Hållbar upphandling 2016

Hållbar upphandling header

Hållbar upphandling 2016

Ny politik, lagstiftning och myndighet

Regeringen har pekat ut upphandling som ett viktigt styrmedel i omställningen till ett hållbart samhälle.

I september invigdes den nya Upphandlingsmyndigheten som enligt civilminister Ardalan Shekarabi ska ”bryta ny mark och gå i främsta ledet för verklig samhällsförändring”. Den nya myndigheten ska ”verka för att generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om nås” och ”verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla och förvalta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom upphandling”.

Den 18 april 2016 skulle dessutom EU:s nya upphandlingsdirektiv ha införts – en enlagstiftning som ökar möjligheten för hållbar upphandling.

I januari kom beskedet att direktiven inte kommer hinna införas i Sverige i tid. Istället väntas propositionen läggas fram i april och  behandlas av riksdagen i höst. Vad gäller egentligen fram tills dess att direktiven har införts i svenska lagstiftning?

Vad betyder dessa stora förändringar för den hållbara upphandlingen? Vilket nytt stöd och nya möjligheter kommer finnas för upphandlande organisationer? Hur arbetar upphandlande organisationer för att möta de nya utmaningarna? Kan miljömärkningen bidra? Vilka nya krav kan leverantörer till den offentliga sektorn förvänta sig?

Konferensen Hållbar upphandling den 14 mars 2016 hjälper dig navigera i den nya offensiva upphandlingspolitiken, ger dig inblick i myndighetens roll och stödjande funktioner och ger dig kunskap om den nya lagstiftningen och dess införande.


Praktisk information

Tid: Den 14 mars, kl. 9.00-16.30 därefter mingel (registreringen öppnar kl. 8.00)

Plats:  Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Kostnad: 3 500 kr ex moms.


Anmälan

Boka ditt deltagande nu!
Pris 3 500 kr ex moms.


På konferensen får du bland annat:

  • Uppdatera dig om vad som gäller innan EU:s nya upphandlingsdirektiv har införts  i svensk lagstiftning.
  • Kunskap om nya stöd som du som hållbar upphandlare eller hållbar leverantör kan få från den nya Upphandlingsmyndigheten.
  • Ställa frågor till politiker och ansvarig myndighet om hållbar upphandling och delta i aktuell debatt i ämnet.
  • Lära och inspireras av goda exempel på hållbar upphandling.
  • Mingla och nätverka med kollegerna inom hållbar upphandling – upphandlare, leverantörer, beslutsfattare m.fl.

Program

9.00 Välkommen!
Dagens moderatorer hälsar välkommen

Medverkande
Pernilla Strid, journalist, Miljöaktuellt

Susanne Lång, tf kommunikationschef, Upphandlingsmyndigheten

Sejour 1: VISIONERNA FÖR HÅLLBAR UPPHANDLING

 9.10 Hur ska hållbar upphandling öka?
Upphandingsfrågorna har fått en alldeles egen myndighet och ett nytt uppdrag att verka för att öka miljöhänsynen och den social hänsynen inom offentlig upphandling. Hur ska Upphandlingsmyndigheten genomföra den nya politiken och nå konkreta resultat? Hur långt kan hållbar upphandling föra offentlig sektor och dess leverantörer mot målet om en hållbar framtid?

Talare
Annie Stålberg, policychef och medlem i ledningsgruppen, ersättare för avgående generaldirektören, Upphandlingsmyndigheten

 9.25 Hur långt når politiken?
Upphandlingsminister Ardalan Shekarabi (s) vill använda upphandling för att nå verklig samhällsförändring. Hur ska det gå till och vilka hinder och möjligheter finns? Hur förändras förutsättningarna med EU:s tre nya upphandlingsdirektiv och när dessa senare införs i svensk lagstiftning?

Talare
Ingela Nylund Watz (s), ledamot i Riksdagens finansutskott

 9.40 Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling
Senast den 18 april skulle EU:s upphandlingsdirektiv ha genomförts i svensk rätt. Nu blir lagstiftningen försenad till 2017. Vad innebär de nya reglerna för hållbarhetsfrågorna, och vad händer efter april? Vad vet vi om möjligheten att införa obligatoriska krav på miljömässig och social hållbarhet? Hur kan kollektivavtal tillämpas?

Talare
Lisa Sennström, enheten för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten

9.55 Paneldiskussion: Upphandlingens nya roll
Är det möjligt att med ny politik, ny lagstiftning och nya verktyg nå miljömålen och sysselsättningsmålen? Vilka bromsklossar har funnits, och hur förändras förutsättningarna med den nya lagstiftningen och nya politiken? Hur förändras förväntningarna på upphandlare och  miljöstrateger?

Talare
Annie Stålberg, policychef, Upphandlingsmyndigheten
Ingela Nylund Watz (s), ledamot i Riksdagens finansutskott
Mikael Karlsson, miljöforskare vid Kungliga tekniska högskolan och
senior rådgivare, konsultbyrån 2050

10.20 Kaffe

SEJOUR 2: UPPHANDLING SOM STRATEGISKT VERKTYG
Minskad klimatpåverkan, friskare ekosystem och fler jobb genom upphandling
Upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att nå miljö- och hållbarhetsmålen. Men hur går man tillväga i praktiken? Vad innebär det egentligen att arbeta strategiskt och vilka metoder, erfarenheter och verktyg finns till hands? Under den här sejouren får du veta hur du uppfyller din organisations mål genom upphandling.

10.50 Så når du miljö- och hållbarhetsmål genom upphandling
Hur långt kan vi nå med hållbar upphandling? Hur kan man arbeta strategiskt för att uppnå miljömål och schysta arbetsvillkor? Vilken roll kan tredjepartscertifierade hållbarhetsmärkningar spela? Du får också goda exempel på strategiska hållbara upphandlingar.

Talare
Mikael Karlsson, miljöforskare vid Kungliga tekniska högskolan
och senior rådgivare, konsultbyrån 2050

11.10 Nya vägledningar för strategiska hållbara inköp
För att lyckas nå miljö- och hållbarhetsmål genom upphandling krävs ett målmedvetet, strategiskt arbete som involverar alltifrån politiker till inköpare och miljösamordnare. Men vad ska de olika funktionerna ha för roller?  Upphandlingsmyndigheten har tagit fram flera olika vägledningar som beskriver det strategiska upphandlingsarbetet på olika nivåer i organisationen.

Talare
Irina Svensson, biträdande chef, enheten för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten

11.30 Här är nya standarden för hållbara inköp
Den nya standarden ISO 20 400 “Sustainable procurement”, preliminärt översatt till Hållbar upphandling, ska hjälpa alla upphandlare och inköpare – såväl offentliga som privata – att välja ut de viktigaste områdena där man behöver ställa krav för att genomföra hållbara inköp. Standarden bygger på ISO 26000, som ger vägledning för företag och organisationer i deras hållbarhetsarbete. Du kan ännu påverka standarden som här presenteras i sitt slutliga utkast inför den förväntade publiceringen under 2016.  Varför och hur har standarden tagits fram? Hur ser den ut, och hur är den tänkt att användas?

Talare
Staffan Söderberg, AMAP Sustainability, ordförande i SIS tekniska kommitté 478, arbetsgrupp ISO 20400 Hållbar upphandling

11.50 Paneldiskussion: Hur blir man strategisk?
Vad krävs för att gå över från hållbar upphandling till strategisk hållbar upphandling? Vilka är de avgörande stegen att ta för att kunna nå sina mål genom upphandling?
Vilka hinder finns och hur kommer man över dem?

Talare
Irina Svensson, Upphandlingsmyndigheten
Staffan Söderberg, SIS tekniska kommitté om hållbar upphandling
Mikael Karlsson, miljöforskare vid Kungliga tekniska högskolan
och senior rådgivare, konsultbyrån 2050

12.00-13.00 LUNCH

13.00 Regeringens politik för hållbar upphandling
Varför spelar offentlig upphandling en allt viktigare roll i miljöarbetet? Kommer nya lagen göra det lättare att upphandla hållbart? Hur kan ökad dialog mellan upphandlare och leverantörer gynna hållbara lösningar? Klimat- och miljöminister Åsa Romson (mp) berättar om regeringens politik för hållbar upphandling och svarar på deltagarnas frågor.

Talare
Åsa Romson (mp), klimat- och miljöminister 

SEJOUR 3: SÅ STÄLLER DU MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSKRAV
Vilka nya kriterier finns för hållbar upphandling? Vilka nya hjälpmedel finns för hållbara upphandlare? Hur kan man tänka nytt när man ställer miljö- och hållbarhetskrav? Under det här passet ligger fokus på konkreta verktyg och praktiska exempel på hur du kan gå tillväga.

13.20 Nya verktyg för att ställa rätt hållbarhetskrav
Här får du en uppdatering av nya verktyg som är på gång och som du kan använda i ditt arbete. Vilket praktiskt stöd finns för att använda livscykelkostnader (LCC)? Hur går det med nya kriterier för simhallar respektive förbrukningsartiklar för medicinteknisk utrustning? Du får också en rapport från pilotprojektet om hur offentlig upphandling kan bidra till schysta arbetsvillkor för taxi.

Talare
Anna Lipkin, tillförordnad chef, enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten

13.40 Så tar en av statens största upphandlare två kliv framåt
Fyra femtedelar av Trafikverkets budget går till upphandling, cirka 40 miljarder kronor om året. Från den 1 januari 2016 ställer myndigheten klimatkrav och sysselsättningskrav på projekt – i allt från byggfas till drift och underhåll. Hur tas målen fram? Hur ska de följas upp, och vilka resultat förväntas? Hur tas de nya kraven emot på marknaden och i den egna organisationen?

Talare
Katarina Norén, inköpsdirektör, Trafikverket

14.00 Partnercase: Dialog som metod för sociala krav i projekt Förbifart Stockholm
Trafikverket ställer sysselsättningskrav i form av dialogkrav i Förbifarten. Det innebär att Skanska och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms Stad ska i en dialog inventera och se på förutsättningarna för att erbjuda sysselsättning inom projektets byggentreprenad.
Hur tas kravet emot? Vilka erfarenheter finns kring dialogkrav? Hur går dialogen till? Vilka resultat förväntas?
Skanska och Arbetsmarknadsförvaltningen för en dialog tillsammans kring dessa frågor.

Talare
Roba Ghadban, chef för Social hållbarhet, Skanska Sverige
Patrik Tengberg, strateg, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms Stad

14.15 Partnercase: Upphandlingskraven som stänger transportsektorns ohållbara glapp mellan vision och verklighet
Taxi Stockholm har arbetat med hållbarhetsfrågor i över tjugo år, men i en lågmarginalbransch som taxi är investeringar i hållbarhet ingen självklarhet. Vågar bolaget hålla kvar vid sin övertygelse när det finns ett glapp mellan politikens visioner och upphandlingarnas utförande? Hur ser verkligheten ut för företaget som leverantör? Vilka krav borde upphandlare rimligen ställa för att ta sitt samhällsansvar?

Talare
Dimitrios Faniadis, styrelseordförande, Taxi Stockholm

14.30 Kaffe

SEJOUR 4: SÅ FÖLJER DU UPP KRAVEN
Hur följer du upp att kraven faktiskt efterlevs? Under det här passet får du ta del av nya verktyg för uppföljning och får praktiska exempel från upphandlande myndigheter som tagit hållbarhetsarbetet hela vägen. Vad blev resultatet? Vilka var utmaningarna?

15.00 Följ upp dina avtal med effektiva metoder
Upphandlingsmyndighetens kommande vägledning om avtalsförvaltning handlar om metoder för hur man strukturerar uppföljningen av upphandlade avtal. Hur påverkar innehållet i avtalet vilken slags uppföljning som krävs? Hur sätter man upp en struktur för avtalsuppföljning i sin organisation? Hur kan man kontrollera att leverantören lever upp till avtalsvillkoren?

Talare
Nassira El Kadaoui, enheten för inköpsanalys,
avtalsförvaltning och utredning, Upphandlingsmyndigheten

15.20 Helsingborg fokuserar på uppföljning
I Helsingborgs stad ställer man bara krav som man tänker följa upp. Miljöstrateger finns med i hela inköpsprocessen, från marknadsundersökningen och under hela hela avtalet. Varför är det viktigt med uppföljning? Varför har just Helsingborg valt att fokusera på detta? Vad krävs för att klara av att följa upp att alla krav efterlevs? Vad har blivit resultatet?

Talare
Marilouise Berg, miljöstrateg, Helsingborgs stad

15.40 Så kan man följa upp sociala krav på livsmedel
Djurrättsfrågor, klimatkrav och nu sociala krav. Livsmedelsområdet är komplext. SKL Kommentus hjälper kommuner genom att låta revisorer kontrollera om livsmedelsgrossister uppfyller krav på socialt ansvarstagande som ställts i livsmedelsupphandlingar. Där ingår bland annat migrantarbetares rättigheter vid thailändska fabriker för kycklingkött.

Talare
Peter Nohrstedt, SKL Kommentus

16.00 Avslutning: Framtidsspaning
Kommer hållbarhetsperspektivet genomsyra upphandlingarna framöver? Blir vi bättre på att styra upphandlingarna mot miljömålen? Vad händer med priserna Utmärkt hållbar upphandlare och Utmärkt hållbar leverantör?  Vi summerar dagens erfarenheter och spanar in i framtiden.

Talare
Annie Stålberg, Upphandlingsmyndigheten
Staffan Söderberg, SIS tekniska kommitté om Hållbar upphandling
Katarina Norén, inköpsdirektör, Trafikverket

Peter Nohrstedt, SKL Kommentus

16.30 Mingel

 


Talare

Annie_Stalberg (1) 100x100Mellanrum 1Peter-Nohrstedt-2 100x100Mellanrum 1lisa 100x100
Annie Stålberg                                                             Peter Nohrstedt                                                           Lisa Sennström
Policychef                                                                       Hållbarhetsansvarig                                                     Enheten för policystyrning
Upphandlingsmyndigheten                                         SKL Kommentus                                                           Upphandlingsmyndigheten

Mellanrum 1Mellanrum 1Staffan Soderberg COLOR small - cut 100x100
Mikael Karlsson                                                           Ingela Nylund Watz (s)                                                Staffan Söderberg
Miljöforskare                                                                  Ledamot                                                                           SIS tekniska kommitté om
KTH                                                                                  Riksdagens finansutskott                                             Hållbar upphandling

Nassira_El_Kadaoui 100x100Mellanrum 1Irina_Svensson 100x100Mellanrum 1Marilouise Berg, miljöstrateg (1) 100x100
Nassira El Kadaoui                                                      Irina Svensson                                                             Marilouise Berg
Enheten för inköpsanalys,                                            Biträdande chef,                                                             Miljöstrateg
avtalsförvaltning och utredning                                  enheten för policystyrning                                            Helsingborgs Stad
Upphandlingsmyndigheten                                          Upphandlingsmyndigheten

Roba_Ghadban_Skanska 100x100Mellanrum 1Dimitrios 100x100Mellanrum 1katarina norén 100x100
Roba Ghadban                                                             Dimitros Faniadis                                                         Katarina Norén
Chef för social hållbarhet                                            Styrelseordförande                                                         Inköpsdirektör
Skanska Sverige                                                            Taxi Stockholm                                                               Trafikverket

Anna_Lipkin sept 15 100x100Mellanrum 1Patrik 100x100Mellanrum 1
Anna Lipkin                                                                  Patrik Tengberg                                                           Åsa Romson (mp)
Tillförordnad chef, enheten för                                   Strateg, Arbetsmarknadsförvaltningen                      Klimat- och miljöminister
upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten       Stockholms Stad                                                            Regeringen

Moderatorer

Susanne_Lang 100x100Mellanrum 1Pernilla Strid 100x100
Susanne Lång                                                               Pernilla Strid
Tf kommunikationschef                                                Journalist 
Upphandlingsmyndigheten                                          Miljöaktuellt

 


Samarbeten

logoboard hupp 2016 uppd test


Hitta hit

 

Twitter: #hupp

Varmt välkommen!
Har du frågor om konferensen: info@miljoaktuellt.se