Förbud mot avloppsslam rivs upp

Skogsstyrelsen tvingas backa. Sveaskog får rätt i domstol att sprida hygieniserat och pelleterat avloppsslam på skogsmark.

Mark- och miljööverdomstolen avslår alltså Skogsstyrelsens överklagan och ger inte prövningstillstånd i frågan om förbud mot spridning av hygieniserat och pelleterat avloppsslam.

Det innebär att Skogsstyrelsens förbud förblir upphävt och att Sveaskog får sprida hygieniserat och pelleterat avloppsslam på två områden i Övertorneå.

– Vi hade gärna sett att frågan prövats i en högre instans, men konstaterar att domstolen gör en annan bedömning i detta ärende. När det gäller den övergripande frågan om gödsling med slam på skogsmark kommer vi att fortsatt ha en restriktiv hållning och utreda förutsättningarna från fall till fall. Detta då den kunskap som finns i dag pekar på att det finns avsevärda miljörisker med denna gödslingsform, säger Emma Johansson, verksjurist, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen kommer nu att skriva föreläggande om försiktighetsåtgärder för de aktuella områdena i syfte att begränsa de miljöpåverkande effekterna.