Strategier, åtgärder och investeringar för hantering av klimateffekter

Om konferensenProgramPlatsUtställningTalare

Blötare, varmare och kostsamt. Effekterna av ett förändrat klimat blir på sikt stora. Nu behövs nya strategier och investeringar i åtgärder som klimatanpassar samhällsfunktioner och näringsverksamheter.

I år sätter vi fokus på bland annat georisker, klimatanpassade stadsdelar, planering för en säker dricksvattenförsörjning, utmaningar inom livsmedelssektorn, investerar- och försäkringsperspektiv samt hur små- och mellanstora företag i riskbranscher påverkas.

anm-har

Early bird-pris: 2 900 kr exkl. moms

Som deltagare får du:

 • Kunskap och insikt i hur klimatanpassningsarbetet utvecklas på ett övergripande plan, bland annat kunskap kring den nationella strategin för klimanpassning
 • Unik kunskap om hur kommuner, företag och andra organisationer arbetar strategiskt och operativt för att hantera klimatrelaterade risker.
 • Veta mer om hur klimateffekter, anpassningsinvesteringar och finansiella risker hänger samman.

Målgrupp:
Konferensen riktar sig primärt till de som arbetar med, ansvarar för eller berörs av klimatanpassningsfrågor i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och i näringslivet. Primära målgrupper är personer som arbetar strategiskt eller fattar beslut om samhällsplanering och investeringar i klimatanpassningsåtgärder, infrastruktur, stadsutveckling och stadsplanering.


Boka din tågresa till konferensen med SJ

Att välja tåget är det överlägset enklaste sättet att minska sitt klimatavtryck. Som deltagare på Klimatanpassning får du 15 % rabatt när du bokar dina SJ tågresor. Ju fler som väljer tåget desto bättre för miljön – tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle. Läs mer och boka här. 

 

PROGRAM

08.00 Registrering, kaffe och smörgås serveras

Partnersamarbeten
Klimatanpassning 2018 erbjuder partners att arrangera egna frukostseminarium i ämnet.

FRUKOSTSEMIARIUM

08.15 – 09.00 


09.15 – 09.20 Inledning
Moderator för dagen hälsar välkommen till Klimatanpassning 2018

09.20 Sveriges nya strategi för klimatanpassning
Sverige fick under årets början en strategi för klimatanpassningsarbetet.

 • Representant från regeringskansliet under inbjudan

09.35 Myndigheternas nya prioriteringar och uppdrag
Här presenterar nationella myndigheter sina uppdrag och strategier för anpassning av samhällets olika delar. Det handlar exempelvis om hur dricksvattentäkter och infrastruktur ska anpassas med olika typer av investeringar.

 • Eva Liljegren, klimatanpassningssamordnare, Trafikverket
 • Anders Rimne, civilingenjör, Boverket
 • Talare under inbjudan

09.55 Därför satsar Nederländerna på urbana naturbaserade lösningar

Forskningsinstitutet Deltares fokuserar på urbana naturbaserade lösningar och har tagit vara på Nederländernas unika erfarenheter på området.

 • Victor Beumer, Senior Landscape Ecologist, Deltares

10.20 – 10.50 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


FOKUS

10.50 Parallella seminarier
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier:

A: Hög prio: Planera för dricksvatten
Här lanseras en ny handbok om hur vattenförsörjningen i den kommunala planeringen kan anpassas. Det ges exempel på utmaningar i kommunerna och erfarenheter från tillämpningen av handboken. Seminariet avslutas med diskussion och frågestund.

 • Pär Aleljung, rådgivare, Livsmedelsverket
 • Cecilia Näslund, expert vattenförvaltning inom fysisk planering, Boverket
 • Grundvattenexpert från SGU
 • Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet
  Arrangör: Livsmedelsverket, Sveriges Geologiska Undersökning

B: Georisker för kustnära samhällen och infrastruktur – vad kostar de att åtgärda?

Georiskerna i våra kustområden ökar som följd av klimatförändringens effekter med bland annat stigande havsnivå. Seminariet visar hur risker för ökad stranderosion och sämre markstabilitet kan hanteras. Exempel ges på samhällsvärden som behöver skyddas och på investeringsbehov, som till exempel att förstärkta väg- och järnvägsbankar, naturanpassade erosionsskydd och strategisk samhällsplanering.

 • Anna Möller, samhällsbyggnadschef, Vellinge kommun
 • Malin Lind, Trafikverket
 • Per Danielsson, Statens geotekniska institut (SGI)
 • Moderator: Kerstin Konitzer, Statens geotekniska institut (SGI)
  Arrangör: Statens geotekniska institut

C: Utblick: Vad kan vi lära av Norge, Danmark och Finland?

De nordiska länderna står inför liknande klimatförändringar. Men effekterna varierar, delvis beroende på faktorer som topografi, kulturgeografi och näringsstruktur. Låglänta Danmark och Finland har fokus på översvämningsrisker, medan det i Norge är viktigt att hantera risken för skred. Under detta seminarium får du en inblick i hur långt några av våra nordiska grannländer har kommit i klimatanpassningsarbetet.

 • Frida Keller Medic, sektionschef, Forsyningssekretariatet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Danmark
 • Carl Bonnevie Harbitz; avdelningschef risk, skredgeoteknik och klimatanpassning; Norges Geotekniske Institutt, Norge
 • Mikael Hildén, professor och programdirektör, Finlands miljöcentral och Strategiska Forskningsrådet, Finland
 • Moderator: Representant från Aktuell Hållbarhet
  Arrangör: Aktuell Hållbarhet

12.00 – 13.00  Lunch
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


13.00–14.45 Parallella seminarier
Som besökare väljer du ett av följande seminarier.

D: I väntan på nästa vattenkris

Hushållning av vatten är centralt i skapandet av ett resilient samhälle. Här får du ta del av aktuella exempel på hur utmaningarna hanteras, bland annat i våra kustkommuner. Du får även höra om den nya satsningen på våtmarker för att hålla kvar vatten i landskapet.

 • Malin Dehlin, VA-strateg dricksvatten, Gästrike vatten
 • Eva Amneus Mattisson, projektledare, Naturvårdsverket
 • Jörgen Ljungholm, avdelningschef vatten, Kalmar vatten
 • Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet
  Arrangörer: Livsmedelsverket och Sveriges Geologiska Undersökning

E: Klimatanpassning av urbana ytor

Vi kan förvänta oss omfattande problem med översvämningar, skador på infrastruktur och försämrade förhållanden för grönska om inte stadsplaneringen anpassas till nya förutsättningar. Seminariet visar på praktiskt arbete med integration mellan hårdgjorda grå ytor och det gröna och blå i städerna. Du får exempelvis veta mer om hur ny teknik och genomsläppliga material i hårdgjorda ytor ger klimatanpassade stadsmiljöer.

 • Christel Carlsson, Statens geotekniska institut (SGI)
 • Åke Hesslekrans, Arkitekt, Malmö Stad (Strategiavdelningen, Malmö stadsbyggnadskontor)
 • Fredrik Hellman, Forskare, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
  Moderator: Kerstin Konitzer, Statens geotekniska institut (SGI)
  Arrangör: Statens geotekniska institut

F: Hög tid för näringslivet att hantera klimateffekter
Klimatanpassning är en okänd fråga för de absolut flesta små- och medelstora företag. Här presenteras och diskuteras insikterna från en bakgrundsstudie till Tillväxtverkets handlingsplan för klimatanpassning. Vi lyfter även goda exempel och diskuterar behovet av att lyfta klimatanpassning på näringslivets agenda.

Cecilia Wyser, konsult Klimatanpassning, Pussel Klimatkonsult
Mats Helander, konsult strategisk samhällsutveckling, Ecosoci
Företagsrepresentanter under inbjudan
Arrangör: Aktuell Hållbarhet


13.45 Lokalbyte

14.00 Parallella seminarier
Som besökare väljer du ett av följande seminarier:

G: Utmaningar för livsmedelssektorn i ett förändrat klimat
Ett seminarium med fokus på hur livsmedelsförsörjningen påverkas i ett framtida förändrat klimat. Det finns stora utmaningar och risker kring produktionen i Sverige och det stora importbehov av livsmedel som Sverige har idag. Här presenteras även ett nytt anpassningsverktyg för livsmedelssektorn.

 • Charlotte Lagerberg Fogelberg, handläggare miljö, Livsmedelsverket
 • Karin Gustavsson, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Uppsala
 • Sara Nilsson, handläggare landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen i Uppsala
 • Representant från ett livsmedelsföretag.
 • Moderator: Per-Erik Nyström, samordnare, Livsmedelsverket
  Arrangör: Livsmedelsverket

H: Uppdateras inom kort

I: Finanssektorns plan för att hantera klimatrelaterade risker
Finanssektorns arbete i klimat- och miljöfrågor har blivit allt mer sofistikerat under de senaste åren. Fokus rör sig mot att i större utsträckning analysera och väga in hur investeringar kan påverkas av framtida klimatrelaterade risker. Här får du en inblick i hur finanssektorn ser på behovet av klimatanpassning och hur man arbetar med att reducera klimatrisker.

 • Katarina Hammar, chef ansvarsfulla investeringar, Nordea Asset Management
 • Erika Wranegård, fondförvaltare, Öhman
 • Moderator: Representant från Aktuell Hållbarhet
  Arrangör: Aktuell Hållbarhet

14.45 – 15.15 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


15.15 Så arbetar EIB med klimatanpassning
Det saknas varken likviditet eller pengar, ändå investerar institutionella och privata investerare fortfarande inte så mycket i klimatanpassning. För att vända trenden investerar Europeiska Investeringsbanken i enskilda projekt, delvis med en EU-garanti för att dra in privata investeringar. Banken är också den första emittenten av gröna obligationer, en marknad som var värd 100 miljard dollar i 2017. Här berättar EIB om sitt klimatanpassningsarbete och om hur svenska intressenter kan dra nytta av arbetet.

 • Rasmus Lauridsen, senior climate change specialist, EIB

15.45 Debatt: Det blev blött och dyrt – vem ansvarar för vad?
Det finns många områden i Sverige där exempelvis fastigheter på sikt löper extra stor risk att drabbas av negativa kostsamma klimateffekter. Med utgångspunkt i ett framtida troligt scenario bjuder vi in representanter från försäkringsbolag, bank, fastighetsägare och kommun för en framåtlutad diskussion om hur de olika aktörerna ser på sitt och andras ansvar.

 • Ulf Moback, landskapsarkitekt och klimatanpassningssamordnare, Göteborgs stad
 • Jenny Holmquist, miljöstrateg, MKB Fastighets AB, Malmö
 • Gabriel Lundström, hållbarhetsansvarig företag och privatkunder, SEB

16.15–16.45 Avslutningsvis: Nya perspektiv på klimatanpassning
Vi avslutar konferensen med nya oväntade perspektiv på anpassningsarbetet, dess utmaningar, möjligheter och konflikter.

 • Per Waldvik, skådespelare och teaterproducent, m.fl.

16.45 Mingel

Plats

Läs mer

Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag

Ta chansen att delta som partner och utställare, och träffa alla deltagare under Klimatanpassning 2018. Som partner kan ditt företag/organisation på ett tydligt sätt presentera er kompetens, era produkter, era verktyg eller goda exempel för besökarna. Partnerskap på Klimatanpassning 2018:

 • Frukostseminarium
 • Utställare

För rådgivning och bokning kontakta:

Edith Jonsson Wennberg
E-post: edith.jonsson@bbm.bonnier.se

 

Talare

Information

Plats: 7A Odenplan, Stockholm
Datum: 6 september 2018

Tid: Kl. 8.00-17.10 och därefter mingel (registrering från 8.00)
Pris: 
Early bird 2 900 kr exkl. moms

Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande under hela dagen samt konferensdokumentation, lunch och kaffe. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Boka din tågresa till konferensen med SJ

Att välja tåget är det överlägset enklaste sättet att minska sitt klimatavtryck.Som deltagare på Klimatanpassning får du 15 % rabatt när du bokar dina SJ tågresor. Ju fler som väljer tåget desto bättre för miljön – tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle. Läs mer och boka här. 

För frågor kring
Deltagarhantering och produktion:
konferens@aktuellhallbarhet.se


För partnerskap och utställning kontakta:
Edith Jonsson Wennberg
E-post: edith.jonsson@bbm.bonnier.se