Charlotta Szczepanowski ny hållbarhetschef på Coop