Välkommen till Hållbar Upphandling 2017
Nya krav – från ord till handling 


Upphandlingens roll som styrmedel för hållbar utveckling fortsätter att bli allt mer central. EU:s nya upphandlingsdirektiv innebär stora förändringar i såväl miljökrav som sociala krav på alla typer av upphandlade varor och tjänster. Samtidigt förbereder Upphandlingsmyndigheten vägledningar kring de nya kraven om bland annat miljömärkning och arbetsvillkor.

Konferensen Hållbar upphandling 2017 ger dig kunskap om hur det nya regelverket ser ut och hur du kan använda det för att nå din organisations, ditt företags eller din kunds hållbarhetsmål. Du får också en inblick i vad det allt mer aktuella begreppet idéburet offentligt partnerskap, IOP, betyder för hållbara upphandlare och leverantörer i praktiken.

Konferensen Hållbar Upphandling har i tio år varit den ledande oberoende mötesplatsen inom hållbar upphandling.

På konferensen får du bland annat:

  • Kunskap om de nya skyldigheterna och möjligheterna att ställa miljö- och sociala krav i upphandlingar när EU:s tre nya upphandlingsdirektiv ska genomföras i svensk lagstiftning.
  • Kunskap om vad idéburet, offentligt partnerskap (IOP) är för något och vilka möjligheter det ger för hållbara upphandlare.
  • Exempel på hur man kan förbättra miljön och sociala villkor genom hållbar upphandling.
  • Ställa frågor till ansvariga beslutsfattare och experter.
  • Mingla och knyta kontakter inom hållbar upphandling.
  • Ta del av frukostevent och utställningar i anslutning till konferensen.

Pris 3 900 kr exkl. moms


Program


08.00 Registrering och frukost 


08.10-08.55 Partnerfrukost
Arrangör: Stockholms läns landsting

Hållbarhetskrav i upphandling upplevs ofta som krångligt, att det är begränsat av LOU och att det är svårt att föra dialog med leverantörer. Charlotta Brask och Kristian Hemström visar att upphandling är ett kraftfullt sätt att påverka för ett långsiktigt hållbart samhälle. De delar med sig av egna erfarenheter och ger konkreta exempel på hur Stockholms läns landsting har uppnått effekt och resultat. De vill inspirera och skapa konstruktiv dialog för hur vi tillsammans kan göra ännu större skillnad.

Talare: Charlotta Brask, hållbarhetschef och Kristian Hemström, biträdande hållbarhetschef, Stockholms läns landsting

Anmälan till frukostseminariet görs via denna länk.

08.10-08.55 Partnerfrukost
Arrangör: HP och Intel 

Upphandling som verktyg: Lokala krav med stor global påverkan!

Välkommen på frukostseminarium där vi pratar om hur man kan få in sociala krav i upphandlingar på ett relevant sätt. Svenska företag och organisationer är idag bäst i världen på att ställa miljökrav, exempelvis inom kemikalier, energieffektivitet och i upphandling av IT-utrustning. Nästa stora hållbarhetsfråga är sociala krav. Men hur ställer man krav på social hållbarhet och hur kan kraven följas upp?

Få insikt i hur långt branschen kommit inom olika områden och därmed vad som är möjligt att kravställa på. Lär dig om hur sociala krav kan ställas och hur de på riktigt görs relevanta i utvärderingen. Du kommer också gå ifrån föreläsningen med konkreta verktyg för att genomlysa olika områden.

Välkommen!

Anmälan till frukostseminariet görs via denna länk.


09.10 Välkomna!

Introduktion till dagens program av dagens moderator Pernilla Strid, redaktör, Aktuell Hållbarhet.

09.20 Den nya spelplanen för hållbar upphandling

Det händer mycket inom hållbar upphandling. Lagstiftningsprocessen för EU:s tre nya upphandlingsdirektiv har försenats, kravet på arbetsvillkor i nivå med kollektivavtal för arbete som utförs i Sverige har vållat het debatt och den nya Upphandlingsmyndigheten har en ambitös agenda.
I det inledande passet beskrivs hur spelplanen för hållbara upphandlare och leverantörer utvecklas.

Talare: Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten; Staffan Söderberg, SIS tekniska kommitté om hållbar upphandling.

NYA SOCIALA KRAV

09.50 Globala hållbarhetsmål + upphandling = Sant!

Om tretton år ska fattigdom och hunger vara utrotade och alla ska åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN:s nya hållbarhetsmål. Parul Sharma, expert på efterlevnad av sociala krav, ger en bild av dagens verklighet och hur upphandlare, inköpare och leverantörer kan bidra till att nå målen.

Talare: Parul Sharma, Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge och ordförande för 2030-delegationen.


10.10 Kaffe


10.40 Nya förutsättningar för sociala krav i offentlig upphandling

Regeringens proposition om nytt regelverk för upphandling innehöll både nya möjligheter och nya skyldigheter att ställa sociala krav. Sedan årsskiftet är ett nytt regelverk på plats. Upphandlingsmyndigheten vägleder om vad regelverket innebär och talar om förutsättningarna för att ställa, och att inte ställa, sociala krav.

Talare: Charlotta Frenander, enheten för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten

11.00  Hur man ställer krav enligt ILO vid upphandling

I regeringens proposition om nytt regelverk för upphandling föreslogs att det skulle bli lag på att kräva arbetsvillkor som är förenliga med ILO:s kärnkonventioner när varor upphandlas från länder utanför EU. Riksdagen sade nej till att göra sådana krav obligatoriska. Sveriges landsting och regioner arbetar redan enligt en uppförandekod som inte bara inkluderar ILO:s kärnkonventioner utan även principer om mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption. Karin Lonaeus berättar om hur man kan jobba systematiskt med att ställa och följa upp krav i leverantörskedjan.


Talare: Karin Lonaeus, hållbarhetsstrateg på Sveriges landstings och regioners nationella kansli för hållbar upphandling

11.20 Så kan man kräva villkor i nivå med kollektivavtal

Regeringen föreslog i sin proposition att upphandlare måste kräva arbetsvillkor i nivå med kollektivavtal om arbetet utförs i Sverige. Riksdagen röstade dock emot förslaget att göra detta krav obligatoriskt. Stockholms stad har som ambition att inom ramen för sin Vita-jobb-modell ställa krav på särskilda arbetsrättsliga villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Hur kan man uppnå upphandlingslagstiftningens krav på transparens och tydlighet när man inte själv förfogar över kollektivavtalen? Hur kan man följa upp kraven? Och vad har varit framgångarna och utmaningarna så här långt?

Talare: Carin Carlsson, Upphandlingsstrateg, Stockholms stad


11.50 Lunch


MILJÖKRAV, STÖD OCH VERKTYG

12.50 De nya krav som kan och bör ställas på tredjepartsmärkning

Det har länge varit möjligt att ställa krav som motsvaras av en specifik hållbarhetsmärkning när man upphandlar en vara eller en tjänst. Enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv går det nu att kräva en tredjepartsmärkning – under vissa förutsättningar. De nordiska länderna har i ett gemensamt projekt tolkat de nya reglerna och presenterar här vad de innebär för möjligheten att till exempel ställa krav på märkning med Svanen eller EU:s miljömärke.

Talare: Isa-Maria Bergman, gruppchef Hållbar konsumtion och samhället, Motiva, Helsingfors, Finland

13.10 Hur förändras miljömärkningens förutsättningar?

Miljömärkning Sverige berättar hur de anpassar sig till EU:s nya upphandlingsdirektiv samt hur de arbetar för att underlätta för upphandlare och leverantörer.

Talare: Cecilia Ehrenborg Williams, vice vd, Miljömärkning Sverige

13.30 Verktyget som hjälper till att prioritera

Upphandlingsmyndigheten presenterar den första versionen av ett nytt verktyg som kan användas av alla upphandlare för att få en överblick och samtidigt ett sätt att prioritera sina förbättringsinsatser. Verktyget hjälper upphandlande organisationer få grepp över alla olika inköp och en uppskattning av den miljöbelastning som inköpen medför.

Talare: Jens Johansson, sakkunnig på enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten

13.50 Nyheter och stöd från Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten berättar om behovsanpassat stöd och vad som är på gång under våren.

Talare: Anette Svensson, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten,  Helena Robling, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten


14.10 Kaffe


TILLSYN

14.40 Konkurrensverkets tillsyn över den hållbara upphandlingen

När den nya lagstiftningen införs i Sverige uppstår nya tolkningsfrågor, som avgör om en upphandlare blir föremål för ett tillsynsärende och eventuellt drabbas av upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket ger sin syn på regelverket och redogör för sina metoder och ståndpunkter i tillsynen över hållbar upphandling.

Talare: Ewa Wennberg, avdelningschef upphandlingstillsyn, Konkurrensverket och tidigare  Sveriges representant i Bryssel under förhandlingarna om EU:s tre nya upphandlingsdirektiv

PÅ GÅNG

15.00 Idéburet offentligt partnerskap – vad, varför och hur?

EU:s nya upphandlingsdirektiv, Civilsamhällesutredningen och Välfärdsutredningen har alla bäring på idéburet offentligt partnerskap, IOP, som är ett allt mer aktuellt verktyg för samverkan med icke vinstdrivande aktörer. Här får du en genomgång av vad upphandlare och organisationer bör veta om IOP och vad som är möjligt från juridisk synvinkel.

Talare: Mathias Sylvan, upphandlingsjurist, Mathias Sylvan Upphandling AB

15.20 Erfarenheter av IOP i praktiken 

Genom IOP-avtal med Göteborgs kommun bedriver Göteborgs Räddningsmission verksamheter för ensamkommande  flyktingbarn, utsatta EU-medborgare samt barns och ungdomars lärande. Här delar organisationen med sig av erfarenheter och lärdomar av IOP. Vilka möjligheter och begränsningar finns i praktiken? Hur kan IOP utvecklas?

Talare: Sandra Stene, verksamhetsstrateg, Göteborgs räddningsmission

15.40 Paneldiskussion

Vad kan IOP göra för upphandlare och organisationer? När kan det användas och inte? Vad är “best practise” inom IOP? Och vilka andra alternativ finns att ta till för hållbara upphandlare som inte kommer i mål?

Talare: Mathias Sylvan, upphandlingsjurist, Mathias Sylvan Upphandling AB; Sandra Stene, verksamhetsstrateg, Göteborgs räddningsmission

16.00 Summering och framtidsspaning

Moderator summerar dagen och spanar med hjälp av deltagarna in i framtiden.

16.15 Mingel


Samarbeten


Talare

 

Information

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 9 februari 2017
Tid: Kl. 09.10–16.15 och därefter mingel
(registreringen öppnar kl. 8.00)

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Pris: 3 900 kr exkl. moms

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Samtliga presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.
Anmäl dig här!

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Utställning
Ingemar Jansson
0708-475 203