Ellevio öppnar för viktig miljödiskussion

År 2030 måste hälften av Stockholms bilar vara eldrivna för att vi ska lyckas nå miljömålen. Men i dag har staden långt ifrån den infrastruktur som skulle behövas för att försörja alla dessa bilar med el. "Det krävs ett stort mått av samverkan för att lyckas lösa den frågan", säger Johan Lindehag, vd för energibolaget Ellevio.

Biltrafiken är en av de viktigaste miljö­frågorna i Stockholm och antalet el­drivna bilar måste öka markant om vi ska kunna nå de miljömål som Sverige och Europa har satt. Men enligt en opinionsundersökning utförd av Ellevio är två tredjedelar av invånarna negativt inställda eller tveksamma till att skaffa elbil. En av de främsta orsakerna är den bristande laddinfrastrukturen och de få publika laddplatser som i dag erbjuds i staden.
– Som Stockholms elförsörjare har vi självklart ett ansvar i den här frågan. Och vi inser att för att lyckas med en så stor utbyggnad som behövs så krävs ett omfattande samarbete mellan fle­ra instanser och företag, säger Johan Lindehag.

För att belysa frågan och vikten av samverkan samlade Ellevio några av landets främsta experter inom om­rådet. Intresset var stort och resulterade i ett välbesökt seminarium där förut­sättningar, utmaningar och potentiella lösningar diskuterades.

Bland deltagarna fanns miljödebat­tören och professorn Per Kågeson, som lyfte upp positiva aspekter för den framtida utvecklingen.
– Dagens batterier är både billigare och mer energitäta. Fortsätter utveck­lingen åt det hållet kan elbilarna enligt många insatta vara i kostnadsmässig paritet med de konventionella bilarna någon gång i mitten av 2020­talet. Och skulle vi införa obligatoriska elbils­kvoter, likt flera delstater i USA redan har gjort och som Kina kommer att göra från nästa år, skulle vi kunna för­korta övergången till allmän eldrift av personbilar med cirka tio år.

Flera tänkbara lösningar för smidig betalning och effektiv teknisk installa­tion av laddstolpar lyftes upp under seminariet. Likaså vad Stockholms stad redan i dag gör inom området och vad staden planerar att göra. Bland annat ska 500 nya publika laddplatser finnas på gatumark år 2020 och många av dem ska erbjuda ultrasnabb laddning för de bilister som inte har tid att vänta i någ­ra timmar.

I dagsläget finns 750 publika ladd­punkter i Stockholm, men för att kunna försörja 50 procent av Stock­holms bilflotta med el år 2030 beräk­nar staden behöva mellan 15 000 och 25 000 platser.
– Ska vi byta ut en så stor del av alla bilar så måste det finnas en möjlighet att ladda överallt, man ska inte be­gränsas av bilmodell, olika betalnings­lösningar eller av att bara kunna ladda vid sitt hem eller i sin egen stadsdel. Laddinfrastrukturen måste vara så sömlös, öppen och standardiserad som möjligt, säger Johan Lindehag och avslutar:
– Att lyckas med detta kräver en jättesatsning, och Ellevio har nyligen startat det största investeringspro­grammet i företagets historia i Stock­holm, bland annat för att möjliggöra expansionen av laddplatser. Men det krävs att fler aktörer samverkar och samarbetar, och det är bråttom. Något radikalt måste hända, som inte redan sker i dag, för att vi ska nå målen.

”Något radikalt måste hända, som inte redan sker i dag.”

Varför är elbilar en viktig fråga för Ellevio?
– Det finns mycket som är viktigt när det kommer till miljöfrågorna, men vi har valt att fokusera på de frågor där Ellevio kan påverka mest. När det gäller att elektrifiera vår huvudstad rent allmänt så är det ett självklart steg att bidra till att hjälpa politikerna att nå målet, och här kan vi göra skillnad.

 

 

 

Om Ellevios miljöarbete
Ellevio har monopol på elförsörjningen i Stockholm. Som ett steg i arbetet att nå en fossilfri fordonsflotta till 2030 och ett hundra procent förnybart elsystem till 2040, har Ellevio påbörjat ett investeringsprogram, där bolaget investerar fem miljarder kronor i stadens elnät, en förutsättning för att laddinfrastrukturen för elbilar ska kunna byggas. Nu vill man engagera andra aktörer och politiker för att diskutera alternativ för att kunna genomföra den utbyggnad som krävs.