Om konferensenProgramFrukostPlatsPartnersTalare

Strategier, åtgärder och investeringar för hantering av klimateffekter

 

Värme, torka och omfattande bränder – men också översvämningar. Sommarens extremväder speglade klimatforskarnas varningar: det blir varmare, blötare och kostsamt. Effekterna av ett förändrat klimat blir på sikt stora och nu behövs nya strategier och investeringar i åtgärder som klimatanpassar samhällsfunktioner och näringsverksamheter. 

I år diskuterar vi lärdomarna av sommarens dramatiska händelser. Vi sätter också fokus på bland annat georisker, klimatanpassade stadsdelar, planering för en säker dricksvattenförsörjning, utmaningar inom livsmedelssektorn, investerar- och försäkringsperspektiv samt hur små- och mellanstora företag i riskbranscher påverkas.


Som deltagare får du:

 • Kunskap och insikt i hur klimatanpassningsarbetet utvecklas på ett övergripande plan, bland annat kunskap om den nationella strategin för klimatanpassning
 • Unik kunskap om hur kommuner, företag och andra organisationer arbetar strategiskt och operativt för att hantera klimatrelaterade risker.
 • Veta mer om hur klimateffekter, anpassningsinvesteringar och finansiella risker hänger samman.

Frukostseminarium och registrering 

08.00 Registrering, kaffe och smörgås serveras


08.15–09.00 Frukostseminarium Vattenfall
Sal: Tor
Storm, översvämningar och bränder. När effekterna av ett varmare klimat gör sig påminda gäller det att det finns en krisberedskap kring eldistributionen så att människor fortsatt kan laga mat och värma sina hus. Vad krävs för att säkra elförsörjningen? Vilka är utmaningarna? Och hur arbetar Vattenfall med att hindra uppvärmningen av klimatet?  

På detta seminarium får du veta hur Vattenfall arbetar med projekten Hybrit och CemZero som tillsammans har potential att reducera Sveriges totala utsläpp med 15 procent.


Inledning

09.1509.20 Välkomna!
Moderatorerna för dagen hälsar välkommen till Klimatanpassning 2018

 • Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet
 • Catrin Offerman, projektledare, Aktuell Hållbarhet

09.20 Sveriges nya strategi för klimatanpassning – räcker den?
Sverige fick under årets början en strategi för klimatanpassningsarbetet. Sedan kom den varmaste sommaren som hittills uppmätts, extrem torka och många och rekordstora skogsbränder. I ljuset av sommarens händelser presenteras och diskuteras regeringens klimatanpassningsstrategi.

 • Viktoria Ingman, gruppchef på Klimatenheten, Miljö- och energidepartementet

09.40 Myndigheternas prioriteringar och uppdrag
Under våren fick nationella myndigheter nya uppdrag för anpassning av samhällets olika delar. Det handlar exempelvis om hur dricksvattentäkter och infrastruktur ska anpassas med olika typer av investeringar. Är uppdragen tillräckliga med tanke på erfarenheterna från den gångna sommaren, som enligt klimatforskare ger en föraning om framtidens svenska klimat?

 • Malin Lind, samhällsplanerare, Trafikverket
 • Anders Rimne, civilingenjör, Boverket
 • Mette Lindahl Olsson, biträdande enhetschef, Räddningstjänstenheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Anders Grönvall, f d utredare i regeringens utredning om hållbara vattentjänster
 • Per-Erik Nyström, samordnare, Livsmedelsverket
 • Åsa Sjöström, verksamhetsledare, SMHI

 

Fotnot: Föredraget av Victor Beumer på Deltares om Nederländernas satsning på urbana naturbaserade lösningar har utgått på grund av privata skäl. Vi beklagar!


10.2010.50 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


Fokus

10.50 Parallella seminarier
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier:

A: Hög prio: Planera för dricksvatten
Sal: Loke

Här lanseras en ny handbok om hur vattenförsörjningen i den kommunala planeringen kan anpassas. Det ges exempel på utmaningar i kommunerna och erfarenheter från tillämpningen av handboken. Seminariet avslutas med diskussion och frågestund.

 • Pär Aleljung, rådgivare, Livsmedelsverket
 • Cecilia Näslund, expert vattenförvaltning inom fysisk planering, Boverket
 • Mattias Gustafsson, grundvattenexpert Sveriges geologiska undersökning

Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Livsmedelsverket, Sveriges Geologiska Undersökning


B: Georisker för kustnära samhällen och infrastruktur – vad kostar de att åtgärda?
Sal: Tor
Georiskerna i våra kustområden ökar som följd av klimatförändringens effekter med bland annat stigande havsnivå. Seminariet visar hur risker för ökad stranderosion och sämre markstabilitet kan hanteras. Exempel ges på samhällsvärden som behöver skyddas och på investeringsbehov, som till exempel att förstärkta väg- och järnvägsbankar, naturanpassade erosionsskydd och strategisk samhällsplanering.

 • Anna Möller, samhällsbyggnadschef, Vellinge kommun
 • Malin Lind, Trafikverket
 • Per Danielsson, Statens geotekniska institut (SGI)

Moderator: Kerstin Konitzer, Statens geotekniska institut (SGI)
Arrangör: Statens geotekniska institut


C: Utblick: Vad kan vi lära av Norge, Danmark och Finland?
Sal: Embla
De nordiska länderna står inför liknande klimatförändringar. Men effekterna varierar, delvis beroende på faktorer som topografi, kulturgeografi och näringsstruktur. Låglänta Danmark och Finland har fokus på översvämningsrisker, medan det i Norge är viktigt att hantera risken för skred. Under detta seminarium får du en inblick i hur långt några av våra nordiska grannländer har kommit i klimatanpassningsarbetet.

 • Mia Holmbo Lind, geograf, avdelningen för vattenförsörjning, Miljøstyrelsen, Danmark
 • Carl Bonnevie Harbitz, avdelningschef risk, skredgeoteknik och klimatanpassning på Norges Geotekniske Institutt, Norge
 • Mikael Hildén, professor och programdirektör, Finlands miljöcentral och Strategiska Forskningsrådet, Finland

Moderator: Pernilla Strid, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Aktuell Hållbarhet


12.00–13.00  Lunch
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


13.00–13.45 Parallella seminarier

Som besökare väljer du ett av följande seminarier.


D: I väntan på nästa vattenkris
Sal: Loke
Hushållning med vatten är centralt i skapandet av ett resilient samhälle. Här får du ta del av aktuella exempel på hur utmaningarna hanteras, bland annat i våra kustkommuner. Du får även höra om den nya satsningen på våtmarker för att hålla kvar vatten i landskapet.

 • Malin Delin, VA-strateg dricksvatten, Gästrike vatten
 • Eva Amneus Mattisson, projektledare, Naturvårdsverket
 • Jörgen Ljungholm, avdelningschef vatten, Kalmar vatten

Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet
Arrangörer: Livsmedelsverket och Sveriges Geologiska Undersökning


E: Klimatanpassning av urbana ytor
Sal: Tor
Vi kan förvänta oss omfattande problem med översvämningar, skador på infrastruktur och försämrade förhållanden för grönska om inte stadsplaneringen anpassas till nya förutsättningar. Seminariet visar på praktiskt arbete med integration mellan hårdgjorda grå ytor och det gröna och blå i städerna. Du får exempelvis veta mer om hur ny teknik och genomsläppliga material i hårdgjorda ytor ger klimatanpassade stadsmiljöer.

 • Christel Carlsson, Statens geotekniska institut (SGI)
 • Åke Hesslekrans, Arkitekt, Malmö Stad (Strategiavdelningen, Malmö stadsbyggnadskontor)
 • Fredrik Hellman, Forskare, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Moderator: Kerstin Konitzer, Statens geotekniska institut (SGI)
Arrangör: Statens geotekniska institut


F: Hög tid för näringslivet att hantera klimateffekter
Sal: Embla
Klimatanpassning är en okänd fråga för de absolut flesta små- och medelstora företag. Här presenteras och diskuteras insikterna från en bakgrundsstudie till Tillväxtverkets handlingsplan för klimatanpassning. Här diskuteras också hur försäkringsbranschen ser på företagens ansvar för klimatanpassning av verksamheten.

 • Cecilia Wyser, konsult Klimatanpassning, Pussel Klimatkonsult
 • Mats Helander, konsult strategisk samhällsutveckling, Ecosoci:
 • Philip Thörn, hållbarhetschef, If
 • Johanna Giorgi, hållbar utveckling, Tillväxtverket

Moderator: Björn Anderberg, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Aktuell Hållbarhet


13.45 Lokalbyte


14.00 Parallella seminarier

Som besökare väljer du ett av följande seminarier:


G: Utmaningar för livsmedelssektorn i ett förändrat klimat
Sal: Tor

Ett seminarium med fokus på hur livsmedelsförsörjningen påverkas i ett framtida förändrat klimat. Det finns stora utmaningar och risker kring produktionen i Sverige och det stora importbehov av livsmedel som Sverige har idag. Här presenteras även ett stöd för att integrera klimatanpassning i regionala livsmedelsstrategier.

 • Charlotte Lagerberg Fogelberg, handläggare miljö, Livsmedelsverket
 • Karin Gustavsson, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Uppsala
 • Sara Nilsson, handläggare landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen i Uppsala
 • Sara Hoff, kommunikations- och hållbarhetschef, Svenska Köttföretagen

Moderator: Per-Erik Nyström, samordnare, Livsmedelsverket
Arrangör: Livsmedelsverket


H: Det brinner! Vilka lärdomar drar vi av sommarens rekordbränder?
Sal: Loke

Sommaren 2018 var sommaren då skog för hundratals miljoner kronor bokstavligen gick upp i rök. Utan utländsk hjälp hade det varit ännu mera. Här delar aktörer och intressenter med sig av lärdomar och insikter efter sommarens extrema torka och dramatiska händelser.

 • Erika Wester, miljöstrateg, Storstockholms brandförsvar
 • Magnus Kindbom, skogsdirektör, LRF Skogsägarna
 • Mette Lindahl Olsson, biträdande enhetschef, Räddningstjänstenheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Anders Granström, skogsbrandforskare, Sveriges lantbruksuniversitet

Moderator: Pernilla Strid, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Aktuell Hållbarhet


I: Finanssektorns plan för att hantera klimatrelaterade risker
Sal: Embla
Finanssektorns arbete i klimat- och miljöfrågor har blivit allt mer sofistikerat under de senaste åren. Fokus rör sig mot att i större utsträckning analysera och väga in hur investeringar kan påverkas av framtida klimatrelaterade risker. Här får du en inblick i hur finanssektorn ser på behovet av klimatanpassning och hur man arbetar med att reducera klimatrisker.

 • Katarina Hammar, chef ansvarsfulla investeringar, Nordea Asset Management
 • Ulrika Lindén, kreditansvarig och portföljförvaltare, Öhman

Moderator: Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Aktuell Hållbarhet


14.45–15.15 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


Avslutning

15.15 Så arbetar EIB med klimatanpassning
Det saknas varken likviditet eller pengar, ändå investerar institutionella och privata investerare fortfarande inte så mycket i klimatanpassning. För att vända trenden investerar Europeiska Investeringsbanken i enskilda projekt, delvis med en EU-garanti för att dra in privata investeringar. Banken är också den första emittenten av gröna obligationer, en marknad som var värd 100 miljard dollar i 2017. Här berättar EIB om sitt klimatanpassningsarbete och om hur svenska intressenter kan dra nytta av arbetet.

 • Rasmus Lauridsen, senior climate change specialist, EIB

15.45 Debatt: Extremvädret är här – vem ansvarar för vad?
Det finns många områden i Sverige där exempelvis fastigheter på sikt löper extra stor risk att drabbas av negativa kostsamma klimateffekter. Med utgångspunkt i ett framtida troligt scenario bjuder vi in representanter från försäkringsbolag, bank, fastighetsägare och kommun för en framåtlutad diskussion om hur de olika aktörerna ser på sitt och andras ansvar.

 • Philip Thörn, hållbarhetschef, If
 • Ulf Moback, landskapsarkitekt och klimatanpassningssamordnare, Göteborgs stad
 • Jenny Holmquist, miljöstrateg, MKB Fastighets AB, Malmö
 • Gabriel Lundström, hållbarhetsansvarig företag och privatkunder, SEB
 • Pär Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar

16.15–16.45 Avslutningsvis: Nya perspektiv på klimatanpassning
Vi avslutar konferensen med nya oväntade perspektiv på anpassningsarbetet, dess utmaningar, möjligheter och konflikter.

 • Per Waldvik, skådespelare och teaterproducent
 • Anders Landström, Senior Service Designer, tjänstedesignbyrån Antrop
 • Per-Anders Enkvist, vd, Material Economics

17.00 Mingel med dryck och tilltugg
Eftersnacka med talare och kollegor vid mingel med dryck och tilltugg.

08.15–09.00 Frukostseminarium Vattenfall
Storm, översvämningar och bränder. När effekterna av ett varmare klimat gör sig påminda gäller det att det finns en krisberedskap kring eldistributionen så att människor fortsatt kan laga mat och värma sina hus. Vad krävs för att säkra elförsörjningen? Vilka är utmaningarna? Och hur arbetar Vattenfall med att hindra uppvärmningen av klimatet?  

På detta seminarium får du veta hur Vattenfall arbetar med projekten Hybrit och CemZero som tillsammans har potential att reducera Sveriges totala utsläpp med 15 procent.


Plats

7A Odenplan, Stockholm, Odengatan 65, Stockholm

Läs mer

Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag

Ta chansen att delta som partner och utställare, och träffa alla deltagare under Klimatanpassning 2018. Som partner kan ditt företag/organisation på ett tydligt sätt presentera er kompetens, era produkter, era verktyg eller goda exempel för besökarna.

Partnerskap på Klimatanpassning 2018:

 • Frukostseminarium
 • Utställare

För rådgivning och bokning kontakta mig:

 

 

Edith Jonsson Wennberg
E-post: edith.jonsson@bbm.bonnier.se

Talare

Information

Plats: 7A Odenplan, Stockholm, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 6 september 2018
Tid: Kl. 9.15–17.00 och därefter mingel (registrering från 8.00)


Målgrupp

Konferensen riktar sig primärt till dig som arbetar med, ansvarar för eller berörs av klimatanpassningsfrågor i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och i näringslivet. Primära målgrupper är personer som arbetar strategiskt eller fattar beslut om samhällsplanering och investeringar i klimatanpassningsåtgärder, infrastruktur, stadsutveckling och stadsplanering.


Boka din tågresa till konferensen med SJ

Som officiell resepartner till Aktuell Hållbarhet får du som deltagare på Klimatanpassning 15 % rabatt när du bokar dina SJ tågresor. Ju fler som väljer tåget desto bättre för miljön – tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle. 


För frågor kring

Deltagarhantering och produktion:
konferens@aktuellhallbarhet.se

För partnerskap och utställning kontakta:
Edith Jonsson Wennberg
E-post: edith.jonsson@bbm.bonnier.se