Få kommuner minskar tjänstemännens flygresor

Knappt hälften av Sveriges 40 största kommuner har en resepolicy som styr mot minskat flygresande och som kräver klimatkompensation för flygresor. Det visar Trivectors årliga kommunrankning Shift som i år ställt ett antal extra frågor om kommunernas riktlinjer för resor.

Foto: Skitterphoto/ Pixabay

Undersökningen visar att få kommuner förespråkar tåg framför flyg i sin resepolicy och bara 6 av 10 kommuner följer årligen upp antalet tåg- och flygresor som görs i tjänsten.
“Det är, eller bör, vara förhållandevis enkelt för kommunerna att få in denna data från sin resebyrå och använda den i sitt arbete för ökad fossilfrihet. Det är också bara hälften av kommunerna som har en policy som tydligt styr mot minskat flygresande och som också klimatkompenserar för de eventuella flygresor som görs”, skriver Trivector i en kommentar.

I kommunrankningen pekas ett antal kommuner ut som förebilder. Bland annat nämns Linköping som årligen följer upp sina tjänsteresor och som sedan 2015 har en resplan med åtgärder som ska öka det kommunens hållbara resande. I resplanen finns också tydliga riktlinjer för möten och vilka resor som bör undvikas.

Läs mer om kommunrankningen Shift