Arena2 juli3 juli4 juli5 juliSamarbeten

Alla seminarium från Aktuell Hållbarhet Almedalen – arenan för miljö- och hållbarhetsfrågor

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor. Här ser du alla seminarier i direktsändning.

 • 2/7 Kommundagen
 • 3/7 Hållbar stad
 • 4/7 Livsmedel (fm) och Transport (em)
 • 5/7 Bank & finans (fm) och Social hållbarhet (em)

Repriser hittar du under datumflikarna högst upp. 


 

Måndag 2 juli

09.00–09.45 Nästa steg i det kommunala miljöarbetet
Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Se reprisen här!
Ett seminarium om kommunernas konkreta miljöarbete som tar utgångspunkt i Aktuell Hållbarhet kommunrankning 2018. Presentation och analys av årets resultat och trender. Här möter du också representanter från Sveriges miljöbästa kommuner. Vi belyser frågeställningar som: Vad är hemligheten bakom Sveriges bästa kommuner – prioriteringar, resurser och beslut? Hur ser en bra samverkan mellan politiker och tjänstemän ut? Hur kan Agenda 2030 bli en vitaliserande kraft för miljöarbetet? Vilka nya utmaningar behöver kommunerna hantera de kommande åren?

 • Moderator: Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
  Namn på medverkande uppdateras senare.

10.00–10.45 Klimatarbete i framkant – Klimatkommunerna visar vägen
Arrangör: Klimatkommunerna
Se reprisen här!
Vilka omställningar behövs på lokal nivå för att nå nettonollutsläpp år 2045? Och hur kan omställningarna genomföras? Klimatkommunernas medlemmar berättar och ger tips om hur framgångsrikt klimatarbete bedrivs i kommuner. Sveriges kommuner har kommit olika långt i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Variationen i bebyggelse, energiförsörjning, landskapsbild och politisk styrning varierar stort. Varje kommun har sina egna förutsättningar. Erfarenheter från de kommuner som kommit långt i klimatarbetet visar dock att vissa utmaningar är

gemensamma och att genom kunskapsutbyte kan omställningstakten öka. För att uppnå den nationella målsättningen om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045, måste energisystem och fordonsflotta ställas om till förnybart. Och samtidigt måste de resurser som finnas användas på ett mer effektivt sätt. Kommuner kan styra detta genom översiktsplanering, krav vid byggande, förvaltning av fastigheter, upphandling, kommunikation med medborgare och lokalt näringsliv och mycket mer. Seminariet genomförs med stöd från Energimyndigheten.

Medverkande:

 • Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna och kommunalråd Östersund
 • Lennart Bondesson, styrelseledamot Klimatkommunerna och kommunalråd Örebro
 • Maria Gardfjell, styrelseledamot Klimatkommunerna och kommunalråd Uppsala
 • Katarina Luhr, Miljöborgarråd Stockholm Stad
 • Rikard Warlenius, styrelseledamot Klimatkommunerna och politiker Stockholm Stad
 • Björn Sigurdsson, klimatstrateg Uppsala

12.00–12.45 Inspirerande skolgårdar – hållbar miljö för både barn och vuxna
Arrangör: Hemsö
Se reprisen här!
Vad kännetecknar en bra skolmiljö? Enligt Boverkets vägledning måste skol- och förskolegårdar erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Forskning visar att en bra utformad skolgård gynnar barn och ungas inlärning och utveckling. Men kan detta tillgodoses när bebyggelsen blir allt tätare och ytor minskas, framförallt i större städer?

Hemsö har inlett en övergripande satsning för att uppgradera utemiljön på gamla skolor och skolgårdar. Arbetet har påbörjats tillsammans med Nacka kommun där ett stort antal skolgårdar håller på att omformas. Hemsö deltar även i ett forskningsprojekt tillsammans med SLU med fokus på inspirerande utemiljöer.


13.00–13.45 Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden?
Arrangör: Svensk Däckåtervinning AB
Se reprisen här!
I Sverige konsumerar vi resurser som om vi hade fler än fyra jordklot. Vi slänger ett halvt ton sopor men konsumerar 60 ton resurser per svensk och år. Vår planet måste räddas, men det står alltmer klart att användandet av enbart biologiska material inte är tillräckligt för att vi ska klara det. Genom att förlänga livslängden på redan uttagna, tekniska material kan vi värna om både klimat och jordens levande ekosystem. Här är t ex återvinning av gummi från däck ett exempel. Tekniken finns redan, men finns förståelsen och viljan för att genomföra en systemstrategisk förändring? För det är inte hos hushållen ansvaret ligger, det är regelverken som måste förändras.

Medverkande:

 • Fredrik Ardefors, VD, Svensk Däckåtervinning
 • Anders Thorell, VD, Loop Industries
 • Elin Bergman, Manager Corporate Partnerships WWF/ Ordförande CradleNet
 • Jesper Danielsson, Head of Design & Innovation, Houdini
 • Merja Metell Suomalainen, Moderator, Comma

14.00–14.45 Hur kan en kommun göra resan mot hållbarhet, tillsammans och systematiskt?
Arrangör: Sveriges Ekokommuner (Sekom)
Se reprisen här!
Det här seminariet ger inspirerande inblick i konkret arbete och erfarenheter från de första åren i forskningsprojektet Hållbar kommun- och regionsutveckling. Sju kommuner och tre regioner har tillsammans med Blekinge tekniska högskola introducerats i, testat och utvecklat en Strategisk processmodell för långsiktig integrering av hållbarhet. Vi beskriver genom konkreta exempel hur modellen och tillhörande metodik kan ta form i praktiken, t.ex. genom Ålands arbete med en plan för en hållbar dricksvattenförsörjning, Ålands övergripande hållbarhetsarbete och Karlskrona kommuns arbete med en strategi för barn och unga.

Medverkande:

 • Magnus Larsson, vice ordförande i Sveriges Ekokommuner
 • Lisa Wälitalo, doktorand, Blekinge Tekniska Högskola
 • ​Dr. Henrik Ny, universitetslektor, Blekinge Tekniska Högskola
 • Ann Nedergård, projektledare, Ålands Vatten

15.00–15.45 Klimatneutral 2030 – låt leverantören göra jobbet
Arrangör: 
Textilia
Se reprisen här!
Genom att ställa tydliga krav vid upphandling och fokusera på långsiktiga och hållbara samarbeten med era leverantörer, kan ni som kommun öka takten i ert hållbarhetsarbete. Detta seminarium tar utgångspunkt i hållbara samarbeten och kravställande i upphandling. Båda är effektiva verktyg för att nå kommunens miljö- och hållbarhetsmål.

Under seminariet kommer vi att diskutera upphandling som verktyg för att nå Örebro kommuns hållbarhetsmål- från politik och mål till kravställande i upphandling och uppföljning av resultat. Vad behöver upphandlare och leverantörer göra för att skapa långsiktigt hållbara samarbeten som ger resultat?

Du får också veta mer om klimatneutral textilservice som del i kommunens 0-vision. Vi avslutar med frågor och diskussion från deltagarna med fokus på goda exempel på miljömål som omfattar leverantörer och upphandlingar som resulterat i positiva klimateffekter.

 • Sara Richert, Kommunalråd i Opposition (MP) Örebro
 • Jonas Olaison, Miljö och kvalitetschef Textilia

16.00–16.45 Vem i hela världen kan man lita på?
Arrangör: 
HP Sverige AB
Se reprisen här!
Hållbarhet får allt större betydelse i offentliga upphandlingar men hur kan man egentligen veta om det man köper är producerat på ett ansvarsfullt sätt?

Trots lagar, regelverk, miljömärkningar, människorättsorganisationer och it-producenternas höga ambition är det väldigt svårt för en inköpare, t ex på en upphandlande myndighet, att bilda sig en uppfattning om datorer, mobiltelefoner, skrivare och annan it-teknologi producerats och distribuerats på ett ansvarsfullt sätt.

Behövs mer lagstiftning, vad är upphandlarens ansvar och kan blockchain-teknologi bidra till bättre transparens och spårbarhet i framtiden?

Panel

 • Madeleine Bergrahm, Nordic Sustainability Manager – HP
 • Helena Nordin, Hållbarhetschef – Advania
 • Gabriella Mellstrand, Marknads- och kommunikationschef i Stockholm – TCO Development
 • Christian Ander, Grundare av BTCX. Blockchain/ICO advisor

Moderator

 • Lisa Kirsebom

18.00–20.00 Vad är nästa steg i kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete?
Arrangör:
Aktuell Hållbarhet
Se reprisen här!
Ett seminarium och efterföljande mingel exklusivt främst för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Vi trendspanar, delar ut diplom till Sveriges miljöbästa kommuner, byter erfarenheter samt diskuterar vilka framtidens stora utmaningar är för Sveriges kommuner. Vi belyser frågeställningar som: Vad är hemligheten bakom Sveriges miljöbästa kommuner? Vilka stora utmaningar väntar framöver? Hur blir Agenda 2030 en vitaliserande kraft i det kommunala arbetet?

 

Tisdag 3 juli

09.00–09.45 Säkerhet – den nya hållbarhetsfrågan. Hur skapar vi säkra och öppna samhällen?
Arrangör: 
Sweco
Se reprisen här!
Säkerhetsfrågan har länge varit en viktig del av samhällsbyggnad och i takt med att bland annat översvämningar, terrorangrepp och miljöföroreningar ökat, har säkerhet blivit allt viktigare. Samtidigt vill vi leva i ett tryggt och tillgängligt samhälle. Den stora utmaningen är att hitta balansen mellan säkerhet och öppenhet och att utforma samhällen där medborgarna känner sig trygga. Går det att ha både en säker och öppen stad? Vad går att designa bort? Vad behöver göras på kort respektive längre sikt, och hur påverkar digitaliseringen säkerheten i våra städer? Säkerhet är den nya hållbarhetsfrågan, kom och ta del av hur olika aktörer jobbar med frågan, vad som behöver göras och de senaste insikterna från Swecos experter.

Medverkande:

 • Rolf Brennerfelt, Generaldirektör SMHI
 • Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad
 • Håkon Omdal Laskemoen, säkerhetsexpert Sweco Norge
 • Jennie Kastengren, Regionchef Riks Stadsutveckling, Jernhusen
 • Hans Brun, analytiker Försvarshögskolan

Moderator: Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco


10.00 – 10.45 Hur socialt hållbart skulle Sverige vara utan föreningar och kooperativa företag?
Arrangör:
 SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening)
Se reprisen här!
Föreningslivet och kooperativa företag har betytt mycket för uppbyggnaden av vårt samhälle. De styrs och utvecklas idag av frivilligt engagerade människor. Många av dessa företag och delar av föreningslivet bedriver en omfattande verksamhet och förvaltar stora ekonomiska värden. Men det frivilliga engagemanget ändrar nu form, inte minst bland de yngre. Vi blir mer intresserade och aktiva i specifika frågor och vill snarare göra punktinsatser än engagera oss i det breda föreningslivet. Hur påverkar det vårt näringsliv och våra föreningar? Är det ett hot? Hur kan vi dra nytta av det nya sättet att engagera sig? Välkommen till ett samtal som lyfter de övergripande frågorna om social hållbarhet och engagemang med dagens utmaningar och tankar om utveckling.

Medverkande:

 • Johan Hvenmark, docent och forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 • Nadine Ghawi, sakkunnig, MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
 • Eva Nordström, vd, SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening)
 • Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Östgöta

Moderator: Catrin Offerman


11.00–11.45 Är hållbarhet en förutsättning för export?
Arrangör: 
Stora Enso
Se reprisen här!
Svensk industri verkar på en global marknad och är helt beroende av export. Mer än 80 % av den svenska produktionen exporteras. Skogsindustrin är Sveriges största nettoexportör och genererar årligen omkring 125 miljarder kronor i exportintäkter till Sverige. Denna export är en förutsättning för utvecklingen av bioekonomin, för att klimatmålen ska uppnås samt för en levande landsbygd. Dagens antiglobaliseringsdebatt oroar, skapar osäkerhet och hotar potentiellt frihandeln. Är hållbarhet på väg att bli en förutsättning för export?


12.00–12.45 Hur bryter vi beroendet av ny plast?
Arrangör: 
Tarkett AB
Se reprisen här!
Precis under våra fötter finns en stor outnyttjad råvaruresurs. I Sverige läggs årligen 6 miljoner kvm nya plastgolv och totalt finns det ca 100 miljoner kvm plastgolv i byggnader runt om i landet. Vid renovering rivs golven och går till förbränning. Detta är ett resursslöseri som måste upphöra. Denna råvaruresurs motsvarar potentiellt 300 000 ton plast, som om den återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing i storleksordningen en halv miljon ton. Vissa gamla plaster kanske vi dock inte bör återvinna utan ta ur kretsloppet, eftersom de innehåller ämnen vi inte vill ha kvar. Hur får vi igång en diskussion om hur vi på bästa sätt kan återvinna långlivade plastprodukter? Hur kan vi möjliggöra återvinning av gamla plastgolv, till nytta för såväl samhälle som klimat?

Medverkande:

 • Åsa Westlund (S), ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
 • Erik Östman (M), kommunalråd Linköpings Kommun
 • Viveke Ihd, Chef hållbar återvinning & cirkulär ekonomi på Återvinningsindustrierna
 • Dag Duberg, hållbarhetschef Tarkett Nordic

Moderator: Anna Ljungdell


13.00–13.45 Var fick du luft ifrån? – Påverkar inomhusklimatet vår miljö och hälsa?
Arrangör:
Plåt & Ventföretagen, PVF Yrke & Utbildning
Se reprisen här!
Luftkvaliteten är av mycket stor betydelse för människors hälsa och effektivitet. Folkhälsomyndighetens årliga miljöhälsorapport visar att hela 20 procent av befolkningen upplever sig ha besvär av inomhusluften, och totalt sett har dessa besvär ökat de senaste tio åren. Dålig luft leder bland annat till trötthet och irritation samt till överkänslighet och allergier. Det finns med andra ord ett stort behov av att förebygga problemen i vår inomhusmiljö. Det handlar till exempel om att tänka klimatsmart och bygga energieffektiva bostäder med effektiva och moderna ventilationssystem, där faktorerna klimatskal och teknisk ventilationslösning harmonierar. Människor ska kunna bo i byggnaden och må bra, husen ska vara klimatsmarta både för miljön och för människor. Det behövs mer kunskap om hur viktig ventilationen är för allas välbefinnande, att det krävs ren luft för ett friskt liv.

Medverkande:

 • Johan Lindström, vd, Plåt & Ventföretagen
 • Therese Berganäs, moderator, PVF Yrke & Utbildning
 • Hans Bagge, universitetslektor, Lunds universitet
 • Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma & Allergiförbundet
 • Stefan Gardell, vd, Gardells Plåt AB

14.00–14.45 Hetare solenergi med smartare lagstiftning – Malmö stad berättar om sin kartläggning av regelverket kring solenergi
Arrangör: 
Miljöförvaltningen Malmö stad, Smart Cities Accelerator
Se reprisen här!
I klimatomställningen vi står inför är kommunerna nyckelaktörer, som verksamhetsutövare, fastighetsägare, möjliggörare och tillsynsmyndighet. Samlade åtgärdspaket för yteffektiva städer med energieffektiva byggnader som drivs med förnyelsebara energikällor i smarta nät för el och fjärrvärme hindras idag av bristen på helhetssyn i lagstiftning och tillämpning. I praktiken är lagarna både drivkrafter och hinder. Ett exempel är solenergin. Vi behöver stabila och långsiktiga regler, med ett minimum av administrativt krångel. Malmö stad tar ett samlat grepp och kartlägger regelverket från planering till drift, från elsäkerhet till energiskatt, för att se vilka möjligheter som finns. På vårt seminarium redovisar vi kartläggningens slutsatser.

Medverkande:

 • Andrea Hjärne Dalhammar, Stadsjurist, Miljöförvaltningen, Malmö stad
 • Märta Stenevi (MP), Kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service, Malmö stad
 • Carina Svensson (S), Ordförande Miljönämnden, Malmö stad
 • Åsa Hellström, Projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad

15.00–15.45 Hur ska framtidens stad klara den ökande e-handeln?
Arrangör: 
Sweco
Se reprisen här!
E-handeln ökar kraftigt och generationen som har växt upp med att handla online når nu sin mest köpkraftiga ålder. Men våra befintliga städer och logistiksystem är inte anpassade för köpbeteendet. Det blev tydligt julen 2017, då tusentals människor inte fick sina klappar i tid, att vi tillsammans måste hitta en väg framåt. Framtidens hållbara e-handelslösningar och affärsmodeller kommer att kräva samarbete mellan olika aktörer inom logistik, e-handel och stadsplanering. Med avstamp i en ny rapport från Swecos Urban Insight-initiativ ger vi exempel på lösningar från Europa och bjuder in till en paneldiskussion om vad som krävs för att skapa hållbara e-handelslösningar i framtidens stad.

Medverkande:

Presenterar rapporten:

 • Robert Sommar, seniorkonsult godstransport, Sweco
 • Peter Mellander, seniorkonsult logistik, Sweco

Paneldeltagare:

 • Knut Rost, vd Diös fastigheter
 • Carin Blom, e-handelsexpert PostNord
 • Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad
 • Anders Svensson, vd ICA Sverige

Moderator: Mats Hermansson, vd för Swecos verksamhet inom samhällsanalys och mobilitet


16.00–16.45 Dags för nya affärsmodeller i den smarta staden? – När digitalisering driver hållbar utveckling
Arrangör:
Cybercom
Se reprisen här!
För att nå de globala målen (FN:s SDG:er) och även riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång, disruptiva affärsmodeller och transformativa innovationer måste fram på kort tid.

Implementering av nya tekniker såsom IoT-, blockchain eller AI-lösningar  är inte automatiskt hållbart utan kan accelerera utvecklingen mot de globala hållbarhetsmålen och fossilfrihet men de kan även accelerera ohållbara trender.

Hur kan staden genom samverkan med andra aktörer utforska digitaliseringens möjligheter att bidra till ökad samhällsnytta och hållbar utveckling? Hur kan medborgarna och staden gynnas av disruptiva affärsmodeller? Finns det metoder för att säkerställa hållbar digitalisering av samhället?

Medverkande:

 • Christer Forsberg Philip, Bitr. it-direktör, Stockholms stad
 • Ove Fredriksson, Marknadschef, Mälarenergi AB
 • Niklas Flyborg, CEO, Cybercom Group
 • Niklas Tideklev, Innovation procurement strategist, Upphandlingsmyndigheten

Moderator:

Ingemar Jansson, Senior Advisor Digital Sustainability, Cybercom Group och projektkoordinator för Fossilfritt Sveriges Färdplan IT-konsultbranschen


17.00–17.45 Medborgardrivna innovationer – vilka är de och hur bidrar de till hållbara städer?
Arrangör:
SVN
Se reprisen här!
Barnavårdscentralerna startade som föreningsinitiativ. Stadsodlingar, byggemenskaper och delningsinitiativ är nutida exempel som möter medlemsbehov – samtidigt som de ökar social tillit och effektiviserar resursanvändning. Vilka är städernas samhällsentreprenörer och hur blir de en än större kraft?

Medverkande:

 • Hanna Sigsjö, verksamhetsledare, Mötesplats Social Innovation
 • Evelina Mattsson, affärsutvecklare, Coompanion
 • Lisa Nilsson, affärsutvecklare, Coompanion
 • Ingrid Bexell Hultén, kommunikatör, Coompanion

Onsdag 4 juli

08.00–08.45 Från tvärnit till samarbete
Arrangör: Systembolaget, Sprit- och vinleverantörsföreningen, Sveriges Bryggerier
Se reprisen här!
Kan konkurrenter samarbeta? Självklart! Ingen har sagt att det är lätt. Men precis som FN:s 17:e globala mål säger, måste vi vara lagspelare för att göra framsteg i den takt som Agenda 2030 kräver.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ är ett samarbete mellan Systembolaget, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen. Alla i branschen, konkurrenter eller inte, vinner på att hitta bästa vägen framåt. Mycket handlar om att våga – att våga släppa prestigen, att våga vara transparenta och att vi stöttar varandra att ta nästa steg. Ingen har räddat planeten tidigare – vi måste samla kunskap, spränga gränser och samarbeta för att lyckas.

Välkommen att inspireras av framgångar och motgångar. Ta del av den kunskap som dryckesbranschen klimatinitiativ och andra initiativ inom handeln gärna delar med sig av!
I samband med seminariet bjuds det på frukost.

Medverkande:

 • Anna De Geer, VD, SVL
 • Katarina Sundberg, Kanslichef, Delegationen Agenda 2030
 • Erika Danckwardt-Lillieström, Kommunikationschef, Sveriges Bryggerier
 • Sara Norell Murberger, Avdelningschef inköp och sortiment , Systembolaget
 • Karin Brynell, VD, Svensk Dagligvaruhandel
 • Katarina Ladenfors, Advokat och partner, MarLaw advokatbyrå
 • Nina Ekelund, moderator, Generalsekreterare, Hagainitiativet

09.00–09.45 Löser Foodtech och smart logistik livsmedelsbranschens hållbarhetsutmaningar?
Arrangör: 
Svenska Retursystem
Se reprisen här!
FN:s globala mål ska stimulera till handling inom områden som är avgörande för mänskligheten och planeten. Det handlar bland annat om att fördubbla jordbrukets produktivitet och halvera det globala matsvinnet. På seminariet får vi höra om några av de digitala och tekniska lösningar som driver livsmedelsindustrin mot ökad hållbarhet. Det handlar om allt från förarlösa fjärrstyrda ellastbilar och appar för minskat matsvinn, till att skapa transparens kring produkters hållbarhet. Det handlar också om smarta förpackningar, framtidens citylogistik, e-handel och fossilfri distribution. Men är branschen redo för dessa förändringar? Vilka krav ställs på branschens aktörer för att göra förändringarna möjliga?

Medverkande:

 • Jonas Arnberg, vd, HUI
 • Robert Falck, vd, Einride
 • Tobias Åbonde, ansvarig konsumentrelationer, Bring
 • Åsa Sandberg, Hållbarhets- och samhällskommunikatör, Coop
 • Maria Svantemark, nordisk hållbarhetschef, Findus
 • Anna Elgh, vd, Svenska Retursystem, moderator

10.00–10.45 Rubrik Gröna märkningar- en djungel?
Arrangör: 
Miljömärkning Sverige
Se reprisen här!
Att kliva in i en klädbutik kan vara som att kliva in i en djungel av budskap som ska locka till köp av gröna och goda varor. Svanenmärkta jeans, till exempel, tävlar om uppmärksamhet hos konsumenten med egna gröna varumärken hos klädkedjorna.  De senaste åren har antalet gröna märken ökat. Finns det risk för att det bildas en ny grön gråzon där miljöargumenten saknar substans och inte har kontrollerats? Har konsumenterna koll på vilket märke som betyder vad? Hänger lagstiftningen med i marknadens utveckling? Samtal om hinder och möjligheter för konsumentmakt i klädbranschen och dess roll för en hållbar utveckling.  En granskning från Kemikalieinspektionen visar att miljömärkning av textiler är ett effektivt verktyg och begränsar nästan hundratals ämnen ej ännu stoppas av lagstiftning.

Medverkande:

 • Sara Bergman, chef hållbarhet och kriterier Miljömärkning Sverige
 • Rickard Nordin (C) riksdagsledamot
 • Lotta Johnsson Fornarve (V) riksdagsledamot
 • Cecilia Solér, forskare Handelshögskolan Göteborg
 • Nina Cromnier generaldirektör, Kemikalieinspektionen
 • Marija Borenius, avdelningschef Hallå Konsument, Konsumentverket
 • Maria Sandow, hållbarhetsexpert Svensk Handel
 • Anna-Karin Dahlberg, Corporate Sustainability Manager Lindex,
 • Per Andersson, vd Velour by Nostagi

Moderator: Elsa Levinson, Miljömärkning Sverige


11.00–11.45 Hållbarista- den nya nordiska konsumenten
Arrangör: 
Miljömärkning Sverige
Se reprisen här!
Nordiska länder framhålls ofta som en förebild vad gäller hållbarhet. Nordiska konsumenter vet ofta vad de ska göra, men gör det inte så ofta som det behövs. Hur kan klyftan överbryggas? Vilka drivkrafter finns? Vilken roll spelar status för Eco-Ego-konsumenten?  Hur kan hållbara produkter bli normen? Vilken roll spelar digitalisering och nya affärsmodeller? Vad gör företag framgångsrika? Tillsammans med Prime/United Minds undersöker Nordisk miljömärkning (Svanen och EU-Blomman) konsumenters beteende för att se vad som kan inspirera dem till fler hållbara beslut. Efter presentation av rapporten följer debatt om konsumentpolitiken efter valet.

Medverkande:

 • Per Bolund (MP) konsument- och finansmarknadsminister
 • Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot, Miljö- och jordbruksutskottet
 • Christian Quarles, marknads- och kommunikationschef Miljömärkning Sverige
 • Patrik Söder, senior rådgivare United Minds

Moderator: Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige


12.00–12.45 Mindre, mer, smartare? Vägar till hållbar konsumtion
Arrangör:
Konsumentverket – Forum för miljösmart konsumtion
Se reprisen här!
Det finns stora utmaningar med dagens konsumtionsmönster och konsumtionsvolymer. De materialflöden och den resursåtgång som den privata konsumtionen innebär, medför att vi behöver börja tänka annorlunda för att nå Agenda 2030-målen och Sveriges miljömål. På seminariet presenteras lokala initiativ av hur man arbetar med hållbar konsumtion, som initiativet ”köpfri månad” och uppsatta klimatmål för konsumtionen. Vilken effekt och vilka reaktioner ger dessa initiativ? Följ ett samtal mellan olika företrädare om vad som påverkar våra köpmönster och vilket ansvar olika samhällsaktörer har för att uppnå hållbar konsumtion med lönsamhet. Går det att hitta nya affärsmodeller som håller i längden? Seminariet arrangeras av Forum för miljösmart konsumtion, som drivs av Konsumentverket.

Medverkande:

 • Cecilia Tisell, GD, Konsumentverket
 • Linda Svensson, miljöförvaltningen, Göteborgs stad.
 • Lennart Bondesson, Kommunalråd (KD). Politiskt ansv för näringsliv och miljö, Örebro kommun.
 • Cecilia Solér, docent, handelshögskolan, Göteborgs universitet
 • Åsa Svenfelt, docent, KTH. Programansvarig Mistra Sustainable Consumtion
 • Jonas Carlehed, Hållbarhetschef IKEA Retail Sverige

Moderator: Malin Thorsén, Bright Planet AB


13.00–13.45 Fossiloberoende transporter: Vad krävs av branschen och politiken för att nå 2030-målen?
Arrangör: KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg
Se reprisen här!
Kan den nya CO2-deklarationen för tunga transporter stötta ekonomiska incitament som stödjer omställning av såväl fordonspark som infrastruktur för drivmedel? Räcker de förnybara drivmedlen för reduktionspliktens behov? Och vad behövs för att Sverige ska kunna öka sin egen produktion? Med dessa och andra frågeställningar i fokus ger branschen och politiker sin syn på hur omställningen till ett fossiloberoende transportsystem kan bli möjlig. Arrangör är nätverket KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, vars medlemmar arbetar för att nå det gemensamt uppsatta målet om 70 procent reducerade koldioxidutsläpp till år 2030.

Medverkande:

 • Sofia Leffler Moberg, Chef för Sustainable Business, PostNord
 • Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar
 • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
 • Rickard Nordin, Riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson , Centerpartiet
 • Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot och ordförande Trafikutskott, Miljöpartiet
 • Jens Holm, Riksdagsledamot och ledamot Miljö- och jordbruksutskottet , Vänsterpartiet
 • Johan Andersson, Riksdagsledamot och ledamot Trafikutskottet, Socialdemokraterna
 • Sofia J Nordström, Business project manager, Fordonsgas
 • Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen
 • Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem

Moderator: Urban Wästljung, Senior adviser Public & Sustainability Affairs och ordförande KNEG, Scania


14.00–14.45 Vad är ett hållbart biodrivmedel, och kommer det att bli brist på sådana?
Arrangör: Neste
Se reprisen här!
Biodrivmedel är avgörande för att nå målet om 70 % lägre utsläpp från transporter år 2030. Det gäller inte minst för tunga transporter och flyg. Dessutom sker den svenska omställningen parallellt med en global ökning av efterfrågan på hållbara drivmedel.

Frågan är hur vi ska säkra tillgången till förnybara drivmedel för att klara transportbehoven i ett fossilfritt samhälle. Det kommer att krävas en mängd olika råvaror och teknologier som komplement till inhemsk produktion med t.ex. svensk skog. Idag pågår utveckling av både befintliga teknologier och helt nya som ligger några år fram i tiden.

Utvecklingen och en snabbt växande efterfrågan väcker nya frågor om relevanta miljökrav och hållbarhetskriterier samt hur politiken och branschen kan jobba tillsammans för att nå utsläppsmålet.

Medverkande:

 • Bo Diczfalusy, moderator
 • Johan Lunnaba, Hållbarhetschef, Neste
 • Patrik Engström (S), Riksdagsledamot och energipolitisk talesperson
 • Johanna Mossberg, Focus Area Manager – Fossil Free Transport, RISE
 • Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
 • Ola Alterå, klimatpolitiska rådet

15.00–15.45 Hur kan åkeriföretagen bidra till jämställdhet och integration samtidigt som transporterna rullar på?
Arrangör: Sveriges Åkeriföretag
Se reprisen här!
I framtiden bär alla tights, robotar jobbar för oss, AI är den perfekta säljaren och vi kan ägna oss åt roligare saker än att äta jobba sova dö. Men vi är inte där riktigt än. För den som inte är redo att satsa allt på en disruptiva startup och bli bitcoinmiljardär finns trygga anställningar.

50 000 förare vill svenska åkeriföretag anställa under de kommande 10 åren. Över hela klotet är situationen densamma. Vi har ställt oss frågan varför kidsen hellre vill bli YouTubers än förare – och kommit fram till att bilden av livet på vägen är helt fel, och att arbetet måste bli bättre.

Sveriges åkeriföretag kan bidra till bättre integration och ökad jämställdhet samtidigt som transporterna rullar på som vanligt. Låt oss berätta hur.


16.00–16.45 Raka spåret in i framtiden – hur får vi fler att välja tåget istället för flyget?
Arrangör: 
Antrop
Se reprisen här!
Resor med flyg fortsätter att öka, men orsakar samtidigt allt mer shaming.

Samhällsdebatten om flygets klimatpåverkan har lett till en växande målgrupp som av miljöskäl hellre väljer tåget. Hur kan tåget, med hjälp av kundresor och användarfokuserad tjänstedesign, möta kundernas ökade efterfrågan?

Allt fler vill resa med tåg på Europasemestern. Facebookgrupper och tågspecialicerade resebyråer försöker hjälpa alla de privatpersoner och företag som är beredda att lägga den extra tiden och vill göra ett bra miljöval. De hinder som finns handlar till stor del om att förutsättningarna inte möter resenärernas behov. Hur kan vi, genom att förstå människors behov, beteenden och drivkrafter, hitta lösningar på en komplex klimat- och samhällsutmaning och skapa transportsystem som gör det möjligt att välja bort flyget till förmån för tåget?

Moderator: Mattias Goldmann

Panel:

 • Katarina Walter, beteendevetare, designer och Årets VD, Antrop
 • Erica Kronhöffer, hållbarhetschef, SJ
 • Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet
 • Karin Ehrnberger, forskare, KTH Strategiska Hållbarhetsstudier

17.10–17.45 Rapportsläpp: Bolagen och Agenda 2030 vägen framåt i praktiken
Arrangör: Svenska FN-förbundet, Aktuell Hållbarhet
Se reprisen här!
För att nå de globala målen behövs partnerskap mellan näringsliv, beslutsfattare och civilsamhälle. Företag har en väldigt viktig roll, med resurser och påverkan kan de göra stor skillnad. Men hur arbetar företagen för att globala målen ska uppnås? Finns kunskapen och engagemanget? Detta kommer Svenska FN-förbundets seminarium ”Bolagen och Agenda 2030 – vägen framåt i praktiken” att handla om.

Seminariet tar avstamp i FN-förbundets rapport om företagen och de globala målen. Rapporten har producerats under försommaren och ger en färsk statusuppdatering kring hur långt bolagen kommit i arbetet med att implementera och förhålla sig till de globala målen och Agenda 2030. Kring detta ämne kommer det att ske en paneldiskussion med representanter från näringsliv och civilsamhälle.

Medverkande:

 • Petra Hallebrant, generalsekreterare svenska FN-förbundet
 • Stina Billinger, statssekreterare Näringsdepartementet
 • Mårten Hellberg, vd Organoclick
 • Therése Lindström, vd Imse Vimse
 • Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna

Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

 

18.00–18.45 Vetenskap vs politik – en miljöutfrågning
Arrangör: Aktuell Hållbarhet, KTH
Se reprisen här!
Drar vetenskapen och politiken jämnt? Den frågan är högaktuell på miljöområdet. Klimatförnekelse och kunskapsresistens är något som alla tar avstånd från, men klarar svenska miljöpolitiker en akademisk granskning? Och kan akademikerna besvara politikernas frågor?

Medverkande:
 • Mikael Salo, chefredaktör och moderator, Aktuell Hållbarhet
 • Karolina Skog, miljöminister, Miljöpartiet
 • Åsa Westlund, ordförande miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
 • Lars Tysklind, miljötalesperson, Liberalerna
 • Mikael Karlsson, miljöforskare, KTH
 • Göran Finnveden, professor, KTH
 • Åsa Svenfelt, docent, KTH
 • Anna Kramers, miljöforskare, KTH
 • Mattias Höjer, professor, KTH

Torsdag 5 juli

08.00–08.45 Nedprioriterar näringslivet hållbarhetsarbetet?
Arrangör:
Aktuell Hållbarhet
Se reprisen här!
Svenska hållbarhetschefer säger upp sig i protest mot felprioriteringar och minskade ambitioner inom hållbarhetsområdet. Vart är näringslivets hållbarhetsarbete på väg egentligen?

Ett flertal svenska hållbarhetschefer under våren slutat sina arbeten i protest mot att företagen de är anställda på olika sätt nedprioriterar hållbarhetsfrågorna. Det konstaterades nyligen i en uppmärksammad och omdiskuterad artikel. Samtidigt kan vi konstatera att många bolag kommuniceras att frågorna i allt större utsträckning integreras i kärnverksamheten. Betyder det frågorna hanteras på en ny mer affärsstrategisk nivå? Betyder det att hållbarhetsstaberna får mindre resurser och mandat? Vilka tydliga trender kan vi egentligen se bland företagens affärsstrategiska hållbarhetsarbete?

Medverkande:

 • Daniel Boman, moderator, redaktör, Aktuell Hållbarhet
 • Tove Ahlström, konsult (fd hållbarhetschef), Trossa
 • Tommy Borglund, universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet
 • Salomon Bekele, senior advisor, Telia

09.00–09.45 Hur ska vi mäta och värdera företags hållbarhetsprestationer?
Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Se reprisen här!
En modell för hållbarhetsrankning av storbolag är just nu under framtagande. Det långsiktiga målet är att bidra till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt svenskt näringsliv genom att få företagsledningar att förstå hur de kan och bör hantera hållbarhetsutmaningar/frågor på affärsstrategiskt plan.På detta seminarium presenteras ramarna och ett första utkast på rankningsmodell följt av en öppen diskussion om dess konstruktion, sammansättning och tillämpning.

Medverkande:

 • Susanne Arvidsson, docent, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
 • Nyamko Sabuni, hållbarhetschef, ÅF
 • Malin Ljung Eiborn, miljödirektör på BillerudKorsnäs
 • Petra Hallebrant, generalsekreterare, FN-förbundet
 • Moderator: Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

10.00–10.45 Kvinnorna vill vända upp och ner på börsen- där männen bestämmer
Arrangör: 
Miljömärkning Sverige
Se reprisen här!
Miljömärkning Sverige (Svanen och EU-Blomman) ville ta reda på varför inte fler sparar hållbart, när intresset är så stort.  Fler än 4 av 10 svenskar är intresserade av att placera en del av sitt sparande i en fond, där det finns krav och kontroller på att fonden arbetar med hållbarhet. (Kantar/Sifo 2017).  De som är mest intresserade är kvinnor.  Hälften av kvinnorna vill spara hållbart och intresset är högre ju yngre de är, läs mer.

Men få kvinnor gör slag i saken. Vad behövs för att överkomma dessa hinder?  Vilken roll spelar finansmarknaden för en hållbar tillväxt? Vilken betydelse har jämställda ledningsgrupper i börsbolagen för att finansmarknaden ska bidra till en hållbar tillväxt?

Medverkande: 

 • Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige
 • Eva Axelsson, chef hållbarhetsanalys Swedbank Robur
 • Caroline Szyber, ordförande civilutskottet, Kristdemokraterna
 • Fredrik Nordström, vd, Fondbolagens förening
 • Andra Farhad, vd, Börshajen
 • Jakob König, Expert finansiella tjänster& hållbara investeringar Fair Finance Guide/Sveriges konsumenter
 • Gabriel Lundström, SEB, hållbarhetsansvarig inom Företag och Privatkunder
 • Sara Ellsäter, marknadschef, Jämställda fonder
 • Tove Dahlgren, tf vd Albright
 • Kajsa Brundin, Söderberg&Partner,  hållbarhetschef
 • Janine Alm Ericson (MP) ekonomisk-politisk talesperson prel

Moderator: Elsa Levinson, Miljömärkning Sverige

Läs mer i Miljömärkning Sveriges rapport.


11.00–11.45 Ökad digitalisering i industrin – ett hot mot jobben eller nyckeln till framtidens konkurrenskraft?
Arrangör: Stora Enso
Se reprisen här!
Digitaliseringen ställer helt nya krav på kompetensförsörjningen, det talas om en Digital Reskilling Revolution. Vilka är de stora utmaningarna och vilka lösningar finns i sikte för att Sverige ska fortsätta vara en ledande industrination? Hur säkerställer vi rätt kompetens inom svensk industri?

Näringsliv, politik och akademi står inför en gemensam utmaning: Att säkerställa att vi har rätt kompetens så att Sverige inte tappar positionen som ett föregångsland inom industrin.


13.00–13.45 Kan tuffare krav på hantverkare och byggmaterial hjälpa kommuner att nå hållbarhetsmål?
Samarrangemang: SVN och Golvkedjan och Forbo Flooring
Se reprisen här!
En färsk undersökning från Demoskop visar att kommuner och landsting sällan ställer hållbarhetskrav på hantverkare och byggmaterial. Varför det, och vilka blir konsekvenserna? Diskussionen siktar på hur upphandling praktiskt kan bidra till att uppnå såväl lokala som nationella hållbarhetsmål.

Medverkande:

 • Lars-Åke Lidén Vestman, VD, Golvkedjan AB
 • Jonas Rothén, Hållbarhetschef, Forbo Flooring AB
 • Johan Svedberg, Legal and Compliance Director, Visma Commerce AB
 • Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska Sverige
 • Johan Svedberg, Legal and Compliance Director, Visma Commerce AB

14.00–14.45 Jakten på sanningen – hur lär vi oss att vara källkritiska?
Samarrangemang: SVN och Telenor Sverige
Se reprisen här!
I en tid när alla översköljs av nyheter och information, hur vet du om det är ”fake news”? Hur lär du dig att skilja på vad som är sant och falskt? Hur kan du bli en bra sanningsjägare? Hur kan du som vuxen föra en dialog med unga om källkritik och livet på nätet i övrigt?

Medverkande:

 • Andreas Kristensson, Moderator och Business Innovation Lead, Telenor Sverige
 • Magdalena Aspengren, Head of Sustainability and Quality, Telenor Sverige
 • Olle Zachrison, Ekochef Sveriges Radio och styrgruppsmedlem Faktiskt.se
 • Jacob Wesley, Kanalchef, Sveriges Radio P4 Gotland

15.00–15.45 Kan vi lösa hållbarhetsfrågan och genomföra Agenda 2030 utan det personliga ledarskapet?
Samarrangemang: SVN och Helhetskommunikation
Se reprisen här!
Hållbarhetsfrågan är vår tids största utmaning. Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

Vilka rättigheter och skyldigheter har: Individen? Näringslivet? Politiken?
Hur kan vi gå från att vara bäst i världen till bäst för världen?

Medverkande:

 • Patrik Andersson, Moderator, Förändringsledare, Helhetskommunikation
 • Anders Welin, Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetsresan
 • Staffan Laestadius, Professor i industriell utveckling vid KTH, författare till boken Klimatet och omställningen, Hållbarhetsresan

16.00–16.45 Kan värderingar, inkluderande arbetsplatser och breddad rekrytering rädda världen?
Samarrangemang:
SVN och Iris, Coompanion & Helhetskommunikation
Se reprisen här!
Att mångfald är en framgångsfaktor för företag är känt. Ändå har vissa grupper svårt att få jobb. Vilket ledarskap krävs för att leva sina värderingar och skapa en hållbar och inkluderande arbetsplats? Vi ger dig verktygen för rekrytering, skapande av en hälsosam, inkluderande arbetsplats där värderingarna lever och skapar affärsnytta.

 • Karin Strömqvist Bååthe, moderator, Generalsekreterare Social Venture Networ
 • Karina Lindgren, ledarutvecklare, Coompanion Sverige
 • Greta Högberg, seniorkonsult HR och arbetsmiljö, Helhetskommunikation,
 • Lisa Gustafsson, kundansvarig, IRIS Hadar AB
 • Eva-Lena Habel, utbildare, projektledare, IRIS Hadar AB

17.00–17.45 Så skapar svenska bolag hållbarhetsvärde – samtal om värdeskapande med några av Sveriges största bolag
Samarrangemang: SVN och Sveaskog och Forever Sustainable Business
Se reprisen här!
Svenska bolag skapar stora värden. Både sådant som vi har kunnat mäta tidigare, t.ex. rörelseresultat, utdelning till ägaren och skatter. Men de skapar också andra värden som ligger utanför det vanliga sättet att mäta BNP, men som har stor betydelse för samhället utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vad mäter företagen och hur påverkar det deras strategier?

Medverkande:

 • Edvard Unsgaard, moderator, Partner Forever Sustainable
 • Tommy Borglund, forskare internationell utblick och forskningsbakgrund kring värdeskapande, Örebro universitet
 • Anna Augustson, Sustainability accelerator, Telia
 • Johan Henningsson, hållbarhetschef, AB Svensk Exportkredit
 • Lena Sammeli, Hållbarhetschef, Sveaskog

19.30–23.00 Näringsliv vs politik: Var är miljö- och hållbarhetsagendan på väg egentligen?
Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Se reprisen här!
Här sätts fokus på dagens och morgondagens politik inom miljö- och hållbarhetsområdet. Kända näringslivsprofiler, experter och politiker inom miljö- och hållbarhetsområdet berättar hur de vill se den politiska utvecklingen. Fokus på frågor som: Vilka är de viktigaste miljö- och hållbarhetstrenderna idag? Var är politiken på väg? Vad tycker och tänker näringslivstopparna? Vad tror Sveriges initierade hållbarhetsexperter och politiker om framtiden? Efter seminariet fortsätter tillställningen med sedvanligt mingel med hundratals deltagare. Detta seminarium går i folkmun även under namnet Stora hållbarhetskvällen.

Under 10 år har Aktuell Hållbarhet framgångsrikt skapat uppmärksamhet kring hållbarhetsfrågorna i Almedalen. Här arrangerar vi en oberoende arena där företag, myndigheter, kommuner, landsting och branschorganisationer har möjlighet att hålla i egna seminarier. I blickfånget står hållbar utveckling ur olika perspektiv.

Arenan är ett självklart forum för er som vill sprida ert budskap, knyta kontakter och nätverka med några av de viktigaste aktörerna inom området.

Vi ses i Almedalen!

Samarbeten


Hitta hit


Information

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby
Datum: 2-5 juli 2018
Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Alla evenemang under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla.

Kommunledarmingel
Tid:
2 juli, kl: 18.00-20.00
Detta är endast en intresseanmälan till minglet. Din plats på listan bekräftas efter granskning (för kommunledare och begränsat antal platser) och informeras om via e-post. Begränsat antal platser!

OBS! Det här är en vuxentillställning. Du måste vara 18 år och kunna visa legitimation i dörren.

Stora Hållbarhetskvällen
Tid: 
6 juli, kl. 19.30-23.00
Kvällen är kostnadsfri men anmälan är obligatorisk för samtliga gäster.
OBS! Det här är en vuxentillställning. Du måste vara 18 år och kunna visa legitimation i dörren.

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Utställning/partnerskap
Jenny Elmqvist
0700-90 37 69