Hållbar e-handel ska utredas av Trafikanalys

Regeringen vill veta mer om hur de transporter som genereras av e-handel kan effektiviseras för att bidra till ökad hållbarhet. Därför har regeringen gett myndigheten Trafikanalys i uppdrag att utreda hur olika segment inom e-handeln och e-handeln som helhet påverkar användningen av transporter.

Foto: Pxhere

Utredningen ska också se över fördelningen mellan transport- och trafikslag, trafikarbetets utveckling och de växthusgasutsläpp som genereras.

Trafikanalys ska även beskriva vilka affärsmodeller och styrmedel som finns i dag för att minska trafikarbetet, till exempel att övergå till elektrifierade distributionsfordon eller distributionsfordon som drivs med hållbara förnybara bränslen.
Om Trafikanalys kommer fram till att e-handelns utveckling, inom vissa e-handelssegment eller för e-handeln som helhet, leder till att trafikarbetet ökar vill regeringen se förslag på hur en sådan utveckling kan brytas.

Enligt regeringens uppdrag är det dock viktigt att förslagen tar hänsyn till tillgänglighet av varor och tjänster och näringslivets konkurrenskraft. Trafikanalys ska också lämna förslag på åtgärder för att stärka den sociala hållbarheten och öka trafiksäkerheten inom området. Uppdraget ska delredovisas 1 december i år och slutredovisas 1 mars 2020.