Den biologiska mångfalden minskar i världens skogar

Antalet ryggradsdjur i världens skogar har halverats från år 1970 till 2014. Det visar en ny rapport från WWF.

Bergsgorilla i Rwanda Foto: Stephen November/ WWF

Den största minskningen av ryggradsdjur har skett i tropiska skogar som till exempel Amazonas. Rapportens slutsats är att ett kraftigt ökat skydd av skogarna är den enda möjligheten att vända den globala nedgången av biologisk mångfald.
“Den snabba minskningen av det genomsnittliga antalet djur i populationerna i skogen de senaste decennierna är ett akut varningstecken. Nu behöver vi beslutsfattare som tar krafttag för att skydda djur och natur. Och inte minst måste de se till att de får vara kvar även i framtiden”, säger Vicki Lee Wallgren, chef för skog och arter på WWF Sverige, i en kommentar.

Rapporten konstaterar att de skogar som hyser mer än hälften av alla ryggradsdjur på land, är viktiga kolsänkor och nödvändiga för att världens klimatmål ska kunna nås. I rapporten hävdas också att bestånden av ryggradsdjur kan öka igen om rätt åtgärder vidtas, till exempel att låta skogar generera nya träd av sig själva och att stoppa invasiva arter i skogarna.

Läs “Below the Canopy”