Bioraffinaderi i Sverige visar vägen till hållbar fossilfrihet

Biodrivmedel från moderna bioraffinaderier är svaret på många av de utmaningar som transportsektorn står inför. Genom att omvandla spannmål och restprodukter från livsmedelsindustrin till etanol kan Lantmännen Agroetanol redan nu erbjuda ett fossilfritt drivmedel som är hållbart, klimatsmart och kostnadseffektivt.

Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping producerar cirka 230 000 kubikmeter etanol per år, vilket är den största produktionen av hållbara biodrivmedel i Sverige. Här omvandlas spannmål och restprodukter från livsmedelsindustrin till biodrivmedel som kan ersätta bensin och diesel i bilar, bussar och lastbilar.

– Styrkan med denna typ av biodrivmedel är att det redan idag går att producera på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt i Sverige och Europa, med väldigt låga utsläpp av växthusgaser, säger Jan Mauritzson, vd Lantmännen Agroetanol.

En av de stora utmaningarna i arbetet mot fossilfrihet är att hitta stora volymer drivmedel som är bra ur alla hållbarhetsdimensioner, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Etanol som produceras i effektiva bioraffinaderier i Sverige med svensk råvara uppfyller samtliga hållbarhetsdimensioner och bidrar dessutom till en livskraftig landsbygd, fler jobb och en trygg energiförsörjning.

– I Sverige behöver vi flytande biodrivmedel som baseras av bioråvara, massor av det, för att klara klimatmålen till 2030. Vi ser att det finns en stor potential till hållbar biodrivmedelsproduktion i jordbruket, både från grödor och restprodukter, säger Jan Mauritzson.

Etanol från bioraffinaderiet i Norrköping används för låginblandning i vanlig bensin, E85 för etanolbilar och för ED95, som kan ersätta diesel i anpassade lastbilar och bussar. Fördelen med ett flytande biodrivmedel är att infrastrukturen och hanteringen är samma som den för fossila drivmedel. Dessutom är det enkelt att anpassa befintliga och nya bilar till E85 och att öka inblandningen i bensin. Bioraffinaderier har också en given plats i Sveriges jordbruk och livsmedelssystem och öppnar nya möjligheter för att bibehålla och utveckla jordbruket.

Cirkulärt tänk och resurseffektivitet genomsyrar bioraffinaderiet. Råvaran blir till en bredd av olika hållbara produkter som proteinfoder, livsmedel, biodrivmedel, kolsyra och potentiellt många fler produkter. En ökande andel av råvaran utgörs av restprodukter och de effektiva processerna och cirkulära samarbetena inom Händelö Eco Industrial Park ger världsunikt låga växthusgasutsläpp.

– Jag tycker det är viktigt att alla lösningar för förnybara drivmedel inkluderas i de mål, strategier och styrmedel som politikerna sätter upp. Vi behöver satsa på hållbara och konkurrenskraftiga biodrivmedel med låga utsläpp av växthusgaser eftersom de är tillgängliga nu och avgörande för att nå uppsatta klimatmål. Här är hållbar etanol en bra lösning som vi redan idag kan dra stor nytta av, säger Jan Mauritzson.

Läs mer här!

Kontakta gärna Lantmännen Agroetanol: martin.engstrom@lantmannen.com

Välkommen till vårt frukostseminarium ”Kommersiella lösningar för hållbara transporter” på Ekotransport 7 maj! Anmäl dig här!