– vägen till en cirkulär hållbar byggprocess

Om konferensenProgramFrukostseminariumPlatsPartners

Konferensen Byggforum 2018 sätter fokus på hur en mer cirkulär byggprocess kan och ska uppnås. Som deltagare får du värdefulla insikter och vägledning kring hur miljö och hållbarhetsfrågorna i bygg- och fastighetsbranschen utvecklas och kan hanteras i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. På plats möter du ledande experter, beslutsfattare och företrädare från hela branschen.

Detta är en konferens för personer som ansvarar för, arbetar med, eller vill veta mer om hållbarhetsfrågorna på strategisk eller praktiskt nivå i bygg- och fastighetssektorn. Den besöks av aktörer som representerar fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, arkitekter, materialleverantörer och  branschorganisationer. På plats finns också politiker och anställda inom offentlig sektor som är involverade i byggprocesser.

Som deltagare får du:

 • Värdefull insikt i hur miljö- och hållbarhetsfrågorna utvecklas i byggsektorn och påverkar affärs- och byggprocesser
 • Strategier och verktyg för att hantera de nya kraven inom miljö och hållbarhet
 • Digital dokumentation från samtliga föredrag och deltagarlista
 • Träffa och bygga nätverk med ledande experter, beslutsfattare och kollegor i branschen

Ordinarie pris: 4500 kr exkl. moms

 

Program

08.00 Registrering och utställning öppnar. Kaffe och smörgås serveras


PARTNERFRUKOST OCH MINGEL

08.15-09.00 Besök utställningen eller en partnerfrukost
Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på ett frukostseminarium arrangerat av aktörer inom framtidens cirkulära byggprocesser. Detaljerade program för frukostseminarier publiceras senare under fliken Frukostseminarium.


KONFERENSEN

09.15 Välkomna!
Dagens arrangörer och moderator öppnar konferensen.

 • Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
 • Jonny Hellman, vd, Byggvarubedömning
 • Danielle Freilich, miljökonsult

 

VISIONEN

09.20 Regeringen: Så ska byggprocessen bli klimatsmart och digital
Hyresrätter med lägre hyra och en klimatsmart och digitaliserad samhällsbyggnadssektor. Regeringen berättar om sina planer och pågående satsningar för hållbart och innovativt byggande.

 • Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

 

09.35 Boverkets nya prioriteringar och uppdrag
En stor satsning på arkitektur för ett hållbart samhälle, nya regeringsuppdrag kring inomhusmiljö och digitalisering, samt en ny loggbok för byggprodukter. Boverket berättar om myndighetens uppdrag inom hållbart byggande.

 • Peter Fransson, avdelningschef, Boverket.

NULÄGET

09.50 Hur hållbart byggde vi 2017?
Hör hur Riksbyggen, Boklok och Besqab arbetar med hållbarhetsprestanda i sina byggprojekt. Vi diskuterar också hur en mer hållbar prisnivå kan uppnås och vilka effekter en eventuell nedgång på bomarknaden kan få för hållbarhetsfrågorna.

 • Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen.
 • Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef, Boklok.
 • Maria Uhrus, teknisk chef och hållbarhetschef, Besqab.

10.15-10.45 Kafferast


AFFÄRSSTRATEGI

10.45 Så skapar hållbarhet även affärsnytta
Vi gräver djupare i hur hållbarhet skapar affärsnytta i byggbranschen. Bland annat genom befintlig statistik och resultaten från en färsk undersökning.

Hur går vi från ord till handling?

 • Göran Cars, professor i stadsplanering, KTH.

Går det att bygga billigare och samtidigt bibehålla lönsamhet i byggandet, samt miljömässig och social hållbarhet? Finns det alternativa modeller för markanvisning, i Sverige och övriga Europa, som kan vara intressanta för fler? Vilka blir vinnare och förlorare i fastighetssektorn framöver?
Göran Cars ger sin syn på saken och berättar om aktuella exempel från bland annat Stockholm/Göteborg, Kiruna och Finland.

Paneldiskussion

   • Agnieszka Zalejska Jonsson, forskare i fastighetsekonomi, KTH.
   • Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef, Boklok.
   • Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef, Peab Bostad.
   • Petter Jurdell, chef affärs- och hållbarhetsutveckling, Rikshem.

11.25 Livscykelanalysens stora comeback – i ny digital kontext
Verktygen LCA och LCC kommer att bli centrala i framtiden och bidra till att miljö- och hållbarhetsaspekter integreras i hela byggprocessen. Här presenterar ledande experter hur utvecklingen sannolikt ser ut och vilka konsekvenser det får.

   • Martin Erlandsson, forskare IVL och projektledare i statliga innovationsprogrammet Smart Built Environment, projektet “Hinder att överbrygga”.
   • Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef Skanska och projektledare för Smart Built Environment-projektet ”Testpiloter”. 

11.50 Hur ska byggmaterialleverantörerna leva upp till de nya kraven?

   • Anneli Kouthoofd, vd, Byggmaterialindustrierna

12.00 Lunch


FOKUS OCH FÖRDJUPNING

13.00 Parallella seminarier omgång 1.
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier:

 

Seminarium A1: Livscykelanalys som verktyg i byggprocessen
Använd på rätt sätt kan livscykelanalysen väsentligt öka miljöprestanda och hållbarhet i morgondagens byggprocess. Här ges exempel på verktyg och vilka resultat tillämpningen kan ge, bland annat i renoveringsprocesser.

   • Tove Malmqvist, forskare, KTH.
   • Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef, Skanska.
   • Moderator: Jonny Hellman, vd, Byggvarubedömningen

 

Seminarium B1: Marktilldelning och upphandling – nu förändras hållbarhetskraven
Ambitiösa kommuner och framåtlutade myndigheter skärper hållbarhetskraven vid marktilldelning och upphandling. Här får vi bland annat veta mer om kvalitetsdriven stadsutveckling, alltså hur kommuner, byggbolag och arkitekter kan åstadkomma högre värdeskapande till lägre kostnad.

   • Fredrik Drotte, stadsutvecklingsansvarig, ÅWL Arkitekter, tidigare Upplands Väsby kommun.
   • Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare Energi & Miljö, Göteborgs stad, Lokalförvaltningen, Utvecklingsavdelningen.
   • Björn Söderlundh, utlåningschef, Kommuninvest i Sverige.
   • Moderator: Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet


Seminarium C1. Cirkulärt systemskifte för byggsektorn
Här kan du ta del av ett föredrag om hur byggsektorn kan och kommer att förändras på vägen mot en cirkulär ekonomi. Du får också en uppdatering av innehållet i EU-kommissionens Circular Economy package.

 • Ingela Wickman Bois, Management Consultant, Expert Circular Business Model Innovation
 • Moderator: Daniel Boman, Aktuell Hållbarhet

 


13.45 Lokalbyte


13.55 Parallella seminarier omgång 2.
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier:

Seminarium A2. Best practice: Cirkulära hållbara byggmaterialflöden i framkant
Dra lärdom av de goda exempel som finns på området. Du får veta mer om Vinnovas projekt för återbruk av byggmaterial i industriell skala. Ett kulturhistoriskt perspektiv kan också minska slit-och-släng.

   • Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
   • Sofia Meurk, grundare, Omreda AB

Paneldiskussion: Så kan återvinningen och återanvändningen öka i byggbranschen

    • Viveke Ihd, chef hållbar återvinning & cirkulär ekonomi, Återvinningsindustrierna
    • Eric Waxin, regionchef norr & divisionschef natursten, S:t Eriks.
 • Moderator: Danielle Freilich, miljöexpert

Seminarium B2. Hållbart med digitala lösningar
Rutiner och processer behöver utvecklas för att klara framtidens krav på transparens och information om hållbarhet genom hela byggledet.
Du får veta mer om hanteringen av sekundära material med IT-lösningen Loop Rocks, samt om byggvarudeklarationer och andra system under utveckling.

      • Anders Torell, chef Business Transformation och Digitalisering, NCC Industry.
      • Linn Lindfred, Waste2Value, digital marknadsplats för industriavfall.
      • Marianne Hedberg, miljöexpert, Sverige Byggindustrier.
      • Moderator: Jonny Hellman, vd, Byggvarubedömningen

Seminarium C2.Färdplanen för en klimatneutral byggsektor
I slutet på april presenterades Fossilfritt Sverige en färdplan som tydliggör hur byggsektorn kan bli klimatneutral till år 2045. Här får du en presentation av färdplanen och möjlighet att ställa frågor om dess innehåll.

 • Agneta Wannerström, projektledare ”Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor”
 • Johanna Wikander, miljöchef, Stockholmshem
 • Moderator: Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet

14.40 Kaffe


15.10 Parallella seminarier omgång 3
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier:

Seminarium A3. Så kan miljonprogrammen renoveras hållbart
Sveriges miljonprogramsbostäder måste renoveras inom en snar framtid. Här presenterar forskare från Rise ett nytt verktyg för att bedöma social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet vid den typen av bostadsrenoveringar. Lyssna även till Botkyrkabyggen som har utarbetat en egen hållbarhetsmodell för att klara av renoveringen av 8 000 lägenheter.

      • Francesco Sacco, forskningsprojektledare, Rise.
      • Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen.
      • Moderator: Pernilla Strid, Aktuell Hållbarhet

Seminarium B3. Arkitekturens och designens centrala roll
Redan på ritbordet bestäms en stor del av den faktiska påverkan som en byggnad ger upphov till. Här diskuteras hur designers och arkitekter behöver förhålla sig till nya krav på miljö, hållbarhet och ökade cirkulära materialflöden.

      • Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter.
      • Åsa Bergqvist, miljöansvarig, Ebab.
      • Térèse Kuldkepp, ansvarig miljö- och energisamordning samt certifiering, Incoord.
      • Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef, Peab Bostad.
      • Moderator: Daniel Boman, Aktuell Hållbarhet

Partnerseminarium C3. Betong, trä eller hybridstomme? Ställ rätt krav när du väljer material
Hur bygger vi långsiktigt hållbara hus med minimal miljöpåverkan? Ett konkret case i framkant är Brf Viva i Göteborg där man genom rätt krav och ett nära samarbete mellan beställare och leverantörer skapat ett miljösmart plusenergikvarter. Det finns fler exempel och vi diskuterar möjligheterna till att ställa långsiktiga miljö- och funktionskrav på stommaterialet och hur man redan idag bygger klimatsmart i betong.
Arrangör: Thomas Betong

   • Karolina Brick, miljöchef, Riksbyggen.
   • Ingemar Löfgren, Thomas Betong AB & adj. Prof. Chalmers.
   • Kajsa Byfors, specialist Livscykelanalys och projektledare på Svensk Betong.
   • Örjan Lönngren, energi- och klimatrådgivare Stockholms stad.
   • Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

15.55 Lokalbyte. Samling i plenum.


16.05 Vägen framåt
Målen för minskad klimatpåverkan från byggsektorn är tuffa. Redan år 2030 ska utsläppen vara halverade jämfört med 2015, enligt den färdplan som lämnas till regeringen under våren. Vad krävs för att nå målen? Finns lärdomar att dra från andra branscher?

  • Agneta Wannerström, projektledare ”Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor”.
  • Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket.
  • Jacob Haas, vd, ÅWL Arkitekter.

16.45 Slut och mingel


Frukostseminarium   08.15-09.00

Konferensen Byggforum 2018 erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarier. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna.

08.15-09.00 Nordskiffer 

5 konkreta tips för mer cirkulärt byggande – Små förändringar ger stora effekter
För att gå mot ett mer cirkulärt byggande krävs det att vi anammar ett nytt synsätt på valet av material och det krävs inga stora förändringar för att vi ska uppnå effekt. Detta frukostseminarium ger dig 5 konkreta tips som hjälper dig att välja rätt material. BoKlok deltar i seminariet och presenterar bakgrunden till deras val av fasader utifrån en studie om klimatpåverkan utförd vid Lunds Tekniska högskola.

Arrangör: Nordskiffer

Anmäl dig här

08.15-09.00 Statens Geotekniska Institut, SGI

Så kan du beräkna och visualisera klimatpåverkan
Nu är det lättare att i förväg bedöma hur olika markarbeten påverkar klimatet och miljön. På det här seminariet får du en ”Crash Course” i hur du med hjälp av nya funktioner i verktyget Geokalkyl kan beräkna och visualisera klimatpåverkan inför en byggprocess. Systemet generar kartor och 3D-visualiseringar av bebyggelseområden. Här framgår klimatpåverkan tillsammans med kostnaden för exempelvis markförstärkning och masshantering för byggnader, vägar och andra hårdgjorda ytor. Verktyget möjliggör också jämförelser mellan olika bebyggelseområden. Under seminariet får du också ta del av ett helt nytt planeringsunderlag i form av kartor som visualiserar scenarier för hur klimatförändringens effekter kommer påverka markförhållanden och därmed byggbarheten. Läs mer här.

Arrangör: Statens geotekniska institut, SGI.

Anmäl dig här

 

08.15-09.00 Vattenfall

Så skapar Vattenfall förutsättningar för hållbarhet i byggbranschen
Under detta frukostseminarium kommer vi att presentera lösningar och innovationer för vad industrin kan göra för att ställa om sina arbetsprocesser inför ett fossilfritt Sverige. Vi kommer att berätta om flera av våra långsiktiga initiativ kopplade till samarbeten med svensk industri.
Ett av dem handlar om att ta fram koldioxidneutral cement. Här samarbetar vi med Cementa och Energimyndigheten för att hitta en lösning för att byta ut traditionella bränslen till fossilfri el, samt för att kunna fånga in processemissioner, med det slutliga målet att reducera koldioxidutsläppen till noll.
Hör även mer om våra lösningar för att få fram koldioxidneutral stål, samt om vår helhetslösning där vi hjälper fastighetsägare att reducera sitt klimatfotavtryck markant.

Talare: Lars Ejeklint, klimatcoach Vattenfall

Arrangör: Vattenfall

Anmäl dig här

 

Plats

Läs mer

Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering

Välmkomen på konferensen Byggforum 2018– vägen till en cirkulär hållbar byggprocess är en årligen återkommande konferens och mötesplats kring hållbar utveckling i bygg- och fastighetsbranschen med fokus på hållbara materialval, energieffektivitet och social hållbarhet.

Ta tillfället i akt och visa att ni tar era kunders och övriga intressenters önskan att bidra till ett hållbart samhälle på allvar. Vad gör ni för att leva upp till era intressenters krav? Har ni produkter och tjänster som era intressenter efterfrågar? Har ni mer kunskap än era intressenter förstår?

 

För rådgivning och bokning om partnerskap kontakta mig:

Edith Jonsson Wennberg
Tel: +46735586615
Emhttp://0735586615ail: edith.jonsson@bbm.bonnier.se

 

Talare

Malin Tan

Malin Tan

Information

Datum: 22 maj 2018
Tid: kl. 09.15 -17:00 (dörrarna öppnar för registrering kl. 8.00)
Plats: Stockholm, Konferens 7A Odenplan, Odengatan 65
Arrangör: Aktuell Hållbarhet i samarbete med Byggvarubedömningen


Pris:
Ordinarie pris: 4500 kr exkl. moms
Registrering

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenumsessioner, specialsessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta:
Deltagarhantering och projektledning:
Alexander Johansson
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Edith Jonsson Wennberg
Tel: +46735586615
Email: edith.jonsson@bbm.bonnier.se

Program och innehåll:
Marie Granmar
Programredaktör
Email: emblascience@gmail.com