“Kollektivtrafiksatsningar krävs för att binda ihop städer”