Havsörn stoppar biskopens vindkraft

Stiftet missade att kartlägga det känsliga fågellivet.

Strängnäs stift ville bygga två vindkraftverk på Fogdön i Mälaren, men glömde att det fanns skyddsvärda fågelarter i trakten.

Platsen har högt naturvärde och i närområdet finns häckande havsörn och kanske också fiskgjuse. Men stiftet gjorde ingen riktig kartläggning och fick avslag på sin ansökan från Mark- och miljödomstolen.

Stiftet överklagade, och genomförde samtidigt en fågelinventering på egen hand som kom fram till att avståndet till de häckande havsörnarna var tillräckligt stort och att fiskgjusarna inte skulle störas av vindkraftverken.

Men nu sätter högre rättslig instans, Mark- och miljööverdomstolen, ned foten i ärendet. Domstolen konstaterar att de planerade vindkraftverken inte uppfyller kraven på anpassning till naturen och att någon bygglovsansökan inte kan beviljas.