Domstol sanktionerar omtvistad gödsling

Skogsbolag får fortsätta sprida avloppsslam.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 28 januari.

Sveaskog får fortsätta att gödsla med avloppsslam vid sin försöksanläggning i Norrbotten. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) sagt nej till Skogsstyrelsen, som överklagat hanteringen.

Mark- och miljööverdomstolen ger inte något prövningstillstånd i frågan om förbud mot spridning av avloppsslam. Det innebär att Skogsstyrelsens förbud, som i fjol upphävdes i lägre rättslig instans, förblir upphävt och att bolaget får sprida hygieniserat och pelleterat avloppsslam på två områden i Övertorneå.

Skogsstyrelsen säger i en kommentar till beslutet att den kommer att ha en fortsatt restriktiv hållning i frågan och utreda förutsättningarna från fall till fall, eftersom mycket kunskap pekar på att det finns avsevärda miljörisker med denna gödslingsform. Nu ska man sätta upp försiktighetsåtgärder för de aktuella områdena i hopp om att begränsa de miljöpåverkande effekterna.

Avloppsslam klassas som organiskt avfall och är förbjudet att deponera. Sveaskogs slam produceras vid Himmerfjärdsverket, ett reningsverk på Södertörn mellan Stockholm och Södertälje, där det rötas, torkas och görs om till pellets.