Så vill forskare täppa till EU:s kemikalieluckor

Dagens metod att bedöma kemikaliers miljö- och hälsopåverkan innehåller flera luckor, menar forskare, som nu föreslår en ny metod som ska ge säkrare produkter.

EU:s kemikaliereglering Reach är inte tillräckligt omfattande för att skydda miljö och människors hälsa. Det konstateras i en färsk avhandling från Stockholms universitet, i vilken en ny metod för att bedöma miljö- och hälsodata presenteras.

I avhandlingen konstaterar Linda Molander, nybliven doktor i tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet, att många kemikalier med identifierat eller potentiellt farliga egenskaper tillåts i konsumentprodukter. Ett exempel är att förbud för särskilt farliga ämnen inte gäller för importerade varor.

Avhandlingen skildrar också den ofta kritiserade process som ligger till grund för beslut om att förbjuda eller begränsa kemikalier. I myndigheters och tillverkares riskbedömningar får ofta så kallade toxicitetsstudier som gjorts utifrån standardiserade riktlinjer större vikt än vetenskapliga forskningsstudier där dessa riktlinjer inte följts.
– I standardstudierna studeras endast ett fåtal hormonstörande effekter. Användningen av all tillgänglig information är därför avgörande för att vi ska kunna identifiera, riskbedöma och reglera farliga kemikalier på ett systematiskt och tillförlitligt sätt, säger Linda Molander.

I avhandlingen föreslås en metod för hur studier som inte följer riktlinjerna ska kunna användas.
– Vi har tagit fram en metod för att bedöma hur tillförlitlig och relevant en studie är för att dra slutsatser om en kemikalies hälsorisker, oavsett om den är utförd enligt någon riktlinje eller inte. Syftet är att fylla informationsluckor i bedömningen av kemikaliers hälsorisker, och på så vis bidra till bättre underlag för reglering av farliga kemikalier i vår vardag, säger Linda Molander.

Här hittar du hela avhandlingen.