Hållbar kommun 2018

Om konferensenProgramFrukostseminariumUtställning

Konferensen som genomsyras av Agenda 2030 och dess tillämpning
Välkommen till vår årliga konferens om strategiskt- och praktiskt miljöarbete i en kommun. I år genomsyras agendan och den kommunala mötesplatsen av Agenda 2030 och dess tillämpning. Vi lyfter aktuella och framtida utmaningar för landets kommuner och fokuserar bland annat på ämnen som vatten, energi och socialt hållbar samhällsplanering. En nyhet för årets agenda är att den till stor del är interaktivt utformad där du som deltagare bidrar med erfarenheter och diskuterar aktuella ämnen.

Ur programmet:

  • Kom igång med Agenda 2030-arbetet och de globala målen
  • Hemligheten bakom Sveriges miljöbästa kommun
  • Utbildningens centrala roll för att nå de globala målen
  • Så kan lokala mål kopplas ihop med Agenda 2030
  • Innovativ samhällsplanering enligt ”Örebromodellen”

Målgrupp
Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän inom kommunerna med ett strategiskt ansvar och/eller ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor men även andra intressenter.

Ordinarie pris: 3900 kr exkl. moms

anm-har

 

PROGRAM

08.00 Registrering öppnar och frukost serveras

08.00 – 09.00 Lyssna på ett frukostseminarium eller mingla i utställningen
Börja dagen med ett besök i utställningen eller välj ett av två frukostseminarier arrangerade av våra partners. Detaljerade program för frukostseminarier hittar du under fliken ”Frukostseminarium”.

09.15 VÄLKOMNA
Dagens moderator och arrangör hälsar välkommen.

KOMMUNENS NYA ROLL
09.20 Kommunernas viktiga roll som motorer för hållbar utveckling
De globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 ska integreras i kommunernas miljömålsarbete samt övriga arbete och strategier. Detta kräver samverkan mellan olika förvaltningar och nämnder med skilda uppdrag. I den inledande diskussionen ritar vi upp kartan som kommunerna har att förhålla sig till och vilka angreppssätt som kan vara framgångsrika.

Talare:
Svante Axelsson, samordnare, Fossilfritt Sverige
Lars Thunberg, kommunalråd (Kd), Helsingborg
Sofie Karlsborn, miljöstrateg, Helsingborg
Maria Gardfjell, kommunalråd (Mp), Uppsala kommun

10.20 KAFFERAST

FÖRDJUPNING, DISKUSSION OCH ERFARENHETSDELNING
10.50 Parallella seminarier omgång A
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium A1. Hur kan en kommun arbeta med Agenda 2030?
Ungefär hälften av landets kommuner har börjat arbeta med de globala målen och det är hög tid att lyfta frågan på den kommunala dagordningen. Hur skapas ett brett engagemang och hur kan målen i Agenda 2030 integreras i det övriga hållbarhetsarbetet? Exempel presenteras och olika tillvägagångssätt diskuteras.

Talare:
Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting
Pernilla Bodin, verksamhetsutvecklare hållbar utveckling, Växjö kommun

Lokal: Loke

Seminarium A2. Klimatsmart lönsam energistrategi
Energiomställningen går i snabb takt men det är inte helt lätt att balansera och hitta rätt i alla investeringar. Här diskuteras hur en framgångsrik energistrategi kan och bör ser ut för olika typer av kommuner, som ett led i arbetet med att nå de globala målen om ”hållbar energi för alla” och ”bekämpa klimatförändringen”.

Talare:
Anna Jungmarker, processägare för utvecklingsområdet miljö och klimat, Västerås stad

Lokal: Tor

Seminarium A3. Vägen mot hållbara VA-system
Klimatförändringen och dess effekter som förändrade nederbördsmönster, skyfall och längre perioder med torka i kombination med föråldrade VA-system och vattenreningsanläggningar skapar stora utmaningar i landets kommuner. Sessionen ger insikter och verktyg för den nödvändiga resan mot långsiktigt hållbara VA-system i linje med FN:s globala mål om bland annat ”rent vatten och sanitet” och ”hav och marina resurser”.

Talare:
Anna Linusson, vd, Svenskt vatten

Lokal: Loke 1+2

11.30 KORT PAUS FÖR LOKALBYTE

11.40 Parallella seminarier omgång B
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium B1: Utmaningar och möjligheter när hållbarhet ska integreras
Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar forskare vid Blekinge tekniska högskola en processmodell för strategiskt hållbarhetsarbete över organisatoriska gränser, som stöd för samordnad handling. Lokala mål och åtgärder sätts i sammanhang till varandra, till FN:s hållbarhetsmål, och till vetenskapligt framtagna hållbarhetsprinciper. Det här passet ger inblick i metodiken och en möjlighet att diskutera hinder och möjligheter för strategiskt hållbarhetsarbete i den egna organisationen.

Talare:
Lisa Wälitalo, doktorand Blekinge tekniska högskola
Åsa Terent, miljöstrateg, Hudiksvalls kommun
Lisa Ehrlow, Mångfaldsstrateg, Karlskrona kommun

Lokal: Loke

Seminarium B2. Dags att skapa en hållbar hälsosam livsmedelsstrategi
Samtidigt som Sverige har fått en nationell livsmedelsstrategi har alla landets regioner tagit fram eller påbörjat en egen strategi. Vad ska kommunerna nu förhålla sig till när de olika strategierna varierar stort? Hur kan och bör en livsmedelsstrategi på kommunal nivå se ut? Hur kan de globala målen integreras i livsmedelsstrategin?

Talare:
Berit Mattsson, regionutvecklare, Region Västra Götaland
Kristina Magnusson, samordnare måltid, Göteborgs stad

Lokal: Loke 1+2

Seminarium B3. Social hållbarhet: Konsten att integrera social hållbarhet i stadsplaneringen
Stadsutveckling och social hållbarhet bör gå hand i hand. Hur kan kommuner och byggherrar bli bättre på att samverka? Detta seminarium fokuserar på hur social hållbarhet kan integreras i planering och projektutveckling genom ett nära samarbete mellan byggherre och kommun. Utgångspunkten tas i konkreta erfarenheter från byggprojekt i Stockholm och Malmö.

Talare:
Emma Färje Jones, utvecklingsledare social hållbarhet, Skanska
Ylva Preutz Papantoni, Avdelningschef, Thyréns
Jonas Naddebo, Utvecklingsledare, Skanska
Arrangör: Skanska Sverige

Lokal: Tor

12.20 LUNCH

13.20 Parallella seminarier omgång C
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium C1. Strategi: Så arbetar Sveriges miljöbästa kommun 2017
Helsingsborg berättar här om hemligheten bakom sitt framgångsrika arbete. Grunden för arbetet är stadens livskvalitetsprogram som med utgångspunkt i folkhälsa och miljö anger viljeinriktningar och prioriteringar från 2016 till 2024.
Stort utrymme att ställa frågor.

Talare:
Lars Thunberg, kommunalråd (Kd), Helsingborg

Sofie Karlsborn, miljöstrateg, Helsingborg

Lokal: Loke

Seminarium C2. Ekologisk kompensation som verktyg i samhällsplanering
Det finns idag ett stort behov av bostadsbyggande i många kommuner, samtidigt som insikten om den urbana naturens betydelse för både människor och biologisk mångfald hela tiden ökar. Vid markexploatering kan negativa konsekvenser på miljön i bland uppvägas genom kompensationsåtgärder – exempelvis restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller åtgärder för att stärka ekosystemtjänster. Här presenteras och diskuteras hur detta kan göras framgångsrikt som ett bidrag till att nå miljökvalitetsmålet ”god bebyggd miljö”, ”Ett rikt växt- och djurliv” och de globala målen ”hållbara städer och samhällen” och ”biologisk mångfald och ekosystemtjänster”.

Talare:
Jörgen Sundin, handläggare, Naturvårdsverket
Fredrik Bengtsson, ekolog, Helsingborgs stad

Lokal: Tor

Seminarium C3. Energi: Konsten att upphandla en hållbar förnybar elförsörjning
Detta seminarium handlar om hur en kommun genom upphandling kan säkerställa att upphandlingen av en förnybar elförsörjning verkligen leder till önskat resultat. Case från verkligheten. Genom offensiva krav i framkant kan en förnybar och kostnadseffektiv elförsörjning åstadkommas. Här presenteras konkreta exempel från verkligheten och utrymme för frågor och diskussion ges.

Talare:
Zina Norin, Specialist LOU, Vattenfall
Kenneth Lindkvist, Specialist LOU, Vattenfall
Arrangör: Vattenfall

Lokal: Loke 1+2

14.00 KORT PAUS FÖR LOKALBYTE

14.10 Parallella seminarier omgång D
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium D1. Cirkulär ekonomi på riktigt
De flesta kommuner satsar på upplysning om avfallssortering och återbruk. Men det krävs mer för att nå det globala målet ”hållbar produktion och konsumtion”. Sessionen fokuserar på hur kommuner kan skapa initiativ och incitament för cirkulära lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Deltagarna formulerar tillsammans en önskelista till regeringens kommande delegation för en cirkulär ekonomi.

Talare:
Elin Bergman, talesperson cirkulär ekonomi, Cradlenet samt Corporate Partnership Manager, WWF
Laura Vidje, hållbarhetskonsult, Esam AB

Lokal: Loke

Seminarium D2. Innovativ samhällsplanering enligt ”Örebromodellen”
På detta seminarium diskuterar och belyser vi hur en kommun kan hantera kraftig tillväxt, stor bostadsbrist och sociala utmaningar. Inledningsvis berättar Örebro kommun hur de inom samhällsbyggnad arbetar proaktivt med planering, markanvisningar och nya lösningar med utgångspunkt i hållbarhetens tre dimensioner. Du får höra om den unika ”Örebromodellen”, innovativa sociala markanvisningskrav och hur kommunen vill fläta samman ekologisk hållbarhet med tekniska lösningar och innovation.

Talare:
Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef, Örebro kommun

Lokal: Tor

Seminarium D3. Så kan offentliga aktörer göra goda affärer med fler som vinnare
1 av 4 som söker jobb idag och befinner sig i utanförskap är funktionsnedsatt. Med offensiva och kreativa hållbarhetskrav i upphandling av tjänster kan kommuner och upphandlande organisationer effektivt bidra till ett mer inkluderande samhälle och ett minskat utanförskap.På detta seminarium får du värdefulla insikter i hur dessa krav kan ställas och vilka positiva effekter det kan ge i samhället.
Talare:
Angelica Jarl,  Chef Offentlig sektor och Säljstöd
Daniel Holgersson, National Account Manager
Anna Hagvall, Hållbarhetschef

Arrangör: Samhall

Lokal: Loke 1+2

14.50 KAFFERAST

15.20 Parallella seminarier omgång E 
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium E1. Utbildningens centrala roll för hållbar utveckling
Att ge alla studerande kunskap om hållbar utveckling är inte bara ett delmål i sig, det är också en viktig förutsättning för att lyckas med samtliga mål i Agenda 2030. Med utgångspunkt i en rapport framtagen av Naturskyddsföreningen belyser den här sessionen dagens verklighet och ger exempel på hur kommuner kan gå tillväga när hållbarhet ska integreras i den svenska skolan – både teoretiskt och praktiskt.

Talare:
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Elin Hasselberg, projektledare, Miljöförvaltningen Malmö stad
Sofia Lord, miljöstrateg, Gävle kommun

 

Lokal: Loke 1+2

Seminarium E2. Goda exempel och Agenda 2030 i en kommun – vad kan och borde mätas?
Ett seminarium som belyser utvecklingen i landets kommuner både konkret och övergripande samtidigt som några goda exempel på miljö och hållbarhetsarbete lyfts fram. Här diskuteras också vad, exempelvis vilken typ av indikationer, inom ramen för 2030 som borde mätas och följas upp i exempelvis kommunrankningen.

Talare:
Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
Mikael Lindell, Miljöbarometern
Mats Turesson, Lekebergs kommun
Markus Paulsson, energistrateg, Lunds kommun

Lokal: Loke

Seminarium E3. Klimatneutral 2030 – låt leverantören göra jobbet
Genom att ställa tydliga krav i upphandling och fokusera på långsiktiga och hållbara samarbeten med era leverantörer kan ni som kommun öka takten i ert hållbarhetsarbete. Detta seminarium tar utgångspunkt i det hållbara samarbetet och kravställande i upphandling som effektiva verktyg för att nå kommunens miljö- och hållbarhetsmål.

Talare:
Sara Richert, Kommunalråd i Opposition (MP) Örebro
Jonas Olaison, Miljö och kvalitetschef Textilia
Arrangör: Textilia

Lokal: Tor

16.00 KORT PAUS FÖR LOKALBYTE

16.10 GEMENSAM AVSLUTNING

Vägen framåt med Agenda 2030
Den sista programpunkten i plenum ägnas åt att blicka framåt med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Vi diskuterar, identifierar och prioriterar med målsättning att skapa en generisk strategi och handlingsplan för kommuner.

Talare:
Maria Antonsson, departementssekreterare, kommunenheten, Finansdepartementet
Lars Thunberg, kommunalråd (kd), Helsingborg

Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, Sveriges Kommuner och Landsting
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

16.50-ca 18.00 MINGEL

FRUKOSTSEMINARIUM

Innan konferensen startar kan du lyssna på något av följande frukostseminarium. Separat anmälan krävs.


08.15-09.00 Frukostseminarium: Tio tips vid upphandling av fasadmaterial
Materialen är en viktig del i långsiktigt hållbara byggnader. Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen presenterar Nordskiffer tio konkreta tips du bör tänka på vid val av byggmaterial. Exempel dras från Skövdebostäders projekt Aspö-Ekologi som vann SABO´s miljöpris 2017, samt nominerades till Dagens samhälles Hållbarhetspris 2017.

Talare:
Tulsa Jansson, doktorand i tillämpad etik och skifferexpert, Nordskiffer

Läs mer och anmäl dig här
Arrangör: Nordskiffer

08.15-09.00 Frukostseminarium: Så når du som hållbarhetsansvarig fram till dina kollegor
Detta seminarium handlar om hur hållbarhetsfrågorna kan integreras i en organisation genom att de sätts i centrum för samtliga medarbetare.

Talare:
Lars Ejeklint, Klimatcoach

Läs mer och anmäl dig här
Arrangör: Vattenfall

Bli partner eller delegatkommun – ett viktigt initiativ för din kommun eller företag!

Partnerskap:
Genom att bli partner på hållbar kommun får din organisation en unik möjlighet att ta hand om era kunder, leverantörer och övriga intressenter på plats. Ta chansen att träffa alla deltagare under Hållbar kommun 2018.

Delegatkommun:
Vill din kommun göra en insats för hållbar utveckling? Bli en av våra delegatkommuner och därmed möjlighet att samverka med politiker och tjänstemän, offentlig och privat sektor under en aktiv konferens.

För rådgivning och bokning kontakta:
Amanda Fröjd-Lindsjö
Tel: 0735-58 66 27
e-post: amanda.frojd@aktuellhallbarhet.se

 

Talare

Information

Plats: Konferens 7a, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 23 januari 2018
Tid: kl. 09.15–17.00 och därefter mingel (registreringen öppnar kl. 08.00)

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Pris:
Ordinarie-pris: 3 900 kr exkl. moms

Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Alexander Johansson
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Amanda Fröjd-Lindsjö
Tel: 0735-58 66 27
e-post: amanda.frojd@aktuellhallbarhet.se