Arenan för miljö- och hållbarhetsfrågor i Almedalen 

Arena2 juli3 juli4 juli5 juliSamarbeten

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Följ #aktuellhallbarhet på Twitter.
Ska du inte till Almedalen? Lugn, vi direktsänder alla seminarier!

Måndag 2 juli

09.00–09.45 Nästa steg i det kommunala miljöarbetet
Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Ett seminarium om kommunernas konkreta miljöarbete som tar utgångspunkt i Aktuell Hållbarhet kommunrankning 2018. Presentation och analys av årets resultat och trender. Här möter du också representanter från Sveriges miljöbästa kommuner. Vi belyser frågeställningar som: Vad är hemligheten bakom Sveriges bästa kommuner – prioriteringar, resurser och beslut? Hur ser en bra samverkan mellan politiker och tjänstemän ut? Hur kan Agenda 2030 bli en vitaliserande kraft för miljöarbetet? Vilka nya utmaningar behöver kommunerna hantera de kommande åren?

 • Moderator: Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
  Namn på medverkande uppdateras senare.

 

10.00–10.50 Klimatarbete i framkant – Klimatkommunerna visar vägen
Arrangör: Klimatkommunerna

Vilka omställningar behövs på lokal nivå för att nå nettonollutsläpp år 2045? Och hur kan omställningarna genomföras? Klimatkommunernas medlemmar berättar och ger tips om hur framgångsrikt klimatarbete bedrivs i kommuner. Sveriges kommuner har kommit olika långt i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Variationen i bebyggelse, energiförsörjning, landskapsbild och politisk styrning varierar stort. Varje kommun har sina egna förutsättningar. Erfarenheter från de kommuner som kommit långt i klimatarbetet visar dock att vissa utmaningar är

gemensamma och att genom kunskapsutbyte kan omställningstakten öka. För att uppnå den nationella målsättningen om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045, måste energisystem och fordonsflotta ställas om till förnybart. Och samtidigt måste de resurser som finnas användas på ett mer effektivt sätt. Kommuner kan styra detta genom översiktsplanering, krav vid byggande, förvaltning av fastigheter, upphandling, kommunikation med medborgare och lokalt näringsliv och mycket mer. Seminariet genomförs med stöd från Energimyndigheten.

 

13.00–13.45 Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden?
Arrangör: Svensk Däckåtervinning AB

I Sverige konsumerar vi resurser som om vi hade fler än fyra jordklot. Vi slänger ett halvt ton sopor men konsumerar 60 ton resurser per svensk och år. Vår planet måste räddas, men det står alltmer klart att användandet av enbart biologiska material inte är tillräckligt för att vi ska klara det. Genom att förlänga livslängden på redan uttagna, tekniska material kan vi värna om både klimat och jordens levande ekosystem. Här är t ex återvinning av gummi från däck ett exempel. Tekniken finns redan, men finns förståelsen och viljan för att genomföra en systemstrategisk förändring? För det är inte hos hushållen ansvaret ligger, det är regelverken som måste förändras.

 

14.00–14.45 Hur kan en kommun göra resan mot hållbarhet, tillsammans och systematiskt?
Arrangör: Sveriges Ekokommuner (Sekom)

Det här seminariet ger inspirerande inblick i konkret arbete och erfarenheter från de första åren i forskningsprojektet Hållbar kommun- och regionsutveckling. Sju kommuner och tre regioner har tillsammans med Blekinge tekniska högskola introducerats i, testat och utvecklat en Strategisk processmodell för långsiktig integrering av hållbarhet. Vi beskriver genom konkreta exempel hur modellen och tillhörande metodik kan ta form i praktiken, t.ex. genom Ålands arbete med en plan för en hållbar dricksvattenförsörjning, Ålands övergripande hållbarhetsarbete och Karlskrona kommuns arbete med en strategi för barn och unga.

 

15.00–15.45 Klimatneutral 2030 – låt leverantören göra jobbet
Arrangör: 
Textilia

Genom att ställa tydliga krav i upphandling och fokusera på långsiktiga och hållbara samarbeten med era leverantörer kan ni som kommun öka takten i ert hållbarhetsarbete. Detta seminarium tar utgångspunkt i det hållbara samarbetet och kravställande i upphandling som effektiva verktyg för att nå kommunens miljö- och hållbarhetsmål.

Upphandling som verktyg för att nå Örebro Kommuns hållbarhetsmål

Från politik och mål till kravställande i upphandling och uppföljning av resultat
Upphandling i Örebro kommun och hur den kan utvecklas

Det hållbara samarbetet
Vad behöver upphandlare och leverantör göra för att skapa långsiktigt hållbara samarbeten som ger resultat?

Case
Klimatneutral textilservice som del i kommunens 0-vision

Avslutningsdiskussion
Vi avslutar med frågor och diskussion från deltagarna med fokus på goda exempel på miljömål som omfattar leverantörer och upphandlingar som resulterat i positiva klimateffekter.

 • Sara Richert, Kommunalråd i Opposition (MP) Örebro
 • Jonas Olaison, Miljö och kvalitetschef Textilia

 

16.00–16.45 Vem i hela världen kan man lita på?
Arrangör: 
HP Sverige AB

Hållbarhet får allt större vikt i offentliga upphandlingar men hur kan man egentligen veta om det man köper är ansvarsfullt producerat?

 

18.00–19.00 Vad är nästa steg i kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete?
Arrangör:
Aktuell Hållbarhet

Ett seminarium och efterföljande mingel exklusivt främst för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Vi trendspanar, delar ut diplom till Sveriges miljöbästa kommuner, byter erfarenheter samt diskuterar vilka framtidens stora utmaningar är för Sveriges kommuner. Vi belyser frågeställningar som: Vad är hemligheten bakom Sveriges miljöbästa kommuner? Vilka stora utmaningar väntar framöver? Hur blir Agenda 2030 en vitaliserande kraft i det kommunala arbetet?

Anmälan till minglet öppnar inom kort…

 

 

Tisdag 3 juli

09.00–09.45 Säkerhet – den nya hållbarhetsfrågan. Hur skapar vi säkra och öppna samhällen?
Arrangör: 
Sweco

Säkerhetsfrågan har länge varit en viktig del av samhällsbyggnad och i takt med att bland annat översvämningar, terrorangrepp och miljöföroreningar ökat, har säkerhet blivit allt viktigare. Samtidigt vill vi leva i ett tryggt och tillgängligt samhälle. Den stora utmaningen är att hitta balansen mellan säkerhet och öppenhet och att utforma samhällen där medborgarna känner sig trygga. Går det att ha både en säker och öppen stad? Vad går att designa bort? Vad behöver göras på kort respektive längre sikt, och hur påverkar digitaliseringen säkerheten i våra städer? Säkerhet är den nya hållbarhetsfrågan, kom och ta del av hur olika aktörer jobbar med frågan, vad som behöver göras och de senaste insikterna från Swecos experter.

 

12.00–12.45 Hur bryter vi beroendet av ny plast?
Arrangör: 
Tarkett AB 

Precis under våra fötter finns en stor outnyttjad råvaruresurs. I Sverige läggs årligen 6 miljoner kvm nya plastgolv och totalt finns det ca 100 miljoner kvm plastgolv i byggnader runt om i landet. Vid renovering rivs golven och går till förbränning. Detta är ett resursslöseri som måste upphöra. Denna råvaruresurs motsvarar potentiellt 300 000 ton plast, som om den återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing i storleksordningen en halv miljon ton. Vissa gamla plaster kanske vi dock inte bör återvinna utan ta ur kretsloppet, eftersom de innehåller ämnen vi inte vill ha kvar. Hur får vi igång en diskussion om hur vi på bästa sätt kan återvinna långlivade plastprodukter? Hur kan vi möjliggöra återvinning av gamla plastgolv, till nytta för såväl samhälle som klimat?

 

13.00–13.45 Var fick du luft ifrån? – Påverkar inomhusklimatet vår miljö och hälsa?
Arrangör:
Plåt & Ventföretagen, PVF Yrke & Utbildning

Luftkvaliteten är av mycket stor betydelse för människors hälsa och effektivitet. Folkhälsomyndighetens årliga miljöhälsorapport visar att hela 20 procent av befolkningen upplever sig ha besvär av inomhusluften, och totalt sett har dessa besvär ökat de senaste tio åren. Dålig luft leder bland annat till trötthet och irritation samt till överkänslighet och allergier. Det finns med andra ord ett stort behov av att förebygga problemen i vår inomhusmiljö. Det handlar till exempel om att tänka klimatsmart och bygga energieffektiva bostäder med effektiva och moderna ventilationssystem, där faktorerna klimatskal och teknisk ventilationslösning harmonierar. Människor ska kunna bo i byggnaden och må bra, husen ska vara klimatsmarta både för miljön och för människor. Det behövs mer kunskap om hur viktig ventilationen är för allas välbefinnande, att det krävs ren luft för ett friskt liv.

Medverkande:

 • Hans Bagge, professor, Lunds universitet
 • Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma & Allergiförbundet
 • Stefan Gardell, vd, Gardells Plåt AB
 • Johan Lindström, vd, Plåt & Ventföretagen
 • Therese Berganäs, moderator, PVF Yrke & Utbildning

 

14.00–14.45 Hetare solenergi med smartare lagstiftning – Malmö stad berättar om sin kartläggning av regelverket kring solenergi
Arrangör: 
Miljöförvaltningen Malmö stad, Smart Cities Accelerator

I klimatomställningen vi står inför är kommunerna nyckelaktörer, som verksamhetsutövare, fastighetsägare, möjliggörare och tillsynsmyndighet. Samlade åtgärdspaket för yteffektiva städer med energieffektiva byggnader som drivs med förnyelsebara energikällor i smarta nät för el och fjärrvärme hindras idag av bristen på helhetssyn i lagstiftning och tillämpning. I praktiken är lagarna både drivkrafter och hinder. Ett exempel är solenergin. Vi behöver stabila och långsiktiga regler, med ett minimum av administrativt krångel. Malmö stad tar ett samlat grepp och kartlägger regelverket från planering till drift, från elsäkerhet till energiskatt, för att se vilka möjligheter som finns. På vårt seminarium redovisar vi kartläggningens slutsatser.

 

15.00–15.45 Hur ska framtidens stad klara den ökande e-handeln?
Arrangör: 
Sweco

E-handeln ökar kraftigt och generationen som har växt upp med att handla online når nu sin mest köpkraftiga ålder. Men våra befintliga städer och logistiksystem är inte anpassade för köpbeteendet. Det blev tydligt julen 2017, då tusentals människor inte fick sina klappar i tid, att vi tillsammans måste hitta en väg framåt. Framtidens hållbara e-handelslösningar och affärsmodeller kommer att kräva samarbete mellan olika aktörer inom logistik, e-handel och stadsplanering. Med avstamp i en ny rapport från Swecos Urban Insight-initiativ ger vi exempel på lösningar från Europa och bjuder in till en paneldiskussion om vad som krävs för att skapa hållbara e-handelslösningar i framtidens stad.

 

18.00–18.45 Så möter riksdagspartiernas politik klimatmålen
Arrangör:
Aktuell Hållbarhet

Sverige har en klimatlag på plats och en långsiktig energiöverenskommelse – men ligger de svenska riksdagspartiernas politik i linje Parisavtalets tvågradersmål? Den senaste tiden har tyvärr de svenska växthusgasutsläppen ökat. Räknar vi in den svenska konsumtionen i klimatberäkningarna ser det verkligt dystert ut. För att utsläppen av växthusgaser ska sjunka måste klimatfrågan lyftas in i alla former av politiska beslut. Leder till exempel Moderaternas politik för fastighetsproduktion i rätt riktning för klimatet? Vad betyder Centerns försvar av inrikesflyget? Eller Socialdemokraternas vurm för den tunga industrin? Möt experterna och politikerna och diskutera vad som krävs för att partipolitiken ska kunna leverera verklig klimatnytta.

Onsdag 4 juli

09.00–09.45 Löser Foodtech och smart logistik livsmedelsbranschens hållbarhetsutmaningar?
Arrangör: 
Svenska Retursystem

FN:s globala mål ska stimulera till handling inom områden som är avgörande för mänskligheten och planeten. Det handlar bland annat om att fördubbla jordbrukets produktivitet och halvera det globala matsvinnet. På seminariet får vi höra om några av de digitala och tekniska lösningar som driver livsmedelsindustrin mot ökad hållbarhet. Det handlar om allt från förarlösa fjärrstyrda ellastbilar och appar för minskat matsvinn, till att skapa transparens kring produkters hållbarhet. Det handlar också om smarta förpackningar, framtidens citylogistik, e-handel och fossilfri distribution. Men är branschen redo för dessa förändringar? Vilka krav ställs på branschens aktörer för att göra förändringarna möjliga?

Medverkande:

 • Jonas Arnberg, vd, HUI
 • Robert Falck, vd, Einride
 • Tobias Åbonde, ansvarig konsumentrelationer, Bring
 • Anna Elgh, vd, Svenska Retursystem, moderator

 

10.00–10.45 Rubrik Gröna märkningar- en djungel?
Arrangör: 
Miljömärkning Sverige

Att kliva in i en klädbutik kan vara som att kliva in i en djungel av budskap som ska locka till köp av gröna och goda varor. Svanenmärkta jeans, till exempel, tävlar om uppmärksamhet hos konsumenten med egna gröna varumärken hos klädkedjorna.  De senaste åren har antalet gröna märken ökat. Finns det risk för att det bildas en ny grön gråzon där miljöargumenten saknar substans och inte har kontrollerats? Har konsumenterna koll på vilket märke som betyder vad? Hänger lagstiftningen med i marknadens utveckling? Samtal om hinder och möjligheter för konsumentmakt i klädbranschen och dess roll för en hållbar utveckling.  En granskning från Kemikalieinspektionen visar att miljömärkning av textiler är ett effektivt verktyg och begränsar nästan 600 ämnen ej ännu stoppas av lagstiftning.

Medverkande:

 • Sara Bergman, chef hållbarhet och kriterier Miljömärkning Sverige
 • Rickard Nordin (C) riksdagsledamot
 • Lotta Johnsson Fornarve (V) riksdagsledamot
 • Cecilia Solér, forskare Handelshögskolan Göteborg
 • Ulrika Dahl, senior utredare Kemikalieinspektionen
 • Joséphine Slotte, jurist Konsumentverket
 • Maria Sandow, hållbarhetsexpert Svensk Handel
 • Anna-Karin Dahlberg, Corporate Sustainability Manager Lindex,
 • Per Andersson, vd Velour by Nostagi

Moderator: Elsa Levinson, Miljömärkning Sverige

 

11.00–11.45 Hållbarista- den nya nordiska konsumenten
Arrangör: 
Miljömärkning Sverige

Nordiska länder framhålls ofta som en förebild vad gäller hållbarhet. Nordiska konsumenter vet ofta vad de ska göra, men gör det inte så ofta som det behövs. Hur kan klyftan överbryggas? Vilka drivkrafter finns? Vilken roll spelar status för Eco-Ego-konsumenten?  Hur kan hållbara produkter bli normen? Vilken roll spelar digitalisering och nya affärsmodeller? Vad gör företag framgångsrika? Tillsammans med Prime/United Minds undersöker Nordisk miljömärkning (Svanen och EU-Blomman) konsumenters beteende för att se vad som kan inspirera dem till fler hållbara beslut. Efter presentation av rapporten följer debatt om konsumentpolitiken efter valet.

Medverkande:

 • Per Bolund (MP) konsument- och finansmarknadsminister
 • Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot, Miljö- och jordbruksutskottet
 • Christian Quarles, marknads- och kommunikationschef Miljömärkning Sverige
 • Patrik Söder, senior rådgivare United Minds

Moderator: Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige

 

12.00–12.45 Mindre, mer, smartare? Vägar till hållbar konsumtion
Arrangör:
Konsumentverket – Forum för miljösmart konsumtion

Det finns stora utmaningar med dagens konsumtionsmönster och konsumtionsvolymer. De materialflöden och den resursåtgång som den privata konsumtionen innebär, medför att vi behöver börja tänka annorlunda för att nå Agenda 2030-målen och Sveriges miljömål. På seminariet presenteras lokala initiativ av hur man arbetar med hållbar konsumtion, som initiativet ”köpfri månad” och uppsatta klimatmål för konsumtionen. Vilken effekt och vilka reaktioner ger dessa initiativ? Följ ett samtal mellan olika företrädare om vad som påverkar våra köpmönster och vilket ansvar olika samhällsaktörer har för att uppnå hållbar konsumtion med lönsamhet. Går det att hitta nya affärsmodeller som håller i längden? Seminariet arrangeras av Forum för miljösmart konsumtion, som drivs av Konsumentverket.

Medverkande:

 • Lennart Bondesson, Kommunalråd (KD). Politiskt ansv för näringsliv och miljö, Örebro kommun.
 • Linda Svensson, miljöförvaltningen, Göteborgs stad.
 • Cecilia Solér, docent, handelshögskolan, Göteborgs universitet
 • Jonas Carlehed, Hållbarhetschef IKEA Retail Sverige
 • Åsa Svenfelt, docent, KTH. Programansvarig Mistra Sustainable Consumtion

Moderator: Malin Thorsén, Bright Planet AB

 

13.00–13.45 Fossilfri framtid – 12 år och en reducering med 70 procent, går det?
Arrangör:
KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg

Vilka spelregler behövs inom transportsektorn för att Sverige ska uppnå sitt 2030 mål? Kan exempelvis den nya CO2 deklarationen för tunga transporter stötta ekonomiska incitament som stödjer omställning av såväl fordonspark som infrastruktur för drivmedel?  Räcker de förnybara drivmedlen för reduktionspliktens behov? Och vad behövs för att Sverige ska kunna öka sin egen produktion? Med dessa och andra frågeställningar i fokus ger branschen och politiker sin syn på hur omställningen till ett fossilfritt transportsystem kan bli möjlig.

Arrangör är nätverket KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, vars medlemmar arbetar för att nå det gemensamt uppsatta målet om 70% reducerade koldioxidutsläpp till år 2030.

Medverkande:

 • Sofia Leffler Moberg, Hållbarhetschef, PostNord
 • Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar
 • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
 • Hanna von Bahr, Miljösamordnare, Fordonsgas
 • Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen
 • Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem
 • Urban Wästljung, Senior adviser, Public & Sustainability Affairs, Scania
 • Rickard Nordin, Riksdagsledamot, C
 • Karin Svensson Smith, Ordförande Riksdagens Trafikutskott, MP
 • Jens Holm, Riksdagssledamot, V

 

 

Torsdag 5 juli

10.00–10.45 Kvinnorna vill vända upp och ner på börsen- där männen bestämmer
Arrangör: 
Miljömärkning Sverige

Miljömärkning Sverige (Svanen och EU-Blomman) ville ta reda på varför inte fler sparar hållbart, när intresset är så stort.  Fler än 4 av 10 svenskar är intresserade av att placera en del av sitt sparande i en fond, där det finns krav och kontroller på att fonden arbetar med hållbarhet. (Kantar/Sifo 2017).  De som är mest intresserade är kvinnor.  Hälften av kvinnorna vill spara hållbart och intresset är högre ju yngre de är, läs mer.

Men få kvinnor gör slag i saken. Vad behövs för att överkomma dessa hinder?  Vilken roll spelar finansmarknaden för en hållbar tillväxt? Vilken betydelse har jämställda ledningsgrupper i börsbolagen för att finansmarknaden ska bidra till en hållbar tillväxt?

Medverkande: 

 • Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige
 • Liza Jonson vd, Swedbank Robur
 • Fredrik Nordström, vd, Fondbolagens förening
 • Andra Farhad, vd, Börshajen
 • Jakob König, Expert finansiella tjänster& hållbara investeringar Fair Finance Guide/Sveriges konsumenter
 • Gabriel Lundström, SEB, hållbarhetsansvarig inom Företag och Privatkunder
 • Sara Ellsäter, marknadschef, Jämställda fonder
 • Tove Dahlgren, tf vd Albright
 • Kajsa Brundin, Söderberg&Partner,  hållbarhetschef
 • Martin Ådahl (C ) chefsekonom prel
 • Janine Alm Ericson (MP) ekonomisk-politisk talesperson prel

Moderator: Elsa Levinson, Miljömärkning Sverige

Läs mer i Miljömärkning Sveriges rapport.

 

13.00–13.45 Kan tuffare krav på hantverkare och byggmaterial hjälpa kommuner att nå hållbarhetsmål?
Samarrangemang: SVN och Golvkedjan och Forbo Flooring

En färsk undersökning från Demoskop visar att kommuner och landsting sällan ställer hållbarhetskrav på hantverkare och byggmaterial. Varför det, och vilka blir konsekvenserna? Diskussionen siktar på hur upphandling praktiskt kan bidra till att uppnå såväl lokala som nationella hållbarhetsmål.

 

14.00–14.45 Jakten på sanningen – hur lär vi oss att vara källkritiska?
Samarrangemang: SVN och Telenor Sverige

I en tid när alla översköljs av nyheter och information, hur vet du om det är ”fake news”? Hur lär du dig att skilja på vad som är sant och falskt? Hur kan du bli en bra sanningsjägare? Hur kan du som vuxen föra en dialog med unga om källkritik och livet på nätet i övrigt?

 

15.00–15.45 Kan vi lösa hållbarhetsfrågan och genomföra Agenda 2030 utan det personliga ledarskapet?
Samarrangemang: SVN och Helhetskommunikation

Hållbarhetsfrågan är vår tids största utmaning. Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

Vilka rättigheter och skyldigheter har: Individen? Näringslivet? Politiken?
Hur kan vi gå från att vara bäst i världen till bäst för världen?

 

16.00–16.45 Kan värderingar, inkluderande arbetsplatser och breddad rekrytering rädda världen?
Samarrangemang:
SVN och Iris, Coompanion & Helhetskommunikation

Att mångfald är en framgångsfaktor för företag är känt. Ändå har vissa grupper svårt att få jobb. Vilket ledarskap krävs för att leva sina värderingar och skapa en hållbar och inkluderande arbetsplats? Vi ger dig verktygen för rekrytering, skapande av en hälsosam, inkluderande arbetsplats där värderingarna lever och skapar affärsnytta.

 

17.00–17.45 Så skapar svenska bolag hållbarhetsvärde – samtal om värdeskapande med några av Sveriges största bolag
Samarrangemang: SVN och Sveaskog och Forever Sustainable Business

Svenska bolag skapar stora värden. Både sådant som vi har kunnat mäta tidigare, t.ex. rörelseresultat, utdelning till ägaren och skatter. Men de skapar också andra värden som ligger utanför det vanliga sättet att mäta BNP, men som har stor betydelse för samhället utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vad mäter företagen och hur påverkar det deras strategier?

 

19.30–23.00 Näringsliv vs politik: Var är miljö- och hållbarhetsagendan på väg egentligen?
Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Här sätts fokus på dagens och morgondagens politik inom miljö- och hållbarhetsområdet. Kända näringslivsprofiler, experter och politiker inom miljö- och hållbarhetsområdet berättar hur de vill se den politiska utvecklingen. Fokus på frågor som: Vilka är de viktigaste miljö- och hållbarhetstrenderna idag? Var är politiken på väg? Vad tycker och tänker näringslivstopparna? Vad tror Sveriges initierade hållbarhetsexperter och politiker om framtiden? Efter seminariet fortsätter tillställningen med sedvanligt mingel med hundratals deltagare. Detta seminarium går i folkmun även under namnet Stora hållbarhetskvällen.

Anmälan öppnar inom kort…

Under 10 år har Aktuell Hållbarhet framgångsrikt skapat uppmärksamhet kring hållbarhetsfrågorna i Almedalen. Här arrangerar vi en oberoende arena där företag, myndigheter, kommuner, landsting och branschorganisationer har möjlighet att hålla i egna seminarier. I blickfånget står hållbar utveckling ur olika perspektiv.

Arenan är ett självklart forum för er som vill sprida ert budskap, knyta kontakter och nätverka med några av de viktigaste aktörerna inom området.

Vi ses i Almedalen!

Partners


Hitta hit


Information

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby
Datum: 2-5 juli 2018
Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Alla evenemang under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla.

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Utställning/partnerskap
Jenny Elmqvist
0700-90 37 69