Välkommen på den årliga nationella konferensen
om klimatanpassning i praktiken!

 Världen har enats. Temperaturhöjningen orsakad av klimatförändringen ska inte bli mer än 1,5 grader. Vad betyder det för klimatanpassningsarbetet i Sverige?

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2016 fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar för klimatanpassning och säkring av såväl samhället som näringsverksamheter. I år har konferensen extra fokus på gränsöverskridande samverkan och näringslivets viktiga roll.

  • Som besökare får du både överblick och fördjupning samt möjlighet till dialog med de viktigaste aktörerna inom området.
  • Konferensen riktar sig primärt till dig som på ett eller annat sätt arbetar med klimatanpassningsfrågor i kommun och myndigheter och inom näringslivet. Konferensens innehåll är skapat för att vara intressant och angelägen vare sig du är ny eller erfaren på området.


Missa inte att anmäla dig!
(Pris: 3 900 kr exkl. moms)


Program


9.00 Välkommen!
Moderator Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet, presenterar dagen.

9.10 De nya globala avtalen påverkar Sverige – men hur?
Den globala kartan över internationella avtal ritas om: Vad betyder FN:s hållbarhetsmål för Sverige? Vad innebär Parisavtalet för klimatanpassning i Sverige?

Medverkande: Parul Sharma, ordförande, delegationen för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och Adis Dzebo, research fellow, Stockholm Environment Institute

9.40 Omvärldsspaning: klimatanpassning i Sverige
Vi går igenom det viktigaste som är på gång i landet. Klimatanpassningsstrategier och nya standarder tas fram. Utredningar är på gång eller redan klara och kommunernas klimatanpassningsarbete har satts under lupp, men vad händer? I detta pass blir du uppdaterad på det senaste inom området.

Medverkande: Eva Eriksson, utredare, “Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat” och Folke K. Larsson, huvudsekreterare, Dricksvattenutredningen
Moderator: Åsa Sjöström, SMHI

10.10 Samtal: Var finns de största utmaningarna? Vad har vi missat?
Vi kan idag konstatera att många aktörer på anpassningsarenan driver frågorna snabbt åt rätt håll ­- men vilka är utmaningarna som vi missat? Vilka frågor behöver diskuteras mer på ett annat sätt? Hur ska vi ta oss hela vägen fram till ett klimatsäkrat samhälle?

Medverkande: Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen och sakkunnig i Miljömålsberedningen, Cecilia Nyström, chef, Avdelningen för utveckling av samhällsskydd, MSB och Annika Helker Lundström, Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet


10.30-11.00 Kaffepaus


11.00–12.15 Parallella seminarier
Som besökare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium 1A: Att identifiera, värdera och hantera risker – hur förbereder vi oss på bästa sätt?
Framtiden är och kommer delvis alltid att vara osäker. Det vi inte kan förutse eller förebygga kräver en delvis oidentifierad beredskap. Vi diskuterar möjligheten till beslutsprocesser och system som överför erfarenheter inte bara mellan regioner eller verksamheter utan även över tid och mellan generationer. Hur ska vi vara förberedda och på vad? Vad riskerar vi om vi inte är förberedda?

Medverkande: Annika Carlsson Kanyama, KTH, Mats Bergmark, chef, förebyggande avd. naturolyckor, Räddningstjänsten Medelpad, Hanna Langéen, vd, Structor Riskbyrån, Pär Holmgren, Länsförsäkringar, m fl.
Seminarievärd: Aktuell Hållbarhet
Lokal: Loke

Seminarium 1B: Framgångsrecept för samverkan
Klimatanpassning av samhället kräver att ingen motsätter sig samverkan, snarare behöver samhällets olika aktörer samarbeta i allt större utsträckning inom klimatanpassningsområdet. Men hur ska det gå till egentligen? Vad menar vi med samverkan? Fungerar samma verktyg i alla lägen eller styr projekts innehåll eller finansierings möjligheter även formen för samverkan? Flernivåstyrning, “financial engineering”, tvärsektoriellt samarbete och olika medverkandeprocesser diskuteras och presenteras med hjälp av konkreta exempel på samverkan mellan olika sektorer och aktörer.

Medverkande: Max van Meeningen, Länsstyrelsen Kronobergslän, Maxi Nachtigall,  Naturvårdsverket, Per Danielsson, Statens geotekniska institut

Moderator: Lisa Van Well, Statens geotekniska institut
Seminarievärd: SGI
Lokal: Tor

Seminarium 1C: Naturen som förebild
Ett seminarium om ekosystemtjänster och hur gröna lösningar bör sökas i klimatanpassningsarbetet. Genom att räkna med ekosystemtjänster kan synnergier bli tydligare och kostnadseffektiva lösningar finnas så att vi når flera miljökvalitetsmål med smarta insatser. Om verktyg för värdering av ekosystemtjänster och exempel där anpassning till ett ändrat klimat även påverkar möjligheten till framtida livsmedelsproduktion. En diskussion kring värdering i komplexa situationer.

Medverkande: Ann Wahlström, projektledare, nationella miljömålen, Naturvårdsverket, Karin Skantze, talesperson, Ekosystemtjänster, Naturvårdsverket, Johanna Farelius, chef, samhällsekonomiska analyser, Naturvårdsverket, Jonas Johansson, Lunds kommun, Ingrid Rydberg, ordförande, KSLA:s kommitté för jordbrukets klimatanpassning

Moderator: Leif Holmberg, chef, enheten styrmedel klimat och luft, Naturvårdsverket
Seminarievärd: Naturvårdsverket
Lokal: Embla


12.15–13.15 Lunch


13.15–­14.05 Parallella seminarier
Som besökare väljer du ett av följande tre seminarier eller vår workshop.

Seminarium 2A: Så klimatsäkrar vi våra byggprocesser
Ett seminarium om hur vi kan säkerställa att klimatanpassning hanteras och värderas i alla led i en byggprocess, från planskede till färdiga byggnadsverk. Hur kan vi utnyttja den samlade kompetens som finns i frågan? Vilka samarbeten, incitament och verktyg kan vi jobba med för att driva på arbetet?

Medverkande: Kristina Einarsson, Boverket, Jens Johansson, Upphandlingsmyndigheten, Gunilla Isgren, Botkyrka kommun, Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige
Moderator: Jeanette Sveder Lundin, Skanska
Seminarievärd: Skanska
Lokal: Loke

Seminarium 2B: Klimatsäkring av vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten
Det är viktigt att börja klimatanpassa dricksvattenförsörjningen. Aktuella erfarenheter från Öland där de hanterar kort-­ och långvarig torka med brist på vatten diskuteras ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. På vilka sätt kan vi samverka och stärka arbetet på och mellan våra olika nivåer så vi blir effektivare nu och framöver? Ett exempel är ett handboksprojekt som nu startats.

Medverkande: Liselotte Hagström, handläggare, länsstyrelsen Kalmar, Niclas Beerman, teknisk chef, Mörbylånga kommun, Pär Aleljung, projektledare, KASKAD, Livsmedelsverket 
Seminarievärd: Livsmedelsverket
Lokal: Tor

Seminarium 2C: Senaste inom klimatforskningen ­- vad innebär 1,5-gradersmålet?
Här får du nyheter ifrån klimatforskningen. Vad säger dagens klimatmodeller om vad 1,5-gradersmålet egentligen innebär för klimatet? Vilka blir effekterna av 1,5, 2, 2,5 eller 3 graders temperaturhöjning? och hur påverkar detta anpassningsarbetet på kort och lång sikt?

Medverkande: Erik Kjellström, SMHI och Åsa Sjöström, SMHI
Seminarievärd: SMHI
Lokal: Embla

Workshop 2D: Verktyg för klimatanpassning
En workshop där du som deltagare får möjlighet att fördjupa dina kunskaper och testa verktyg för klimatanpassning i praktiken.

Alternativ 1: Värdering av kostnad och nytta av klimatanpassningsåtgärder
En praktiskt orienterad workshop om hur kostnadsnyttoanalyser kan användas för att värdera olika typer av kommunala klimatanpassningsåtgärder. Utgångspunkten är konkreta exempel och på plats finns personer med erfarenhet av olika typer av metodik för genomförande av kostnadsnyttoanalyser på klimatanpassningsområdet.
Medverkande: Therese Asplund och Mattias Hjerpe, Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings Universitet, Lotta Andersson, SMHI, Magnus Rödin, SMHI
Seminarievärd: SMHI och CSPR
Lokal: Loke 3

Alternativ 2: Presentation och demonstration av planeringsverktyg som utvecklas inom regeringsuppdrag under 2015 och 2016.
1. Kartvisningstjänst för vägledning ras, skred och erosion – en tjänst där underlagen finns samlade och vägledning för hur man hittar rätt bland alla underlag.
Medverkande: Anette Björlin, SGI

2. Geokalkyl ett planeringsverktyg för bebyggelse – översiktlig kostnadsbedömning av grundläggning och markarbete tidigt i planeringsskedet av ny bebyggelse.
Medverkande: Charlotte Cederbom, SGI

3. Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat – välkommen till en dialog om hur du kan delta i arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan för ett effektivt, säkert och hållbart markbyggande.
Medverkande: Kerstin Konitzer, SGI
Seminarievärd: SGI
Lokal: Tor Lounge (utanför Loke 3)


14.05–14.15 Paus för lokalbyte 


14.15–­15.05 Parallella seminarier
Som besökare väljer du ett av följande tre seminarier eller vår workshop.

Seminarium 3A: Klimatanpassning 2016 – så långt har kommunerna kommit
Ett seminarium med fokus på hur långt Sveriges kommuner har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring presenterar resultaten från en enkätundersökning och rankning av kommunernas arbete. Vilka kommuner har kommit längst i sitt arbete? Vilka utmaningar står kommuner inför?

Medverkande: Philip Thörn, IVL Svenska Miljöinstitutet och Staffan Moberg, Svensk Försäkring
Seminarievärd: Aktuell Hållbarhet
Lokal: Loke

Seminarium 3B: Översvämningsrisker i Sverige och Europa – vad kan länderna lära av varandra?
Hur ser riskerna och styrningen ut med översvämning i Sverige jämfört med fem andra EU-länder? Vad kan vi lära av dem och vad kan de lära av oss? EU-projektet Star flood* har samlat forskare från åtta universitet i sex länder för att lära av varandra och se om gemensamma strategier för översvämningshantering kan tas fram.
Seminariet tar även upp risker för svenska dammar relaterade till ökade regnmängder och drivgods samt visar möjliga åtgärder för att hantera dessa risker.

*STAR FLOOD – (STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices: Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements). Länder med i studien: Sverige, Frankrike, Polen, England, Nederländerna och Belgien.

Medverkande: Maria Pettersson och Kristina Ek, biträdande professorer, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet, verksamma inom miljörätt respektive miljöekonomi,  Fredrik Ohls, vattenexpert, Sweco och Mattis Hansson, civ. ing. strömningsteknik, Sweco
Seminarievärd: Sweco
Lokal: Tor

Seminarium 3C: Klimatmigranter, livsmedelsbrist, ökad hotbild – indirekta transnationella klimateffekter
Klimatförändringarnas effekter behöver ses som ett globalt problem. Samhället måste anpassas till de effekter som sker lokalt, men vi kommer också att påverkas av transnationella klimateffekter, dvs. till klimateffekter som sker i andra geografiska regioner. Med detta synsätt sitter många länder i samma båt inte bara när det gäller klimatförändringarnas orsak, utan också avseende dess återverkningar på samhälle och ekosystem. I detta seminarium diskuterar vi hur ett globaliserat synsätt på ett förändrat klimat påverkar klimatanpassningsarbetet i Sverige samt Sveriges internationella åtaganden.

Medverkande: Henrik Carlsen, senior research fellow, Stockholm Environment Institute, SEI
Seminarievärdar: Aktuell Hållbarhet och SMHI
Lokal: Embla

Workshop 3D: Verktyg för klimatanpassning
En workshop där du som deltagare får möjlighet att fördjupa dina kunskaper och testa verktyg för klimatanpassning i praktiken.

Alternativ 1: Värdering av kostnad och nytta av klimatanpassningsåtgärder
En praktiskt orienterad workshop om hur kostnadsnyttoanalyser kan användas för att värdera olika typer av kommunala klimatanpassningsåtgärder. Utgångspunkten är konkreta exempel och på plats finns personer med erfarenhet av olika typer av metodik för genomförande av kostnadsnyttoanalyser på klimatanpassningsområdet.
Medverkande: Therese Asplund och Mattias Hjerpe, Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings Universitet, Lotta Andersson, SMHI, Magnus Rödin, SMHI
Seminarievärd: SMHI och CSPR
Lokal: Loke 3

Alternativ 2: Presentation och demonstration av planeringsverktyg som utvecklas inom regeringsuppdrag under 2015 och 2016.
1. Kartvisningstjänst för vägledning ras, skred och erosion – en tjänst där underlagen finns samlade och vägledning för hur man hittar rätt bland alla underlag.
Medverkande: Anette Björlin, SGI

2. Geokalkyl ett planeringsverktyg för bebyggelse – översiktlig kostnadsbedömning av grundläggning och markarbete tidigt i planeringsskedet av ny bebyggelse.
Medverkande: Charlotte Cederbom, SGI

3. Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat – välkommen till en dialog om hur du kan delta i arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan för ett effektivt, säkert och hållbart markbyggande.
Medverkande: Kerstin Konitzer, SGI
Seminarievärd: SGI
Lokal: Tor Lounge (utanför Loke 3)


15.05–15.35 Kaffepaus


15.35 Psykologen: Hur du lyckas med att kommunicera risk, kris, klimat…
Vad är svårast – att förklara och berätta eller lyssna och förstå när det handlar om klimatfrågor? Misse Wester är disputerad i psykologi och docent vid KTH och forskar i hur vi tänker kring risk och hur vi beter oss i kris. Vad har det med klimatfrågan att göra? Ganska mycket är svaret.  Misse Wester funderar kring hur klimatfrågan kan och ska kommuniceras och om det alltid är rätt att alls prata om det här med klimatförändringar.

Talare: Misse Wester, docent, KTH

16.00 Avslutande inspirationsföreläsning: Att göra nödvändigheten till en möjlighet
Staffan Laestadius avslutar konferensen med att summera vad som kan och bör göras i en tid av snabba klimatförändringar. Om något land kan och ska visa vägen så är det Sverige.

Medverkande: Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell omvandling vid KTH samt ordförande för tankesmedjan Global Utmanings klimatråd

16.30–17.30 Avslutning och mingel


Talare

 

 

Samarbeten

 

Logoboard Klimatanpassning sajt

Hitta hit

 

Information

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 7 september 2016
Tid: kl. 9.00–16.30 därefter mingel till kl. 17.30
(registreringen öppnar kl. 8.00)

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Priser:
Early bird-pris: 2 900 kr exkl. moms t.o.m. 10 aug
Ordinarie pris: 3 900 kr exkl. moms

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Samtliga presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.

Anmäl dig här!

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Utställning

Ingemar Jansson
Ingemar.Jansson@aktuellhallbarhet.se
070-847 52 03