Ingen minskning av förtida dödsfall på grund av luftföroreningar