Af­fär­som­råde­sans­varig – Före­tagssamar­beten, WaterAid

WaterAid söker Af­fär­som­råde­sans­varig – Före­tagssamar­beten

Vill du jobba för att fler barn som Roumina ska få rent vatten? Foto: WaterAid / Ernest Randriarimalala

Vill du jobba med oss och förändra liv varje dag?
Som ansvarig för affärsområdet företagssamarbeten på WaterAid är du en person som drivs av höga resultatmål och ser möjligheter i samarbeten över gränser. Du är ansvarig för att strategiskt utveckla affärsområdet företagssamarbeten i Sverige och i övriga Norden. Affärsområdet har ambitiösa intäktsmål men även mål om att bidra till ökad hållbarhet i företags direkta verksamhet samt i leverantörskedjan för att säkerställa att fler människor får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Du ans­varar för att till­sam­mans med teamet utveckla Wa­t­erAids er­b­ju­dande till före­tag samt för in­tern och ex­tern kvalitet­skon­troll så att or­gan­i­sa­tio­nen når bästa möjliga ef­fekt på både kort och lång sikt.

Tjän­sten och teamet samar­be­tar med alla af­fär­som­rå­den inom Wa­t­erAid Sverige för samord­ning och max­i­mal ef­fekt. Ar­bet­som­rådet är Sverige och Nor­den men in­nefat­tar även samar­bete med kol­le­gor in­ter­na­tionellt.

Tjän­sten rap­porterar till In­sam­lingschefen på Wa­t­erAid Sverige och har i dagsläget per­son­alans­var för fyra per­soner i teamet Före­tagssamar­beten.

Var med och förän­dra liv genom före­tagssamar­beten som ger fler män­niskor rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien!

Ansvarsområden

 • Att lägga strategier och genomföra dem tillsammans med teamet för att öka inkomsterna till WaterAid från företagssamarbeten
 • Att öka antalet företagssamarbeten i Sverige och Norden
 • Att stärka och utveckla existerande företagssamarbeten och verka för långsiktiga samarbeten
 • Att maximera effekten av våra företagssamarbeten
 • Att löpande utveckla och förbättra vårt erbjudande för samarbeten till företag
 • Att löpande hitta och utveckla synergier med andra delar av organisationen, privat insamling, kommunikation, påverkan och program
 • Kvalitetssäkring
 • Budgetansvar
 • Att leda, motivera och utveckla medarbetarna i teamet

Kompetensprofil

 • Du har en akademisk examen inom relevanta områden
 • Du har dokumenterad framgång av att leda och lägga strategier för företagssamarbeten från liknande organisation
 • Du är kunnig i hållbarhetsfrågor, Agenda 2030 och utmaningar i utvecklingsmarknader.
 • Du är kunnig i marknadsföring och sponsring
 • Du är en mycket självgående, driven och resultatorienterad person
 • Du är en duktig ”säljare” som med integritet och energi inger förtroende
 • Du har ett bra och relevant nätverk i näringslivet
 • Du talar och skriver obehindrat på engelska och svenska
 • Du har entreprenörsanda och hög förmåga att vara strategisk samtidigt som du kan vara en driven operativ genomförare
 • Du har förmåga och erfarenhet av att leda, motivera och utveckla medarbetare

Vi erbjuder

En spän­nande roll inom en ex­pan­siv or­gan­i­sa­tion som verk­li­gen gör stor skill­nad. Du blir del av ett dy­namiskt team som ar­be­tar nära varan­dra. Till­sam­mans med an­dra bidrar du till ett större sam­man­hang där ditt ar­bete för­bät­trar och räd­dar liv genom rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien.

Du kom­mer att vara baserad på Wa­t­erAids kon­tor i Solna där du får möj­lighet att ar­beta med ett gäng dri­vna kol­le­gor med höga am­bi­tioner och en stor mängd hu­mor.

Villkor

Tjänst:
Ans­varig Före­tagssamar­beten, Wa­t­erAid Sverige

Anställningsvillkor: 
Heltid. Tillsvi­dare­anställ­ning med 6 må­naders provanställ­ning.

Skicka din ansökan med ett CV och per­son­ligt brev senast den 18 augusti 2019 till work@wateraid.se

Vi ser fram emot din ansökan!

För frågor om tjänsten:
Har du frå­gor om tjän­sten så kon­takta Ce­cilia Chat­ter­jee-Mar­tin­sen, gen­er­alsekreter­are, på cecilia@wateraid.se (finns till­gäng­lig efter den 5 au­gusti).

Facklig företrädare i lokalklubben Unionen:
Lisa Fyrham­mar, lisa.fyrhammar@wateraid.se (finns till­gäng­lig efter den 7 au­gusti).

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2019-08-18 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

 


Placering: Solna

Yrkeskategori: Ans­varig Före­tagssamar­beten

Omfattning: Tillsvidare, heltid

Sista ansökningsdatum: 2019-08-18

Information om tjänsten
Gen­er­alsekreter­are, Ce­cilia Chat­ter­jee-Mar­tin­sen, cecilia@wateraid.se

Fackliga representanter
Unionen, Lisa Fyrham­mar, lisa.fyrhammar@wateraid.se

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

 

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen.

Wa­t­erAid förän­drar varje år miljoner män­niskors liv genom ökad till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien i nå­gra av världens fat­ti­gaste samhällen. Vi samar­be­tar med lokala part­ners för håll­bara och långsik­tiga lös­ningar, och påverkar beslutsfattare glob­alt och na­tionellt att öka pri­or­i­teringar och in­satser för dessa grundläg­gande be­hov.