På väg mot ett jordbruk som är mer hållbart och producerar mer

En av de stora utmaningar vi idag står inför är hur vi ska försörja världen med livsmedel inom planetens gränser. "Vi pratar alldeles för lite om långsiktig bördighet och produktivitet och vad det faktiskt innebär i praktiken, säger Katarina Elfström", agronom på Yara.

För att försörja jordens växande befolkning med livsmedel, både nu och i framtiden, behöver jordbruket bli än mer effektivt, samtidigt som miljöpåverkan minskas. Hälften av jordbrukets klimatpåverkan globalt kommer från ändrad markanvändning, t ex avskogning och uppodling av naturliga gräsmarker. Vi måste därför skörda mer på den areal vi redan idag odlar.

I Sverige är importen av livsmedel stor, vilket innebär att vi i praktiken exporterar de miljöproblem som matproduktionen bidrar till. I den svenska livsmedelsstrategin är en av målsättningarna att Sveriges importbehov ska minska.

– För att klara klimatmålen behöver vi ha en hög produktivitet på den mark som redan används som åkermark. Det gäller både här i Sverige och globalt, säger Katarina Elfström, agronom på Yara, ett företag som producerar mineralgödsel och tillverkar verktyg för precisionsodling.

Ett av de mest beprövade och bästa sätten att öka produktiviten är att tillföra växtnäring. Hållbar användning av växtnäring innebär att man med precision tillför just den mängd näring växterna behöver.

– Behovet av näring kan se väldigt olika ut mellan olika år, olika fält och till och med inom ett fält, men idag har vi bra metoder för att hantera variationer, berättar Katarina Elfström.

Miljöproblem, som exempelvis kväveförluster till sjöar och hav, uppstår främst om man tillför mer växtnäring än växterna behöver.

Katarina Elfström anser att det finns en förutfattad mening om att konventionellt jordbruk inte kan vara hållbart. Men i Sverige och många andra länder pågår en ständig förbättring av odlingsmetoderna, mot ett mer hållbart och produktivt lantbruk.

– Mineralgödsel kan ha stor klimatpåverkan via lustgasutsläpp vid tillverkningen. Yara har utvecklat en metod för katalytisk rening, som för Yaras produktion har minskat utsläppen av lustgas med 90 procent. På sikt är det också möjligt att använda förnybar energi istället för naturgas, så att produktionen kan bli nästan helt klimatneutral. Inom detta område pågår ett intensivt utvecklingsarbete, men ännu är det en bit kvar innan det kan bli verklighet.  Inom ramen för konventionellt jordbruk kan vi ha en både hög och hållbar livsmedelsproduktion där vi blir mindre beroende av att importera livsmedel från andra delar av världen, säger Katarina Elfström.

Yara är ett företag som i ord och handling hjälper odlarna att odla på bästa möjliga sätt med bästa möjliga ekonomi. Är du intresserad av hållbarhetsfrågor när det gäller primärproduktion av livsmedel? Vill du ha mer information om hållbarhetsaspekter vid konventionell odling och växtnäring? Fyll i formuläret nedan så ger Yara dig uppdateringar om hur en konventionell odlare arbetar genom säsongen.