Grödor minskar växthuseffekten

Fånggrödor kan binda koldioxid i jorden och bidra till att Sverige når uppsatta klimatmål.

Den här artikeln publiceras i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 16 april.

Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Enligt forskningen kan fånggrödorna bidra till bindning av ett ton kol per hektar på tre år. För att balansera utsläppen av koldioxid krävs det dock 12 hektar odling av fånggrödor per invånare. Mellangrödor minskar inte bara utlakningen av kväve från jordbruksmark, de kan även bidra till att Sverige når klimatmålen genom att mullhalten i jorden ökar.

Rajgräset upptar främst kväve under hösten efter att huvudgrödan har skördats. Genom att sedan förlänga fotosyntesen ökar grödan inlagringen av kol i växtmaterial som då blandas med jorden.

Forskarna menar att en tredjedel av kolet som tas upp av grödan kommer att inlagras som stabil humus i marken. Genom denna process ökar mullhalten och kolet kommer att ligga i marken i stället för i atmosfären. Den koldioxid som binds i marken kan enligt forskarna kompensera för en del av Sveriges skadliga utsläpp av växthusgaser.

Grödorna har även andra positiva egenskaper, de kan exempelvis öka den biologiska mångfalden, förbättra markstrukturen och begränsa erosion, konstaterar SLU-forskarna.

Läs mer här.