Hållbara Finanser

Om konferensenProgramPlatsPartnerskap och utställare

Hållbarhet får en allt mer central roll i finanssektorn. I snabb takt utvecklas nya regelverk, verktyg som ökar transparensen och initiativ från privata aktörer tar hållbarhetsintegreringen till nästa nivå. Ökande hållbarhetskrav från kapitalägare, politiker och civila samhället ställer samtidigt större krav på finansmarknadens aktörer.

Välkommen till konferensen Hållbara Finanser, den ledande mötesplatsen som samlar finansbransch, näringsliv och offentlig sektor kring hållbara investeringar. Här träffar du experter och centrala aktörer som ger dig inblick i nya trender, affärsmetoder och förändringar inom lagstiftning och regelverk som driver utvecklingen.

Ordinarie pris: 5900 kr exkl. moms

 

08.00 Registrering och utställning öppnar. Frukost och mingel

8.15-9.00 Frukostseminarium med Swedbank Robur: Aktivera kapitalet för de globala hållbarhetsmålen
Många kapitalägare har uteslutning som främsta verktyg i en hållbar förvaltning. Men för att nå de globala hållbarhetsmålen krävs mer än uteslutning. Ett aktivt ägande av kapitalet kan påverka bolagen i rätt riktning. Kapitalägare, kapitalförvaltare och företag behöver samverka mer. Kan kommuner och landsting upphandla förvaltning mer målstyrt med fokus på hållbarhet för att styra sitt kapital i rätt riktning? Välkommen att lyssna och diskutera med Swedbank Robur och inbjudna talare.
Läs mer och Anmäl dig här

I panelen:

 • Maria Gardfjell, Kommunalråd, Uppsala Kommun
 • Elin Dalman, Miljöstrateg, Region Västmanland
 • Annelie Mogensen, Finanschef, Västra Götalandsregionen

Presentatörer:

 • Liza Jonson, VD, Swedbank Robur
 • Jens Grebäck, Head of Sales, Swedbank Robur
 • Eva Axelsson, Chef hållbarhetsanalys, Swedbank Robur

 

8.15-9-00 Frukostseminarium med SOS Barnbyar: Skapa hållbar affärsnytta genom investering i samhällsnytta
Eliminering av social och ekonomisk utsatthet är prioriterade områden inom de globala målen och Agenda 2030. I det arbetet är direkta, och preventiva samordnade insatser från alla samhällssektorer avgörande för att målen ska kunna uppnås. Hur mycket kostar det att 220 miljoner barn över hela världen riskerar att inte kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling? Hur kan det vändas till en positiv tillväxtfaktor?
Läs mer och Anmäl dig här

 • Catharina Gehrke – Generalsekreterare SOS Barnbyar Sverige
 • Emma Ihre – Hållbarhetschef Mannheimer Swartling
 • Fredrik Lind – VD Boston Consulting Group Sverige

09.15–09.20 Inledning från dagens moderatorer

 • Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet
 • Åsa Wallin, Fond & Bank

 

09.20–09.50 Så ska EU ställa om till en långsiktigt hållbar finansmarknad
Vid årsskiftet släpper EU-kommissionens High-Level Expert Group on Sustainable Finance sin slutrapport med förslag på åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar finanssektor i Europa. EU-kommissionen har sagt att de planerar att agera utifrån expertgruppens rekommendationer redan nästa år. Här får du höra vilka de stora knäckfrågorna är, hur expertgruppen har resonerat och vad EU-kommissionen har för planer framöver.

 • Magnus Billing, vd Alecta och medlem i High-Level Expert Group on Sustainable Finance
 • Magnus Astberg, senior ekonomisk rådgivare, EU-kommissionens representation i Sverige

 

09.50–10.30 Lärdomar från de franska klimatkraven på investerare
Frankrike är det första landet i världen som sätter obligatoriska krav på att institutionella investerare ska redovisa hur de hanterar klimatrelaterade risker och hur de bidrar till energiomställningen för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader. Kravet är en del av Energy Transition Law som trädde i kraft vid årsskiftet. Jakob Thomä från tankesmedjan 2° Investing Initiative berättar hur kravet har påverkat finansaktörer i Frankrike och vad Sverige har att lära av det franska exemplet.

 • Jakob Thomä, kansliråd, 2° Investing Initiative
 • Ladislas Smia, biträdande chef för forskning om hållbara investeringar, Mirova
 • Pierre-Alexandre Miquel, chef över regionala ekonomidepartementet, Franska ambassaden i Sverige

Paus

10.30–11.00 Fika och mingel


11.00–11.30 Så mobiliserar gröna klimatfonden kapitalet för klimatinvesteringar i de mest utsatta länderna
FN:s gröna klimatfond väntas få en central betydelse i den framtida klimatfinansieringen. Fondens kapital förvaltas till stor del av institutionella investerare, med syfte att mobilisera privat kapital till åtgärder för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser i utvecklingsländer.Andreas Lunding från gröna klimatfonden berättar hur den fungerar och hur svenska investerare kan samarbeta med fonden för att hjälpa de mest utsatta länderna.

 • Andreas Lunding, Senior Structured Finance Specialist, Gröna klimatfonden

 

11.30–12.30 Hur kan finansvärlden vidga vyn bortanför klimatfrågan?
Klimatfrågan har satt ett stort avtryck i finansvärlden som i allt större utsträckning säger nej till fossila investeringar. Samtidigt behöver stora mängder kapital mobiliseras för att fullfölja de 17 globala hållbarhetsmålen till 2030. Utsläppsminskningar är lätta att mäta nyttan av vilket uppskattas av investerare, medan åtgärder kopplade till anständiga arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald kan vara svårare att kvantifiera. Här diskuteras och presenteras åtgärder som krävs för att investerare ska rikta blicken mot de mer svårmätbara målen i Agenda 2030.

 • Christina Olivecrona, hållbarhetsanalytiker, AP2 och medlem i PRI:s Advisory Committee för FN:s globala hållbarhetsmål
 • Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar, Svenska kyrkan
 • Jan Erik Saugestad, vd, Storebrand Kapitalförvaltning
 • Peter Norman, styrelsemedlem Misum och före detta finansmarknadsminister
 • Ulrika Hasselgren, global chef för ansvarsfulla investeringsstrategier, Institutional Shareholder Services (ISS)
 • Liza Jonson, vd, Swedbank Robur

Lunch

12.30-13.30 Lunch


13.30 – 14.10 Parallella breakout seminarier
Som deltagare väljer du ett av följande  seminarier.

Seminarium A1 13.30–14.10 Gröna fintech-lösningar för att nå de hållbara målen
Fintech har skakat om i finansbranschen och tvingat fram satsningar på digital utveckling hos etablerade aktörer. Nu kommer en våg med grön fintech som trycker på innovationstakten för att nå de globala hållbarhetsmålen. Cecilia Repinski från Stockholm Green Digital Finance ger en inblick i de hetaste trenderna på området och Sam Manaberi från Trine berättar hur deras innovativa affärsmodell skapar nya möjligheter för hållbara investeringar.

 • Cecilia Repinski, vd, Stockholm Green Digital Finance
 • Sam Manaberi, medgrundare och vd, Trine

Seminarium B1 14.10–14.30 Katastrofobligationer blottlägger människans beroende av naturen
Katastrofobligationer, cat bonds, bidrar till att överföra försäkringsrisker till kapitalmarknaden och kan säkerställa att kapital finns tillgängligt vid stora naturkatastrofer. För investeraren erbjuder cat bonds en riskjusterad avkastning samtidigt som incitamenten ökar för samhället att förebygga och skydda sig mot naturkatastrofer. Martin Hedberg, delägare i Sveriges första kapitalförvaltare av cat bonds, berättar hur de fungerar och varför de behövs.

 • Martin Hedberg, meteorolog och partner, Entropics Asset Management

Seminarium C1 14.30–15.00 Så integreras hållbarhet i Finansinspektionens tillsyn
Finansinspektionen utreder hur finanssektorn kan bidra till en hållbar utveckling. Myndigheten arbetar på förslag kring insatser som syftar till att arbetet med hållbarhet och klimatrelaterade risker ska bli en naturlig del av de finansiella företagens affärsmodeller och riskhantering. Marie Thorsbrink, senior finansinspektör, berättar hur hållbarhet blir en allt mer naturlig del av Finansinspektionens tillsyn och reglering.

 • Marie Thorsbrink, senior finansinspektör, Finansinspektionen

Parallellt Partnerseminarium A2 13:30 – 14:30 Hållbar indexförvaltning – myt eller möjlighet?
Hållbar kapitalförvaltning förknippas ofta med smala aktivt förvaltade fonder eller tematiska fonder, med både ett högre pris och en högre riskprofil. Men behöver det verkligen vara så? Svaret är enligt SPP Fonder både enkelt och entydigt; nej. Det går alldeles utmärkt att investera brett i väldiversifierade, indexnära fonder utan att göra avkall på vare sig avkastning eller hållbarhet. Här avlivas myter om hållbar indexförvaltning. SPP Fonder visar att hållbart sparande inte bara är möjligt utan dessutom väldigt smart – för både klimatet och plånboken.
Arrangör: SPP fonder

 • Moderator: Lars Pettersson, Försäljningschef Storebrand Kapitalförvaltning
 • Jan Erik Saugestad, VD Storebrand Kapitalförvaltning
 • Mats Rodenfelt, Finanschef Örebro kommun
 • Hanna Arneson, Hållbarhetsstrateg Örebro kommun

Parallellt seminarium B2 14.30–15.00

14.30-15.00 Kapitalförvaltarens roll i att accelerera omställningen mot ett jämställt samhälle

Trots att frågan om jämställdhet har fått stor uppmärksamhet under åren är det långt kvar tills vi är där. Varför har vi inte nått dit och hur kan investerare bidra till att snabba på omställningen till ett jämställt samhälle? Barbara Krumsiek var tidigare vd för Calvert Investments, en av pionjärerna inom hållbara investeringar i USA, där hon utvecklade Calvert Women’s Principles – en uppförandekod för bolag att investera i och få kvinnor att växa, som har antagits av Global Compact och legat till grund för FN:s Women’s Empowerment Principles. Barbara Krumsiek diskuterar vilka analysverktyg som kan användas för att styra om till ett jämställt samhälle.

 • Barbara Krumsiek, styrelseledamot, ArabesquePaus

15.00–15.30 Fika och mingel


 

 15.30–16.15 Nya möjligheter att verifiera klimatnyttan av gröna obligationer
Investerares efterfrågan på gröna obligationer överstiger i dag utbudet. När marknaden växer kan det finnas en risk att det sker på bekostnad av urholkade miljökrav, vilket skapar behov av effektiva sätt att mäta och verifiera klimatnyttan av gröna obligationer. Erika Wranegård från Öhman berättar hur blockkedjeteknik kan bidra till att säkerställa klimateffekten av gröna obligationer, och Björn Bergstrand från Kommunivest förklarar hur deras guide för effektrapportering bidrar till en harmoniserad standard som gynnar såväl emittenter som investerare.

 • Erika Wranegård, fondförvaltare, Öhman
 • Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest
 • Tobias Lindbergh, ansvarig för hållbar finansiering, Handelsbanken DCM
 • Cecilia Repinski, vd, Stockholm Green Digital Finance

 

16.15–16.35 Mikrofinansiering för att minska globala inkomstklyftor
I dag saknar uppskattningsvis två miljarder arbetande vuxna tillgång till finansiella tjänster, vilket är ett hinder för tillväxt i många tillväxtmarknader. Mikrofinansiering är ett sätt att stödja en öka den finansiella inkluderingen på global nivå. Michael Lewis, chef över Deutsche Asset Managements avdelning för forskning inom hållbar finans, förklarar hur mikrofinansiering minskar inkomstklyftor, är en källa till diversifiering av portföljen och bidrar till att fullföljandet av Agenda 2030.

 • Michael Lewis, head of ESG thematic research, Deutsche Asset Management

 

16.35–16.55 Nästa steg: Investerares roll i att skydda vattensäkerhet
Klimatfrågan har fått stort genomslag bland investerare, men utsläpp av växthusgaser är bara ett av många miljöproblem. Tillgången till vatten kan inte tas för givet och frågan om framtida vattensäkerhet lär växa i betydelse, inte minst på grund av dess koppling till klimatfrågan och bristen på internationella avtal. Laurent Babikian från CDP berättar om företagens roll i en ansvarsfull vattenhantering och vad investerare kan göra för att bidra till ökad vattensäkerhet.

 • Laurent Babikian, chef för investerardialog i Europa, CDP

Avslutning

16.55–17.00 Dagens moderatorer avslutar

 • I år har vi valt att ge bidrag till ett gott ändamål istället för talargåvor

17.00– Mingel med dryck och tilltugg

PLATS

Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering

Välkommen till Hållbara Finanser, mötesplatsen för finansbranschen, näringsliv och offentlig sektor. Här samlas opinionsbildare, experter och andra aktörer som ger dig inblick i nya trender, affärsmetoder och förändringar inom lagstiftning och regelverk som driver utvecklingen.

Ta tillfället i akt och visa att ni tar era kunders och övriga intressenters önskan att bidra till ett hållbart samhälle på allvar. Vad gör ni för att leva upp till era intressenters krav? Har ni produkter och tjänster som era intressenter efterfrågar? Har ni mer kunskap än era intressenter förstår?

För rådgivning och bokning kontakta mig:

Norah Miller
Tel: +46738521961
Email: norah.miller@bbm.bonnier.se

 

Talare

Information

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 31 januari 2018
Tid: Kl. 09.15–16.50 och därefter mingel (registreringen öppnar kl. 08.00)
Arrangör: Aktuell Hållbarhet i samarbete med med Dagens industri och Fond & Bank


Pris:
Ordinarie pris: 5900 kr exkl. moms
Registrering

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Alexander Johansson
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Norah Miller
Tel: +46738521961
Email: norah.miller@bbm.bonnier.se