samt framtida placeringar, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

Naturvård: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark? 

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Ska uppfyllas i alla projekt. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.  

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kemikalier: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten? 

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Får ej enbart innefatta plastbantning.

Svarsalternativ: Ja / Nej

(NY) Upphandlingar: Hur stor del av kommunens upphandlade produkter har krav på att de ska vara miljömärkta eller hållbarhetscertifierade?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.  

Svarsalternativ: 0 procent/ 1-20 procent/ 21-40 procent/ 41- 60 procent/ 61- 80 procent/ 81- 100 procent

(NY) Parisavtalet/artikel 12: Arbetar kommunen aktivt med att stärka utbildning och yrkesutbildning om klimatförändringarna samt öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information i frågor som rör klimatförändringarna?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Får ej enbart innefatta information på hemsida. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Samhällsplanering/utsläppsminskning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga ett ”klimatsmart samhälle” som underlättar för befolkningen att kunna leva fossilfritt. Arbetet ska bidra till energieffektivisering och hållbar mobilitet genom att minska transportbehov, underlätta transporter som är fossilbränslefria, främja gång och cykel samt kollektivtrafik liksom bygga på ett sätt som främjar minskad klimatpåverkan. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

Samhällsplanering/ klimatanpassning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga ett ”klimatrobust samhälle”. Arbetet ska bidra till att utveckla samhällets byggande och förmåga att anpassas till framtiden, t ex genom tekniska skydd och åtgärder i byggnader, minskad andel hårdgjord yta, mångfunktionella gröna och blå strukturer (träd, grönområden, vattendrag och dammar) mm. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej 

Klimat / Koldioxidbudget: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att vara i linje med Parisavtalet?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera kartläggande av ackumulerande utsläpp av koldioxid för att fastställa vad som krävs för att nå Parisavtalets mål.  

Svarsalternativ: Ja arbetet är genomfört/ Nej men arbetet är påbörjat/ Nej

A) Följdfråga: Om ja, på koldioxidbudget.

Har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt. 

Svarsalternativ: Ja / Nej

B) Följdfråga: Om ja, på koldioxidbudget.

Har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt. Åtgärderna ska visa på minskade koldioxidutsläpp.

Svarsalternativ: Ja / Nej

C) NY) Följdfråga: Om ja, på koldioxidbudget.

Har kommunen uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång sedan den genomfördes för att kunna utvärdera hur kommunen ligger till i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev